ლელა თინიკაშვილი

სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის პროკარიოტებისა და საფუვრების ლაბორატორიის მეცნიერ-თანამშრომელი

ლელა თინიკაშვილი

სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის პროკარიოტებისა და საფუვრების ლაბორატორიის მეცნიერ-თანამშრომელი

l.tinikashvili@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

1984 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი გენეტიკა სპეციალიზაციით. ამავე წლიდან მუშაობს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტში მეცნიერ-თანამშრომლად. 1993-2005 წლებში იკავებდა სსიპ საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ინგლისური განყოფილების სამეცნიერო-ტექნიკური ლიტერატურის მთარგმნელის პოზიციას. 2005 წელს მიენიჭა ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი.
2007-2012 წლებში მუშაობდა მარკეტინგული და მედია-კომუნიკაციების სასწავლო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ინგლისური ენის პედაგოგად. მისი საქმიანობის სფერო მოიცავს შემდეგ საკითხებს: პრობიოტიკების გამოყოფა, იდენტიფიკაცია და გამოყენება ფუნქციურ საკვებში, საქართველოს მიკრობული ბიომრავალფეროვნება, ფიტორემედიაციული ტექნოლოგიები, სამეცნიერო პროექტებისა და პუბლიკაციების თარგმნა. 2021-2022 წლებში გაიარა ლაბორატორიული კვლევის ცენტრის ტრენინგები ანალიტიკური გაზომვების ტერმინოლოგიაში, სტატისტიკის შესავალში, ტექნიკურ მიკრობიოლოგიასა და ხარისხის კონტროლში. 2013-2023 წლებში მონაწილეობდა 4 ადგილობრივ და საერთაშორისო პროექტში, 5 საერთაშორისო კონფერენციაში. გამოქვეყნებული აქვს 4 სტატია.

განათლება

2005 - ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი
1990 - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მცენარეთა ბიოქიმიის ინსტიტუტი, ასპირანტი
1987 - ილია ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის უცხო ენათა სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი, სინქრონული თარგმნის უმაღლესი კურსების ინგლისური განყოფილება, მთარგმნელი რეფერენტის კვალიფიკაცია
1984 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიოლოგიის ფაკულტეტი

პუბლიკაციები

Amiranashvili, L.L., Gagelidze, N.A., Varsimashvili, Kh.I., Tolordava, L.L., Tinikashvili, L.M., Gamkrelidze, M.D., Amashukeli, N.V. (2017). Selection of probiotic lactic acid bacteria isolated from domestic chicken chosen in Georgia for poultry farming. IX International congress biotechnology: State of the art and perspectives. 20-22 February, Moscow, Russia. Part 2, p. 86-89

Amiranashvili, L.L., Gagelidze, N.A., Makaradze, L.A., Varsimashvili, Kh.I., Tolordava, L.L., Tinikashvili, L.M., Amashukeli, N.V. (2017). Sachaneli-Qadagishvili T.Z. Theeffectof homoprobiotic preparation “Probiogeo” supplemented with drinking water andfeedon survivability and growth performance of broiler-chickens. Annals of Agrarian Science. 15,4,476-479

Amiranashvili, L.L., Gagelidze, N.A., Varsimashvili, Kh.I., Tinikashvili, L.M., Tolordava, L.L., Gamkrelidze, M. D., Amashukeli, N.V., Makaradze, L.A. (2016). Antimicrobial susceptibility and antibiotic resistanceprofiles of cultivablelactic acid bacteria from intestinal  tractofdomestic chickens collectedin Adjara. Annals of Agrarian Science. 14.3. p.182-186

Gagelidze, N., Amiranashvili, L., Varsimashvili, Kh., Tinikashvili, L., Tolordava, L, Sadunishvili, T. (2016). Selection of effective biosurfactant producers among Bacillus strains isolated from soils of Georgia. Annals of Agrarian Science. 14, 2, 72–75.

Gagelidze, N., Amiranashvili, L., Varsimashvili, Kh., Tinikashvili, L., Tolordava, L. (2015). The possibility of application of lactic acid bacteria isolated from gut of chickens selected in Georgia as probiotic additive. Intra-university scientific conference of Agricultural University of Georgia, 24-25 November,Tbilisi,Georgia.

Amiranashili, L., Gagelidze, N., Varsimashvili,  Kh., Tolordava, L., Tinikashvili, L., Sadunishvili, T. (2015). Prospects for usage of lactic acid bacteria isolated from different regions of Georgia as matsoni starters. International scientific-practical conference: “innovative technologies for production of functional foods”, April, Kutaisi, Georgia, 194-198

Amiranashvili, L., Gagelidze, N., Varsimashvili, Kh., Tolordava, L., Tinikashvili, L., Kirtadze, E., Sadunishvili, T., Kvesitadze, G., Torok, T., Mills, D., Bokulich, N. A. (2014). Antimicrobial Activity of Lactic Acid Bacteria Isolated from Traditional Fermented Milk Products in Georgia. The International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics. 24 – 26 June, 2014, Budapest, Hungary, 63-64.