ENG GEO

Search form

განხორციელებული შიდასაუნივერსიტეტო პროექტები

1. აქტინობაქტერიების კოლექციების სისტემატიზაცია".
სამეცნიერო ხელმძღვანელი - დოდო პატარაია
2. საქართველოს ნიადაგების მონაცემთა ბანკის შექმნა/დაზუსტება/განახლება, როგორც მატი ეფექტური გამოყენების საფუძველი.
სამეცნიერო ხელმძღვანელი - თენგიზ ურუშაძე
3. კახური, იმერული და ევროპული წესით დაყენებული ღვინოების ფლავონოიდები და ანტიოქსიდანტური თვისებების შესწავლა.
სამეცნიერო ხელმძღვანელი - არმაზ შალაშვილი
4. საქართველოს ღვინის საფუვრების სელექცია, გენეტიკური ანალიზი და გამოყენება სხვადასხვა ღვინოების მისაღებად.
სამეცნიერო ხელმძღვანელი -ენგური კირთაძე
5. ჩვეულებრივი და ექსტრემოფილური მიკრომიცეტების სელექცია სამრეწველო დანიშნულების სტაბილური ჰიდროლიზური ფერმენტების მისაღებად.
სამეცნიერო ხელმძღვანელი - გიორგი კვესიტაძე
6. ნიადაგის ნაყოფიერების დონის შესწავლა, დიფერენცირებული განაყოფიერების სისტემის შემუშავება დანერგვა.
სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ვალერიან ცანავა
7. ოთახის კულტურების ლიმონის პოლიპლოიდური ფორმების გამოყვანა-გამრავლება.
სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ქეთევან ჩიკაშუა
8. კოქცინერიდების გამოყვანის ტექნოლოგია ციტრუსოვანთა და დეკორატიულ ნარგავებზე გავრცელებულ ცრუფარიანებზე.
სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ანგელინა ნიკოლაიშვილი
9. დასავლეთ საქართველოს სარეველა მცენარეების სარკვევი ცნობარის შედგენა.
სამეცნიერო ხელმძღვანელი - გაბრიელ გოგალაძე
10. პომიდვრის თესლისა და აღმონაცენების შავი ბაქტერიული სილაქავისგან დაცვის ბიოლოგიური მეთოდი.
სამეცნიერო ხელმძღვანელი - თინა სადუნიშვილი
11. ნიადაგებსა და წყალსატევებში არომატული ტოქსიკური ნაერთების დეკონტამინაცია სოკოების მიერ.
სამეცნიერო ხელმძღვენელი -ედიშერ კვესიტაძე
12. საქართველოს ხეხილის ადგილობრივი გენოფონდის მოძიება, გამოყენების პოტენციალის შეფასება და პერსპექტიული ჯიშების ბიოლოგიურ - სამეურნეო თვისებების შესწავლა .
სამეცნიერო ხელმძღვენელი - ზვიად ბობოქაშვილი
13. მინდვრისა და ბოსტნეული კულტურების გენეტიკური რესურსების შესწავლა, სასელექციო მასალებიდან პერსპექტიული ფორმების გამორჩევა და ახალი ჯიშების ჯიშური აგროტექნოლოგიის შემუშავება.
სამეცნიერო ხელმძღვენალი - დავით ბედოშვილი
14. ვაზის ადგილობრივი გენოფონდის შეგროვება დაცვა შესწავლა და სასელექციო გამოყენება.
სამეცნიერო ხელმძღვენელი - დავით მაღრაძე
15. საქართველოს ტყეების მდგომარეობის ანალიზი მათი მართვის ფორმების მიხედვით.
სამეცნიერო ხელმძღვენალი - ზვიად ჭეიშვილი
16. მავნე მწერების წინააღმდეგ ახალი ენტომოპათოგენური პრეპარატის შემუშავება და გამოცდა.
სამეცნიერო ხელმძღვანელი - მანანა კერესელიძე
17. ზოგიერთი სამკურნალო მცენარის შესწავლა და კულტივირების ტექნოლოგიური სქემის დამუშავება.
18. სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ნანა გოგინაშვილი
19. ვაზის ჯიში ჩხავერის სპონტანური მიკროფლორის სახეობრივი და ფენოტიპური იდენტიფიკაცია და ღვინის საფუარის საწარმოო წმინდა კულტურების მშრალი ფორმების მიღება ჩხავერის ღვინის წარმოებისთვის.
სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ლენა სალია
20. ენტომოლოგიური კოლექციის ორგანიზება საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში.
სამეცნიერო ხელმძღვანელი - თამარ ჭუნაშვილი
21. მოზარდი ძროხეულის (დეკეული და მოზვერი) საკვების წარმოების "ინოვაციური ტექნოლოგიური სქემა.
სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ვლადიმერ ელისაშვილი
22. ნიყვის სათესი მასალის წარმოების ტექნოლოგია.
სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ვლადიმერ ელისაშვილი
23. კოგნიტიური , სოციალური და კლინიკური გაუარესების პრევენცია, შოზპფრენიის პირველი ეპიზოდის პაციენტებში.
სამეცნიერო ხელმძღვანელი - არჩილ კეზელი

