მანანა კახაძე

ლევან ყანჩაველის მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტის ბიოლოგიური კონტროლის ლაბორატორიის მეცნიერ-თანამშრომელი

მანანა კახაძე

ლევან ყანჩაველის მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტის ბიოლოგიური კონტროლის ლაბორატორიის მეცნიერ-თანამშრომელი

m.kakhadze@agruni edu ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

1978 წელს დაამთავრა საქართველოს სასოფლო–სამეურნეო ინსტიტუტის აგრონომიული ფაკულტეტი, სპეციალობით - მცენარეთა დაცვა. 1984 წელს დაიცვა დისერტაცია თემაზე: "კომბოსტოს კომპლექს ფოთოლმღრნელ მავნებლებთან ბრძოლაში ენტომოპათოგენების ერთობლივი გამოყენება" და მიენიჭა ბიოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი (მოსკოვი). წლების განმავლობაში იყო საქართველოს მცენარეთა დაცვის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის მიკრობიომეთოდის ლაბორატორიის უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომლი და უფროსი მეცნიერ-თანამშრომლი. 2011 წლიდან იკავებს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ლევან ყანჩაველის მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტის ბიოლოგიური კონტროლის ლაბორატორიის მეცნიერ-თანამშრომლის პოზიციას. მისი კვლევის მიმართულებაა მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვა. 2000 წლიდან არის საქართველოში ბიოლოგიური საშუალებების ექსპერტი. 2022–2023 წლებში მუშაობდა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის რისკის შეფასების სამსახურის მეცნიერ-კონსულტანტისა და რისკის შემფასებელის პოზიციაზე. გამოქვეყნებული აქვს 100-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი. იგი ასევე არის ადგილობრივი და საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტების ხელმძღვანელი და სამეცნიერო ფორუმების მონაწილე.

განათლება

1984 - ბიოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი
1984 - საქართველოს მცენარეთა დაცვის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტის და მცენარეთა დაცვის ბიოლოგიური საშუალებების საკავშირო ინსტიტუტი, ასპირანტი, კიშინოვი, მოლდოვა
1978 - საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი, აგრონომიული ფაკულტეტი, სპეციალობა - მცენარეთა დაცვა

პუბლიკაციები

Kakhadze, M., Chkhubianishvili, Ts., Malania, I., Chubinishvili, M., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I. (2022). Perspectives of biological control to the main pests in greenhouse farms of Georgia, II-Int. Conf. on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies, Conference Proceedings Book,Georgia, pp. 520-530.

Chubinisvili, M., Kakhadze, M., Chkhubianishvili, Ts., Malania, I., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I. (2020). The new approach to plant protection from pest insects for obtaining the ecologically pure product in closed environment. 

 

Kakhadze, M. (2019). Preliminary data on agriculture crops protection from Halyomorpha halys by using of mycopesticides (BIO insect-2) in Georgia. Int. Conf. Brown marmorated stink bug (BMSB) – Phytosanitary Regulatory Framework, Tbilisi, Georgia, pp. 8-9.

Kakhadze, M., Chubinisvili, M. (2019). Red palm weevil, Rhynchophorus ferrugineus in Georgia and the innovative phytosanitary measures for eradication. 13th Meet. Int. Pest Risk Research Group, Globalization and Pest Invasions: Emerging Risks and Vulnerabilities EPPO, Abstracts, Poznan, Poland, p. 92.

Chubinishvili, M., Kakhadze, M., Chkubianishvili, Ts., Malania, I., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I., Butirin, M. (2018). Biological insecticide – entomopatogenic nematode in mushroom hothouse industry of Georgia. Bull. Georg Nat. Acad. Sci.,Vol.12, no,2, pp.128-133.

Kakhadze, M. (2018). Preliminary data on agriculture crops protection from BMSB (Halyomorpha halys) by using of mycopesticides (BIOinsect-2) in Georgia. USAID REAP, TRECE Incorporated, BMSB (Halyomorpha halys) Global Challenge Int. Experience for Best Solutions, Tbilisi, Georgia, pp. 15-16.

ჩუბინიშვილი, მ., კახაძე, მ., ჩხუბიანიშვილი, ც., მალანია, ი., სხირტლაძე, რ., რიჟამაძე, ი. (2017). ენტომოპათოგენური ნემატოდების გამოყენება მავნე მწერების (Sciarid) მიმართ საქართველოს სასათბურე სოკოს წარმოებაში. აგრონიუს.ჯი, „აგრარული საქართველო“, სამეც.-საინფ. ჟურნალი, N3 (71), 2017, გვ.13.

Chubinishvili, M., Kakhadze, M., Chkhubianishvili, Ts., Malania, I., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I,. Butirin, M. (2017). Entomopathogenic nematodes to control ciarid flies in mushroom-cropping systems of Georgia. 16th Meet. IOBC-WPRS Working Group “Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pest”, Program and Abstract Book, Agricultural University of Georgia, Tbilisi, Georgia, p. 82.

