ENG GEO

Search form

გიული გოგოლი

პოზიცია: პროფესორი

ელფოსტა: g.gogoli@agruni.edu.ge

 

განათლება

1976 მეცხოველეობის საკავშირო სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, ასპირანტურა
1972 საქართველოს ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო სასწავლო-კვლევითი ინსტიტუტის ზოოტექნიკური ფაკულტეტი, სპაციალობა- სწავლული ზოოტექნიკოსი 

 

სასწავლო კურსები

ხორცისა და ხორცპროდუქტების ტექნოლოგია
 

პუბლიკაციების ჩამონათვალი

 1. И.И. Черкащенко, Г.И.Гоголи (1975). Выращивание молодняка на мясо и хозяйствах с промышленной технологией производства говядины. «Животнoводство», № 12, с. 51-54; 
 2. И.И. Черкащенко, Г.И.Гоголи (1976). Морфологические и биохимические показатели крови бычков, выращенных на рационах разной структуры и при различном содержании, Доклады ВАСХНИЛ, № 7, с. 29 - 30; 
 3. И.И.Черкащенко, Ю.В. Галкин, Г.И.Гоголи, В.В. Арсеньева (1976). Активность ферментов переаминирования крови и тканей у откормочных бычков под влиянием кормления и содержания, «Сельскохозяйственная биология», № 6, с.836 - 839; 
 4. Г.И.Гоголи (1976). Мясная продуктивность бычков чурно-пестрой породы при разных методах выращивания. Сб. Научные исследования аспирантов ВИЖа, вып. 49, Дубровицы, с. 42 – 44; 
 5. Г.И.Гоголи (1976). Мясная продуктивность бычков черно-пестрой породы, выращенных на рационах разной структуры и в условиях разлочного содержания, Кандидатская диссертация, Деп. рукопись, ВИНИТИ, стр. 1-169; 
 6. Г.И.Гоголи (1986). Влияние фенотипа родителей на мясную продуктивность молодняка., «Материалы III съезда Грузинского общества генетиков и селекционеров»., c.76-77; 
 7. И.И.Черкащенко, Г.И.Гоголи, Г.В. Чукащев (1977). Влияние рациона на качество шкур бычков, «Животноводство», № 7, с. 68 – 70; 
 8. გ.გოგოლი, ო.შავშიშვილი (1978). ძროხის ხორცის წარმოების რეზერვები და პრობლემები. „საქართველოს სოფლის მეურნეობა“, 1978, # 3, გვ. 8-9; 
 9. М.Д. Рчеулишвили, Г.И. Гоголи, Д. В. Аладашвили, М. С. Варазанашвили А.Р.Долмазашвили (1978). Производство говядины на комплексе с заверщенным технологическим циклом , «Животноводство», № 12, с.20 - 23; 
 10. М.Д.Рчеулишвили, Т.В. Махарадзе, Г.И.Гоголи, Д.В. Аладашвили (1978). Использование генетического полиморфизма белков кровы для прогнозирования интенсивности роста крупного рогатого скота, «Сообщения АН ГССР», т. 94, № 2, с. 429 - 432; 
 11. გ.გოგოლი, ნ.ჩხაიძე (1980). ზებუს (მსხვილფეხა რქიანი პირუტყვის) მოშენების გამოცდილება საქართველოში. ტექნიკური ინფორმაცია, სერია „სოფლის მეურნეობა“, # 23, გვ. 1-5; 
 12. М.Д. Рчеулишвили, Г. И. Гоголи, Т. В. Махарадзе, Д. В. Аладашвили (1981). Разработка рациональных мероприятий производства говядины на засоленных землях Алазанской долины. Деп. рукопись, ВИНИТИ, № 0008555, с. 1- 95; 