24. STCU 5629. ჰიდროლიზური ფერმენტების წარმოების . ლიგნოცელულოზის დელიგნოფიკაციის და დაშაქრიანების კონკურენტუნარიანი და იაფი ტექნოლოგიების შემუშავება ბიოეთანოლის წარმოებისთვის.
სამეცნიერო ხელმძღვანელი ვ. ელისაშვილი
25. CRDF- GEB2-30016-TB-10. ზოგიერთი მიკრობული სტამის და მცენარის კომპონენტების შეფასება პოტენციუირი კომერციული გამოყენებისთვის.
სამეცნიერო ხელმძღვანელი - გიორგი კვესიტაძე
26. LBNL 025-STCU P509. რძის ოლიგოსაქარიდებზე შერჩევითად მოზარდი პრობიოტიკების გამოყოფა და დახასიათება.
სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ლია ამირანაშვილი
27. #P499, ამერიკის შეერთებული შტატების ენერგეტიკის დეპარტამენტი. საერთაშორისო საპარტნიორო პროექტი.
სამეცნიერო ხელმძღვანელი - თამარ ვარაზი, გ. ხატისაშვილი, გ. გიგოლაშვილი ,მ. გორდეზიანი, მ ფრუიძე, მ. ყურაშვილი, თ. ანანიაშვილი, გ. ადამია, ხ. ვარსიმაშვილი, გ. ზაალიშვილი, , ზ. ვარაზაშვილი, ნ. ირემაძე, მ. ვარაზაშვილი
28. #159340 Tempus-1-2009-1-ES-Tempus-JPCR – "MAPB" (2010-2013) – ახალი სამაგისტრო პროგრამა გამოყენებითი ბიომეცნიერებების დარგში.
პროექტის კოორდინატორი: თეო ურუშაძე
29. UM# 08-004994 , ამერიკის სატყეო დეპარტამენტი. წიფლის ბოჭკოვანას პარაზიტოიდის ძებნა მისი გავრცელების ბუნებრივ არეალში.
სამეცნიერო ხელმძღვანელი - გიორგი ჯაფოშვილი
30. ფოლკსვაგენის ფონდი. AZ 86 880. ფუნქციონალური დამტვერავების ბიომრავალფეროვნების დადგენა და მათი რიცხოვნობის შემცირების მიზეზები საქართველოსა და ყირგიზეთში.
პროექტის კოორდინატორი - გიორგი ჯაფოშვილი
31. რუფორდის მცირე გრანტი. ტყის რაციონალური გამოყენება და წაბლისა და მუხის კონსერვაციის მნიშვნელობის განმარტება ადგილობრივ მოსწავლეებში.
ხელმძღვანელი - გიორგი კირკიტაძე
32. CRDF, DTRA. #GMG 01/13. საქართველოს მევენახეობის რაიონების აგროეკოსისტემებიდან იზოლირებული ენტომოპათოგენური ნემატოდების იდენტიფიკაცია.
ხელმძღვანელი - მარიამ ჩუბინიშვილი

