გიული წერეთელი

მიხეილ საბაშვილის ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიის და მელიორაციის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი

გიული წერეთელი

მიხეილ საბაშვილის ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიის და მელიორაციის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი

g.tsereteli@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

1978 წელს დაამთავრა საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი, მეტყევე-ინჟინერის სპეციალობით. 2004 წელს დაიცვა დისერტაცია თემაზე: „ბორჯომ-ბაკურიანის რეგიონის წიწვოვანი კორომების გავლენა მკვდარი ორგანული მასის ფორმირებასა და ნიადაგის ბიოლოგიურ აქტივობაზე“ და მიენიჭა სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი. 1978-1980 წლებში მუშაობდა ამიერკავკასიის ტყეთმოწყობის საწარმო “საქტყეპრიექტი”-ში ინჟინერ-ტაქსატორად, 1980-1981 წლებში თბილისის საცდელ-საჩვენებელი სატყეო მეურნეობაში - ტყის დაცვის ინჟინერად. 1981-2013 წლებში იყო ვასილ გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტში ლაბორანტის, მეცნიერ-თანამშრომლის, უფროსი მეცნიერ-თანამშრომლის, სწავლული მდივნის თანამდებობებზე. 2013 წლიდან კი არის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მიხეილ საბაშვილის ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიის და მელიორაციის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი. იგი ავტორია 90-მდე სამეცნიერო ნაშრომის, მათ შორის 11 წიგნისა და მონოგრაფიის თანაავტორი, სხვადასხვა ფონდების მიერ დაფინანსებული გრანტების, საერთაშორისო და ადგილობრივი კონფერენციების მონაწილე. მისი მეცნიერული ინტერესების სფეროს წარმოადგენს კვლევები ნიადაგების გენეზისური თავისებურებების მიმართულებით. საქართველოს ტყეებში ბიომასისა და ნახშირბადის მარაგების შეფასება მერქნიანი სახეობების დონეზე.

განათლება

2004 – სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა კანდიდატი, საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი
1986-1989 – ასპირანტი, ვასილ გულისაშვილის სახელობის სამთო მეტყევეობის ინსტიტუტი, სპეციალობა - ტყეთმცოდნეობა და მეტყევეობა
1978 – საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი, სატყეო-სამეურნეო ფაკულტეტი, სპეციალობა – მეტყევე-ინჟინერი

პუბლიკაციები

ტიგინაშვილი, ზ., ვაჩნაძე, გ., წერეთელი, გ., აფციაური, ბ., კახაძე, რ. (2022). იმერეთის რეგიონის ტყისშემქმნელ ძირითად  სახეობებათა ტყეებში  ბიომასის და ნახშირბადის მარაგები. მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია ,,ახალი ინიციატივები“. შრომათა კრებული, ქუთაისი

ტიგინაშვილი, ზვიად, ვაჩნაძე, გივი, წერეთელი, გიული, აფციაური, ბესო. (2021). საქართველოს ტყეებშიმკვდარი ორგანული ნივთიერებების ბიომასა და ნახშირბადი, გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღისადმიმიძღვნილი სამეცნიერო ინტერნეტ კონფერენცია „ტყის ეკოსისტემების გარემოსდაცვითი ფუნქციისოპტიმიზაციის გზები საქართველოში“, შრომათა კრებული, გვ. 77-83

ტიგინაშვილი, .., ვაჩნაძე, .., აფციაური, .., წერეთელი, გ.. (2021). ლაგოდეხის სახელმწიფონაკრძალის ტყის ეკოსისტემებში აკუმულირებული და წლიურად დეპონირებული ნახშირბადის მარაგები, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “ინოვაციური კვლევის ასპექტები აგრარულმეცნიერებებში” მიძღვნილი სსმმ აკადემიის აკადემიკოსის, პროფესორ გურამ ტყემალაძის 80 წლისიუბილესადმი, შრომების კრებული, საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, გვ. 282-285

