მიკრობული ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი

მიკრობული ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მიკრობული ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი დაარსდა 2019 წელს. ინსტიტუტი აღჭურვილია თანამედროვე სამეცნიერო-კვლევითი საშუალებებითა და აპარატურით. მასში ფუნქციონირებს მცენარეული სუბსტრატების ბიოკონვერსიისა და სამედიცინო სოკოების ბიოტექნოლოგიის ლაბორატორიები.

ინსტიტუტი აღიარებულია როგორც ერთ-ერთი წამყვანი კვლევითი ერთეული, რომელიც ახორციელებს ფართო პროფილის ფუნდამენტურ და გამოყენებით კვლევებს. გარდა ამისა, მიკრობული ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის მისიას წარმოადგენს მომავალი მეცნიერების და კვლევითი ლიდერების მომზადება, რათა უზრუნველყოს მათი კომპეტენტურობა აკადემიურ და ინდუსტრიულ კვლევებში. ინსტიტუტს გააჩნია რესურესები და სამეცნიერო გარემო კარიერის განვითარებისათვის, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების განხორციელებისთვის.

ინსტიტუტის კვლევითი ინტერესები მრავალმხრივია და მოიცავს:

მიკრობული ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერები აქტიურად თანამშრომლობენ და გააჩნიათ ერთობლივი პუბლიკაციები უცხოელ კოლეგებთან: ჰაიფის უნივერსიტეტი (ისრაელი), ბრიუსელის თავისუფალი უნივერსიტეტი (ბელგია), გაერთიანებული ბიოენერგიის ინსტიტუტი (აშშ), ლუვენის უნივერსიტეტი (ბელგია), Aix-Marseille უნივერსიტეტი (საფრანგეთი), მიკრობიოლოგიის ინსტიტუტი (პრაღა, ჩახეთი), მიკრობიოლოგიის ინსტიტუტი (სოფია, ბულგარეთი), მიკროორგანიზმების ბიოქიმიისა და ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი (პუშინო, რუსეთი), ბატელის მემორიალური ინსტიტუტი (აშშ), ბოტანიკის ინსტიტუტი (პეტერბურგი, რუსეთი), შერბრუკის უნივერსიტეტი (კანადა), კიოტოს უნივერსიტეტი (იაპონია), CBS-KNAW სოკოების მრავალფეროვნების ცენტრი (ნიდერლანდები), გამოყენებითი მეცნიერებებისა და ხელოვნების უნივერსიტეტი (შვეიცარია), ლატვიის მერქნის ქიმიის ინსტიტუტი (რიგა, ლატვია), ტალინის ტექნოლოგიების ინსტიტუტი (ტალინი, ესტონეთი).

საკონტაქტო ინფორმაცია

ვლადიმერ ელისაშვილი

ქართული სოკოების სიღრმული კულტურების ანტიოქსიდანტური და ანტისიმსივნური პოტენციალის შეფასება და ოპტიმიზაცია (2023 – 2026)

უმაღლესი ბაზიდიომიცეტები წარმოადგენენ ეუკარიოტული ორგანიზმების ტაქსონომიურად, ეკოლოგიურად და ფიზიოლოგიურად უკიდურესად განსხვავებულ ჯგუფს. სხვადასხვა ბიოაქტიურინაერთების მაღალი შემცველობის გამო, სოკოს მრავალ სახეობას გააჩნია ჯანმრთელობისთვისმნიშვნელოვანი სარგებელი, კერძოდ ანტისიმსივნური და ანტიოქსიდანტური თვისებები. თავისუფალირადიკალების განეიტრალება ისეთი ანტიოქსიდანტური აგენტების საშუალებით, როგორებიცაა ასკორბინისმჟავა, ფლავონოიდები და სხვადასხვა ფენოლური ნაერთები მეტად მნიშვნელოვანია უჯრედებისოქსიდაციური სტრესისაგან დასაცავად. დღესდღეობით, მაღალი ანტიოქსიდანტური აქტივობის მქონებუნებრივი ნაერთების ახალი პროდუცენტების მოძიება და ანტიოქსიდანტების წარმოების ტექნოლოგიებისშემუშავება წარმოადგენს მნიშვნელოვან გამოწვევას. დღემდე ჩატარებული კვლევების უმეტესობაგანხორციელებულია ბუნებრივ პირობებში მოპოვებული ან კომერციულად კულტივირებული სოკოების ნაყოფსხეულებზე. თუმცა, სოკოს შეგროვება ბუნებრივ პირობებში სეზონურია, ხოლო კომერციულიმიზნებისათვის ნაყოფსხეულის წარმოება შრომატევადი პროცესია, რომელიც გრძელდება რამდენიმე თვე. სოკოების ნაყოფსხეულების გამოყენების უარყოფით მხარეს ასევე წარმოადგენს მათი ცვალებადიხარისხი და მიზნობრივი ნაერთების გამოყოფისა და გაწმედის მაღალი ხარჯი. აქედან გამომდინარე, სოკოების სიღრმული მიცელიალური ბიომასის წარმოება ფერმენტიორებში, წარმოადგენს საუკეთესო დაპერპექტიულ ალტერნატივას ბიოაქტიური ნაერთების მისაღებად.


თერმული და ქიმიური სტრესის გავლენა შერჩეული ბაზიდიომიცეტების ლიგნოცელულოზის დამშლელი ფერმენტების სინთეზზე (2023 – 2026)

პროექტის მოიცავს შემდეგ ამოცანებს: WRB-ს LCDE-ს აქტივობის ექსპრესია თერმული სტრესის პასუხად; WRB-ს LCDE-ს აქტივობის ექსპრესია ქიმიური სტრესის პასუხად; სტრესი შუამავლობით LCDE-ს სინთეზის გასაზრდელი სტრატეგიის დიზაინი  ფერმენტიორში.


