ეკატერინე ღვალაძე

პროფესორი; ვეტერინარული კლინიკური ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

ეკატერინე ღვალაძე

პროფესორი; ვეტერინარული კლინიკური ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

e.ghvaladze@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

1994 წელს დაამთავრა საქართველოს ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო ინსტიტუტი ვეტერინარული მედიცინის ფაკულტეტი. ამავე სპეციალობით 2003 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე “ბოცვრის სისხლის მორფოლოგიური ზოგიერთი ფიზიკურ-ქიმიური და ბიოქიმიური მაჩვენებლების ფიზიოლოგიური კონსტანტები“ და მიენიჭა ვეტერინარიის მეცნიერებათა კანდიდატის, შემდგომში კი აკადემიური დოქტორის ხარისხები.

1994 წლიდან მუშაობდა საქართველოს ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო ინსტიტუტის თერაპიისა და კლინიკური დიაგნოსტიკის კათედრაზე, ლაბორანტად, ასისტენტად, ასოცირებულ პროფესორად. 2001-2004 წლებში ეკავა ექიმ-ლაბორანტის პოზიცია კლინიკა „სალბუნში“. 2005 წლიდან არის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ სერტიფიცირებული ფართე პროფილის ექიმი-ლაბორანტი. 2004-2014 წლებში მუშაობდა სამედიცინო კლინიკა „ლოკუსის" ლაბორატორიის ხელმძღვანელის პოზიციაზე. 2020-2022 წლებში იყო ექიმ-ლაბორანტი გია გვარამიას კლინიკაში. სხვადასხვა წლებში იმყოფებოდა სტაჟირებაზე პადოვას უნივერსიტეტსა და ესტონეთის სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა უნივერსიტეტში. გავლილი აქვს მრავალი ტრენინგი ლაბორატორიული მედიცინის და კლინიკური მედიცინის მიმართულებით.

ეკატერინე არის მრავალი სტატიის, სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, მათ შორის ერთი დამხმარე სახელმძღვანელოსი. მონაწილეობს როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო გრანტებში. ასევე, არის საქართველოს ლაბორატორიული მედიცინის ასოციაციის წევრი. მას უკავია საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის კლინიკის Veterinarium-ის ლაბორატორიის ხელმძღვანელის პოზიცია. 2017 წლიდან არის ამავე უნივერსიტეტის პროპედევტიკის მიმართულების პროფესორი.

განათლება

2003 - ვეტერინარიის მეცნიერებათა კანდიდატი, საქართველოს სახელმწიფო ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო ინსტიტუტი
1994 - საქართველოს სახელმწიფო ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო ინსტიტუტი, ვეტერინარული მედიცინის ფაკულტეტი

სასწავლო კურსები

პროპედევტიკა (M)
წვრილი ცხოველების დაავადებები (M)
კლინიკური დიაგნოსტიკა რადიოლოგიის საფუძვლებით (M)
კლინიკურ შემთხვევებზე დაფუძნებული სწავლა (M)
ლაბორატორიული მედიცინა (M)

პუბლიკაციები

ჭკუასელი, ., ხუციშვილი-მაისურაძე, ., ჩაგელიშვილი, ა. და სხვ. (2021). ანტიბიოტიკების შემცვლელი სპორაწარმომქნელი Bacillus-ის ახალი პრობიოტიკები ფრინველის კვებაში. თბილისი. სვეტი. 1-27 გვ.