ტიგინაშვილი, ., ვაჩნაძე, ., წერეთელი, ., აფციაური, ., ყარსიმაშვილი, ნ. (2020). საქართველოს წაბლნარების (Castanea sativa Mill.) ფიტოცენოზებში დეპონირებული ნახშირბადის მარაგები, ინტერნეტ სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, “სატყეო კვლევის პოტენციალი საქართველოში დაპერსპექტივები”, კონფერენციის შრომათა კრებული, გვ. 59-65

ვაჩნაძე, ., ტიგინაშვილი, ., წერეთელი, ., აფციაური, . (2020). საქართველოს წიფლნარების ფიტომასა და ნახშირბადის მარაგები ხნოვანების ჯგუფებისა და ტყის ფრაქციების მიხედვით, სამეცნიერო კონფერენცია - კლიმატის ცვლილება და საქართველოს აგრობიომრავალფეროვნება, შრომათა კრებული, გვ. 61-67

ურუშაძე, თენგიზ, ქვრივიშვილი, თამარ, ურუშაძე, თეო, წერეთელი, გიული, კახაძე, რუსუდან. (2020). ნიადაგის საველე კვლევა. თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების გამომცემლობა. 161 გვ.

ვაჩნაძე, ., ტიგინაშვილი, ., წერეთელი, ., აფციაური, ., ნაკაიძე, ., ნიშნიანიძე, ქ. (2019). აღმოსავლეთ საქართველოს წიფლნარების ფიტომასა და მასში დეპონირებული ნახშირბადის მარაგი. მწიგნობარი. თბილისი, გვ. 95

ურუშაძე, თენგიზ, კვესიტაძე, გიორგი, გაგელიძე, ნინო, ზაქარეიშვილი, ნინო, თხელიძე, ამირან, კახაძე, რუსუდან, სადუნიშვილი, თინათინ, ქუთათელაძე, ლალი, ქვრივიშვილი, თამარ, წერეთელი, გიული, ღამბაშიძე, გიორგი, ხომასურიძე, დიანა, ჯორბენაძე, ლეო. (2019). საქართველოს ნიადაგური ატლასი. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია  

ურუშაძე, თენგიზ, კვესიტაძე, გიორგი, არაბული, ავთანდილ, ბარათაშვილი, ზურაბ, კახაძე, რუსუდან, ქვრივიშვილი, თამარ, წერეთელი, გიული, ღამბაშიძე,  ხომასურიძე, დიანა, ჯორბენაძე, ლეო და სხვ. (2019). სასოფლო-სამეურნეო ლექსიკონი, ორტომეული. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

Lortkipanidze, Rosa, Kvrivishvili, T.O., Tsereteli, Giuli, Kakhadze, Rusudan, Lipartia, Demetre, Kunchulia, Ilia. (2018). Peculiarities of red color soils introduced in the Red Book of the Soils of Georgia. J. Annals of Agrarian Science. Vol.16., No 1. pp. 55-59. Elsevier

Kvrivishvilia, T. O., Urushadze, T. F., Blum, Winfried E.H., Jorbenadze, L. T., Tsereteli, G. V., Merabishvili, M. N.,Gogidzea, K. A., Kakhadze, R. G., Kunchulia, I.O. (2018). The Red Book of the soils of Georgia. J. Annals of Agrarian Science. Vol.16. No 3. 2018. pp. 332-343

ურუშაძე, თენგიზ, ბლუმი, ვინფრიდ, ქვრივიშვილი, თამარ, ჯორბენაძე, ლეო, წერეთელი, გიული, კახაძე, რუსუდან, მერაბიშვილი, მარიამ, გოგიძე, ქეთევან, კუნჭულია, ილია. (2018). საქართველოს ნიადაგების წითელი წიგნი. თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების გამომცემლობა. 117 გვ.