კერატინოლიტიკური აქტივობა საქართველოს ბაზიდიომიცეტებში: ბიომრავალფეროვნება და წარმოების ფიზიოლოგიური რეგულირება (2023 – 2026)

პროექტის ძირითადი ამოცანები განისაზღვრება შემდეგნაირად: სოკოების სკრინინგი კერატინოლიტიკური აქტივობის შესაფასებლად; ფიზიოლოგიური ფაქტორების გავლენა კერატინაზის წარმოების რეგულაციაზე ბაზიდიომიცეტების სიღრმული ფერმენტაციის დროს; ფიზიოლოგიური ფაქტორების გავლენა, კერატინაზის წარმოების რეგულაციაზე ბაზიდიომიცეტების მყარფაზოვანი ფერმენტაციის დროს.


სამედიცინო სოკოების წარმოება ადგილობრივი აგროინდუსტრიული ბიონარჩენების გამოყენებით, ეკონომიკური სარგებლიანობისა და გარემოს დაცვისათვის საქართველოში (2023 – 2024)

პროექტის ფარგლებში განხორციელდება ბიოდეგრადაციისა და ბიორაფინირების უნიკალური უნარის მქონე საკვები და სამედიცინო სოკოების წარმოების იაფი და ეფექტური ტექნოლოგიების შემუშავება. მოხდება ლიგნოცელულოზური ნარჩენების სხვადასხვა კომბინაციების გამოყენება, რაც გააუმჯობესებს მიცელიალური კოლონიზაციის ხარისხს, შეამცირებს კულტივირების პერიოდს და საგრძნობლად გაზრდის ტესტირებული სოკოების სახეობების გამოსავლიანობას.


სამედიცინო სოკოების მიცელიალური ბიომასის წარმოების ტექნოლოგიის შემუშავება ანტიბიოტიკების ალტერნატივად გამოსაყენებლად და ბროილერის ქათმების პროდუქტიულობის გამოსაზრდელად (2022 - 2024)

წარმოდგენილი საგრანტო პროექტი ხორციელდება აგრარული უნივერსიტეტის ორი ინსტიტუტის მეცხოველეობისა და მიკრობული ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერთა მიერ. აღნიშნული ინსტიტუტების მეცნიერები აერთიანებენ თავიანთ ცოდნას, გამოცდილებას და ძალისხმევას, პროექტის მიზნების მისაღწევად და დაგეგმილი ამოცანების შესასრულებლად. პროექტის პირველი იდეა არის მიცელიალური ბიომასის წარმოებისთვის, იაფი და კონკურენტუნარიანი ტექნოლოგიის შემუშავება, როგორც საკვები დანამატი ფრინველის ზრდის გასაუმჯობესებლად, იმუნიტეტის გასაძლიერებლად და პათოგენური ინფექციის წინააღმდეგ საბრძოლველად. პროექტის მეორე იდეაა, პირველად იქნას გამოყენებული კვების მრეწველობის რამდენიმე ნარჩენი (ლუდის წარმოების ნარჩენი, ხორბლის ქატო და ყურძნის გამონაწური), როგორც ზრდის სუბსტრაქტები მიცელიალური ბიომასის წარმოებისთვის და ამით აღმოიფხვრას ღირებული საკვები პროდუქტების ხარჯვა (სოკოს ნაყოფსხეულების და მარცვლის). პროექტის კიდევ ერთი სიახლე გულისხმობს გლიცერინისა და მზესუმზირის შროტის. როგორც ნახშირბადისა და აზოტის იაფი დამატებითი წყაროების გამოყენებას, რაც შესაბამისად უზრუნველყოფს მიცელიუმის სწრაფ და უხვ ზრდას. პროექტის მესამე იდეა არის მიცელიალური ბიომასის წარმოების ტექნოლოგიის შემუშავება მცენარეული ნედლეულის მყარფაზოვანი ფერმენტაციის (SSF) გზით. სამედიცინო სოკოების მიცელიალური ბიომასის წარმოების ტექნოლოგიის შემუშავების შემდეგ საბროილერო საწარმოში განხორციელდება მათი ტესტირება. სხვადასხვა სახეობის სოკოს ბიომასების გავლენა ბროილერის ზრდის მაჩვენებლებზე და პროდუქტიულობაზე.სოკოს ბიომასის დოზის გავლენა ბროილერის ზრდის მაჩვენებლებზე და პროდუქტიულობაზე. სოკოს ბიომასის და პრობიოტიკების გავლენა ბროილერის ზრდის მაჩვენებლებზე და პროდუქტიულობაზე.


პრობიოტიკული პრეპარატებისა და პოლისაქარიდების ჰიდროლაზების საპილოტე დონეზე წარმოების ტექნოლოგიების დადასტურება და კომერციალიზაცია, ეკონომიკური სარგებლიანობისა და გარემოს დაცვისათვის საქართველოში (2022 – 2024)

პროექტი მიზნად ისახავს  პრობიოტიკებისა და ფერმენტების წარმოების იაფი და კონკურენტუნარიანი ბიოტექნოლოგიების საპილოტე/სამრეწველო დონემდე განვითარებას, მასშტაბირებას და  კომერციალიზაციას, რაც ხელს შეუწყობს საქართველოში სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრას ბიორაფინირების მიდგომებითა და მეთოდებით.