Chkuaseli, A., Chagelishvili, A., Khutsishvili-Maisuradze, M., Elisashvili, V., Khardziani, T., Lashkarashvili, T., Chagelishvili, G., Lapachi, R., Gvaladze, E. (2021). IMPACT OF NEW PROBIOTIC ON BROILER PRODUCTIVITY PRODUCED FROM SPORE FORMING BACILLUS SUBTILIS CULTIVATED ON LOCAL AGRO-INDUSTRIAL WASTE.ISBN 978-9941-9631. 1-2. Pages 238-256

Lapachi, R., Korsantia, A., Chkuaseli, A., Chagelishvili, A., Khutsishvili – Maisuradze, M., Elisashvili, V., Chagelishvili, G., Lashqarashvili, T., Gvaladze, E. (2021). Impact of Bacillus subtilis Probiotic Cultivated on Local Agro-Industrial Waste on Broiler Productivite. The book of scientific works of joint International Conference on Beneficial Microbes (ICOBM-2021). Don State Technical University Rostov on Don. Russia. Pages 32-38

ყურაშვილი, თ., კერესელიძე, მ., ნინიძე, ლ. (2018). ცხოველთა ნიადაგოვანი ინფექციები საქართველოში. ნიადაგის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბილისი. გვ.35-41

ყურაშვილი, თ., ღვალაძე, ე., ბუცხრიკიძე, გ. (2017). მშობიარობის გავლენა დედა პირუტყვის და ახალშობილის ჯანმრთელობაზე. ჟურნალი „აგრარული საქართველო“  N4 (72) 31-33

ყურაშვილი, თ., ღვალაძე, ე. (2017). ცხოველის პროდქტიულობაზე და ჯანმრთელობაზე  მომქმედი ფაქტორები. ჟურნალი აგრარული საქართველო N3(71) 33-35

ყურაშვილი, თ., ღვალაძე, ე., ბუცხრიკიძე, გ. (2017). მშრალობის პერიოდის გავლენა ცხოველის ჯანმრთელობასა და პროდუქტიულობაზე. აგრარული საქართველო N1(69)

ყურაშვილი, თ., ღვალაძე, ე., თურმანიძე, მ., არსენიშვილი, ი. (2017). სარკოცისტოზი -ადამიანის ჯანმრთელობისათვის კიდევ ერთი საშიშროება. აგრარული საქართველო, N6(74)

ღვალაძე, ე. (2017). კლინიკური კვლევების როლი ცხოველთა დაავადებების ადრეულ დიაგნოსტიკაში. აგრარული საქართველო N12(80)

ყურაშვილი, თ., ღვალაძე, ე., არსენაშვილი, ი., ჩაჩუა, ე. (2016). ძროხის ორგანიზმში კალციუმის და ფოსფორის  დონის გავლენა ცხოველურ პროდუქციაზე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის" მასალები. კრებული 490-492

ყურაშვილი, თ., ღვალაძე, ე., არსენაშვილი, ი., სულხანიშვილი, მ. (2016). კალციუმის და ფოსფორის ცვლის დარღვევით გამოწვეული პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები მეცხოველეობაში. აგრარული საქართველო N3(59) გვ.33-34

ყურაშვილი, თ., ღვალაძე, ე. (2016). რძის უვნებლობაზე მოქმედი ფაქტორები საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის" კრებული 28-30 487-490

ყურაშვილი, თ., ღვალაძე, ე., თურმანიძე, მ., არსენაშვილი, ი. (2016). მსხვილი რქოსანი პირუტყვის უცნობი ეთიოლოგიის დაავადება. აგრარული საქართველო

ღვალაძე, ე. (2015). თირკმლის უკმარისობის ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა, სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის“კვალიფიციური სპეციალისტი-წარმატების გარანტი“ მასალები. თბილისი

ღვალაძე, ე. (2015). დიროფილარიის (მიკროფილარია) ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა, სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის “კვალიფიციური სპეციალისტი-წარმატების გარანტი“ მასალები. თბილისი

ყურაშვილი, თ., ღვალაძე, ე., არსენაშვილი, ი. (2015). ნიადაგი როგორც დაავადების აღმძვრელის მეორადი წყარო. სამეცნიერო კონფერენციის “ნიადაგების როლი ქვეყნის ეკონომიური ზრდის, ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებისა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების საქმეში“ მასალები. თბილისი