Chubinishvili, M., Kakhadze, M., Chkhubianishvili, Ts., Malania, I., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I., Butirin, M. (2017). Entomopathogenic nematodes to control Sciarid flies in mushroom-cropping systems of Georgia. “Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pest”, IOBC-WPRS Bull., vol., 129, Tbilisi, pp. 104 -105.

ჩხუბიანიშვილი, ც., კახაძე, მ., მალანია, ი. (2016). ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოებისათვის ინვაზიური მავნებლებისაგან ბოსტნეული კულტურების დაცვის პერსპექტივები დახურულ გრუნტში. „ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის“. საერთ. სამ. კონფ. კრებ, საქ. სოფ. მეურ. მეც. აკად., თბილისი, საქართველო, გვ. 312-314.

Kakhadze, M., Chkhubianishvili, Ts., Chubinishvili, M., Skhirtladze, R., Malania, I., Rizhamadze, I. (2016). A new mean for biological control of cabbage white butterfly in Georgia. Klaipeda State University of Applied Sciences, Formation of Urban Green Areas, Scientific Articles, 2016, 1(13) pp.182-185, Available online http: http://krastotvarka. vhost.lt/research_activities/416.htm, ISSN 2029-4549 (online).

 

Chkhubianishvili, Ts., Tsivilashvili, L., Malania, I., Kakhadze, M. (2016). Orobance cumana control in sunflower crops in Georgia. Republican Unitary Enterpriser “Research and Practical Center of Nat. Acad. Sci. of the Rep. Belarus for Arable Farming”, “The Institute of Plant Protection”, Manual of Proceedings, Issue.40, Minsk, Belarus, pp. 131-138.

Chkhubianishvili, Ts., Kakhadze, M., Malania, I., Chubinishvili, M., Skhirtladze, R., Rizhmadze, I. (2015). Basis for development biotechnology of plant protection means in Georgia. Int. Jour. of Agricultural Technology Vol.11(2), pp. 275-286, Available online http://www.ijat-aatsea.com ISSN1686-9141, Champasek, Thailand.

Chubinishvili, M., Skhirtladze, R., Kakhadze, M., Chkhubianishvili, Ts., Malania, I., Rizhamadze, I. (2015). Development of vegetable crops complex protection from Tuta absoluta in greenhouse conditions. New Challenges for Biological Control. 15th Meet. of the IOBC-WPRS Working Group “Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pests”. Program and Abstract Book, Riga, Latvia, June 7-11, p.53.

Chubinishvili, M., Chkhubianishvili, Ts., Kakhadze, M., Malania, I., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I. (2015). A new way for number regulation of South American tomato moth, Tuta absoluta in Georgia. Int. Cong. on Invertebrate Pathology and Microbial Control and 48 th Ann. Meet. SIP, Vancouver, Canada, p. 23.

Chubinishvili, M., Chkhubianishvili, Ts., Kakhadze, M., Malania, I., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I. (2015). Development of novel Bio-formulations for sustainable protection of strategic crops in Georgia. 5 th Entomopathogens and Microbial Control Congress, Program and Abstract Book, Ankara, Turkey, September 9-11, p. 37.

 

Kakhadze, M., Chkhubianishvili, Ts., Malania, I., Chubinishvili, M., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I., Nazarashvili, N. (2015). Perspectives of biological control to the South American tomato moth, Tuta absoluta in Georgia. 7 th Cong. on Plant Protection: Proceed. on Plant Protection Society of Serbia, IOBC- EPRS, IOBC - WPRS, Belgrade, Serbia, pp.161-164.

Kakhadze, M., Chkhubianishvili, Ts., Malania, I., Chubinishvili, M., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I., Nazarashvili, N. (2014). Perspectives of ecologically pure vegetables for getting in closed environment of Georgia. Int. Cong. on Food and Biotechnology ICFB 2014, AUG, Biopartners, Book of Abstracts, Tbilisi, Georgia, pp.46-47.

Chubinishvili, M., Chkhubianishvili, Ts., Kakhadze, M., Malania, I. (2014). Perspectives of new nematode formulation technology for biological control to pest insects in Georgia. 47th Annual Meeting of SIP and International Congress on Invertebrate Pathology and Microbial Control, Program and Abstracts, Mainz, Germany, p. 141.

Chubinishvili, M., Chkhubianishvili, Ts., Kakhadze, M.D., Malania, I., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I. (2014). Elaboration of new biopesticide Geo-nema on local entomopathogenic nematode basis in Georgia. Int. Conf. on Biopesticides 7, “Biopesticides: Shaping Human Health and Global Agriculture”, ICOB7, Side, Antalya/Turkey, p.154.

 

Chkhubianishvili, Ts., Kakhadze, M., Malania, I., Chubinishvili, M.T. (2014). The local entomopathogenic nematodes searching at different agrocenosis of Georgia. Int Bull. IOBC EPRS, 46, Research Articles of the Int. Sci. Conf. - “Plant protection for ecological sustainability of agrobiocenoses”, Kazakh, Almaty, pp. 31-33.