 13. Г.И. Гоголи (1981), Влияние генотипа теленка на продолжительность плодоношения коров. Сб. «Материалы IV съезда Грузинского общества генетиков и селекционеров», с. 136 - 137; 
 14. Г.И. Гоголи (1982), Воспроизводительная способность европейских пород крупного рогатого скота, зебу и их гибридов в засушливой зоне Восточной Грузии. Сб. «Матерыалы всесоюзного совещания по гибридизации крупного рогптого скота с зебу», «Мецниереба», с 84-99; 
 15. Г.И. Гоголи. Д.В. Аладашвили, А. Р. Долмазашвили (1982) Рост, развитие и мясная продуктивность гибридов европейского скота с зебу в засушливой зоне Восточной Грузии. Сб. «Матерыалы сесоюзного совещания по гибридизации крупного рогатого скота с зебу», «Мецниереба», с. 75-83; 
 16. М.Д. Рчеулишвили, Г.И. Гоголи (1982). Эффективность скрещивания бурого скота с зебу в Восточной Грузии , «Животноводство», № 9, с. 47 - 49; 
 17. გ. გოგოლი (1982). ძროხეულის სუქება ღია მოედანზე. საინფორმაციო ფურცელი, სერია „სოფლის მეურნეობა“, # 55, გვ. 1-5; 
 18. გ.გოგოლი, გ. ბაკურაძე (1982) ბიოლოგიური რეკომენდაციების სრულყოფილობის კრიტერიუმები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ზოოლოგიის ინსტიტუტი, გაერთიანებული მეთოდური სემინარის მასალები, გვ. 17-26; 
 19. Г.И. Гоголи (1984), Поведение коров европейских пород, зебу и их гибридов на пастбище в условиях жаркого климата, «Сельскохозяйственная биология», № 3, с.88-90; 
 20. მ. რჩეულიშვილი, გ.გოგოლი (1984). რეკომენდაციები საქართველოს ბარის რაიონებში ზაფხულის მაღალი ტემპერატურისა და სისხლის პარაზიტული დაავადებების მავნე გავლენის შესანელებლად მაღალპროდუქტიული პირუტყვის კუბურ ზებუსთან ჰიბრიდიზაციის რაციონალური ორგანიზაციისათვის. თბილისი, „მეცნიერება“, გვ. 1-28; 
 21. М.Д. Рчеулишвили, Г.И. Гоголи (1984). Разработка рациональной технологии производства говядины на засоленных землях Алазанской долины в условиях стойлового содержания репродукторного стада. Депон.рукопись, ВИНИТИ № 0006490, с. 1- 61; 
 22. გ.გოგოლი (1986). შეჯვარება- გზა პროდუქტიულობის ამაღლებისაკენ. ჟ. „საქართველოს სოფლის მეურნეობა“, # 3, გვ. 34-35; 
 23. Г.И.Гоголи, Г.В.Чичинадзе (1986), Сезонная изменчивость структурного состава волосяного покрова европейских пород крупного рогатого скота, зебу и их гибридов, «Сообщения АН ГССР», т. 121, № 3, с.609-612; 
 24. Г.И. Гоголи (1986). Межпородное скрещивание в скотоводстве и гетерозис. Сб. «Материалы V съезда Грузинского общества генетиков и селекционеров», с 141 - 143; 
 25. Г.И. Гоголи (1986), Наследование масти гибридами зебу Х европейские породы круп¬ного рогатого скота. Сб. «Материалы V съезда Грузинского общества генетиков и селекционеров», c 143 - 144; 
 26. М.Рчеулишвили, Г.И. Гоголи, Т. Махарадзе (1988). Молочная продуктивность первотелок черно-пестрой породы и их гибридов с кубинским зебу в условиях влажных субтропиков Грузии. Сб. «Материалы научных исследований лаборатории биологических основ повыщения продуктов животноводствава Института зоологии АН ГССР”, с. 43- 54; 