სვიტონიაკი, ., ჩარზინსკი, ., კუნჭულია, ილია, ურუშაძე, თენგიზ, ქვრივიშვილი, თამარ, წერეთელი, გიული, კახაძე რუსუდან. (2018). ნიადაგების ვერტიკალური თანმიმდევრობა თრიალეთის ქედისათვის, საქართველო (გეორგია). ნიადაგის თანმიმდევრობების ატლასი IV

კუნჭულია, ილია, კახაძე, რუსუდან, წერეთელი, გიული, ღამბაშიძე, გიორგი, ურუშაძე, თეო. (2018). მთის სუსტად განვითარებული და ხირხატიანი ნიადაგების კლასიფიცირება WRB სისტემის გამოყენებით თრიალეთის ქედის მაგალითზე, მცირე კავკასიონი (საქართველო). გეოგრაფიის ბიულეტენი. ფიზიკური გეოგრაფიის სერიები 14 (1), 49-62, ტორუნი, პოლონეთი

ურუშაძე, ნაკაიძე, თხელიძე, ქვრივიშვილი, ღამბაშიძე, წერეთელი, კახაძე და სხვ. (2017). ორგანული სოფლის მეურნეობა, თავი 4 ნიადაგი ორგანულ სოფლის მეურნეობაში. თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 577 გვ.

Burjanadze, Medea, Gaganidze, Dali, Arjevanidze, Mariam, Nakaidze, Elena, Tsereteli, Giuli. (2016). Identification of Bacillus in Population Colorado Potato Beetle Leptinotarsa decemlineata Say and Mottled Umber Erannis defoliaria Clerrck in Georgia. Bull. Acad. Nac. Sci.Georgia, v,10,2:133-137

ვაჩნაძე, ., წერეთელი, ., ტიგინაშვილი, ., აფციაური, ., ნიშნიანიძე, ქ. (2016). გლობალური დათბობის პირობებში საქართველოს წიწვოვანი ტყეების (სოჭი, ნაძვი, ფიჭვი) ფიტომასისა და დეპონირებული ნახშირბადის მარაგები და კონვერსიული კოეფიციენტები. გამომცემლობა "მწიგნობარი" თბილისი 130 გვ.

ურუშაძე, თ., ქვრივიშვილი, თ., წერეთელი, გ. (2016). მთა-მდელოს ნიადაგის კლასიფიკაციის თანამედროვე ასპექტები. თსუ-ის კონფერენცია „რეგიონული განვითარების პერსპექტივები: სამცხე-ჯავახეთი“. გვ. 246-252

Burjanadze, M., Gaganidze, D., Arjevanidze, M., Nakaidze, E., Tsereteli, G., Kharadze, Sh. (2015). Bacillus associated with Colorado Potato Beetle – Leptinotarsa decemlineata Say and the Mottled Umber - Erannis defoliaria Clerrck in Georgia. IOBC wprs, Bulletin OILBN, Vol. 94, 283-287

ვაჩნაძე, ., ტიგინაშვილი, ., წერეთელი, ., აფციაური, ., ნაკაიძე, ., ნიშნიანიძე, ქ. (2015). აღმოსავლეთ საქართველოს წიფლნარების ფიტომასა და მასში დეპონირებული ნახშირბადის მარაგი. მწიგნობარი. თბილისი, გვ. 95

ჯორბენაძე, ლ., წერეთელი, გ., ლობჟანიძე, მ.,  კახაძე, რ. (2015). ტარიბანას ველის ნიადაგური საფარის გეოგრაფიულ-გენეზისური და აგრომელიორაციული დახასიათება მევენახეობის თვალსაზრისით. გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები. საეათაშორისო კონფერენცის მასალები.თსუს გამომცემლობა. გვ. 267-271

Kvriviishvili, T., Tsereteli, G., Kakhadze, R. (2015). Experience Use Of World Soil Resources (Wrb) In Georgia On Example Of The High Mountain Soils; International Conference "Applied Ecology: Problems, Innovations" Proceedings ICAE-2015, Tbilisi-Batumi

ვაჩნაძე, ., ტიგინაშვილი, ., წერეთელი, ., აფციაური, ბ. (2013). ლაგოდეხის ნაკრძალის ტყის. ეკოსისტემების ბიომასა და ნახშირბადის მარაგები”, გამომცემლობა შპს „მგ“, თბილსი, 78 გვ.

ურუშაძე, თ., წერეთელი, გ. (2013). საქართველოში ბუნებრივი სტიქიური კატასტროფები და ეკოლოგიური გარემოს ანთროპოგენური ტრანსფორმაციის მასშტაბები. მეცნიერება და კულტურა 11