ლაბორატორიები

სასწავლო ლაბორატორიები

კახა ბენდუქიძის კამპუსში ფუნქციონირებს 30-მდე სასწავლო ლაბორატორია აგრარული მეცნიერებების, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და ინჟინერიის მიმართულებით.

საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში აგრარული მეცნიერებების, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების, ბიოტექნოლოგიების, ვეტერინარიისა და ინჟინერიის მიმართულების საგანმანათლებლო პროგრამებზე დიდი ყურადღება ექცევა სტუდენტებისთვის უახლესი ცოდნის და პრაქტიკული უნარების გადაცემას.

ლაბორატორიული და პრაქტიკული მეცადინეობები მიმდინარეობს ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლების მეთოდის (learning-by-doing) გამოყენებით, რაც ნიშნავს რომ სტუდენტები ეუფლებიან პროფესიას პრაქტიკული/ლაბორატორიული მეცადინეობისას ინდივიდუალურად მუშაობის გზით. ცდის, ანალიზის, ექსპერიმენტის უმეტესობას სტუდენტები ინდივიდუალურად ასრულებენ კამპუსის ლაბორატორიებში. თითოეულ სტუდენტს ლაბორატორიული თუ პრაქტიკული მუშაობისას თავისი სამუშაო სივრცე, რათა საკუთარი ხელით შეასრულოს პრაქტიკული სამუშაო

გარდა ამისა, ლაბორატორიული მეცადინეობისას სტუდენტთა ჯგუფები არ უნდა აღემატებოდეს 20 ადამიანს. ეს, თავის მხრივ, დადებითად აისახება სტუდენტების სწავლის შედეგებზე.

სასწავლო ლაბორატორიები

 1. მცენარეთა ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ლაბორატორია

  სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი

 2. ბიოტექნოლოგიის ლაბორატორია


  სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი

 3. პროკარიოტებისა და საფუვრების ლაბორატორია

  სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი

 4. ბიოლოგიური ჟანგვის ლაბორატორია

  სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი

 5. მეღვინეობა-მევენახეობისა და სადეგუსტაციო ლაბორატორია

  მევენახეობისა და მეღვინეობის ინსტიტუტი

 6. მევენახეობის ლაბორატორია


  მევენახეობისა და მეღვინეობის ინსტიტუტი

 7. მეღვინეობის ლაბორატორია


  მევენახეობისა და მეღვინეობის ინსტიტუტი

 8. მიწათმოქმედების ლაბორატორია


  იულონ ლომოურის მიწათმოქმედების ინსტიტუტი

 9. აგროქიმიის და ნიადაგმცოდნეობის ლაბორატორია

  მიხეილ საბაშვილის ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიის და მელიორაციის ინსტიტუტი

 10. ბიოკონტროლის ლაბორატორია

  ლევან ყანჩაველის მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტი

 11. ტყის ბიომრავალფეროვნების, დაგეგმარებისა და ექსპერტიზის ლაბორატორია

  ვასილ გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტი

 12. ტყის აღდგენისა და სატყეო მელიორაციის ლაბორატორია

  ვასილ გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტი

 13. ტყის დაცვის განყოფილების ლაბორატორია


  ვასილ გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტი

 14. მცენარეებისა და ცხოველების გენომიქსის ლაბორატორია

  მოლეკულური გენეტიკის ინსტიტუტი

 15. მოლეკულური ინჟინერიის ლაბორატორია

  ქიმიისა და მოლეკულური ინჟინერიის ინსტიტუტი

 16. საკვებწარმოების ლაბორატორია

  მეცხოველეობის ინსტიტუტი

 17. საინჟინრო - ტექნოლოგიური ლაბორატორია

  ჩაის, სუბტროპიკული კულტურების და ჩაის მრეწველობის ინსტიტუტი

 18. მცენარეთა სელექციის ლაბორატორია

  ჩაის, სუბტროპიკული კულტურების და ჩაის მრეწველობის ინსტიტუტი

 19. მცენარეთა დაცვის ლაბორატორია


  ჩაის, სუბტროპიკული კულტურების და ჩაის მრეწველობის ინსტიტუტი

 20. აგროქიმიისა და ნიადაგმცოდნეობის ლაბორატორია

  ჩაის, სუბტროპიკული კულტურების და ჩაის მრეწველობის ინსტიტუტი

 21. ალექსანდრე ქართველის სახელობის რობოტიკის ლაბორატორია

  კონსტანტინე ამირაჯიბის ინჟინერიის ინსტიტუტი

 22. სამოქალაქო ინჟინერიის ლაბორატორია

  კონსტანტინე ამირაჯიბის ინჟინერიის ინსტიტუტი

 23. ელექტრო ინჟინერიის ლაბორატორია

  კონსტანტინე ამირაჯიბის ინჟინერიის ინსტიტუტი

 24. მექანიკური ინჟინერიის ლაბორატორია

  კონსტანტინე ამირაჯიბის ინჟინერიის ინსტიტუტი

 25. ფეხსახსრიანთა ლაბორატორია

  ენტომოლოგიის ინსტიტუტი

 26. მეაბრეშუმეობის ლაბორატორია

  ენტომოლოგიის ინსტიტუტი

 27. მეფუტკრეობის ლაბორატორია

  ენტომოლოგიის ინსტიტუტი

 28. ცხოველთა დიაგნოსტიკის ლაბორატორია

  სავეტერინარო მედიცინის ინსტიტუტი

 29. მიკრობიოლოგიის ლაბორატორია

  სავეტერინარო მედიცინის ინსტიტუტი

 30. ნემატოდების შემსწავლელი ლაბორატორია

  სავეტერინარო მედიცინის ინსტიტუტი

 31. ქრომატინის ბიოლოგიის ლაბორატორია

  უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგიის ინსტიტუტი

 32. უჯრედული იმუნოლოგიის ლაბორატორია


  უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგიის ინსტიტუტი

 33. მცენარეული სუბსტრატების ლაბორატორია


  მიკრობული ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი

 34. სურსათის ტექნოლოგიის ლაბორატორია


  სურსათის ტექნოლოგიის ლაბორატორია

 35. მიკოლოგიისა და მცენარეთა პათოლოგიის ლაბორატორია

  მიკოლოგიისა და მცენარეთა პათოლოგიის ლაბორატორია

 36. ქიმიის ტექნოლოგიური ლაბორატორია

  ქიმიის ტექნოლოგიური ლაბორატორია

 37. საინჟინრო პოლიმერების ლაბორატორია

  საინჟინრო პოლიმერების ლაბორატორია