ENG GEO

Search form

მიმდინარე შიდასაუნივერსიტეტო პროექტები

1. კოგნიტიური ფუნქციის თავისებურებები განწყობის დარღვევებისას: დეპრესიის და ასაკის გავლენა
2. ალკოჰოლის გავლენა მხედველობის ფუნქციაზე
3. ვაზის დნმ-ის მრავალფეროვნების დადგენა ერთეული ნუკლეოტიდური პოლიმორფიზმისა და ასლთა რიცხვის ვარიაბელობის საფუძველზე და ქართული ენდემური ხორბლისა და მათი წინამორბედის გენეტიკური მრავალფეროვნების შესწავლა.
4. ალკოჰოლის გავლენა ტემპორალურ პროცესინგზე.
5. პრერცეპტუალური დასწავლის ასაკობრივი ასპექტები: ბავშვობიდან მოხუცობულობამდე.
6. საფერავის ჯიშის ყურძნიდან გამოყოფილი სტილბენოიდური ნაერთების ლიპიდური მეტაბოლიზმის მარეგულირებელი.
7. Danio rerio-სქესის დეტერმინაციაში მონაწილე გენების კოლოკალიზაციის შესწავლა ქრომოსომის კონფორმაციის დაჭერის (3С ) და სამ-განზომილებიანი in situ ჰიბრიდიზაციის (3D-FISH) მეთოდების გამოყენებით.
8. საქართველოში და სხვა ქვეყნებში გამოყოფილი სალმონელას შტამების შედარებითი შესწავლა და საუნივერსიტეტო კოლექციის შექმნა.
9. Taq პოლიმერაზას წარმოება.
10. Bacillus subtilis B-1895 დაBacillus amyloliquefaciens KATMIRA 1933 მყარფაზოვანი და სიღრმული კულტივირების ოპტიმიზაცია და გამოშრობის პარამეტრების დადგენა.
11. ჩაის ფოთლის პექტინებისა და პოლიფენოლების სინერგეტიკული ბიოაქტივობისა და შავი ჩაის წარმოებაში პექტინაზური ფერმენტების როლის გამოკვლევა.
12. ღვინის ქართული ტრადიციული მეთოდით დაყენების ტექნოლოგიის შესწავლა.
13. ვაზის ადგილობრივი გენოფონდის შეგროვება, დაცვა, შესწავლა და შეფასება საქართველოს მევენახეობის მდგრადი განვითარებისათვის.
14. მცენარეების - Zoisiagrass-ისა და Paspalum-ის ეკოლოგიური პოტენციალის შეფასება მათი ფიტორემედიაციულ ტექნოლოგიაში გამოყენების მიზნით.
15. სოფლის მეურნეობის განმარტებითი ლექსიკონის შედგენა.
16. საქართველოში გავრცელებული ნემატოდების ბიომრავალფეროვნების შესწავლა და მათი გენეტიკური იდენტიფიცირება.
17. ენტომოლოგიური კოლექციების ორგანიზება და მისი გამოყენება სასწავლო კომპონენტში
18. ნანონაწილაკები ბიოდეგრადირებადი ამინომჟავური პოლიმერების საფუძველზე და მათი გამოყენება წამლების ინტრაოკულარული ტრანსპორტირებისათვის.
19. ახალი კატიონური პოლიმერები არგინინისა და სპერმინის საფუძველზე როგორც ანტიმიკრობული აგენტები.
20. საქართველოში პომიდვრის შავი ბაქტერიული სილაქავის გამომწვევი Xanthomonas vesicatoria სპეციფიკური ფაგის მოქმედების სპექტრის შესწავლა ამ პათოგენის სხვადასხვა გეოგრაფიული რეგიონებიდან გამოყოფილ შტამებზე.
21. საქართველოს ნიადაგებიდან გამოყოფილი ბაქტერიების ბიოსურფაქტანტების ეფექტურობის დადგენა რეცხვის პროცესზე.
22. სახამებლის შემცველი ნედლეულის თერმომედეგი ამილაზებით ჰიდროლიზის ერთეტაპიანი სქემის დამუშავება.
23. აგროსამრეწველო კომპლექსის ლიგნოცელულოზური ნარჩენების კონვერსია სოკოების მეშვეობით არატოქსიკურ ცილით და სხვა სასიცოცხლო კომპონენტებით მდიდარ ბიომასად.
24. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან გამოყოფილი ენტომოპათოგენური სოკოს Beauveria spp.–ის იზოლატების გენოტიპირება.
25. მცენარეთა გენეტიკური რესურსების კვლევა.