იულონ ლომოურის მიწათმოქმედების ინსტიტუტი

იულონ ლომოურის მიწათმოქმედების ინსტიტუტი

მიწათმოქმედების ინსტიტუტის შემადგენლობაში შედის აგრონომიული და სასელექციო ლაბორატორია, რომლის თანამშრომლები არიან დავით ბედოშვილი, ცოტნე სამადაშვილი და მარიამ მერაბიშვილი. მიწათმოქმედების ინსტიტუტი ამუშავებს და ავრცელებს ახალ, გაუმჯობესებულ ტექნოლოგიებს, რომელიც გამოიყენება მინდვრისა და ბოსტნეული კულტურების წარმოებაში. ეს ტექნოლოგიები ხელს უწყობენ როგორც სასოფლო-სამეურნეო კულტურების პროდუქტიულობისა და წარმოების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, ისე ბუნებრივი რესურსების დაცვასა და რაციონალურ გამოყენებას.

მიწათმოქმედების ინსტიტუტის სამეცნიერო - კვლევითი პროგრამა ემსახურება მაგისტრებისა და დოქტორანტების მომზადებას სასოფლო-სამეურნეო კულტურების აგრონომიის, გენეტიკური რესურსებისა და სელექციის მიმართულებით. ინსტიტუტი სტუდენტებს უქმნის ყველა პირობას სალექციო კურსებიდან მიღებული ცოდნის თანამედროვე მეცნიერისათვის აუცილებელი მრავალმხრივი უნარ - ჩვევებითა და გამოცდილებით შესავსებად.

მიწათმოქმედების ინსტიტუტი მჭიდროდ თანამშრომლობს სასოფლო - სამეურნეო სექტორთან. მისი მეცნიერები რეგულარულად ეცნობიან საწარმოო პრობლემებს და სამეცნიერო კვლევებით ეხმარებიან მწარმოებლებს ამ პრობლემების დაძლევაში და ბაზრის მოთხოვნების დაკმაყოფილებაში.

საკონტაქტო ინფორმაცია

დავით ბედოშვილი

საერთაშორისო სანერგეებიდან გამორჩეული მაღალმოსავლიანი, დაავადებებისადმი გამძლე საშემოდგომო ხორბლის გენოტიპების იდენტიფიცირება საქართველოს სხვადასხვა გარემო პირობებში გამოცდის გზით (2019 - 2021)

საერთაშორისო ორგანიზაცია CIMMYT-ისა და ICARDA-ს  საშემოდგომო ხორბლის სელექციური ფორმების შესწავლა და პერსპექტიული ჰიბრიდების გამოყოფა.


საქართველოს ენდემური და ველური ხორბლების კოლექციის აღდგენა, დახასიათება და დაცვა (2018 - 2020)

ქართული ხორბლებისათვის დამახასიათებელია სახეობრივი მრავალფეროვნება და მაღალი ენდემიზმი. ხორბლის ადგილობრივი ჯიშები მდიდარია ძვირფასი გენებით, რომელთა გამოყენება შესაძლებელია სელექციაში. ადგილობრივი ენდემური სახეობები უნიკალურია, რადგან მათში ერთდროულად თავმოყრილია ველური და გაკულტურებული ხორბლის ნიშან-თვისებები, რომელთა შესწავლით ხორბლის ევოლუციის უკეთ გაგებაა შესაძლებელი. სამწუხაროდ, ენდემურ ხორბლებსა და ხალხური სელექციის ჯიშებს გადაშენება ემუქრება. ადგილობრივ გენბანკებსა და ჰერბარიუმებში დაკარგულად ითვლება რამდენიმე ქვესახეობა, რომელიც საქართველოშია აღწერილი. ნიმუშები არ არის საკმარისად დახასიათებული და ამიტომ თითქმის არ გამოიყენება ტრიტიკოლოგებსა და სელექციონერთა მიერ. ამიტომ, პროექტის მიზანი იყო ხორბლის in situ და ex situ კონსერვაციისა და კოლექციებში არსებული ნიმუშების სელექციაში და კვლევაში გამოყენებისათვის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება. ამის მისაღწევად განხორცილედა შემდეგი სამუშაოები: უცხოურ გენბანკებში "დაკარგული" ტაქსონების მოძიება; ენდემური ხორბლების ნიმუშებს მათი გავრცელების ადგილებში, რაჭა-ლეჩხუმში შეგროვება; ეგილოფსის (ხორბლის გენომების დონორი) სახეობების სამხრეთ საქართველოში გავრცელების შესწავლა; გენბანკში დაცული ნიმუშების გამრავლება და განახლება; ენდემური სახეობებისა და რბილი ხორბლის ხალხური სელექციის ჯიშების ცდის მოწყობა, ექსპედიციებისა და ნიმუშების დახასიათების შედეგების გამოაქვეყნება. იდენტიფიცირებული შეგროვილი საჰერბარიუმო ნიმუშები და დახასიათებული გამრავლებული ნიმუშები გაუნაწილდება დაწესებულებებს, რომლებიც ჩართულია ხორბლის კვლევასა და ტრადიციული ჯიშების გამრავლებაში.


