ირინე რიჟამაძე

ლევან ყანჩაველის მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი

ირინე რიჟამაძე

ლევან ყანჩაველის მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი

i.rizhamadze@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

1992 წელს დაამთავრა საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის აგრონომიული ფაკულტეტი. 2002 წელს დაიცვა დისერტაცია თემაზე: ”სპეციფიკური ფერომონების გამოყენების ტექნოლოგიის ოპტიმიზაცია და ბიოლოგიური დასაბუთება ყურძნის ჭიის წინააღმდეგ ბრძოლაში“ და მიენიჭა სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი სპეციალობით მცენარეთა დაცვა. 1986-2011 წლებში იყო ლევან ყანჩაველის მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტის ბიოლოგიური კონტროლის განყოფილების მეცნიერ-თანამშრომელი. 2022 წლიდან საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის რისკის შეფასების სამსახურის მეცნიერ კონსულტანტია ფიტოსანიტარიასა და რისკის შეფასებაში. მისი კვლევითი საქმიანობაა მცენარეთა დაცვის ბიოტექნიკური საშუალებების გამოცდა, მათი ეფექტურების დადგენა მავნე მწერებისაგან სასოფლო სამეურნეო კულტურების კომპლექსური დაცვის სისტემაში შემდგომი ჩართვისათვის. მონაწილეობა აქვს მიღებული ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტებსა და ფორუმებში. არის 30-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი და თანაავტორი. 2011 წლიდან იკავებს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ლევან ყანჩაველის მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტის ბიოლოგიური კონტროლის ლაბორატორიის მეცნიერ-თანამშრომლის პოზიციას.

განათლება

2002 - სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი
1992 - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, აგრონომიული ფაკულტეტი

პუბლიკაციები

Kakhadze, M., Chkhubianishvili, Ts., Malania, I., Chubinishvili, M., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I. (2022). Perspectives of biological control to the main pests in greenhouse farms of Georgia, II-Int. Conf. on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies, Conference Proceedings Book,Georgia, pp. 520-530.

Chubinisvili, M., Kakhadze, M., Chkhubianishvili, Ts., Malania, I., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I. (2020). The new approach to plant protection from pest insects for obtaining the ecologically pure product in closed environment. 

 

Chubinishvili, M., Kakhadze, M., Chkubianishvili, Ts., Malania, I., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I., Butirin, M. (2018). Biological insecticide – entomopatogenic nematode in mushroom hothouse industry of Georgia. Bull. Georg Nat. Acad. Sci.,Vol.12, no,2, pp.128-133.

ჩუბინიშვილი, მ., კახაძე, მ., ჩხუბიანიშვილი, ც., მალანია, ი., სხირტლაძე, რ., რიჟამაძე, ი. (2017). ენტომოპათოგენური ნემატოდების გამოყენება მავნე მწერების (Sciarid) მიმართ საქართველოს სასათბურე სოკოს წარმოებაში. აგრონიუს.ჯი, „აგრარული საქართველო“, სამეც.-საინფ. ჟურნალი, N3 (71), 2017, გვ.13.

Chubinishvili, M., Kakhadze, M., Chkhubianishvili, Ts., Malania, I., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I,. Butirin, M. (2017). Entomopathogenic nematodes to control ciarid flies in mushroom-cropping systems of Georgia. 16th Meet. IOBC-WPRS Working Group “Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pest”, Program and Abstract Book, Agricultural University of Georgia, Tbilisi, Georgia, p. 82.

Chubinishvili, M., Kakhadze, M., Chkhubianishvili, Ts., Malania, I., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I., Butirin, M. (2017). Entomopathogenic nematodes to control Sciarid flies in mushroom-cropping systems of Georgia. “Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pest”, IOBC-WPRS Bull., vol., 129, Tbilisi, pp. 104 -105.

სხირტლაძე, რ., რიჟამაძე, ი., ჩუბინიშვილი, მ. (2016). მავნებლებისაგან ბოსტნეული კულტურების ბიოლოგიური დაცვის თანამედროვე ტექნოლოგიის შემუშავება. საქ.სოფ. მეურ. მეც. აკადემია, საერთ სამეც. კონფ. - „ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის“, თბილისი, საქართველო, გვ. 271–273.

