ENG GEO

Search form

გივი ბასილაძე

პოზიცია: პროფესორი

ელფოსტა: g.basiladze@agruni.edu.ge

 

განათლება

2005 სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი
1979-1983 მოსკოვის ტიმირიაზევის სახელობის სასოფლო-სამეურნეო აკადემია,სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა კანდიდატი
1971-1977 საქართველოს სახელმწიფო ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო სასწავლო-კვლევითი ინსტიტუტის ზოოსაინჟინრო ფაკულტეტი

სასწავლო კურსები

მერძევეობა
რძისა და რძის პროდუქტების ტექნოლოგია
 

პუბლიკაციების ჩამონათვალი

 1. Продуктивность, состав и технологические свойства молока высокопродуктивных коров при скармливании брикетированной под-кормки в летний период Печат. М., МСХА, 1982. Руко-пись депонирована во ВНИИТЭИСХ, 25.08.1982 г., № 217–82 1 
 2. Подкормка брикетами высокопродуктивных коров в летний период – " – Животноводство, 1982, №8 1,5 Кулебякин Ю.И. 
 3. 3.Брикетированная кормо-смесь – эффективная под¬кормка для высокопро¬дук¬тивных коров – " – Внедрено с 1980–82.Информ. листок фил. ГОСИНТИ, Люберцы, Моск.обл., 1982, №322–82 1 Беспахотный А.В.Кулебякин Ю.И. 
 4. სამრეწველო შეჯვარება ძროხის ხორცის წარმო-ების დიდი რეზერვი ნაბეჭ. საქართველოს სოფლის მეურნეობა, 1984, №8 2 ქართველიშვილი კ. ბასილაძე დ.ვგავაშელი პ.ი. 
 5. მერძევეობის პროგრამა – " – სასოფლო-სამეურნეო უმაღლესი სასწავლებ-ლებისათვის. სპეცია-ლობით 1506 „ზოოტექნია“. თბილისი, 1985 6 ფირანიშვილი ნ.ლ. 
 6. Скрещивание коров красной степной породы с быками кианской породы Печат. Материалы V сьезда Груз. общества гене-тиков и селекционеров. Тбилиси, 1986 1,5 Картвелишвили К.Г.Басиладзе Д.В.Гавашели П. 
 7. Состав молока и качество сыра при подкормке высо-копродуктивных коров брикетированной кормосмесью в условиях пастбищного содержания – " – Материалы Всесоюзной научно-техн.конф. Сов-ременная технология сыроделия и безотход-ная переработка моло-ка". Ереван. 1988 
 8. Откорм помесей черно-пестрого скота на откры¬тых площадках – " – Зоотехния, 1988, №7 1,5 Картвелишвили К.Г.Басиладзе Д.В.Гавашели П. 
 9. Промышленное скрещи-вание коров кавказской бу¬рой породы с быками мяс¬ных пород лимузин-ской и кианской Печат. Материалы научной кон¬ференции Груз. зоотехническо-ветери-нарного учебно-иссле-дователь¬ского ин-та. Тбилиси, 1988 2Картвелишвили К.Г. Басиладзе Д.В.Гавашели П. 
 10. Резервы производства кожевенного сырья – " – Совершенствование методов разведения с.–х. животных и птиц в Гру¬зии. Науч. труды ГЗВУИИ, Тбилиси, 1990 1,5Картвелишвили К.Г.Гавашели П.Тортладзе Л.А. 
 11. Эффективность голштинской породы в промышлен¬ных комплексах Грузии – " – Тез.докл. Всесоюзной конференции молодых ученых и специалистов. Рига, 1990. "Проблема производства и перера-ботки молока" 1 Ц. Килиптари 
 12. ალპური ზონის ბუნებ-რივი სათიბების პროდუქტიულობის ზრდის ეკოლოგიურად უსაფრთხო ტექნოლოგიების შემუშავება ნაბეჭ. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის შრომათა კრებული, ნაწილი I, თბილისი, 1998, გვ.86–90 5 ჯ. ჯინჭარაძე ი. ბურჭულაძე გ. დვალი 