ცენტრალური კავკასიონის ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენების სცენარის შემუშავება (ხევის მაგალითზე) (2014 - 2018)

მულტიდისციპლინარულმა გუნდმა შეაფასა ხევის მცენარეული საფარის მრავალფეროვნება დაპროდუქტიულობა; ნიადაგური საფარის მდგომარეობა; ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურიმდგომარეობა და გაანალიზა წარმოების სისტემები, რომლებიც ამჟამად არის გავრცელებული ყაზბეგისმუნიციპალიტეტში. მეკარტოფილეობა და სარძევე მეცხოველეობა გამოვლინდა, როგორც წამყვანიდარგები. ეკონომიკური არაეფექტიანობის ძირითად ფაქტორებს წარმოადგენს უხარსიხო სათესლემასალის გამოყენება მეკარტოფილეობაში და საკვების ნაკლებობა და დაბალი ხარისხი ზამთარში. კვლევამ აჩვენა, რომ საძოვრებისა სათიბების უფრო ეფექტიანი გამოყენებით შესაძლებელია რძისა დაყველის წარმოების მნიშნელოვანი გაზრდა.


ბალკანეთის, კავკასიის და ცენტრალური აზიის ხორბლის მთლიანი გენომის ანალიზი მარცვლის წარმოების მდგრადობისათვის (2014 - 2017)

სამ გარემოში (მუხრანის სამეცნიერო-სასწავლო ბაზა, ალმატის მიწათმომედების ინსტიტუტი და სკოპიე ჩრდილოეთ მაკედონიაში) დაითესა სამი უნიფიცირებული ცდა მაკედონიის, ყაზახეთისა და საქართველოს ხორბლის შერჩეული გენეტიკური რესურსების გამოყენებით. გამოვლინდა ის ნიშან-თვისებები, რომლებსაც აქვთ ადაპტაციური მნიშვნელობა მაღალ-მოსავლიანი ჯიშების გამოსაყვანად.


მენდელის გენეტიკის კანონების მოქმედების შესწავლა მოკლე სასიცოცხლო ციკლის მცენარეების გამოყენებით (2013)

პროექტის მიზანია, საშუალო სკოლის მოსწავლეთა აქტიური მონაწილეობით, მენდელის დიჰიბრიდული მოდელის საფუძველზე ორი ნიშნის მემკვიდრეობითობის შესწავლა. კვლევის ობიექტს წარმოადგენს მოკლე სასიცოცხლო ციკლის Brassica rapa-ს ორი წმინდა ხაზი, რომლებიც ერთმანეთისგან მხოლოდ ღეროს შებუსვითა და შეფერილობით განსხვავდებიან. ამ წმინდა ხაზების სასიცოცხლო ციკლი 40-42 დღეა. მათი დახმარებით სასწავლო წლის განმავლობაში რამდენიმე თაობის მიღებაა შესაძლებელი. ორი გენის მემკვიდრეობითობის შესასწავლად სამუშაო ჰიპოთეზა შემდეგნაირად ჩამოყალიბდება: ამ ორი ნიშნის მაკონტროლებელი გენები სხვადასხვა ქრომოსომაზეა განლაგებული და მათი დამემკვიდრება მენდელის დი-ჰიბრიდული მოდელის პრინციპებს შეესაბამება. სამუშაო ჰიპოთეზის დასადასტურებლად ან უარსაყოფად აუცილებელია ამ ორი წმინდა ხაზის შეჯვარება და F2 თაობაში ფენოტიპური სიხშირეების გამოთვლა და თეორიულად მოსალოდნელ სიხშირესთან (9:3:3:1) შედარება. ექსპერიმენტში მონაწილეობა მიიღეს თბილისის 63-ე სკოლის მე-11 კლასის მოსწავლეემა, რომლებიც გადიოდნენ მენდელის კანონებს ზოგადი ბიოლოგიის საგანში. მათ შეაჯვარეს წმინდა ხაზები ერთმანეთს, მიიღეს F1-თაობა და გამოავლინეს დომინანტურ და რეცესიული ნიშნები. F1-მცენარეების გადამტვერვით მიიღეს F2-თესლი. F2-თაობაში ფენოტიპურ სიხშირეებს გამოითვლიან. თეორიული და მიღებული სიხშირეები ერთმანეთს χ2 ტესტის საშუალებით შეადარეს და დაადასტურეს ან უარყვეს სამეცნიერო ჰიპოთეზა. ექსპერიმენტის მიმდინარეობის დროს მოსწავლეებმა თვითონ დათესეს თესლი, დააკვირდნენ მცენარეების განვითარებას, ფენოლოგიას, შეაჯვარეს მცენარეები და აიღეს თესლი. მოსწავლეებმა სამუშაო რვეულებში შეიტანეს დაკვირვების შედეგები, დაამუშავებეს და პროექტის ბოლოს სკოლის კონფერენციაზე წარმოადგინეს.


Samadashvili, Ts., Xatiashvili, N., Chkhutiashvili, G., Bendianishvili, N., Chokheli, M. (2022). Analysis of the results of the study of liquid fertilizer GSN-2004 and the prospects for distribution in Georgia. 3rd International Scientific and Practical Internet Conference, Dnipro, ISBN 978-617-95218-7-4 გვ. 109-110


სამადაშვილი, . (2022). ხორბლის თვითუზრუნველყოფის საკითხი და მისი გადაწყვეტის გზები. ჟ. აგრარული საქართველო # 5, გვ. 6-7


სამადაშვილი, . (2022). მომავალი გენმოდიფიცირებულ ორგანიზმებს ეკუთვნის. ს/მ მეცნიერებათააკადემიის მოამბე #2(48), გვ. 13-17


სამადაშვილი, . (2022). ხორბლის გავრცელების ისტორია საქართველოში: წარსული, აწმყო და მომავალი. ს/მ მეცნიერებათა აკადემიის ვებ-საიდი.