 27. Г.И. Гоголи (1988) Рост и мясная продуктивность двух- и трехпородных бычков, Сб. «Материалы научных исследований лаборатории биологических основ повыщения продуктов животноводствава Института зоологии АН ГССР”, с. 55-63; 
 28. Г.И. Гоголи (1988). Сравнительная характеристика роста и убойной продуктивности чистопородных, помесных и гибридных бычков при умеренном уровне доращивания и откорма. Сб. «Материалы научных исследований лаборатории биологических основ повыщения продуктов животноводствава Института зоологии АН ГССР”, с. 63-80; 
 29. Г.И. Гоголи, Г.В. Чичинадзе (1988), Количественные показатели гистоструктуры кожи некоторых пород крупного рогатого скота, зебу и их гибридов. Сб. «Материалы научных исследований лаборатории биологических основ повыщения продуктивности животноводства Института зоологии АН ГССР”, с. 104-110; 
 30. Г.И. Гоголи (1988). Особенности жироотложения у европейских пород крупного рогатого скота, зебу и их гибридов. Сб. «Материалы научных исследований лаборатории биологических основ повыщения продуктивности животноводства Института зоологии АН ГССР», с. 111-119; 
 31. Т.В. Махарадзе, Г.И. Гоголи, Р.В.Тугуши (1988). Аминокислотный состав мяса бычков разных породных сочетаний. Сб. «Материалы научных исследований лаборатории биологических основ повыщения продуктивности животноводства Института зоологии АН ГССР», с.120-125,; 
 32. Г.И. Гоголи, У.И. Мокверашвили (1988), Гематологические показатели крупного рогатого скота при разной температурной нагрузке и в связи с сезоном года, Сб. «Материалы научных исследований лаборатории биологических основ повыщения продуктивности животноводства Института зоологии АН ГССР», с. 125-131, 
 33. Т.В. Махарадзе, Г.И. Гоголи (1988). Теплоустойчивость крупного рогатого скота молочного направления и связь ее с прдуктивностью. Сб. «Материалы научных исследований лаборатории биологичес¬ких основ повы¬щения продук-тив¬ности животноводства Института зоологии АН ГССР», с. 131-134,; 
 34. Г.И. Гоголи (1988). Сезонная и суточная динамика физиологических показате-лей скота европейского происхождения, зебу и их гибридов. Сб. «Научная сессия по проблемам скотоводства и овцеводства» (Тбилиси, 26 – 27 мая 1988 г.), Тбилиси, «Мецниереба», с. 14 – 16; 
 35. М.Д. Рчеулишвили, Г.И. Гоголи (1989), Продуктивность зебувидных гибридов, Ж. «Зоотехния». № 10, с. 26-29; 
 36. მ. რჩეულიშვილი, გ.გოგოლი, უ. მოკვერაშვილი (1990). ჰიბრიდიზაციის გავლენა ჭარბტენიანი სუბტროპიკული კლიმატის პირობებში ძროხეულის ადაპტაციის უნარზე. „საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე“, ტ. 141, # 3, გვ. 593-596; 