Kakhadze, M., Chkhubianishvili, Ts., Chubinishvili, M., Skhirtladze, R., Malania, I., Rizhamadze, I. (2016). A new mean for biological control of cabbage white butterfly in Georgia. Klaipeda State University of Applied Sciences, Formation of Urban Green Areas, Scientific Articles, 2016, 1(13) pp.182-185, Available online http: http://krastotvarka. vhost.lt/research_activities/416.htm, ISSN 2029-4549 (online).

 

Rizhamadze,  I., Skhirtladze, R., Nazarashvili, N. (2015). The efficacy of parasitoide Encarsia on the greenhouse whitefly on the ornamental plants in closed environment. 3rd Int. Sci. Conf. on Dialogues on Science“, Book of Abstracts. Erevan, Armenia, p.88.

Chkhubianishvili, Ts., Kakhadze, M., Malania, I., Chubinishvili, M., Skhirtladze, R., Rizhmadze, I. (2015). Basis for development biotechnology of plant protection means in Georgia. Int. Jour. of Agricultural Technology Vol.11(2), pp. 275-286, Available online http://www.ijat-aatsea.com ISSN1686-9141, Champasek, Thailand.

Chubinishvili, M., Skhirtladze, R., Kakhadze, M., Chkhubianishvili, Ts., Malania, I., Rizhamadze, I. (2015). Development of vegetable crops complex protection from Tuta absoluta in greenhouse conditions. New Challenges for Biological Control. 15th Meet. of the IOBC-WPRS Working Group “Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pests”. Program and Abstract Book, Riga, Latvia, June 7-11, p.53.

Chubinishvili, M., Chkhubianishvili, Ts., Kakhadze, M., Malania, I., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I. (2015). A new way for number regulation of South American tomato moth, Tuta absoluta in Georgia. Int. Cong. on Invertebrate Pathology and Microbial Control and 48 th Ann. Meet. SIP, Vancouver, Canada, p. 23.

Chubinishvili, M., Chkhubianishvili, Ts., Kakhadze, M., Malania, I., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I. (2015). Development of novel Bio-formulations for sustainable protection of strategic crops in Georgia. 5 th Entomopathogens and Microbial Control Congress, Program and Abstract Book, Ankara, Turkey, September 9-11, p. 37.

 

Kakhadze, M., Chkhubianishvili, Ts., Malania, I., Chubinishvili, M., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I., Nazarashvili, N. (2015). Perspectives of biological control to the South American tomato moth, Tuta absoluta in Georgia. 7 th Cong. on Plant Protection: Proceed. on Plant Protection Society of Serbia, IOBC- EPRS, IOBC - WPRS, Belgrade, Serbia, pp.161-164.

Skhirtladze, R., Rizhamadze, I. (2014). Host-parasite interaction between the greenhouse whitefly and parasitoid Encarsia in Georgia. Plant protection for ecological sustainability of agrobiocenoses, Inf. Bull. N46, IOBC/EPRS, Almaty, Kazakhstan, pp. 139-141.

Kakhadze, M., Chkhubianishvili, Ts., Malania, I., Chubinishvili, M., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I., Nazarashvili, N. (2014). Perspectives of ecologically pure vegetables for getting in closed environment of Georgia. Int. Cong. on Food and Biotechnology ICFB 2014, AUG, Biopartners, Book of Abstracts, Tbilisi, Georgia, pp.46-47.

Chubinishvili, M., Chkhubianishvili, Ts., Kakhadze, M.D., Malania, I., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I. (2014). Elaboration of new biopesticide Geo-nema on local entomopathogenic nematode basis in Georgia. Int. Conf. on Biopesticides 7, “Biopesticides: Shaping Human Health and Global Agriculture”, ICOB7, Side, Antalya/Turkey, p.154.

 

სხირტლაძე, რ., რიჟამაძე, ი., ჩუბინიშვილი, მ. (2013). დეკორატიული მცენარეების ბიოლოგიური დაცვა სათბურის ფრთათეთრასაგან. ბათუმის ბოტანიკური ბაღის დაარსებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საერთ. სამეც. პრაქტ. კონფერენციის მასალები, ბათუმი, საქართველო, ტ.II, გვ.227-231.