 13. რძის შედგენილობა და ყველის ხარისხი მაღალპროდუქტიული ფურებისათვის ბრიკეტირებული საკვებნარევის მისაკვების მიცემისას საძოვრული შენახვის დროს – " – აგრარული მეცნიერების პრობლემები.სამეცნიერო შრომათა კრებული, ნაწილი V, თბილისი, 1999, გვ. 231–236 6 
 14. საქართველოს სამხრეთ მთიანეთში მოშენებული კავკასიური წაბლა და შავჭრელი ჯიშის ფურების შედარებითი დახასიათება სარძეო პროდუქტიულობით და რძის ყველად გადამუშავებისას ტექნოლოგიური თვისებებით – " – საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ახალგაზრდა აგრარიკოს მეცნიერ მუშაკთა და ასპირანტთა სამეცნიერო შრომების კრებული, ტ.1, თბილისი, 1999, გვ.142–144 3 დ. ბასილაძე ჯ. ჯინჭარაძე 
 15. რძისა და რძის პროდუ-ქტების ტექნოლოგიის კურსის პროგრამა – " – რძისა და რძის პროდუ-ქტების ტექნოლოგიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის, თბილისი, 1999 5გვ. 
 16. მოუმწიფებელი ყველიდან გამდნარი ყველის დამზადების ტექნოლოგია ნაბეჭ. საქართველოს სახელ-მწიფო ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო აკადემიის 70 და პროფესორ დ.აგლაძის დაბადებიდან 100 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო შრ. კრებული, ტ.LХ, ნაწ.I, თბილისი, 2002 ა. ხარაზიშვილი 
 17. აზოტიანი სასუქის სხვა-დასხვა ნორმის მოქმედე-ბა ჯავახეთის ზეგანის ალპური ზონის ზაფხულის საძოვრების ბალახნარის პროდუქტიულობაზე – " – საქართველოს სოფ¬ლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. ტომი 10, თბილისი, 2002, გვ. 245–253 9 გვ. გ. აგლაძე ჯ. ჯინჭარაძე 
 18. მინერალური სასუქების ოპტიმალური ნორმები სამხრეთ კავკასიონის ალპურ ბუნებრივ საკვებ სავარგულებზე – " – სსზსუ სამეცნიერო შრომათა კრებული. ტომი LХІ, თბილისი, 2003, გვ. 42–49 გ. აგლაძე ჯ. ჯინჭარაძე 
 19. Влияние возрастающих доз азотных удобрений на травостой альпийских пастбищ и молочную продуктивность коров Печат. Сборник научных трудов ГГЗВУ. т. LХІІ, Тбилиси, 2003, с. 26–31 Козманишвили А. Гудушаури Д. Дьякова Н. 
 20. Влияние подкормки на молочную продуктив-ность коров при их выпасе на культурных пастбищах в условиях Южного нагорья Грузии – " – Сборник научных трудов ГГЗВУ. т. LХІІ, Тбилиси, 2003, с.32–36. 6Козманишвили А. Гудушаури Д. Чихашвили А. 
 21. მეთოდური მითითება„ქართული ყველის დამ-ზადების ტექნოლოგია“ ნაბეჭ. მსოფლიო ბანკის და საქართველოს მთავ-რობის ერთობლივი პროექტი CGS 03-07, თბილისი 2003, 8 გვ.8 ა.ხარაზიშვილი 
 22. მეთოდური მითითება„ძროხის რძის შემადგენლობა და თვისებები.თბილისი 2003, 12 გვ. 12გვ. ა. ხარაზიშვილი 
 23. მეთოდური მითითება „რძის მიღება და პირველადი დამუშავება“ თბილისი 2003, 4 გვ. ა. ხარაზიშვილი 
 24. ბროშურა „ძროხის რძიდან კუმისის დამზადების ტექნოლოგია“თბილისი 2004, 4 გვ ა.ხარაზიშვილი  ი.ყურაშვილი ვ. ბასილაძე 
 25. მეთოდური მითითება„დვრიტის ფერმენტის (ქიმოზინი), პეფსინის კვეთის მომზადება და გამოყენება“ ნაბეჭ. მსოფლიო ბანკის და საქართველოს მთავრობის ერთობლივი პროექტი CGS 03-07, თბილისი 2004, 4 გვ. ა.ხარაზიშვილი ი. ყურაშვილი 
 26. მეთოდური მითითება „სულგუნის დამზადების ტექნოლოგია“თბილისი 2004, 4 გვ. ა.ხარაზიშვილი ი.ყურაშვილი 
 27. მეთოდური მითითება „დიეტური (15%) არაჟანის დამზადების ტექნოლოგია“.თბილისი 2004, 8 გვ. ა.ხარაზიშვილი ი. ყურაშვილი ვ. ბასილაძე 