 37. Гоголи Г.И. (1991), Использование зебу в Грузии–источник повышения продуктивности скота. Ж. «Молочное и мясное скотоводство», № 1, с. 8 – 10; 
 38. გ.გოგოლი, უ. მოკვერაშვილი (1991). ჰიბრიდიზაცია- რეზერვი. ჟ. „კვალი“, # 6, გვ. 13; 
 39. Г.И. Гоголи (1991). Перспективы использования зебу для увеличения производства говядины в субтропической зоне. Докторская диссертация, Деп. рукопись, ВИНИТИ, с. 1-463; 
 40. М.Д. Рчеулишвили, Г.И. Гоголи, Т.В. Махарадзе, У.И. Мокверашвили (1991). Создание новой молочной породы крупного рогатого скота, устойчивой к кровепаразитарным заболевниям и экстремально высоким температурам на основе скрещивания зебу с красно-степной, черно-пестрой и бурыми породами, Деп. рукопись, ВИНИТИ, N 0081673, с. 1-59, 
 41. გ.გოგოლი, ა.დოლმაზაშვილი (1994). ორი და სამჯიშიანი ჰიბრიდების მეხორცული პროდუქტიულობა მშრალი სუბტროპიკული კლიმატის პირობებში. საქართველოს ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის კონფერენციის მასალები, ნაწ. 1, გვ. 34-37; 
 42. გ.გოგოლი, თ. მახარაძე, ჯ. ღუდუშაური, ვ. იაშვილი, უ. მოკვერაშვილი, რ. ტუღუში, რ. დოლმაზაშვილი (1995). სისხლის პარაზიტული დაავადებებისა და ექსტრემალურად მაღალი ტემპერატურისადმი მდგრადი მსხვილი რქოსანი პირუტყვის ახალი ჯგუფების შექმნა ზებუს, ადგილობრივი და ევროპული წარმოშობის მაღალპროდუქტიული ჯიშების ჰიბრიდიზაციის საფუძველზე. დეპონირებული ხელნაწერი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, # 01920003, გვ. 1-50; 
 43. გ.გოგოლი (1996). როდის მიცხედოთ მეცხოველეობას. ჟ. „კვალი“, გვ. 29-33; 
 44. გ. გოგოლი, მ. რჩეულიშვილი, ა. დოლმაზაშვილი (1997), ზრდის განსხვავებული პოტენციის მქონე მოზარდის დიფერენცირებულად გამოზრდის ეფექტურობა სახორცე მეძროხეობაში. შრომათა კრებული ”მეცხოველეობის ბიოლოგიური საფუძვლების თანამედროვე პრობლემები“, გამომცემლობა "მეცნიერება", გვ. 13-31; 
 45. გ. გოგოლი, ა. დოლმაზაშვილი (1997). კავკასიური კამეჩის ხარზაქების სახორცე პროდუქტიულობა სხვადასხვა ინტენსივობით სუქებისას. შრომათა კრებული ”მეცხოველეობის ბიოლოგიური საფუძვლების თანამედროვე პრობლემები“, გამომცემლობა "მეცნიერება", გვ. 31-44; 
 46. გ. გოგოლი (1997). ჯიშთაშორისი შეჯვარება და ჰეტეროზისი. შრომათა კრებული ”მეცხოველეობის ბიოლოგიური საფუძვლების თანამედროვე პრობლემები“, გამომცემლობა "მეცნიერება", გვ. 34-60; 
 47. გ. გოგოლი, უ. მოკვერაშვილი (1997), შავჭრელი, ჰოლშტინო-ფრიზული და კუბური ზებუს ჯიშთაშორისი ჰიბრიდების სარძეო პროდუქტიულობა ჭარბტენიანი სუბტროპიკული კლიმატის პირობებში. შრომათა კრებული ”მეცხოველეობის ბიოლოგიური საფუძვლების თანამედროვე პრობლემები“, გამომცემლობა "მეცნიერება", გვ. 60-70; 
 48. გ. გოგოლი (1997), გარემო და ცხოველი; პროდუქტიულობის ეკოლოგიური პრობლემები მეძროხეობაში. თბილისი, “მეცნიერება”, გვ. 1-131; 
 49. Г.И. Гоголи (1997), Химический состав и технологические свойства мяса разных видов крупного рогатого скота «Межгосударственный сборнник научных трудов», т. I, с. 83-87; 
