ENG GEO

Search form

სიახლეები

შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის მიერ გამოცხადებულ ფუნდამენტური კვლევების საგრანტო კონკურში გაიმარჯვა აგრარული უნივერსიტეტის პროექტმა "ინოვაციური მეთოდების დამუშავება საქართველოსათვის ინვაზიური მავნე მწერის ბზის ალურას - Cydalima perspectalis მონიტორინგისა და კონტროლისათვის“. ინვაზიური სახეობების გავრცელება გლობალური პრობლემაა. მათი არეალი მთელ დედამიწაზე სწრაფად ფართოვდება. საქართველოს უნიკალურ ტყის ბიომრავალფეროვნებას ხშირად საფრთხეს უქმნიან ასეთი შემოჭრილი მავნე ორგანიზმები, რომლებიც ახალ პირობებში სწრაფად ადაპტირდებიან და გამოირჩევიან ძლიერი მავნეობით. მათ ახალ ტერიტორიაზე არ ჰყავთ ბუნებრივი მტრები, რომლებიც დაარეგულირებენ მავნებლის რიცხოვნობას. აღნიშნული მავნებელი საქართველოში შემოიჭრა ქალაქ სოჭიდან (სოჭში კი შემოყვა ოლომპიური თამაშებისათვის ქალაქის გასამწვანებლად შემოტანილ ბზის ნერგებს) 2013 წელს და წითელ წიგნში შეტანილი უნიკალური ენდემური სახეობის - კოლხურ ბზის დაზიანება დაიწყო. წარმოდგენილი პროექტის მიზანია მავნე მწერის ბზის ალურას გავრცელების არეალის და დაზიანების ინტენსივობის დადგენა დასავლთ და აღმოსავლეთ საქართველოში, მონიტორინგისა და კონტროლის კომპლექსური ღონისძიების შემუშავება გარემოსთვის უსაფრთხო ინოვაციური მეთოდების გამოყენებით. პროექტის ბიუჯეტია 212 000 ლარი. პროექტის ხელმძღვანელი - აგრარული უნივერსიტეტის სატყეო ინსტიტუტის ტყის დაცვის განყოფილების უფროსი არჩილ სუპატაშვილი.
22.12.2016
შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის მიერ გამოცხადებულ ფუნდამენტური კვლევების საგრანტო კონკურში გაიმარჯვა აგრარული უნივერსიტეტის პროექტმა "უცხოურ გენბანკებში დაცულ მცენარეთა ადგილობრივი გენეტიკური რესურსების უნიკალური ნიმუშების მოძიება, რეგენერაცია და დახასიათება". ნიადაგურ-კლიმატური პირობების ფართო სპექტრი განაპირობებს საქართველოს კულტურული თუ ველური ფლორის მრავალფეროვნებას. ამასთან საქართველო წარმოადგენს მრავალი ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების სხვადასხვა სახეობების წარმოშობის ერთ-ერთ ძირითად კერას. გენეტიკურმა ეროზიამ და სელექციური, მაღალმოსავლიანი ჯიშების გავრცელებამ ხელი შეუწყო ხალხური, ტრადიციული ჯიშების გაქრობას. გასულ საუკუნეში ჩატარებული მრავალრიცხოვანი ექსპედიციების შედეგად შეგროვებული ქართული გენეტიკური მასალის მნიშვნელოვანი ნაწილი ამჟამადაც დაცულია საერთაშორისო გენბანკებში. პროექტის ფარგლებში იგეგმება საქართველოდან სხვადასხვა პერიოდში გატანილი და უცხოურ გენბანკებში დაცული, მცენარეთა უმნიშვნელოვანეს კულტურათა გენეტიკური რესურსების უნიკალური ნიმუშების დაბრუნება, მათი ტაქსონომიური და ჯიშური იდენტიფიკაცია, დახასიათება, შეფასება, რეგენერაცია და კონსერვაცია საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით. იდენტიფიცირებული და დახასიათებული მასალა მნიშვნელოვნად გაამდიდრებს აგრარული უნივერსიტეტის გენეტიკური რესურსების ბანკის კოლექციებს. ამასთან, გამრავლებული მასალა და დახასიათების მონაცემები ხელმისაწვდომი იქნება მცენარეთა ბიომრავალფეროვნების სფეროში მომუშავე მეცნიერებისა და მცენარეთა სელექციონერებისათვის. პროექტის ბიუჯეტი - 208 880 ლარი. პროექტის ხელმძღვანელი: აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკის (გენბანკის) მენეჯერი მარიამ ბეციაშვილი.
21.12.2016

გვერდები