სამადაშვილი, . (2022). ჭვავის კულტურა და მისი გავრცელების შესაძლებლობები საქართველოში. ჟ. აგრარული საქართველო # 9, გვ.21-22


Samadashvili, Ts. (2022). IDENTIFICATION OF SUPERIOR WINTER WHEAT VARIETIES FOR GRAIN YIELD AND DISEASE RESISTANCE IN GEORGIA. Journal of Applied Biological Sciences E-ISSN: 2146-0108 16(3): 366-385


Samadashvili, Ts. (2022). Environmental Climate Change and Role of Liquid Fertilizers in Increasing Wheat Yields in the Arid Zone. 28-30


სამადაშვილი, . (2022). გარემოს კლიმატური ცვლილებები და თხევადი სასუქების როლი ხორბლისმოსავლიანობის და ხარისხის ამაღლებაში. მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია„ახალი ინიციატივები“. ქუთაისი, გვ.106


Samadashvili, T., Vizirskaya, M., Revishvili, T. (2021). Analiysis of thfe Results of the study of liquld Mineral Fertilizer KAS-32 and Prorpeets for its Distribution in Georgia. Modern Movement of Science: of the 12 th International Scientific and Practical Internet conference, Aprl 1-2, Dnipro, Ukraine  (abstracts of conference, 189 – 190).


Bedoshvili, D., Mosulishvili, M., Chkhutiashvili, G., Maisaia, I., Ustiashvili, N., Merabishvili, M. (2021). Diversity and local use of wheat in Georgia. Annals of Agrarian Science 19, 2. 103-110


Mosulishvili, M., Bedoshvili, D., Maisaia, I., Rusishvili, N., Ustiashvili, N., Chkhutiashvili, G., Merabishvili, M. (2021). Diversity of wheat in modern Georgia versus discoveries of the archaeological excavations of the 6,000 BC Neolithic sites of Lower Kartli Region (SE Georgia). Annals of Agrarian Science. 19,1: 46-52


Mosulishvili, M., Bedoshvili, D., Maisaia, I., Chkhutiashvili, G., Ustiashvili, N. (2021). Aegilops tauschii, the D-genome donor of Triticum and the geographic origin of hexaploid wheat. Annals of Agrarian Science. 18, No 4.:437-447


სამადაშვილი, ., უჯმაჯურიძე, . (2021). დასავლეთ საქართველო -  ხორბლის წარმოების შესაძლებლობები. ჟ. აგრარული საქართველო. #4, გვ.10-11


სამადაშვილი, . (2021). მწვანე რევოლუცია და თანამედროვე პრიორიტეტები. ს/მ მეცნიერება თააკადემიის მოამბე #1(47), გვ. 4-7


Bedoshvili, D., Mosulishvili, M., Chkhutiashvili, G., Chokheli, M., Ustiashvili, N., Maisaia, I. (2020). Heritage wheats of Georgia, the South Caucasus. Annals of Agrarian Science 18, 2: 123 - 129


Mogylna, Olena, Samovol, Oleksii, Kondratenko, Serhii, Sergienko, Oksana, Suchkova, Vira, Bedoshvili, David. (2020). Cytogenetic Features of Meiosis in Hybrid F1 Watermelon (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et. Nakai), Depending on the Level of Ontogenesis Adaptation. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე, ტ. 14, #4


Samadashvili, Ts., Narimanishvili, T., Beglarashvili, N., Tkebuchava, Z. (2020). Study And Evaluation Of Chemical Composition Of Wheat Varieties In Samtskhe-Javakheti Zone. XXII


სამადაშვილი, ც., ნარიმანიშვილი, თ., ტყებუჩავა, ზ., ბეგლარაშვილი, ნ. (2020). თესვის ვადების გავლენასაშემოდგომო ხორბლის მოსავლიანობაზე სამცხე-ჯავახეთის ზონაში. ს/მ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ. 1,გვ.19-23 


სამადაშვილი, ც. (2020). ქართული ხორბლის ჯიშების მარცვლის ხარისხობრივი მაჩვენებლები და მათი გამოყენების პერსპექტივები სურსათის წარმობაში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. სტუ.თბილის, გვ. 361-364


სამადაშვილი, ც. (2020). მეცნიერი, პროფესიონალი, პატრიოტი. ჟ. „აგრარული საქართველო“ #2 გვ. 22


Samadashvili, Ts., Narimanishvili, T., Tkebuchava, Z., Beglarashvili, N. (2020). BASELINE MAPS OF AUTUMN WHEAT YIELD USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS FOR THE SAMTSKHE-JAVAKHETI REGION. RA JOURNAL OF APPLIED RESEARCH, ISSP:2394-6709,Page 214-219


სამადაშვილი, ., ხატიაშვილი, ნ., ჩხუტიაშვილი, გ., ბენდიანიშვილი, ნ., ჩოხელი, მ. (2020). თხევადი სასუქის GSN-2004-ის გამოყენების პრაქტიკული რეკომენდაცია. ს/მ მეცნიერებათა აკადემია, გვ. 8


სამადაშვილი, ., ხატიაშვილი, ნ., ჩხუტიაშვილი, გ., ბენდიანიშვილი, ნ., ჩოხელი, მ. (2020). თხევადი სასუქი GSN-2004-ის  გამოცდის შედეგები და გავრცელების  პერსპექტივა საქართველოში. ს/მ მეცნიერებათააკადემიის მოამბე #1(47), გვ. 48-52.