მანდარინის წვენის წარმოების ნარჩენების დამუშავების ტექნოლოგიების შემუშავება წრიული ეკონომიის პრინციპების გამოყენებით (2021 – 2023)

პროექტის მთავარ მიზანს წარმოადგენს მანდარინის წვენის ნარჩენების გამოყენება ეთერზეთების და გლიოფლავონოიდური ნაერთების მისაღებად და როგორც ბაზიდიალური სოკოების ზრდის სუბსტრატი ბიოტექნოლოგიურად მნიშვნელოვანი ფერმენტების წარმოებისთვის.


ცელულაზებისა და ქსილანაზების ახალი პროდუცენტების ძიება ბაზიდიომიცეტებში და ამ ფერმენტების წარმოების ხელშემწყობ ფაქტორთა გამოვლენა (2021 – 2023)

პროექტის მიზანს წარმოადგენს კოლექციაში არსებული ბაზიდიომიცეტებიდან ცელულაზებისა დაქსილანაზების ახალი პროდუცენტების მოძიება  და ამ ფერმენტების წარმოების ხელშემწყობ ფაქტორთაგამოვლენა.


ლიგნინ-დამშლელი ფერმენტების წარმოება შერჩეული ბაზიდიომიცეტებიდან, ლაკაზის გაწმენდა და დახასიათება (2021 – 2023)

პროექტის მიზანს წარმოადგენს შერჩეული WRB–ის საშუალებით LME–ს წარმოების სპეციფიკურიფიზიოლოგიური მექანიზმების შესწავლა და საუკეთესო პროდუცენტით მიღებული ლაკაზისფიზიკო-ქიმიური და კატალიზური თვისებების დადგენა. სხვადასხვა WRB–ის საშუალებით მიღებულიLME–ს ფიზიოლოგიური თავისებურებების დადგენა და ლიგნიცელულოზური სუბსტრატებისა და ინდუქტორების გავლენა მიზნობრივი ფერმენტის სინთეზზე. შერჩეული პროდუცენტის საშუალებითლაკაზის წარმოების შემუშავებული პროცესის დემონსტრირება ბიორეაქტორში.


ცელულაზებისა და ქსილანაზების ახალი პროდუცენტების ძიება ბაზიდიომიცეტებში და ამ ფერმენტების წარმოების ხელშემწყობ ფაქტორთა გამოვლენა (2021 – 2023)

კვლევის ძირითადი ამოცანას წარმოადგენს ცელულაზებისა და ქსილანაზების პროდუცენტი სოკოების სკრინინგი ფერმენტების საუკეთესო პროდუცენტების გამოვლენის მიზნით და  ცელულაზებისა და ქსილანაზების წარმოების მარეგულირებელი და გამაძლიერებელი ფიზიოლოგიური ფაქტორების გამოვლენა.


საქართველოს სხვადასხვა ეკოსისტემიდან გამოყოფილი სოკოების ფუნგიციდური პოტენციალის დადგენა და გაძლიერება (2020 - 2023)

პროექტის ძირითად ამოცანებს წარმოადგენდა ახალი ხისდამშლელი და მიწის ბაზიდიომიცეტების გამოყოფა და ტაქსონომიური იდენტიფიკაცია; ბაზიდიომიცეტების სკრინინგი ფიტოპათოგენური სოკოების ფუნგიციდური აქტივობების შეფასების მიზნით; ფიზიოლოგიური ფაქტორების დადგენა, რომლებიც უზრუნველყოფენ ბაზიდიომიცეტების მაღალ ფუნგიციდურ აქტივობებს.


ლიგნინდამშლელი ფერმენტების საპილოტე დონეზე წარმოება, გარემოს დაცვის მიზნით და ეკონომიკური სარგებლისათვის საქართველოში (2020 – 2021)

პროექტის ძირითად ამოცანებს წარმოადგენს სიღრმული და მყარფაზოვანი ფერმენტაციის პირობებში ლიგნინდამშლელი ფერმენტების წარმოების ტექნოლოგიის საპილოტე მასშტაბის შემუშავება და შემუშავებული ტექნოლოგიებისა და პროდუქტის კომერციალიზაცია.


შერჩეული ბაზიდიომიცეტების ლიგნინ-დამშლელი ფერმენტების სინთეზის ფიზიოლოგიური რეგულაცია (2019 – 2023)

პროექტის მთავარ მიზანს წარმოადგენს, საქართველოს სხვადასხვა ეკოსისტემებიდან დარეგიონებიდან გამოყოფილი თეთრი ლპობის ბაზიდიომიცეტების ლიგნინდამშლელი ფერმენტებისსინთეზის უნარის დადგენა და ახალი ფუნდამენტური ცოდნის მიღება იმ ფიზიოლოგიური ფაქტორებისშესახებ, რომლებიც უზრუნველყოფენ ამ ფერმენტების სინთეზის მატებას პერსპექტიულ სახეობებში.


Irpex lacteus, Pycnoporus coccineus და Schizophyllum commune ცელულაზებისა და ქსილანაზების სეკრეტომების, კატალიტიკური თვისებების და ბიოტექნოლოგიური პოტენციალის შედარებითი ანალიზი (2019 – 2022)

პროექტის ძირითად ამოცანებს წარმოადგენდა I. lacteus-ის, P. coccineus-ისა და S. commune-ს მიერ სეკრეტირებული ცელულაზებისა და ქსილანაზების იზოფერმენტების პროფილის დადგენა. პერსპექტიული პროდუცენტების იზოფერმენტების გაწმენდა და ძირითადი თვისებების დახასიათება. უხეში ფერმენტული პრეპარატისა და გაწმენდილი ფერმენტების ნარევის საშუალებით მცენარეული ნედლეულის აშაქრიანების პოტენციალის შეფასება და ოპტიმიზაცია. 