 50. Г.И. Гоголи, У.Мокверашвили, Р.Летодиани (1997) Хозяйственно-биологические особенности двух- и трехпородных молочных гибридов в условиях влажных субтропиков. «Межгосударственный сборнник научных трудов», т. I, с. 87-90; 
 51. გ.გოგოლი, თ. მახარაძე, ლ. თორთლაძე, ა. კალანდარიშვილი, მ. მანაგაძე (2000). სხვადასხვა ჯიშისა და ჯიშიანობის ძროხის ხორცის ცილების ამინმჟავური შედგენილობა. სამეცნიერო შრომათა კრებული „აგრარული მეცნიერების პრობლემები“, ტ. IX, გვ. 292-296; 
 52. Г.И. Гоголи, П.Г. Гоголи (2002). Методика определения площади поперечного разреза M.longisimus dorsi («Мышечного глазка») Научные труды Грузинской зоотехническо-ветеринарной академии, т. LX, ч. I. с. 368-372; 
 53. გ.გოგოლი, ა. დოლმაზაშვილი, რ. ბარკალაია, ლ. ტაბატაძე (2003). ფერისა და ნიშნების მემკვიდრულობა და ცვალებადობა სხვადასხვა ჯიშის ძროხის ჰიბრიდიზაციისას. საქართველოს სახელმწიფო ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული, ტ. LXII, გვ. 102-111; 
 54. გ. გოგოლი, ა. დოლმაზაშვილი (2003), ჯიშთაშორისი ჰიბრიდიზაცია და ხორცის წარმოების ტექნოლოგია მეძროხეობაში. გამომცემლობა “უნივერსალი", გვ. 1-307; 
 55. ა. დოლმაზაშვილი, გ. გოგოლი, თ. მახარაძე, გ. მაჭარაშვილი (2003). ფურის მოვლა-შენახვისა და კვების ტექნოლოგია. „ფერმერის ბიბლიოთეკა“, გვ. 1-14; 
 56. რ. ბარკალაია, გ. გოგოლი (2003). ძროხის მოვლა-შენახვა და კვება საძოვ-რულ პერიოდში. „ფერმერის ბიბლიოთეკა“, გვ. 1-19; 
 57. ა. დოლმაზაშვილი, გ.გოგოლი, გ. მაჭარაშვილი (2003). ხბოს ზოგიერთი დაავადება და მათთან ბრძოლა. „ფერმერის ბიბლიოთეკა“, გვ. 1-12; 
 58. რ. ბარკალაია, გ. გოგოლი (2003). ხბოს მოვლა-შენახვისა და გამოზრდის ტექნოლოგია. „ფერმერის ბიბლიოთეკა“, გვ. 1-19; 
 59. .რ. ბარკალაია, გ. გოგოლი, რ. დოლმაზაშვილი (2003). ფურების ბერწიანობასთან და უნაყოფობასთან ბრძოლის ღონისძიებები. „ფერმერის ბიბლიოთეკა“, გვ. 1-28; 
 60. რ. ბარკალაია, გ. გოგოლი, რ. დოლმაზაშვილი (2004). სანაშენო საქმიანობის ძირითადი საკითხები მეძროხეობაში. „ფერმერის ბიბლიოთეკა“, გვ. 1-27; 
 61. ა. დოლმაზაშვილი, გ. გოგოლი, რ. ბარკალაია, თ. მახარაძე, გ. მაჭარაშვილი (2004). როგორ შევარჩიოთ მაღალპროდუქტიული ძროხა. „ფერმერის ბიბლიოთეკა“, გვ. 1-32; 
 62. რ. ბარკალაია, გ. გოგოლი (2004). ფურების სარძეო პროდუქტიულობის გაზრდის ზოგიერთი საკითხები. „ფერმერის ბიბლიოთეკა“, გვ. 1-10; 
 63. გ. გოგოლი, ა. დოლმაზაშვილი, თ. მახარაძე, რ. ბარკალაია (2004). კავკასიური წაბლა ჯიშის ფურების სამეურნეო-ბიოლოგიური თავისებურებები კახეთის მხარის ფერმერულ (გლეხურ) მეურნეობებში. “მეცხოველეობის ბიოლოგიური საფუძვლების თანამედროვე პრობლემები” (შრომათა კრებული), ტ. II (III), "ქართული ენა", გვ. 13-22; 
 64. გ.გოგოლი, ვ. იაშვილი, თ. მახარაძე, ა. მუშკუდიანი (2004). ჰაერის ტემპერატურის გავლენა ძროხისა და ცხვრის თერმორეგულაციასა და პროდუქტიულობაზე. “მეცხოველეობის ბიოლოგიური საფუძვლების თანამედროვე პრობლემები” (შრომათა კრე¬ბული), ტ. II (III), "ქართული ენა", გვ. 23-36; 