სამადაშვილი, . (2020). ხორბლის კულტურის მნიშვნელობა და წარმოება მსოფლიოში და საქართველოში. ჟ. აგრარული საქართველო # 3, გვ. 9-11


Mosulishvili, M., Bedoshvili, D., Maisaia, I., Chkhutiashvili, G. (2019). Georgia, the South Caucasus as the homeland of the hexaploid wheat. Annals of Agrarian Science, 17. 287 – 297


Theissen, T., Aurbacher, J., Bedoshvili, D., Felix-Henningsen, P., Hanauer, T., Hüller, S., Kalandadze, B., Leonhäuser, I.,Magiera, A., Otte, A., Shavgulidze, R., Tedoradze, G., Waldhardt, R. (2019). Modelling Environmental and Socio-Economic Resources at the Landscape Level – Potentials for Sustainable Land Use in the Georgian Greater Caucasus. Ecology and Society. Vol. 232. Pages 310-320


სამადაშვილი, ., ჩხუტიაშვილი, ., ბედოშვილი, ., სიხარულიძე, . (2019). ქართული ხორბლის ძველი დათანამედროვე სელექციური ჯიშები. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. თბილისი. გვ. 302-306


სამადაშვილი, . (2019). ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტის პრობლემა და გენმოდიფიცირებულ მცენარეთაგავრცელების პერსპექტივები. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. გვ. 215-217


სამადაშვილი, . (2019). საქართველოში აგრარული დარგის განვითრების ძირითადი მიმართულებები.საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ 32, გვ. 280-283


სამადაშვილი, ც., ნასყიდაშვილი, პ. და სხვ. (2019). ქართლურ ხორბალ დიკას (T. carthlicum Nevs) როლი გვარ Triticum-ის ევოლუციაში და მსოფლიო სელექციაში. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები.  გვ.177-179


სამადაშვილი, ც. (2019). ქერის კულტურა საქართველოში და მისი გამოყენების პერსპექტივები. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები.  გვ.192-194


სამადაშვილი, ც., მჭედლიშვილი ქ. და სხვ. (2019). ტრიტიკალე დიდი შესაძლებლობის სასოფლო-სამეურნეო კულტურა. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები.  გვ.194-196


სამადაშვილი, ც., ნასყიდაშვილი, პ. და სხვ. (2019). საქართველოს რბილი ხორბლის აბორიგენული და სელექციური ჯიშების მაგარ ხორბალთან შეჯვარებით მიღებულ მეორე და შემდგომ თაობებში ფორმათა წარმოქმნის პროცესი და საინტერესო მცენარეთა გამოყოფა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ 32, გვ. 171-174


სამადაშვილი, ც., ნასყიდაშვილი, პ., ეპიტაშვილი, თ. (2019). აღმოსავლეთ საქართველოს პირობებში შუალედურ კულტურად ტრიტიკალეს გამოყენების პერსპექტივები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ალმა-ატა


სამადაშვილი, ც., ნასყიდაშვილი, პ., ეპიტაშვილი, თ. (2019). საქართველოს ხორბლის გენომური ევოლუცია და მისი ველური წინაპრები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. ლონდონი


სამადაშვილი, ც., ნასყიდაშვილი, პ. და სხვ. (2019). ტრიტიკალეს მსოფლიოს გენეტიკური რესურსების შეჯვარებით ხორბლის ქართულ ჯიშებთან ახალი სელექციური მასალის მიღება და პერსპექტიული ფორმების გავრცელების პერსპექტივები საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ტაშკენტი


სამადაშვილი, ც. (2019). აღმოსავლეთ საქართველოს გვალვიანი რეგიონისათვის მარცვლეული კულტურების მაღალი მოსავლის მიღების ღონისძიებები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები,  გვ. 217-219


სამადაშვილი, ც., ეპიტაშვილი, თ. (2019). ტრიტიკალეს კულტურა და მისი გამოყენება მაღალი და მდგრადი მოსავლის მისაღებად. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.  გვ. 219-222


სამადაშვილი, ც., ნასყიდაშვილი, პ. (2019). კულტურულ მცენარეთა მეთესლეობა თესლმცოდნეობის საფუძვლებით (სახელმძღვანელო). გამომცემლობა ცოდნა, გვ. 147


სამადაშვილი, ც. (2019). ღირსება  და მისი როლი საზოგადოების განვითარებაში. საერთაშორისო ჟურნალი „ინტელექტი“.#1. გვ.49-52


სამადაშვილი, ც., ჩხუტიაშვილი, გ. (2019). ქართული ხორბლის ენდემური სახეობები, სახესხვაობები და მათი მნიშვნელობა. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, თბილისი. გვ. 92-98


სამადაშვილი, ც., ბეციაშვილი, მ. (2019). ქართული რბილი ხორბლის გენოფონდი და მისი გენეტიკური და სელექციური ღირებულება. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. თბილისი. გვ. 255-259


Samadashvili, Ts., Betsiashvili, M., Silagava, N., Simonishvili, N., Lohwasser, U. (2019). Characterization of Georgian Soft Wheat Germplasm Diversity. 5th Conference on Cereal Biotechnology and Breeding, Hungary, Budapest, st.54


სამადაშვილი, ც., ბეციაშვილი, მ., სილაგავა, ნ., სიმონიშვილი, ნ. (2019). საქართველოს მინდვრის კულტურების ბიომრავალფეროვნების კატალოგი. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის გამომცემლობა.თბილისი. გვ. 200


სამადაშვილი, ც. (2019). საქართველოს გამოჩენილი მეცნიერი აგრონომები და მათი მეცნიერული მემკვიდრეობა. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი. გამომცემლობა „საზოგადოება ცოდნა“