33. მცენარეული ნედლეულის ბიოკონვერსიის ინოვაციური და კონკურენტუნარიანიო ტექნოლოგიების შექმნბა დამატებითირირებულების პროდუქტების წარმოებისათვის საქართველოში.
სამეცნეირ ხელმძღვანელი: ვლადიმერ ელისაშვილი
34. სუფრის ღვინოების ტექნოლოგიაში გოგირდოვანი ანჰიდრიდის შემცვლელი ბუნებრივი ანტისეპტიკის გამოყენების მეცნიერული საფუძვლები.
სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ნანა ებელაშვილი.
35. ჰერბიციდების მიმართ მგრძნობელობის გამომწვევი გენების ანალიზი ვაზსა და ხორბალში საფუარის მოდელური სისტემის გამოყენებით.
სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ეკა მიქელაძე
36. თავთავიანი კულტურების წარმოებისათვის, ნიადაგის დამუშავების მინიმალური და ნულოვანი ტექნოლოგიების დანერგვა-გავრცელება, აღმოსავლეთ საქართველოს მემარცვლეობის ზონაში.
სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ოთარ ქარჩავა
37. კენკროვანი ხილის შენახვის რაციონალური ტექნოლოგიის შემუშავება.
სამეცნიერო ხელმძღვანელი - მერაბ ჟღენტი
38. ქართული ფუტკრის გენეტიკური სიწმინდის შენარჩუნება.
სამეცნიერო ხელმძღვანელი - მაია ფეიქრიშვილი
39. თუთის აბრეშუმხვევიის სელექცია მაღალპროდუქტიული ჯიშების გამოსაყვანად და გენოფონდის შენარჩუნება.
სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ნოდარ სტეფანიშვილი
40. პარაზიტული ტკიპები და მასთან ბრძოლა საქართველოში. სამეცნიერო ხელმძღვანელი -გივი ჩიმაკაძე
41. მავნებელ-დაავადებებისა და სარეველებისაგან ხორბლის ნათესების დაცვის ეფექტურ ღონისძიებათა სისტემის შემუშავება". სამეცნიერო ხელმზღვანელი ესმა ორჯონიკიძე
42. აჭარის რეგიონის ტყის იშვიათი სახეობების შესწავლა და სათესლე ბანკის შექმნა. სამეცნიერო ხელმღღვანელი ნანი გოგინაშვილი
43. ენტომოფაგური სოკოების გამოყენება მავნე მწერების კონტროლისთვის სამხრეთ კავკასიაში. სამეცნიერო ხელმძღვანელი მედეა ბურჯანაძე
44. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის შემოგარენის ფეხსახსრიანთა მრავალფეროვნება. სამეცნიერო ხელმძღვანელი გიორგი ჯაფოშვილი
45. გამა რადიაციის გავლენა მცენარეთა გვალვაგამძლეობაზე. სამეცნიერო ხელმძღვანელი მიხეილ გოგებაშვილი
46. სტიქიური მოვლენების (გვალვები, ყინვები) გრძელვადიანი პროგნიზი. სამეცნიერო ხელმძღვანელი თამაზ თურმანიძე
47. "ხევსურული ძროხის სარძეო პროდუქტიულობის ამაღლების ხელშეწყობა.სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ლალი ტაბატაძე
48. ლუდის დამზადების ინოვაციური მეთოდი. სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ზ. ცხვედაძე
49. შტამი M-17 -ის გამოყენება სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა მოზარდის ენტერობაქტერიოზების პროფილაქტიკა -მკურნალობისთვის. სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ი. ბარათაშვილი
50. ნიადაგქვეშა კაპილარულ-წვეთოვანი მორწყვის სისტემები საშუალო და დიდი ქანობების პირობებისთვის . სამეცნიერო ხელმძღვანელი - გ. ომსარაშვილი
51. სავენახე კულტივატორი ტელესკოპური ჩარჩოთი . სამეცნიერო ხელმძღვანელი -შ. ლეფსვერაძე
52. ორგანულ-მინერალური სასუქის მიღების ბიოტექნოლოგიის შემუშავება, ეკოლოგიურად უსაფრთხო ადგილობრივი ჰუმატებიდან. სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ქ. ბეჟანიშვილი
53. ხეხილის ბაღებში თესლოვანი კულტურების მავნე ორგანიზმების წინააღმდეგ ინტეგრირებული ბრძოლის ღონისძიებების შემუშავება. სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ქ. პავლიაშვილი
54. ანტივირუსული ნატურალური საშუალებანი. სამეცნიერო ხელმძღვანელი -მ. აბუთიძე
55. ხეხილოვანი და კეკროვანი კულტურების ადგილობრივი გენოფონდის მოძიება კონსერვაცია და გამოყენების პოტენციალის შეფასება. სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ზ. ბობოქაშვილი
56. ვაზის ადგილობრივი გენოფონდის დაცვა, შესწავლა და სასელექციო გამოყენება. სამეცნიერო ხელმძღვანელი - დ. მაღრაძე
57. ვაზის ჯიში ჩხავერის სპონტანური მიკროფლორის შესწავლა და საფუარის წმინდა კულტურის გამოყოფა მაღალხარისხოვანი ღვინოების დასამზადებლად ე. სამეცნიერო ხელმძღვანელი ე. სალია
58. ატმის მავნებელ-დაავადებებისაგან დაცვის ეკოლოგიურად უსაფრთხო სისტემის შემუშავება. სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ლ. ცხვედაძე
59. ფერმერთა ელექტრონული საკონსულტაციო ქსელი. სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ა. ხეთერელი
60. ნარჩენი ცელულოზიდან სპირტისა და ცილების მიღების ტექნოლოგია. სამეცნიერო ხელმძღვანელი -გ. დარასელია
61. სუტროპიკული კულტურები საქართველოში, მონაცემთა ბაზა ელექტრონული ცნობარი. სამეცნიერო ხელმძღვანელი -ე. ჯაყელი
62. პერცეპტუალური დასწავლა ასაკოვან და ამბლიოპიურ მხედველობით სისტემაში. სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ა. კეზელი
63. ალკოჰოლის გავლენე მხედველობითი აღქმის სტაბილურიბის მექანიზმებზე (შედარებითი კვლევევი). სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ა. კეზელი