Chubinishvili, M., Chkhubianishvili, Ts., Kakhadze, M., Malania, I., Rizhamadze, I. (2013). The indigenous entomopathogenic nematode searching results at different agrocenosis of Georgia. Insect pathogens and entomoparasitic nematodes, IOBC- WPRS Bull., Zagreb, Croatia, vol.90, p.291.

 

Chkhubianishvili, Ts., Malania, I., Kakhadze, M. (2013). Elaboration of integrated plant protection from the fall webworm in urban environments. 4 th International Participated Entomopathogens and Microbial Control Symposium. Program and Abstract Book, 2013, Artvin, Turkey, p. 89.

Chkhubianishvilil, Ts., Malania, I., Kakhadze, M., Gninenko, Y. (2013). Green Zone integrated plant protection perspectives from the fall webworm in Western Georgia. Int. Sci. - Pract. Conf. Current Challenges of Sustainable Forest Management in Caucasus, Agricultural University of Georgia, Tbilisi, Georgia, pp. 27-28.

ჩუბინიშვილი, მ., ჩხუბიანიშვილი, ც., სხირტლაძე, რ., მალანია, ი., კახაძე, მ., რიჟამაძე, ი. (2013). ეკოლოგიურად უსაფრთხო საშუალებების ძიება სათბურის მავნებლების მიმართ დახურული გრუნტის პირობებში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერ. სამეც. პრაქ. კონფერენციის შრომების კრებული „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები,“ ქუთაისი, საქართველო, გვ. 255–256.

ჩუბინიშვილი, მ., ჩხუბინიშვილი, ც., კახაძე, მ., რიჟამაძე, ი. (2013). მავნე მწერებისაგან მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვისათვის ენტომოპარაზიტული ნემატოდების ძიების ინოვაციური ტექნოლოგია. ინოვაციური ტექნოლოგიები აგრარული სექტორისმდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისათვის, საერთ. სამ. პრაქ. კონფ. კრებ, საქ. სოფ. მეურ. მეც. აკად., თბილისი, საქართველო, გვ. 218-221.

Chkhubianishvili, Ts., Malania, I., Kakhadze, M., Chubinishvili, M., Gninenko, Y. (2013). Viruses and pheromone traps to control of the fall webworm. In: Recent Developments in Research and Application of Viruses in Forest Health Protection. Beijing, Chine, pp. 131-137.

ჩხუბიანიშვილი, ც., კახაძე, მ., მალანია, ი., ლეონიძე, ნ. (2013). ამერიკული თეთრი პეპელასაგან მცენარეთა მიკრობიოლოგიური დაცვის პერსპექტივები ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში. ბათუმის ბოტანიკური ბაღის დაარსებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საერთაშორისო სამეც. პრაქ. კონფერენციის მასალები, ბოტანიკური ბაღების მნიშვნელობა მცენარეთა მრავალფეროვნების შენარჩუნებაში, ნაწილი II, ბათუმი, საქართველო, ნაწ.II, გვ.187-190.

Chkhubianishvili, Ts., Kakhadze, M., Malania, I., Skhirtladze, R, Ninua, L. (2012). Artificial rearing of insects for studying of agroecology questions. NLE Agrarian University of Georgia,In: Radiological and Agroecological Researches. II Intern, Conf., Tbilisi, vol.VIII, pp.115-117.

Kakhadze, M., Chkhubianishvili, Ts., Chubinisvili, M., Malania I., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I., Matiasvili, M., Ninua, L. (2012). Perspectives of entomoparasitic nematode, Steinernema feltiae using to control main pest insects of vineyards in Georgia. SIP 2012, 45 th Ann. Meet. of the Society for Invertebrate Pathology 2012, Int. Cong. on Invertebrate Pathology and Microbial Control, Buenos Aires, Argentina, p.115.

ჩუბინიშვილი, მ., ჩხუბიანიშვილი, ც., მალანია, ი., კახაძე, მ., სხირტლაძე, რ., რიჟამაძე, ი., მათიაშვილი, მ., ნინუა, ლ. (2012). გარემოსათვის უსაფრთხო საშუალებების ძიება მავნებლებისაგან ვენახის დაცვისათვის. საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკულიკონფერენცია - „ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა,“ შრომების კრებული, ქუთაისი, საქართველო, გვ. 210-212.

Kakhadze, M., Malania, I., Skirtladze, R., Rizhamadze, I., Chubinishvili, M. (2012). Protection of ornamental plants from Coccids with new biological means. Int. Sci. Conf. Biological Plant Protection, Problems and Contemporary Achievements, Book of Abstracts, Agricultural University of Georgia,Tbilisi, Georgia, p.46.

Chkhubianishvili, Ts., Malania, I., Kakhadze, M., Chubinishvili, M., Gninenko, Y. (2012). Viruses and pheromone traps to control of the fall webworm. In:” Recent Developments in Research and Application of Viruses in Forest Health Protection”. Beijing, China, pp. 131-137.