სამადაშვილი, ც., უჯმაჯურიძე, ლ., ჩხუტიაშვილი, გ., თხელიძე, ა., ჩოხელი, მ., ბენდიანიშვილი, ნ. (2019).ბიოხორბლის მაღალი და ხარისხიანი მოოსავლის მისაღებად ორგანული სასუქის „ეკოროსტის“ გამოყენების რეკომენდაცია. ს/მ მეცნიერებათა აკადემია, გამომცემლობა „აგრო“, თბილისი, გვ. 6


Merabishvili, Mariam. (2019). Ecological Assessment of Pastures of Eastern Georgia (Kakheti). Annals of Agrarian Science, 17188 – 196


Samadashvili, Ts., Ujmajuridze, L., Chkhutiashvili, G., Fiser, K. (2018). Grain yield of Austrian wheat varieties and the prospect of their distribution in Georgia. Vereinigung der Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute Österreichs, st. 75-79


სამადაშვილი, ც., ჩხუტიაშვილი, გ., ჩოხელი, მ. (2018). ელიტური თესლის დაჩქარებული წესით მიღების მეთოდიკა. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ. 1(39) გვ. 61-68


სამადაშვილი, ც., ბენდიანიშვილი, ნ. (2018). ხორბლის ელიტური თესლის მიღების დაჩქარებული მეთოდი და მოსავლიანობის გაზრდის პერსპექტივები. ჟ. აგრარული საქართველო. # 4, გვ. 10 - 12


Samadashvili, Ts., Chkhutiashvili, G., Chokheli, M. (2018). Tehnique of the accelera ted receiving of basic(elite) seeds of new and deficit varieties. Materials of International Conference’agrosim. Jahorina, st.157-163


სამადაშვილი, ც., ტყებუჩავა, ზ., ცაგურიშვილი, გ., გათენაძე, ა. (2018). ნიადაგის შედგენილობა და თვისებები. ჟ. აგრარული საქართველო. #9-10, გვ. 8-11


Samadasvili, Ts., Betsiashvili, M., Bitsadze, N. etc. (2018). Characterization of Unique Georgian plant Genetic Resources. International society for seed science, Colorado, USA, st-49


Samadasvili, Ts., Betsiashvili, M. etc. (2018). Study of Naturally Aged Seeds Germination Ability and Antioxsidant Enzyme Activity as a Priming. International society for seed science, Colorado, USA, st-50


Samadashvili, Ts., Chkhutiashvili, G. (2018). Genetic Value of Endemic Types of the Georgian Wheat and Variety – Populations of Soft Wheat. X International Scientific and Practical Conference st.34-36


სამადაშვილი, ც., ჩხუტიაშვილი, გ. (2018). ტრიტიკალეს მოვლა-მოყვანის თანამედროვე ტექნოლოგია. სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, გვ. 8


სამადაშვილი, ., ჩხუტიაშვილი, გ. (2018). შვრიის მოვლა-მოყვანის თანამედროვე ტექნოლოგია. სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, გვ. 8


სამადაშვილი, ც., ლიპარტელიანი, ო. და სხვ. (2018). ჰიბრიდული სიმინდის (F1 თაობა) მოვლა-მოყვანის თანამედროვე ტექნოლოგია (ფერმერებისათვის). სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, გვ. 12


სამადაშვილი, ც. (2018). ხორბლის ელიტური თესლის მიღების დაჩქარებული მეთოდიკა. რეკომენდაცია ფერმერებისათვის. გვ. 12


სამადაშვილი, ც. (2018). სასოფლო-სამეურნეო ლექსიკონი. აგრარული უნივერსიტეტის გამოცემა, 1 და 2 ტომი. 320 გვ.


სამადაშვილი, ც., უჯმაჯურიძე, ლ., ჩხუტიაშვილი, გ. თხელიძე, ა., ჩოხელი, მ., ბენდიანიშვილი, ნ. (2018). ახალი ორგანული სასუქი ეკოროსტი და მისი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ. 1(41) გვ. 60-64


სამადაშვილი, ც. (2018). საქართველოს სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტი 90 წლისაა. ს.მ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ. 1(41) გვ. 10-14


Samadashvili, Ts., Chkhutiashvili, G., Betsiashvili, M. (2018). Georgian wheat Germplasm and its genetic and breeding value. LAP LAMBERT- academic publishing. st.1-51


სამადაშვილი, ც. (2018). სოფლის მეურნეობა და ეკოლოგიური პრობლები. ჟ. აგრარული საქართველო. #3, გვ.4-6


სამადაშვილი, . (2018). ფუნდამენტალური სახელმძღვანელო - მიკოლოგიური ჰერბარიუმის კატალოგი 1857-2018. ჟ. აგრარული საქართველო, N-1, თბილისი, გვ. 31-32


Samadashvili, Ts., Betsiashvili, M., Silagava, N., Simonishvili, N., Lohwasser, U. (2018). Agro-morphological and biochemical characterization of Georgian common wheat (T. aestivum) -Dolis puri subspecies. Annals of Agrarian Science 2-448-458     


სამადაშვილი, . (2018). მიწათმოქმედების საფუძვლები. გამომცემლობა „საზოგადოება ცოდნა“, თბილისი, გვ. 198


Samadashvili, Ts. (2018). The Results of Triticale Selection in Georgia. XII International Conference of European Academy of Sciences, Bonn, Germany.st. 3-8


სამადაშვილი, ც., ლიპარტელიანი, ო., ქირიკაშვილი, ლ., ბეგოიძე, ფ. (2018). ჰიბრიდული სიმინდისმაღალი მოსავლის მიღების რეკომენდაცია. ს/მ მეცნიერებათა აკადემია, გამომცემლობა „აგრო“, თბილისი