შერჩეული ბაზიდიომიცეტებიდან ლიგნინოლიტიკური ფერმენტების წარმოება, გაწმენდა, დახასიათება და გამოყენება (2018 - 2020)

LME-ის მაღალი გამოსავლიანობით წარმოების ტექნოლოგიის შემუშავებისა და კომერციალიზაციისათვის ამ ფერმენტების სინთეზის მექანიზმების დადგენა და მათი კატალიზური თვისებების შესწავლა არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ამოცანა. აქედან გამომდინარე, წარმოდგენილ პროექტში განსაზღვრულია შემდეგი სამეცნიერო და ტექნოლოგიური ამოცანები: LME-ის წარმოების იაფი და კონკურენტუნარიანი ტექნოლოგიის შემუშავება, ლაკაზის გაწმენდა და მისი თვისებების დახასიათება.


საქართველოს ბაზიდიომიცეტების ანტიბაქტერიული აქტივობის შეფასება და მათი ბიოსინთეზური პოტენციალის გაუმჯობესების სტრატეგიების შემუშავება (2017 – 2020)

პროექტის მთავარი მიზანია შეფასდეს საქართველოს ბაზიდიომიცეტების ანტიბაქტერიული თვისებები და დაგროვდეს ფუნდამენტალური  ცოდნა  ამ  აქტივობების  მარეგულირებელი  ფაქტორების  შესახებ.  შესაბამისად  ამაღლებულ  იქნას ანტიბაქტერიული აქტივობა პერსპექტიულ სოკოებში.


ლიგნოცელულოზის დამშლელი ფერმენტების წარმოება ხის დამშლელი ბაზიდიომიცეტების მიერ (2017 – 2019)

პროექტის მთავარი მიზანი არის შეიქმნას ახალი ფუნდამენტური ცოდნა შერჩეული ბაზიდიომიცეტების LME სინთეზის ფიზიოლოგიურ მექანიზმებზე, რომლებიც მნიშვნელოვნად გაზრდის ფერმენტების გამოსავლიანობას.


ორგანული დამბინძურებლების მიკრობული და ფერმენტული სტრატეგიების შემუშავება (2016 – 2017)

პროექტის მიზანს წარმოადგენდა ნავთობით და მიკროპოლუტანტებით დაბინძურებული ნიადაგების, მუნიციპალური და სამრეწველო ჩამდინარე წყლების ბიორემედიაცია.


სპორა-წარმომქმნელი პრობიოტიკების წარმოების იაფი და კონკურენტუნარიანი ტექნოლოგიის შემუშავება და კომერციალიზაცია (2015 – 2017)

პროექტის ძირითად მიზანს წარმოადგენდა პრობიოტიკების წარმოების დაბალი ღირებულებისა და კონკურენტუნარიანი ბიოტექნოლოგიების შემუშავება და კომერციალიზაცია საქართველოში.


პრობიოტიკების წარმოების ინოვაციური და კონკურენტუნარიანი ტექნოლოგიების მასშტაბირება და კომერციალიზაცია (2014 - 2015)

პრობიოტიკების მნიშვნელოვანი სარგებლიანობის, ბაზარზე მოთხოვნის, სამხრეთ კავკასიაში პრობიოტიკების წარმოების არარსებობისა და ყველა საჭირო რესურსის ხელმისაწვდომობის გამო საუ-ს მკვლევარების მიერ ინიცირებული იყო R&D კვლევები პრობიოტიკების წარმოების ინოვაციური და კონკურენტუნარიანი ტექნოლოგიის შემუშავებისა და კომერციალიზაციის მიზნით.


მიკროორგანიზმების კოკულტივირება, როგორც სტრატეგია ლიგნო-ცელულოლიზური ფერმენტების წარმოების გაზრდისა და მცენარეული ნედლეულის ხის დამშლელი სოკოების მიერ (2013 – 2015)

პროექტის მიზანი იყო მიკროორგანიზმების კო-კულტივირების გამოყენება, როგორც სტრატეგია მცენარეული ნედლეულის დელიგნიფიკაციისა და ლიგნოცელულაზური ფერმენტების სინთეზის გასაძლიერებისა მათი შემდგომი გამოყენებისათვის ინდუსტრიაში.


მცენარეული ნედლეულის ბიოკონვერსიის ინოვაციური და კონკურენტუნარიანი ტექნოლოგიების შექმნა დამატებითი ღირებულების პროდუქტების წარმოებისათვის საქართველოში (2012 – 2015)

პროექტი ფოკუსირებული იყო ინოვაციური, კონკურენტუნარიანი და ინდუსტრიულად მნიშვნელოვანიბიოტექნოლოგიების შექმნაზე, ადგილობრივი მცენარეული ნარჩენების ბიოკონვერსიის გზით, დამატებითიღირებულების მქონე პროდუქტების (საქონლის საკვები, საჭმელი და სამედიცინო სოკოები, ლიგნოცელულაზური ფერმენტები და ბიოსასუქები) მიღების მიზნით.