სხირტლაძე, რ., რიჟამაძე, ი., ჩუბინიშვილი, მ. (2013). სათბურის ფრთათეთრა, Trialeurodes vaporariorum და პარაზიტოიდი ენკარზია, Enkarzia Formosaსაქართველოში. კრებული, “ინოვაციური ტექნოლოგიები აგრარული სექტორის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისათვი”საერთ. სამ. პრაქ. კონფ., საქ. სოფ. მეურ. მეც. აკად., თბილისი, საქართველო, გვ. 201-203.

Chubinishvili, M., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I. (2013). Study of entomopathogenic nematodes susceptibility to Coccids. 4 th International Participated Entomopathogens and Microbial Control Symposium. Program and Abstract Book, Artvin, Turkey, p. 89.

 

Chubinishvili, M., Chkhubianishvili, Ts., Kakhadze, M., Malania, I., Rizhamadze, I. (2013). The indigenous entomopathogenic nematode searching results at different agrocenosis of Georgia. Insect pathogens and entomoparasitic nematodes, IOBC- WPRS Bull., Zagreb, Croatia, vol.90, p.291.

 

ჩუბინიშვილი, მ., ჩხუბიანიშვილი, ც., სხირტლაძე, რ., მალანია, ი., კახაძე, მ., რიჟამაძე, ი. (2013). ეკოლოგიურად უსაფრთხო საშუალებების ძიება სათბურის მავნებლების მიმართ დახურული გრუნტის პირობებში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერ. სამეც. პრაქ. კონფერენციის შრომების კრებული „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები,“ ქუთაისი, საქართველო, გვ. 255–256.

ჩუბინიშვილი, მ., ჩხუბინიშვილი, ც., კახაძე, მ., რიჟამაძე, ი. (2013). მავნე მწერებისაგან მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვისათვის ენტომოპარაზიტული ნემატოდების ძიების ინოვაციური ტექნოლოგია. ინოვაციური ტექნოლოგიები აგრარული სექტორისმდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისათვის, საერთ. სამ. პრაქ. კონფ. კრებ, საქ. სოფ. მეურ. მეც. აკად., თბილისი, საქართველო, გვ. 218-221.

Kakhadze, M., Chkhubianishvili, Ts., Chubinisvili, M., Malania I., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I., Matiasvili, M., Ninua, L. (2012). Perspectives of entomoparasitic nematode, Steinernema feltiae using to control main pest insects of vineyards in Georgia. SIP 2012, 45 th Ann. Meet. of the Society for Invertebrate Pathology 2012, Int. Cong. on Invertebrate Pathology and Microbial Control, Buenos Aires, Argentina, p.115.

ჩუბინიშვილი, მ., ჩხუბიანიშვილი, ც., მალანია, ი., კახაძე, მ., სხირტლაძე, რ., რიჟამაძე, ი., მათიაშვილი, მ., ნინუა, ლ. (2012). გარემოსათვის უსაფრთხო საშუალებების ძიება მავნებლებისაგან ვენახის დაცვისათვის. საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკულიკონფერენცია - „ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა,“ შრომების კრებული, ქუთაისი, საქართველო, გვ. 210-212.

Kakhadze, M., Malania, I., Skirtladze, R., Rizhamadze, I., Chubinishvili, M. (2012). Protection of ornamental plants from Coccids with new biological means. Int. Sci. Conf. Biological Plant Protection, Problems and Contemporary Achievements, Book of Abstracts, Agricultural University of Georgia,Tbilisi, Georgia, p.46.

მიქაია, ნ., სხირტლაძე, რ., რიჟამაძე, ი. (2012). ენტომოპათოგენური ნემატოდას Steinernema feltiae მოქმედება გვიმრის ფარიანას (Pinnaspis aspidistrae Sign.) მიმართ. საქ. მეც. ეროვნული აკადემია, მოამბე, თბილისი, ტ.6, N 1, გვ.129-132.