სამადაშვილი, ც., ნარიმანაშვილი, თ., ტყებუჩავა, ზ., ბეგლარაშვილი, ნ. (2018). ხორბლის კულტურისთესვის ვადების რეკომენდაცია სამცხე-ჯავახეთის რეგიონისათვის. ს/მ მეცნიერებათა აკადემია, გამომცემლობა „აგრო“, თბილისი


სამადაშვილი, ც., უჯმაჯურიძე, ლ., ჩხუტიაშვილი, გ., ბენდიანიშვილი, ნ. (2018). კლიმატური ცვლილებებისპირობებში ერთწლოვანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოების ცნობარი. გამომცემლობა საზოგადოება ცოდნა, თბილისი, გვ. 198


Samadashvili, Ts., Chkhutiashvili, G., Chokheli, M., Sikharulidze, Z., Natsarishvili, K. (2018). Increasing of wheat grain yield by use of a liquid fertilizer. Advance in Biological Research. გვ.34-37


სამადაშვილი, ც., რევიშვილი, თ., ვიზინსკაია, მ., ჩხუტიაშვილი, გ., ბენდიანიშვილი, ნ., ჩოხელი, მ. (2018). თხევადი მინერალური სასუქი KAS-32-ის გამოყენების პრაქტიკული  რეკომენდაცია. ს/მ მეცნიერებათააკადემია, გვ. 8


სამადაშვილი, ც., რევიშვილი, ., ვიზინსკაია, მ., ჩხუტიაშვილი, გ., ბენდიანიშვილი, ნ., ჩოხელი, მ. (2018). ახალი მინერალური სასუქი KAS-32 და მისი გამოყენების პერსპექტივები. ს/მ მეცნიერება თა აკადემიისმოამბე, ტ. 1,გვ. 67-72


სამადაშვილი, ც., ნარიმანიშვილი, თ., ტყებუჩავა, ზ., ბეგლარაშვილი, ნ. (2018). თესვის ვადების გავლენასაშემოდგომო ხორბლის აღმოცენებასა და  გამოზამთრებაზე. ს/მ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ. 1,გვ.19-23 


Samadashvili, Ts., Vizinskaia, M., Revishvili, T., Chkhutiashvili, G., Bendianishvili, N., Chokheli, M. (2018). Analysis of the results of the study of liquid mineral fertilizer KAS-32 and the prospects for its distribution in Georgia. abstracts of the 12th International Scientific and Practical Internet Conference, Dnipro, Ukraine, 189-190


Samadashvili, Ts. (2018). IMPACT OF SELF-POLLINATION AND CROSS-POLLINATION ON TRITICALE PLANT PRODUCTIVITY


Samadashvili, Ts. (2018). Effect of the type of pollination on the fertility of the spikes of  Triticale. XIII International Conference of European Akademy of Sciences, Bonn, Germany. st.3-8


Samadashvili, Ts,. Chkhutiashvili, G. (2018). Quality indicatores of wheat grains and its role in food production. XIV International Conference of European Academy of Sciences, Bonn, Germany. 5-9


Samadashvili, Ts., Narimanishvili, T. (2018). Influence of Sowing Dates on the Development and Biological Characteristics of Autumn Wheat and Yield. III International Scientific and Practical Internet Conference, Dnipro, Ukraine, 150-152


სამადაშვილი, ც. (2018). ხორბლის კულტურა საქართველოში მოვლა-მოყვანის პრაქტიკული რეკომენდაციები გავრცელების ზონების მიხედვით. გაეროს განვითარების პროგრამა, გამ. „საზოგადოებაცოდნა“, გვ. 47


Samadashvili, Ts., Narimanishvili, T. (2018). Effect of Sowing Dates on the Chemical Composition of Wheat Varieties. XIV International Conference of European Academy of Sciences, Bonn, Germany. 16


სამადაშვილი, ც. (2018). აგრონომიის მოკლე კურსი (დამწყები ფერმერებისათვის). გამ. „საზოგადოებაცოდნა“. გვ. 96


Shavgulidze, R., Bedoshvili, D., Aurbacher, J. (2017). Technical efficiency of potato and dairy farming in mountainous Kazbegi district, Georgia. Annals of Agrarian Science. 15, 55–60


Mosulishvili, M., Bedoshvili, D., Maisaia, I. (2017). A consolidated list of Triticum species and varieties of Georgia to promote repatriation of local diversity from foreign genebanks. Annals of Agrarian Science. 15, 61-70


Mosulishvili, M., Bedoshvili, D., Maisaia, I. (2017). Endemic species of Triticum in Georgia and their role in wheat domestication Triticaceae Symposium. Vernigorode, Germany. 12-16


ბედოშვილი, დ. (2017). ორგანული სერტიფიცირება. თავი XXVI. ორგანული სოფლის მეურნეობა. თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი. გვ. 555-561


სამადაშვილი, ც., ჩხუტიაშვილი, გ., ბენდიანიშვილი, ნ. (2017). საგაზაფხულო სამუშაოები საშემოდგომო ხორბლის ნათესში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ. 2, გვ. 44-49


სამადაშვილი, ც., ჩხუტიაშვილი, გ. (2017). საქართველო ხორბლის სამშობლოა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის  მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ. 2, გვ. 38-43


სამადაშვილი, ც., ტყებუჩავა, ზ., ცაგურიშვილი, გ. (2017). სასოფლო- სამეურნეო კულტურათა აგროტექნოლოგია. ევროპის სამეზობლო პროგრამა (ENPARD). 112 გვ.