ჰიდროლაზური ფერმენტების წარმოების, ლიგნოცელულოზის, დელიგნიფიკაციისა და აშაქრიანების კონკურენტუნარიანი ნდა იაფი ტექნოლოგიის შემუშავება ბიოეთანოლის წარმოებისთვის (2012 – 2014)

პროექტის მიზანს წარმოადგენდა ლიგნინაზური და ცელულაზური ფერმენტების სინთეზის რეგულაციისმექანიზმების შესწავლა, აშაქრიანების მაღალი პოტენციალის მქონე ფერმენტული პრეპარატების მიღება და დამუშავებული, დელიგნიფიცირებული მცენარეული სუბსტრატების ფერმენტული ჰიდროლიზი ბიოეთანოლის მიღების მიზნით.


დამატებითი ღირებულების პროდუქტების მისაღებად მცენარეული ნედლეულის ბიოკონვერსიის ინოვაციური და კონკურენტუნარიანი ტექნოლოგიების შექმნა საქართველოში (2012 – 2014)

მაღალი მონელების, ცილით და ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთებით გამდიდრებული ცხოველთა საკვების ტექნოლოგიის შემუშავება; შიიტაკესა და ხის სოკოს წარმოების ტექნოლოგიის შემუშავება; ფერმენტიორშისაჭმელი და სამედიცინო სოკოების ბიომასის წარმოების ტექნოლოგიის შემუშავება. ფერმებში ცხოველებზე ფერმენტირებული სუბსტრატების ტესტირება.


Berikashvili, V., Khardziani, T., Kobakhidze, A., Kulp, M., Kuhtinskaja, M., Lukk, T., Gargano, ML., Venturella, G., Kachlishvili, E., Metreveli, E., Elisashvili, V., Asatiani, M. (2023). Antifungal Activity of Medicinal Mushrooms and Optimization of Submerged Culture Conditions for Schizophyllum commune (Agaricomycetes). International Journal of Medicinal Mushrooms, 25: 1 – 21.


Lapachi, R., Chkuaseli, A., Chagelishvili, A., Khutsishvili – Maisuradze, M., Khardziani, T., Lashkarashvili, T., Chagelishvili, G., Berikashvili, V. (2022). Impact of Spore Forming New probiotic of Bacillus Subtilis and Bacillus Amyloliquefaciens on broiler Productivity. International journal of New Technology and Research. (IJNTR). ISSN: 2454-4116. Volome 8. Issue 7. Pages 27-33


Elisashvili, Vladimir, Asatiani, Mikheil D., Khardziani, Tamar, Rai, Mahendra. (2022). Natural Antimicrobials from Basidiomycota Mushrooms. Book: Natural Antimicrobials from Basidiomycota Mushrooms, Chapter: 13, Pages 323-353.Springer Nature, Switzerland


Khardziani, Tamar, Metreveli, Eka, Jokharidze, Tina, Elisashvili, Vladimir. (2022). Regulation of Schizophyllum commune BCC632 cellulase and xylanase activities. Journal of Biological Studies. 3: 81-82


Metreveli, Eka, Khardziani, Tamar, Jokharidze, Tina, Elisashvili, Vladimir. (2022). Production and properties of Irpex lacteus cellulase and xylanase. Journal of Biological Studies. 5: 78-78


Huang, Chi-Wei, Hung, Yu-Ching, Chen, Liang-Yin, Asatiani, Mikheil, Klarsfeld, Gadi, Melamed, Dobroslav, Fares,Basem, Wasser, Solomon P., Mau, Jeng-Leun. (2022). Antioxidant Activities of Hot Water Extracts from Mycelial Biomass of Medicinal Agaricomycetes Mushrooms. International Journal of Medicinal Mushrooms. 24: 21 – 30


Chkuaseli, A., Chagelishvili, A., Khutsishvili-Maisutadze, M., Elisashvili, V., Khardziani, T., Lashkarashvili, T., Chagelishvili, G., Lapachi, R., Samkurashvili, K., Berikashvili, V. (2021). New probiotic produced from spore forming Bacillus cultivated on local agro-industrial wastes substitutinc antibiotic in broiler nutrition. Annals of Ararian Science. Volume 19. Pg. 227-237. 4


Chkuaseli, A., Chagelishvili, A., Khutsishvili-Maisuradze, M., Elisashvili, V., Khardziani, T., Lashkarashvili, T., Chagelishvili, G., Lapachi, R., Gvaladze, E. (2021). IMPACT OF NEW PROBIOTIC ON BROILER PRODUCTIVITY PRODUCED FROM SPORE FORMING BACILLUS SUBTILIS CULTIVATED ON LOCAL AGRO-INDUSTRIAL WASTE.ISBN 978-9941-9631. 1-2. Pages 238-256


Chkuaseli, A., Chagelishvili, A., Khutsishvili-Maisutadze, M., Elisashvili, V., Khardziani, T., Lashkarashvili, T., Chagelishvili, G., Lapachi, R., Samkurashvili, K. (2021). IMPACT OF NEW PROBIOTIC ON BPOILER PRODUCTIVITY PRODUCED FROM SPORE FORMING BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS CULTIVATED ON LOCAL AGRO-INDUSTRIAL WASTE. ISBN 978-9941-9631. 1-2. Pages 320-337


Lapachi, R., Korsantia, A., Chkuaseli, A., Chagelishvili, A., Khutsishvili – Maisuradze, M., Elisashvili, V., Chagelishvili, G., Lashqarashvili, T., Gvaladze, E. (2021). Impact of Bacillus subtilis Probiotic Cultivated on Local Agro-Industrial Waste on Broiler Productivite. The book of scientific works of joint International Conference on Beneficial Microbes (ICOBM-2021). Don State Technical University Rostov on Don. Russia. Pages 32-38


