ევა ქაჩლიშვილი

მიკრობული ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი

ევა ქაჩლიშვილი

მიკრობული ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი

e.kachlishvili@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

1971 წლიდან მუშაობდა სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიის და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის ნუკლეინის მჟავების, შემდეგ მიკობაქტერიების, მცენარეული სუბსტრატების ბიოკონვერსიის ლაბორატორიებში - უფროსი ლაბორანტის, მკვლევარი-მეცნიერის, უფროსი მკვლევარი-მეცნიერის პოზიციებზე. 1977-1984 წლებში ეკავა სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტის ბიოორგანული ქიმიის ლაბორატორიის მეცნიერ-თანამშრომლის პოზიცია. 2011 წლიდან მუშაობს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეული სუბსტრატების  ბიოკონვერსიის ლაბორატორიაში, შემდგომ მეცხოველეობისა და საკვებწარმოების ინსტიტუტში და ამჟამად მიკრობული ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტში მეცნიერ-თანამშრომლად. იგი არის ავტორი და თანაავტორი 70-ზე მეტი მაღალრეიტინგულ ჟურნალებში გამოქვეყნებული სამეცნიერო პუბლიკაციისა და 1 პატენტის. მისი ციტირების ინდექსი Google Scholar-ის მიხედვით არის 2282, ხოლო h-ინდექსი 24. მონაწილეობდა სხვადასხვა სამეცნიერო და ტექნოლოგიურ პროგრამებსა და კონფერნციებში. დღემდე აქტიურადაა ჩართული არაერთი ეროვნული და საერთაშორისო პროექტის მართვისა და განხორციელების პროცესში. მიღებული აქვს შოთა რუსთაველის ეროვნული ფონდის ჯილდო - 2016 წლის საქართველოს საუკეთესო სამეცნიერო გუნდის წევრი.

განათლება

1992 - სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიის და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი
1973 -  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქიმიის ფაკულტეტი, სპეციალობა - ქიმია

პუბლიკაციები

Berikashvili, V., Khardziani, T., Kobakhidze, A., Kulp, M., Kuhtinskaja, M., Lukk, T., Gargano, ML., Venturella, G., Kachlishvili, E., Metreveli, E., Elisashvili, V., Asatiani, M. (2023). Antifungal Activity of Medicinal Mushrooms and Optimization of Submerged Culture Conditions for Schizophyllum commune (Agaricomycetes). International Journal of Medicinal Mushrooms, 25: 1 – 21.

Kachlishvili, E., Jokharidze, T., Kobakhidze, A., Elisashvili, V. (2021). Enhancement of laccase production by Cerrena unicolor through fungal interspecies interaction and optimum conditions determination. Archives of Microbiology. 203: 3905-3917

Elisashvili, V., Asatiani, M., Kachlishvili, E. (2020). Revealing the features of the oxidative enzyme production by white-rot basidiomycetes during fermentation of plant raw materials. Book: Microbial Enzymes and Biotechniques, Springer Nature, Singapore Pte Ltd. Chapter: 7, Pages 107-130

Kachlishvili, E., Kobakhidze, A., Rusitashvili, M., Tsokilauri, A., Elisashvili, V. (2020). Elucidation of the higher basidiomycetes enzyme activity dependence on the mushroom inoculum form, pre-cultivation medium, age, and size. Int. J. Med. Mushr. 22: 1099 – 1108

Kachlishvili, E., Asatiani, M., Kobakhidze, A., Elisashvili, V. (2020). Cerrena unicolor BCC306 - new potent producer of lignin-modifying enzymes. Ann. Agr. Sci. 18: 10-17

Kobakhidze, A., Asatiani, MD., Khardziani, T., Kachlishvili, E., Elisashvili, V. (2020). Evaluation of Cerrena unicolor BCC 300 and their Enzymes for Decolorization of Synthetic Dyes. Ann. Agric. Sci. 18: 147-154

Elisashvili, V., Asatiani, M., Kachlishvili, E. (2020). Revealing of the features of the oxidative enzyme production by white-rot basidiomycetes during fermentation of plant raw materials. In: Shukla P. (ed) Microbial Enzymes and Biotechniques. Springer, Singapore. Chapter 7. pp. 107-130

Elisashvili, V., Kachlishvili, E., Asatiani, MD., Kobakhidze, A., Rusitashvili, M., Tsokilauri, A., Gogebashvili, D. (2019). Lignocellulosic Waste Biorefinery for Unlocking the Biotechnological Potential of Basidiomycota. International Journal of Latest Trends in Engineering and Technology. 2278: 030-034

Elisashvili, V., Kachlishvili, E., Chikindas, ML. (2019). Recent advances in the physiology of spore formation for Bacillus probiotic production. Probiotics Antimicro Prot. 11: 731–747

Jokharidze, T., Kachlishvili, E., Elisashvili, V. (2019). Biodegradation of crude oil and lignin-modifying enzyme activity of white-rot basidiomycetes. Ecol. Eng. Environ. Prot. 26-36