სამადაშვილი, ც., უჯმაჯურიძე, ლ., ჩხუტიაშვილი, გ. (2017). შვრიის ახალი ჯიში „არგო“ და მისი გამოყენების პერსპექტივები საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია  გვ. 30-32


Samadashvili, Ts., Ujmajuridze, L., Chkhutiashvili, G. (2017). Crop Yield of the Austrian Wheat Varieties and the Prospect of their Distribution in Georgia. Materials of International Conference. 36-39


Samadashvili, Ts., Chkhutiashvili, G. (2017). Austrian   Wheat Varieties as Initial Breeding Material. Materials of International Conference, mironovsk. st. 10-11


სამადაშვილი, ც. და სხვ. (2017). ორგანული სოფლის მეურნეობა. საქ.აგრარული უნივერსიტეტი, ბ. მ. ასოციაცია “ელკანა“, 750 გვ.


სამადაშვილი, ც., უჯმაჯურიძე, ლ., ჩხუტიაშვილი, გ. (2017). აგრარული ტერმინოლოგიის განმარტებითი ლექსიკონი. სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი. 258 გვ.


სამადაშვილი, ც., ლიპარტელიანი, ო., ჩხუტიაშვილი, გ. (2017). შვრიის მოვლა-მოყვანის აგროტექნოლოგია - საზოგადოებრივ - პოლიტიკური გამოცემა საქართველო და მსოფლიო. #30 და 31, გვ. 23


Samadashvili, Ts., Ujmajuridze, L., Chkhutiashvili, G., Bedoshvili, D. (2016). Use of new variety wheat Tbilisuri 15 for receiving of high yield in dry areas of East Georgia International Cooperation for Improving Agricultural Sciences, Food Security and Environmental Protection. Azerbaijan, Ganja. Pages 11-12 4


სამადაშვილი, ც., ბედოშვილი, დ., შუბლაძე, ლ., კაჭარავა, ნ. (2016). მინერალური სასუქების გავლენა რბილი ხორბლის ქიმიურ შემადგენლობაზე და მისი მართვა. საქ. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ. 35. გვ. 105-111


სამადაშვილი, ც., ბედოშვილი, დ. და სხვ. (2016). ხორბლის მაღალი და ხარისხიანი მოსავლის მისაღებადგანოყიერების ახალი სისტემის მეთოდიკა. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის კონფერენცია. გვ.288-290


Samadashvili, Ts., Bedoshvili D. etc. (2016). Use of  new  variety  wheat Tbilisuri 15 for receiving of  high yield  in dry areas of East Georgia. Innovative Development of Agricultural Science and Education: World Experience and Current Priorities. Azerbaijan, Gandja. pages 11-12


სამადაშვილი, ., ბედოშვილი, ., ჩხუტიაშვილი, . (2016). ხორბალში გამოყენებული განოყიერების ახალისისტემის ეკონომიკური შეფასება. საქ. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ. 36. გვ. 164-169


სამადაშვილი, ., ბედოშვილი, ., ჩხუტიაშვილი, ., მელიქიშვილი, . (2016). მინერალური სასუქებისგავლენა რბილი ხორბლის ბიოლოგიურ და სამეურნეო ნიშან-თვისებეის განვითარებაზე. საქ. სოფლისმეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ. 35. გვ. 283-288


სამადაშვილი, ., ბედოშვილი, . და სხვ. (2016). ხორბლის მაღალი მოსავლის მისაღებად  მინერალურისასუქების ფორმების და დოზების შერჩევა. საქართველოს სოფლის-მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიისმოამბე. t 34, გვ 275-282


სამადაშვილი, ც., ლიპარტელიანი, ო., ჩხუტიაშვილი, გ. (2016). ხორბლის სელექციის შედეგები და მოვლა მოყვანის ტექნოლოგია. ჟ. „აგრარული საქართველო“. #10, გვ. 4-9


სამადაშვილი, ც., ჩხუტიაშვილი, გ., ბენდიანიშვილი, ნ. (2016). მეტი ყურადღება შვრიის კულტურას. ჟ. „აგრარული საქართველო“. #12, გვ.6-7


სამადაშვილი, ც., ნასყიდაშვილი, პ. და სხვ. (2016). მარცვლოვანი და სამარცვლე პარკოსანი, ბოსტნეული, კარტოფილის და საკვები ბალახების მეთესლეობა საქართველოში (სახელმძღვანელო). გამ. „საზოგადოება ცოდნა“. გვ. 118


სამადაშვილი, ც., უჯმაჯურიძე, ლ., ჩხუტიაშვილი, გ. (2016). ხორბლის წარმოების სტრატეგია  და მისი როლი საქართველოს სახელმწიფოებრივ დამოუკიდებლობაში. საქ. ს/მ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ. 1, გვ. 10-14


სამადაშვილი, ც., ჩხუტიაშვილი, გ. (2016). ხორბლის კომერციალიზაციის საკითხისათვის. ჟ. „აგრარული საქართველო“, #2, გვ.7-9


სამადაშვილი, ც., ჩხუტიაშვილი, გ., ბენდიანიშვილი, ნ. (2016). რბილი ხორბლის ქართული ჯიშები -მოსავლიანობა და  გავრცელების შესაძლებლობები. ჟ. „აგრარული საქართველო“, #3, გვ.16-18


სამადაშვილი, ც., უჯმაჯურიძე, ლ., ჩხუტიაშვილი, გ. (2016). ადგილმდებარეობის გავლენა ავსტრიული ხორბლის ჯიშების მოსავლიანობაზე. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ. 1, გვ. 19-26


სამადაშვილი, ც., ჩხუტიაშვილი, გ. (2016). ხორბლის მაღალი და ხარისხიანი მოსავლის მიღების ახალი ტექნოლოგია. ჟურნალი “აგრო ბაზისი“, #6, გვ. 20-22