ჭკუასელი, ა., ხარძიანი, თ., ლაშქარაშვილი, თ., ლაფაჩი, რ., ჩაგელიშვილი, გ. (2021). სპორაწარმომქნელი ახალი პრობიოტიკი B.amyloliquefaciens-ი, როგორც ანტიბიოტიკების ალტერნატიული საშუალება ბროილერის კვებაში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის შრომათა კრებული. ISBN 978-9941-8-3875-0. 79-90 გვ. თბილისი, საქართველო


Popov, IV., Algburi, A., Prazdnova, EV., Mazanko, MS., Elisashvili, V., Bren, AB., Chistyakov, VA., Tkacheva, EV., Trukhachev, VI., Donnik, IM., Ivanov, YA., Rudoy, D., Ermakov, AM., Weeks, RM., Chikindas, ML. (2021). A review of the effects and production of spore-forming probiotics for poultry. J. Animals. 11: 1941


Kachlishvili, E., Jokharidze, T., Kobakhidze, A., Elisashvili, V. (2021). Enhancement of laccase production by Cerrena unicolor through fungal interspecies interaction and optimum conditions determination. Archives of Microbiology. 203: 3905-3917


Metreveli, E., Khardziani, T., Elisashvili, V. (2021). The Carbon Source Controls the Secretion and Yield of Polysaccharide-Hydrolyzing Enzymes of Basidiomycetes. J. Biomolecules. 11: 1341


Gogebashvili, D., Metreveli, E., Khardziani, T., Jokharidze, T., Elisashvili, V. (2021). Polysaccharide-hydrolyzing secretome of Schizophyllum commune during growth on different carbon sources. J. Annals of Agrarian Science. 19: 1512-1887


Metreveli, E., Khardziani, T., Didebulidze, K., Elisashvili, V. (2021). Improvement of Antibacterial Activity of Red Belt Conk Medicinal Mushroom, Fomitopsis pinicola BCC58 (Agaricomycetes), in Fermentation of Lignocellulosic Materials. International Journal of Medicinal Mushrooms. 23: 27 – 37


Huang, CW., Hung, YC., Chen, LY., Asatiani, M., Elisashvili, V., Klarsfeld, G., Melamed, D., Fares, B., Wasser, SP., Mau, JL. (2021). Chemical Composition and Antioxidant Properties of Different Combinations of Submerged Cultured Mycelia of Medicinal Mushrooms. International Journal of Medicinal Mushrooms. 23: 1 – 24


Popov, IV., Algburi, A., Prazdnova, EV., Mazanko, MS., Elisashvili, V., Bren, AB., Chistyakov, VA. (2021). A Review of the Effects and Production of Spore-Forming Probiotics for Poultry. Animals. 11: 1941


Huang, CW., Hung, YC., Chen, LY., Asatiani, M., Elisashvili, V., Klarsfeld, G., Melamed, D., Fares, B., Wasser, SP., Maua, JL. (2021). Chemical Composition and Antioxidant Properties of Different Combinations of Submerged Cultured Mycelia of Medicinal Mushrooms. Int. J. Med. Mushr. 23: 1–24


Elisashvili, V., Asatiani, M., Kachlishvili, E. (2020). Revealing the features of the oxidative enzyme production by white-rot basidiomycetes during fermentation of plant raw materials. Book: Microbial Enzymes and Biotechniques, Springer Nature, Singapore Pte Ltd. Chapter: 7, Pages 107-130


Khardziani, T., Metreveli, E., Didebulidze, K., Elisashvili, V. (2020). Screening of Georgian Medicinal Mushrooms for Their Antibacterial Activity and Optimization of Cultivation Conditions for the Split Gill Medicinal Mushroom, Schizophyllum commune BCC64 (Agaricomycetes). Int. J. Med. Mushr. 22: 659-669


Kachlishvili, E., Kobakhidze, A., Rusitashvili, M., Tsokilauri, A., Elisashvili, V. (2020). Elucidation of the higher basidiomycetes enzyme activity dependence on the mushroom inoculum form, pre-cultivation medium, age, and size. Int. J. Med. Mushr. 22: 1099 – 1108


Kachlishvili, E., Asatiani, M., Kobakhidze, A., Elisashvili, V. (2020). Cerrena unicolor BCC306 - new potent producer of lignin-modifying enzymes. Ann. Agr. Sci. 18: 10-17


Kobakhidze, A., Asatiani, MD., Khardziani, T., Kachlishvili, E., Elisashvili, V. (2020). Evaluation of Cerrena unicolor BCC 300 and their Enzymes for Decolorization of Synthetic Dyes. Ann. Agric. Sci. 18: 147-154


Elisashvili, V., Asatiani, M., Kachlishvili, E. (2020). Revealing of the features of the oxidative enzyme production by white-rot basidiomycetes during fermentation of plant raw materials. In: Shukla P. (ed) Microbial Enzymes and Biotechniques. Springer, Singapore. Chapter 7. pp. 107-130


Khardziani, T., Metreveli, E., Didebulidze, K., Elisashvili, V. (2020). Antimicrobial activity of Medical mushrooms Isolated from Natural Areas of Georgia and Optimisation of Submerget Culture Conditions for the Split Gill Medical Mushroom by Shyzophillum commune Fries BCC64 (Agaricomycetes). International Journal of Medical Mushrooms


Elisashvili, V., Kachlishvili, E., Asatiani, MD., Kobakhidze, A., Rusitashvili, M., Tsokilauri, A., Gogebashvili, D. (2019). Lignocellulosic Waste Biorefinery for Unlocking the Biotechnological Potential of Basidiomycota. International Journal of Latest Trends in Engineering and Technology. 2278: 030-034