 28. მეთოდური მითითება„ცხიმიანი (18%) ხაჭოს დამზადების ტექნოლოგია“.თბილისი 2004, 8 გვ. ა. ხარაზიშვილი ი. ყურაშვილი ვ. ბასილაძე 
 29. მეთოდური მითითება „მაწონის დამზადების ტექნოლოგია“.თბილისი 2004, 6 გვ. ა. ხარაზიშვილი ი.ყურაშვილი 
 30. მეთოდური მითითება. „რძის მჟავე პროდუქტისა და კარაქის წარმოების ტექნოლოგია“. თბილისი 2004, 36 გვ.ა. ხარაზიშვილი, ი. ყურაშვილი, ვ. ბასილაძე 
 31. „გუდის ყველის დამზადების ტექნოლოგია“.მეთოდური მითითება გუდის ყველის მწარმოებელ ფერმერთა დასახმარებლად. მსოფლიო ბანკისა და საქართველოს მთავ-რობის ერთობლივი გრანტის პროექტი CGS 04-50, თბილისი 2004, 6 გვ. ა. ხარაზიშვილი 
 32. Влияние пастбищного кормления на некоторые основные биохимические показатели крови коров Печат. Сборник научных трудов ГГЗВУ. т. LХІІІ, Тбилиси, 2004, с. 9–13 Корчилава К. Цкитишвили З. 
 33. Влияние пастбищного кормления на молочную продуктивность и состав молока коров в условиях Южного нагорья Грузии с. 13–17 Цкитишвили З. 
 34. Результаты исследований по проекту "почва– растение–животное–животноводческая продукция" на альпийских пастбищах Южного нагорья Грузии. Сборник научных трудов ГГЗВУ. т. LХІІІ, Тбилиси, 2004, с. 392–397 6 Агладзе Г. Гудушаури Дж. 
 35. Влияние породы на качество сыра в условиях Южного нагорья Грузии – " – Журн. Молочное и мясное скотоводство, №3, 2004, с. 31–32 Гоциридзе Н. 
 36. Пастбищное кормление и молочная продуктивность коров в условиях Южного нагорья Грузии Печат. Журн. Аграрная наука, №10, 2004, с. 25–26 2 
 37. Влияние удобрений на урожай и качество пастбищного корма альпийских лугов Южного нагорья Грузии. Журн. Кормопроизводство, №7, 2004, с. 7–9 3 Агладзе Г. 
 38. Результаты исследований по проекту "почва– растение–животное–животноводческая продукция" на альпийских пастбищах Южного нагорья Грузии. Журн. Известия аграрной науки, т.3, №1, Тбилиси, 2005, с. 27–32 6 Агладзе Г. 
 39. Молочная продуктивность коров при пастбищном содержании в условиях Южного нагорья Грузии. Сборник докладов ТСХА, Вып. 276. М.: Изд-во МСХА, 2004, с. 673–675 3 
 40. ქართული ყველის ტექნოლოგიის სრულყოფა.ნაბეჭ.საქართველოს ზოო-ვეტერინარული უნივერსიტეტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2004, ტომი LXIV, გვ.221–224.4 ა. ხარაზიშვილი,ი. ყურაშვილი და სხვები 
 41. ცილოვან-დიეტური 15% ტენიანობის არაჟნის კვებით ენერგეტიკული ღირებულება ნაბეჭ. საქართველოს ზოო-ვეტერინარული უნივერსიტეტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2004, ტომი LXIV, გვ.224–226.4 ა. ხარაზიშვილი ი. ყურაშვილი და სხვები. 
 42. Белковый состав и технологические свойства молока коров кавказской бурой и черно-пестрой пород в условиях южного нагорья Грузии Печат. საქართველოს ზოო-ვეტერინარული უნივერსიტეტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2005, ტომი LXV, გვ.239–241. 
 43. ქართული ყველის ტექნოლოგიის სრულყოფა.ნაბ.საქართველოს სახელმწიფო ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო უნივერსიტეტი. შრომათა კრებული. LX1V. თბ. 2004. გვ.221-223.გ. ბასილაძე. ა. ხარაზიშვილი და სხვ. 