სამადაშვილი, ც., ჩხუტიაშვილი, გ., ბენდიანიშვილი, ნ. (2016). რბილი ხორბლის ტრადიციული ქართული ჯიშები – მოსავლიანობა და გავრცელების შესაძლებლობები


სამადაშვილი, ც. (2016). დიდი მეცნიერის კიდევ ერთი აღიარება. ჟ. „აგრარული საქართველო“. #7. გვ. 12-15


სამადაშვილი, ც., ჩხუტიაშვილი, გ., ბენდიანიშვილი, ნ. (2016). ქართული უძველესი ტრადიცია და ალტერნატიული მიწათმოქმედების უახლესი მიღწევა. ჟ. „აგრარული საქართველო“. #4, გვ.15-17


Gogniashvili, M., Naskidashvili, P., Bedoshvili, D., Kotorashvili, A., Kotaria, N., Beridze, T. (2015). Complete chloroplast DNA sequences of Zanduri wheat (Triticum spp.). Genet. Resour. Crop Evol. 62, 1269–1277.


Betsiashvili, M., Kokiashvili, N., Bedoshvili, D. (2015). Changes in maize germination ability and antioxidant enzymes activities during seed natural ageing and as a result of priming. Seeds for future generations – Determinants of longevity. Book of Abstracts. Seed Longevity Workshop. Ulrike Lohwasser & Andreas Boerner (eds). Germany, Wernigerode. (Page 114)


Samadashvili, Ts., Bedoshvili, D.O., Chkhutiashvili, G.N., Tkhelidze, A.T., Katcharava, N. (2015). A new soil fertility management system for wheat production in drylands of East Georgia. Innovative Development of Agricultural Science and Education: World Experience and Current Priorities. Azerbaijan, Gandja. Pages 24-27


Samadashvili, Ts., Chkhutiashvili, G., Bedoshvili, D., Sikharulize, Z. (2015). Stages, Achievements and Prospects of Breeding of Georgian Wheat in Georgia. XI International Conference of European Akademy of Sciences, Bonn, Germany.st.3-8


სამადაშვილი, ც., ბედოშვილი, დ., კაჭარავა, ნ. (2015). ქერის ახალი კოლექციის შესწავლა  ბიოლოგიური და სამეურნეო მაჩვენებლებით. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ 34, გვ. 245-249


სამადაშვილი, ც. (2015). მარცვლეულის ახალი კულტურა ტრიტიკალე და მისი გავრცელების პერსპექტივები საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. გვ. 290-293


სამადაშვილი, ც., ჩხუტიაშვილი, გ., ჯულუხიძე, ზ. (2015). ხორბლის მოვლა-მოყვანის აგროტექნოლოგია მეთოდიკა. სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი. გვ. 16


სამადაშვილი, ც., ჩხუტიაშვილი,  გ. (2015). თავთავიან კულტურათა ბიოლოგიური თავისებურება და კომერციული მნიშვნელობა. ჟ. „აგრარული საქართველო“. #2, გვ. 34-37


სამადაშვილი, ც., ჩხუტიაშვილი, გ. (2015). ხორბლის გამოყენების ტრადიციები საქართველოში. ჟ. „აგრარული საქართველო“. #3


სამადაშვილი, ც., უჯმაჯურიძე, ლ., ჩხუტიაშვილი, გ. (2015). ხორბლის თანამედროვე ავსტრიული ჯიშების საქართველოში გავრცელების პერსპექტივები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. გვ. 287-289


სამადაშვილი, ც., ბედოშვილი, დ. და სხვ. (2015). ხორბლის ახალი ჯიში “Agruni-1”-ის გამოყენება სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. გვ.263-265


ბედოშვილი, დ., ბეციაშვილი, მ., ქირიკაშვილი, ლ., კოშაძე, თ., მერაბიშვილი, მ. (2014). სიმინდის ადგილობრივი პოპულაციებიდან ინბრედ ხაზების ჰაპლოიდური თესლის მიღება in vivo მეთოდით. საქ. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ. 33. გვ. 131-136


Sharma, R.C., Amanov, A., Ziyadullaev, Z., Saidov, S., Ahmedov, M., Bedoshvili, D., Kokhmetova, A., Keser, M.,Morgounov, A., Nazari, K., Rajaram, S., Baum, M. (2014). Status of stripe rust resistant winter wheat varieties in Central Asia and the Caucasus. 2nd International Wheat Stripe Rust Symposium. Regional Cereal Rust Research Center. Izmir, Turkey. (Page 73)


Sikharulidze, Z.V., Meparishvili, G.V., Chkhutiashvili, N.A., Bedoshvili, D.O., Gorgiladze, L.A., Meparishvili, S.U., Memarne, G.R. (2014). The impact of rusts and fungal leaf spots on productivity of winter wheat in Georgia. 2nd International Wheat Stripe Rust Symposium. Regional Cereal Rust Research Center. Izmir, Turkey. (Page 80)


სამადაშვილი ., ბედოშვილი, ., კაჭარავა, . (2014). ქერის ახალი კოლექციის ბიოლოგიური დასამეურნეო მაჩვენებლებით. საქ. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ. 34. გვ. 245-248


Sikharulidze, Z., Meparishvili, G., Chkhutiashvili, N., Bedoshvili, D., Gorgiladze, L., Meparishvili, S., Memarne, G. (2013). Identification of Improved Winter Wheat Varieties by Evaluation of Disease Resistance and Yield under the Georgian conditions. Annals of Agrarian Science. vol. 11, #4. pages 14-21