Elisashvili, V., Kachlishvili, E., Chikindas, ML. (2019). Recent advances in the physiology of spore formation for Bacillus probiotic production. Probiotics Antimicro Prot. 11: 731–747


Jokharidze, T., Kachlishvili, E., Elisashvili, V. (2019). Biodegradation of crude oil and lignin-modifying enzyme activity of white-rot basidiomycetes. Ecol. Eng. Environ. Prot. 26-36


Kachlishvili, E., Kobakhidze, A., Rusitashvili, M., Tsokilauri, A., Elisashvili, V. (2019). Comparison of Mono- and Dikaryotic Medicinal Mushrooms Lignocellulolytic Enzyme Activity. Int. J. Med. Mushr.  21: 1115 – 1122


Kobakhidze, A., Asatiani, M., Kachlishvili, E., Elisashvili, V. (2019). Laccases and their application in bioremediation of organic pollutants (Review). Ann. Agr. Sci. 17: 383-396


Kachlishvili, E., Asatiani, M., Kobakhidze, A. Elisashvili, V. (2018). Evaluation of Lignin-Modifying Enzyme Activity of Trametes spp. Isolated from Georgian Forests with an Emphasis on T. multicolor (Nees) Pilát Biosynthetic Potential. Int. J. Med. Mushr. 20: 971–987


Berikashvili, V., Sokhadze, K., Kachlishvili, E., Elisashvili, V., Chikindas, ML. (2018). Bacillus amyloliquefaciens Spore Production Under Solid-State Fermentation of Lignocellulosic Residues. Probiotics Antimicro Prot. 10: 755–761


Asatiani, M., Sharvit, L., Barseghyan, GS., Chan, JSL., Elisashvili, V., Wasser, SP. (2018). Cytotoxic Activity of Medicinal Mushroom Extracts on Human Cancer Cells. SF J. Biotechnol. Biomed. Eng. 1: 1006


Elisashvili, V., Kachlishvili, E., Asatiani, MD. (2018). Efficient production of lignin-modifying enzymes and phenolics removal in submerged fermentation of olive mill by-products by white-rot basidiomycetes. Int. Biodeterior. Biodegrad. 134: 39–47


Metreveli, E., Kachlishvili, E., Singer, SW., Elisashvili, V. (2017). Alteration of white-rot basidiomycetes cellulase and xylanase activities in the submerged co-cultivation and optimization of enzyme production by Irpex lacteus and Schizophyllum commune. Bioresou. Technol. 241: 652-660


Khardziani, T., Kachlishvili, E., Sokhadze, K., Elisashvili, V., Weeks, R., Chikindas, ML., Chistyakov, V. (2017). Elucidation of Bacillus subtilis KATMIRA 1933 potential for spore production in submerged fermentation of plant raw materials. Probiotics Antimicro. Prot. 9: 435-443


Kobakhidze, A., Elisashvili, V., Corvini, PFX., Čvančarová, M. (2017). Biotransformation of Ritalinic acid by laccase in the presence of mediator TEMPO. New Biotechnol. 43: 44-52


Khardziani, T., Sokhadze, K., Kachlishvili, E., Chistyakov, V., Elisashvili, V. (2017). Optimization of enhanced probiotic spores production in submerged cultivation of Bacillus amyloliquefaciens B-1895. J. Microbiol Biotechnol Food Sci. 7: 132-136


Elisashvili, V., Kachlishvili, E., Asatiani, MD., Darlington, R., Kucharzyk, KH. (2017). Physiological peculiarities of lignin-modifying enzyme production by the white-rot basidiomycete Coriolopsis gallica strain BCC 142. Microorganisms. 5: 73


Chien, RC., Lin, LM., Chang, YH., Lin, YC., Wu, PH., Asatiani, MD., Wasser, SG., Krakhmalnyi, M., Agbarya, A., Wasser, SP., Mau, JL. (2016). Anti-inflammation of fruiting bodies and submerged cultured mycelia of culinary-medicinal higher Basidiomycetes mushrooms. International Journal of Medicinal Mushrooms. 18: 999–1009


Kachlishvili, E., Asatiani, M., Kobakhidze, A., Elisashvili, V. (2016). Trinitrotoluene and mandarin peels selectively affect lignin-modifying enzyme production in white-rot basidiomycetes. SpringerPlus. 5: 252


Elisashvili, V., Kachlishvili, E., Jokharidze, T., Kobakhidze, A., Metreveli, E., Khardziani, T., Berikashvili, V., Asatiani, M. (2016). Wood-rotting fungi lignocellulolytic enzyme overproduction for application in lignocellulose biorefinery and bioremediation. New Biotechnol. 33: 189–190


Kobakhidze, A., Asatiani, M., Kachlishvili, E., Elisashvili, V. (2016). Induction and catabolite repression of cellulase and xylanases synthesis in the selected white-rot Basidiomycetes. Ann. Agr. Sci. 14: 169-176


Elisashvili, V., Khutsishvili-Maisuradze, M., Chagelishvili, A. (2015). Poultry-beneficial solid-state Bacillus amyloliquefaciens B-1895 fermented soybean formulation. Bioscience of Microbiota, Food and Health Vol. 34 (1), 25-28


Metreveli, E., Kachlishvili, E., Denchev, D., Elisashvili, V. (2015). Improved cellulase and xylanase production by co-cultivation of white-rot basidiomycetes. Ecol. Eng. Environ. Prot. 5-11