 44. ცილოვანდიეტური 15%-ნი ცხიმიანობის არაჟნისკვებით-ენერგეტიკული ღირებულება. ნაბ.საქართველოს სახელმწიფო ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო უნივერსიტეტი.შრომათა კრებული. LX1V. თბ. 2004. გვ.224-226.3 გ. ბასილაძე. ა.ხარაზიშვილი და სხვ. 
 45. ტყვიის შემცველობა კავკასიური წაბლა ჯიშის ძროხის ჯიში. საქართველოს სახელმწიფო ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო უნივერსიტეტი. შრომათა კრებული. XXXV. თბილისი. 2006. გვ. 207. გ. ბასილაძე, ც. ხოშტარია. 
 46. ძროხის რძეში სპილენძისა და თუთიის შემცველობა. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ 2 (25). თბილისი, 2006. გვ. 115. გ. ბასილაძე, ც. ხოშტარია. 
 47. ეკოლოგიურად სუფთა რძე დმანისის მდელობიდან. საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი. შრომათა კრებული. XXXVI. თბილისი, 2006. გვ. 219. გ. ბასილაძე. 
 48. მადნეულის სამთო-გამამდიდრებელი კომბინატის მიერ გარემოს დაბინძურების საკითხისათვის. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. #18. თბ. 2006, გვ. 207. გ. აგლაძე, ე. კალანდია. 
 49. მძიმე ლითონების გავლენა რძისა და რძემჟავა პროდუქტის (მაწონი) ხარისხზე. საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი. შრომათა კრებული. XXXX. თბილისი, 2007. გვ. 144. ე. კალანდია. 
 50. მძიმე ლითონების გავლენა ფურების სარძეო პროდუქტიულობაზე. საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი. შრომათა კრებული. XXXXI. თბილისი, 2007. გვ. 189. ე. კალანდია. 
 51. მძიმე ლითონების გავლენა ფურების სარძეო პროდუქტიულობაზე, რძისა და მაწვნის ხარისხზე. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. #21. თბ. 2007, გვ. 239-242. ე. კალანდია. 
 52. მძიმე ლითონების ჭარბი რაოდენობა რძის პროდუქტებში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. #23. თბ. 2009, გვ. 268-270. ე. კალანდია. 
 53. მძიმე ლითონების გავლენა ქათული ყველის ხარისხზე. საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი. შრომათა კრებული. ტომი 2. #2. XXXXVII. თბილისი, 2009. გვ. 189-190. ე. კალანდია. 
 54. საქართველოს სამხრეთ მთიანეთის ალპურ საძოვრებზე გაძოვებული ძროხების რძიდან წარმოებული ქართული ყველის ხარისხი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. #23. თბ. 2009, გვ. 265-268. 
 55. აზოტით გამდიდრებული ალპურ საძოვრებზე გამოკვებილი ძროხების რძის ყველადვარგისიანობა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. #24. თბ. 2009, გვ. 258-260. 
 56. ძროხის სისხლის და რძის ბიოქიმიური მაჩვენებლები ალპურ საძოვრებზე მათი ძოვების პირობებში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. #24. თბ. 2009, გვ. 255-257. 
 57. Влияние балансирующих подкормок в рационе коров на качество молока. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „სურსათის უვნებლობის პრობლემები“ შრომათა კრებული. თბილისი 2009წ. გვ. 165-167. 
 58. შებოლვის პროცესის გავლენა ზოგიერთი ორგანული ნაერთის შემცველობაზე სულუგუნში. საქ. სახ. აგრარული უნივერსიტეტი შრომათა კრებული 2009წ. ტ.2. #1 (46) გვ. 117-123. ც. ხოშტარია. 
 59. მძიმე ლითონების შემცველობა რძესა და რძის პროდუქტებში. აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება. 24-25 ნოემბერი. 2010 წ. თბილისი. ე. კალანდია.