სტუდენტები

მაგისტრანტი

სტუდენტის სტატუსის აღდგენა

  • შემოდგომის სემესტრი: 1 - 31 აგვისტო
  • გაზაფხულის სემესტრი: 10 იანვარი - 10 თებერვალი

არჩევითი საგნების რეგისტრაცია

  • შემოდგომის სემესტრი: 16 - 30 ივლისი
  • გაზაფხულის სემესტრი: 16 - 30 იანვარი

pdf

EMIS

აკადემიური კალენდარი

აკადემიური კალენდარი

pdf

მოდულების და ლაბ. როტაციების ინსტრუქცია

მოდულების და ლაბ. როტაციების ინსტრუქცია

pdf

სამაგისტრო ნაშრომის ინსტრუქცია

სამაგისტრო ნაშრომის ინსტრუქცია

pdf

სტუდენტის სტატუსის აღდგენა

  • შემოდგომის სემესტრი: 1 - 31 აგვისტო
  • გაზაფხულის სემესტრი: 10 იანვარი - 10 თებერვალი

სამაგისტრო ნაშრომის ინსტრუქცია

pdf

სამაგისტრო ნაშრომის ინსტრუქცია

სტუდენტის სტატუსის აღდგენა

  • შემოდგომის სემესტრი: 1 - 31 აგვისტო
  • გაზაფხულის სემესტრი: 10 იანვარი - 10 თებერვალი

სამაგისტრო ნაშრომის ინსტრუქცია

pdf

სამაგისტრო ნაშრომის ინსტრუქცია

სტუდენტის სტატუსის აღდგენა

  • შემოდგომის სემესტრი: 1 - 31 აგვისტო
  • გაზაფხულის სემესტრი: 10 იანვარი - 10 თებერვალი

სამაგისტრო ნაშრომის ინსტრუქცია

pdf

სამაგისტრო ნაშრომის ინსტრუქცია