 65. ა. დოლმაზაშვილი, გ. გოგოლი, გ. ჭიჭინაძე (2004). კავკასიური წაბლა ჯიშის, კუბური ზებუს და მათი ჰიბრიდების სხეულის განაზომების ზრდა და აგებულების ტიპის ფორმირება პოსტემბრიონული განვითარების პერიოდში.“მეცხოველეობის ბიოლოგიური საფუძვლების თანამედროვე პრობლემები”(შრომათა კრებული), ტ. II (III), "ქართული ენა", გვ. 65-74; 
 66. თ. მახარაძე, გ. გოგოლი, რ. ტუღუში, ვ. იაშვილი (2004). ადგილობრივი ძროხის ჯიშების რძის ქიმიური შედგენილობა. “მეცხოველეობის ბიოლოგიური საფუძვლების თანამედროვე პრობლემები” (შრომათა კრებული), ტ. II (III), "ქართული ენა", გვ. 174-177; 
 67. გ. გოგოლი, ლ. მასხულია, თ. მახარაძე, მ. ბიბილური (2004), სოიას ცილების გამოყენების ეფექტურობა ხორცპროდუქტების წარმოებაში. საქართველოს სახელმწიფო ზოოტექნიკურ სავეტერინარო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული, ტ. LXIV, თბილისი, გვ. 226 – 230; 
 68. გ. გოგოლი, პ. გოგოლი (2004), სხვადასხვა სახეობისა და ჯიშის მსხვილფეხა პირუტყვის ცხიმოვანი ქსოვილის ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები. საქართველოს სახელმწიფო ზოოტექნიკურ სავეტერინარო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული, ტ. LXIV, თბილისი, გვ. 231 – 234; 
 69. გ. ხატიაშვილი, ა. დოლმაზაშვილი, გ. გოგოლი, გ. მაჭარაშვილი. კავკასიური წაბლა ჯიშის ფურების სამეურნეო-ბიოლოგიური თავისებურებები ალაზნის ველის ფერმერული მეურნეობის პირობებში. ”აგრარული მეცნიერების პრობლემები” (სამეცნიერო შრომათა კრებული), ტ. XXXI, 2005, გვ. 190-193; 
 70. გ. ხატიაშვილი, ა. დოლმაზაშვილი, გ. გოგოლი, კ. ნაცვალაძე, გ. მაჭარაშვილი (2005). კავკასიური წაბლა ჯიშის ფურების ფიზიოლოგიური მაჩვენებლები ჰაერის სხვადასხვა ტემპერატურის პირობებში და მათი კავშირი სარძეო პროდუქტიულობასთან. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის „მოამბე“. ტ. 14, გვ. 236-239; 
 71. А.Долмазашвили,Г.Гоголи, Г.Мачарашвили, Г.Хатиашвили (2006).. Молочная продуктивность и клинические показатели коров кавказской бурой породы в условиях жаркого климата, Ж. « Известия аграрной науки», т. IV, № 1, с. 111-114; 
 72. ლ. ტაბატაძე, ა. დოლმაზაშვილი, გ.გოგოლი (2006). ხალასჯიშიანი და ნაჯვარი მეწველი ფურების არასპეციფიკური იმუნიტეტის ზოგიერთი მაჩვენებლები და მათი კავშირი პროდუქტიულობასთან. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის „მოამბე“. ტ. 16, გვ. 217-221; 
 73. ლ. ტაბატაძე, გ.გოგოლი, ა. დოლმაზაშვილი, გ. ჭიჭინაძე (2006). შავჭრელი და ზებუ X შავჭრელი ჰიბრიდი მეწველი ფურების სითბომდგრადობა და მისი კავშირი პროდუქტიულობასა და იმუნობიოლოგიურ მაჩვენებლებთან. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის “მოამბე”, ტ. 17, თბილისი, გვ. 230-233; 
 74. გ.გოგოლი (2006). კავკასიური წაბლა ჯიში (Caucasian Brown breed cattle), ბუკლეტი, სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამინისტრო, გვ. 1-4; 
 75. გ.გოგოლი (2006). ქართული მთის ძროხა (Georgian Mountain cow), ბუკლეტი, სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამინისტრო, გვ. 1-4;