ლანა თოლორდავა

სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის პროკარიოტებისა და საფუვრების ლაბორატორიის უფროსი ლაბორანტი

ლანა თოლორდავა

სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის პროკარიოტებისა და საფუვრების ლაბორატორიის უფროსი ლაბორანტი

l.tolordava@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

2009 წელს დაამთავრა სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატი, ბიოლოგიის სპეციალობით. 2011 წელს მიენიჭა საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხი გამოყენებითი ბიომეცნიერებების (ბიოტექნოლოგიების) სპეციალიზაციით. 2009 წლიდან მუშაობს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტში უფროს ლაბორანტად. მისი საქმიანობის სფერო მოიცავს შემდეგ საკითხებს: პრობიოტიკების გამოყოფა, იდენტიფიკაცია და გამოყენება ფუნქციურ საკვებში, საქართველოს მიკრობული ბიომრავალფეროვნება, ფიტორემედიაციული ტექნოლოგიები. 2013-2023 წლებში მონაწილეობდა 4 ადგილობრივ და საერთაშორისო პროექტში, 7 საერთაშორისო კონფერენციაში. გამოქვეყნებული აქვს 6 სტატია.

განათლება

2011 - ბიოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი
2009 - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბიოლოგიის სპეციალობა

პუბლიკაციები

Amiranashvili, L.L., Gagelidze, N.A., Varsimashvili, Kh.I., Tolordava, L.L., Tinikashvili, L.M., Gamkrelidze, M.D., Amashukeli, N.V. (2017). Selection of probiotic lactic acid bacteria isolated from domestic chicken chosen in Georgia for poultry farming. IX International congress biotechnology: State of the art and perspectives. 20-22 February, Moscow, Russia. Part 2, p. 86-89

Amiranashvili, L.L., Gagelidze, N.A., Makaradze, L.A., Varsimashvili, Kh.I., Tolordava, L.L., Tinikashvili, L.M., Amashukeli, N.V. (2017). Sachaneli-Qadagishvili T.Z. Theeffectof homoprobiotic preparation “Probiogeo” supplemented with drinking water andfeedon survivability and growth performance of broiler-chickens. Annals of Agrarian Science. 15,4,476-479

Amiranashvili, L.L., Gagelidze, N.A., Varsimashvili, Kh.I., Tinikashvili, L.M., Tolordava, L.L., Gamkrelidze, M. D., Amashukeli, N.V., Makaradze, L.A. (2016). Antimicrobial susceptibility and antibiotic resistanceprofiles of cultivablelactic acid bacteria from intestinal  tractofdomestic chickens collectedin Adjara. Annals of Agrarian Science. 14.3. p.182-186

Gagelidze, N., Amiranashvili, L., Varsimashvili, Kh., Tinikashvili, L., Tolordava, L, Sadunishvili, T. (2016). Selection of effective biosurfactant producers among Bacillus strains isolated from soils of Georgia. Annals of Agrarian Science. 14, 2, 72–75.

Gagelidze, N., Amiranashvili, L., Varsimashvili, Kh., Tinikashvili, L., Tolordava, L. (2015). The possibility of application of lactic acid bacteria isolated from gut of chickens selected in Georgia as probiotic additive. Intra-university scientific conference of Agricultural University of Georgia, 24-25 November,Tbilisi,Georgia.

Amiranashili, L., Gagelidze, N., Varsimashvili,  Kh., Tolordava, L., Tinikashvili, L., Sadunishvili, T. (2015). Prospects for usage of lactic acid bacteria isolated from different regions of Georgia as matsoni starters. International scientific-practical conference: “innovative technologies for production of functional foods”, April, Kutaisi, Georgia, 194-198

Amiranasvili, L., Kurashvili, M., Adamia, G., Gagelidze, N., Varsimashvili, Kh., Tolordava, L., Ananiashvili, T., Khatisashvili, G. (2014). Lindane degradation ability of Pseodomonas strains isolated from soils of Georgia. Annals of Agrarian Science. 2014, 12, 3, 18-21

Amiranasvili, L., Kurashvili, M., Adamia, G., Gagelidze, N., Varsimashvili, Kh., Tolordava, L., Ananiashvili, T., Khatisashvili, G. (2014). Lindane degradation ability of Pseodomonas strains isolated from soils of Georgia. International conference on food and biotechnology (ICFB2014). September 11-12, Tbilisi, Georgia, p.67.

Amiranashvili, L., Gagelidze, N., Varsimashvili, Kh., Tolordava, L., Tinikashvili, L., Kirtadze, E., Sadunishvili, T., Kvesitadze, G., Torok, T., Mills, D., Bokulich, N. A. (2014). Antimicrobial Activity of Lactic Acid Bacteria Isolated from Traditional Fermented Milk Products in Georgia. The International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics. 24 – 26 June, 2014, Budapest, Hungary, 63-64.

Amiranashvili, L., Kurashvili, M., Adamia, G., Gagelidze, N., Varsimashvili, Kh., Tolordava, L., Ananiashvili, T., Khatisashvili, G. (2014). Lindane degradation ability of Pseudomonas strains isolated from soils of Georgia. International Conference on Food and Biotechnology (ICFB2014), Agricultural University of Georgia, Tbilisi, Georgia, September 11-12.

Amiranashvili, L., Kurashvili, M., Adamia, G., Gagelidze, N., Varsimashvili, Kh., Tolordava, L., Anananiashvili, T., Khatisashvili, G. (2014). Lindane degradarion ability of Pseudomonas strains isolated soils of Georgia. Annals of Agrarian Science, 12, 3, 18–21.