Chistyakov, V., Melnikov, V., Chikindas, ML., Khutsishvili, M., Chagelishvili, A., Bren, A., Kostina, N., Cavera, V., Elisashvili, V. (2015). Poultry-beneficial solid-state Bacillus amyloliquefaciens B-1895 fermented soy bean formulation. Bioscience of Microbiota, Food and Health. 34: 25–28


Elisashvili, V., Kachlishvili, E., Asatiani, M. (2015). Shiitake medicinal mushroom, Lentinus edodes (higher basidiomycetes) productivity and lignocellulolytic enzyme profiles during wheat straw and tree leaf bioconversion.  International Journal of Medicinal Mushrooms. 17: 77–86


Davitashvili, E., Kapanadze, E., Kachlishvili, E., Mikiashvili, N., Elisashvili, V. (2015). Isolation and characterization of lectins formed by Cerrena unicolor (higher basidiomycetes) in solid-state fermentation of Sorghum and wheat straw. Int. J. Med. Mushr. 17: 427–434


Chan, JSL., Barseghyan, GS., Asatiani, MD., Wasser, SP. (2015). Chemical composition and medicinal value of fruiting bodies and submerged cultured mycelia of caterpillar medicinal fungus Cordyceps militaris CBS-132098 (Ascomycetes). International Journal of Medicinal Mushrooms. 17: 649–659


Chan, JSL., Asatiani, MD., Sharvit, L., Trabelcy, B., Barseghyan, GS., Wasser, SP. (2015). Chemical composition and medicinal value of the new Ganoderma tsugae var. jannieae CBS-120304 medicinal higher Basidiomycete mushroom. International Journal of Medicinal Mushrooms. 17: 735–747


Didebulidze, K., Kochlamazashvili, K., Kobakhidze, A. (2015). Antifungal susceptibility pattern of some clinical isolates ofcandid albicans isolated from dogs and cats; 3rd International Scientific Conference on Dialogues on Sciences. Yerevan, Armenia


Didebulidze, K., Kochlamazashvili, K., Kobakhidze, A. (2015). Susceptibility to antibiotics of Salmonella strains isolated from food. 3rd International Scientific Conference on Dialogues on Sciences. Yerevan, Armenia


დიდებულიძე, კ., კობახიძე, ა., კოჭლამაზაშვილი, ქ., ზაალიშვილი, თ., კაციტაძე, ე. (2015). Listeria monocytogenes - ანტიმიკრობული და ბაქტერიოცინული აქტივობის განსაზღვრა.  სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია, ვეტერინარია-მეცხოველეობის მეცნიერებები და სურსათის უვნებლობის მიმართულებები საქართველოში. თბილისი, საქართველო


დიდებულიძე, კ., კობახიძე, ა., კოჭლამაზაშვილი, ქ., ზაალიშვილი, თ., კაციტაძე, ე. (2015). ძაღლისა და კატის სოკოვანი დაავადებების ეტიოლოგიური სტრუქტურის შესწავლა. სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია,ვეტერინარია - მეცხოველეობის მეცნიერებები და სურსათის უვნებლობის მიმართულებები საქართველოში.თბილისი, საქართველო


დიდებულიძე, კ., კობახიძე, ა., კოჭლამაზაშვილი, ქ., ზაალიშვილი, თ., კაციტაძე, ე. (2015). ძაღლისა და კატის დერმატიტების შესწავლა. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ახალგაზრდა მეცნიერთა კონფერენცია. თბილისი საქართველო


Irbe, I., Elisashvili, V., Asatiani, MD., Janberga, A., Andersone, I., Andersons, B., Biziks, V., Grinins, J. (2014). Lignocellulolytic activity of Coniophora puteana and Trametes versicolor in fermentation of wheat bran and decay of hydrothermally modified hardwoods. International Biodeterioration and Biodegradation. 86: 71-78


Kachlishvili, E., Metreveli, E., Elisashvili, V. (2014). Modulation of Cerrena unicolor laccase and manganese peroxidase production. SpringerPlus. 3:463, 1-7


Kachlishvili, E., Jokharidze, T., Berikashvili, V., Metreveli, E., Elisashvili, V. (2014). White-rot basidiomycetes lignocellulolytic enzymes activity in the fermentation of plant raw materials. Annals of Agrarian Science. 12: 59-65


Cohen, N., Johen, C., Asatiani, MD., Varshney, VK., Yu, HT., Yang, YC., Li, YH., Mau, JL., Wasser, SP. (2014). Chemical composition and nutritional and medicinal value of fruit bodies and submerged cultured mycelia of culinary-medicinal higher Basidiomycetes mushrooms. International Journal of Medicinal Mushrooms. 16: 273–291


Didebulidze, K., Kobakhidze, A., Zaalishvili, T., Katsitadze, E. (2014). Susceptibility to antibiotics of some foodborne infection causatives. Book of Abstracts. Tbilisi, Georgia


Lin, SY., Chen, YK., Yu, HT., Barseghyan, GS., Asatiani, MD., Wasser, SP., Mau, JL. (2013). Comparative study of contents of several bioactive components in fruiting bodies and mycelia of culinary-medicinal mushrooms. International Journal of Medicinal Mushrooms. 15: 315–323


Janberga, A., Irbe, I., Biziks, V., Kurnosova, N., Asatiani, MD., Andersons, B., Andersone, I. (2013). Biodegradation of treated softwood and hardwood species by brown rot fungi. Environmental and Experimental Biology. 11: 17–22