Kachlishvili, E., Kobakhidze, A., Rusitashvili, M., Tsokilauri, A., Elisashvili, V. (2019). Comparison of Mono- and Dikaryotic Medicinal Mushrooms Lignocellulolytic Enzyme Activity. Int. J. Med. Mushr.  21: 1115 – 1122

Kobakhidze, A., Asatiani, M., Kachlishvili, E., Elisashvili, V. (2019). Laccases and their application in bioremediation of organic pollutants (Review). Ann. Agr. Sci. 17: 383-396

Kachlishvili, E., Asatiani, M., Kobakhidze, A. Elisashvili, V. (2018). Evaluation of Lignin-Modifying Enzyme Activity of Trametes spp. Isolated from Georgian Forests with an Emphasis on T. multicolor (Nees) Pilát Biosynthetic Potential. Int. J. Med. Mushr. 20: 971–987

Berikashvili, V., Sokhadze, K., Kachlishvili, E., Elisashvili, V., Chikindas, ML. (2018). Bacillus amyloliquefaciens Spore Production Under Solid-State Fermentation of Lignocellulosic Residues. Probiotics Antimicro Prot. 10: 755–761

Elisashvili, V., Kachlishvili, E., Asatiani, MD. (2018). Efficient production of lignin-modifying enzymes and phenolics removal in submerged fermentation of olive mill by-products by white-rot basidiomycetes. Int. Biodeterior. Biodegrad. 134: 39–47

Metreveli, E., Kachlishvili, E., Singer, SW., Elisashvili, V. (2017). Alteration of white-rot basidiomycetes cellulase and xylanase activities in the submerged co-cultivation and optimization of enzyme production by Irpex lacteus and Schizophyllum commune. Bioresou. Technol. 241: 652-660

Khardziani, T., Kachlishvili, E., Sokhadze, K., Elisashvili, V., Weeks, R., Chikindas, ML., Chistyakov, V. (2017). Elucidation of Bacillus subtilis KATMIRA 1933 potential for spore production in submerged fermentation of plant raw materials. Probiotics Antimicro. Prot. 9: 435-443

Khardziani, T., Sokhadze, K., Kachlishvili, E., Chistyakov, V., Elisashvili, V. (2017). Optimization of enhanced probiotic spores production in submerged cultivation of Bacillus amyloliquefaciens B-1895. J. Microbiol Biotechnol Food Sci. 7: 132-136

Elisashvili, V., Kachlishvili, E., Asatiani, MD., Darlington, R., Kucharzyk, KH. (2017). Physiological peculiarities of lignin-modifying enzyme production by the white-rot basidiomycete Coriolopsis gallica strain BCC 142. Microorganisms. 5: 73

Kachlishvili, E., Asatiani, M., Kobakhidze, A., Elisashvili, V. (2016). Trinitrotoluene and mandarin peels selectively affect lignin-modifying enzyme production in white-rot basidiomycetes. SpringerPlus. 5: 252

Elisashvili, V., Kachlishvili, E., Jokharidze, T., Kobakhidze, A., Metreveli, E., Khardziani, T., Berikashvili, V., Asatiani, M. (2016). Wood-rotting fungi lignocellulolytic enzyme overproduction for application in lignocellulose biorefinery and bioremediation. New Biotechnol. 33: 189–190

Kobakhidze, A., Asatiani, M., Kachlishvili, E., Elisashvili, V. (2016). Induction and catabolite repression of cellulase and xylanases synthesis in the selected white-rot Basidiomycetes. Ann. Agr. Sci. 14: 169-176

Metreveli, E., Kachlishvili, E., Denchev, D., Elisashvili, V. (2015). Improved cellulase and xylanase production by co-cultivation of white-rot basidiomycetes. Ecol. Eng. Environ. Prot. 5-11

Elisashvili, V., Kachlishvili, E., Asatiani, M. (2015). Shiitake medicinal mushroom, Lentinus edodes (higher basidiomycetes) productivity and lignocellulolytic enzyme profiles during wheat straw and tree leaf bioconversion.  International Journal of Medicinal Mushrooms. 17: 77–86

Davitashvili, E., Kapanadze, E., Kachlishvili, E., Mikiashvili, N., Elisashvili, V. (2015). Isolation and characterization of lectins formed by Cerrena unicolor (higher basidiomycetes) in solid-state fermentation of Sorghum and wheat straw. Int. J. Med. Mushr. 17: 427–434

Kachlishvili, E., Metreveli, E., Elisashvili, V. (2014). Modulation of Cerrena unicolor laccase and manganese peroxidase production. SpringerPlus. 3:463, 1-7

Kachlishvili, E., Jokharidze, T., Berikashvili, V., Metreveli, E., Elisashvili, V. (2014). White-rot basidiomycetes lignocellulolytic enzymes activity in the fermentation of plant raw materials. Annals of Agrarian Science. 12: 59-65