მარიამ ჩუბინიშვილი

ლევან ყანჩაველის მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

მარიამ ჩუბინიშვილი

ლევან ყანჩაველის მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

m.chubinishvili@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

2005 წელს დაამთავრა საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი მცენარეთა დაცვის სპეციალობით. 2019 წელს საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია აგრარულ მეცნიერებაში, თემაზე: "ენტომოპათოგენური ნემატოდები და მათი გამოყენების პერსპექტივები მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვისათვის" და მიენიჭა აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი. 2006 წელს გაიარა სწავლება ისრაელის აგრარული სამეცნიერო ცენტრის ენტომოლოგიის კვლევითი ინსტიტუტში ენტომოპათოგენური ნემატოდების კვლევისა და გამოყენების მეთოდების მიმართულებით. 2007 წელს ისრაელის მთავრობის MASHAV-ის პროგრამით შეისწავლა მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვის მეთოდები. ამავე წელს სამეცნიერო საქმიანობა დაიწყო საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ლევან ყანჩაველის მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტის ბიოკონტროლის განყოფილებაში ლაბორანტის, შემდგომში კი მეცნიერ-თანამშრომლის პოზიციაზე. 2008 წელს დაასრულა საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის მაგისტრატურის კურსი მცენარეთა დაცვაში. 2011 წლიდან იკავებს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ლევან ყანჩაველის მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტის ბიოკონტროლის ლაბორატორიის მეცნიერ-თანამშრომლის თანამდებობას. 2012 წელს იყო გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის FAO-ს ეროვნული კონსულტანტი მცენარეთა დაცვაში. 2015-2019 წლებში ევროკავშირის ფიტოსანიტარიის ეროვნული ექსპერტი, 2019 წელს ფიტოსანიტარიული რისკის შეფასების კონსულტანტი.

განათლება

2019 - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი
2008 - საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, მაგისტრატურა მცენარეთა დაცვის სპეციალობით
2005 - საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, აგრონომიული ფაკულტეტის ბაკალავრიატი

Kakhadze, M., Chkhubianishvili, Ts., Malania, I., Chubinishvili, M., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I. (2022). Perspectives of biological control to the main pests in greenhouse farms of Georgia, II-Int. Conf. on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies, Conference Proceedings Book,Georgia, pp. 520-530.

Chubinisvili, M., Kakhadze, M., Chkhubianishvili, Ts., Malania, I., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I. (2020). The new approach to plant protection from pest insects for obtaining the ecologically pure product in closed environment. 

 

Kakhadze, M., Chubinisvili, M. (2019). Red palm weevil, Rhynchophorus ferrugineus in Georgia and the innovative phytosanitary measures for eradication. 13th Meet. Int. Pest Risk Research Group, Globalization and Pest Invasions: Emerging Risks and Vulnerabilities EPPO, Abstracts, Poznan, Poland, p. 92.

Chubinishvili, M., Kakhadze, M., Chkubianishvili, Ts., Malania, I., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I., Butirin, M. (2018). Biological insecticide – entomopatogenic nematode in mushroom hothouse industry of Georgia. Bull. Georg Nat. Acad. Sci.,Vol.12, no,2, pp.128-133.

ჩუბინიშვილი, მ., კახაძე, მ., ჩხუბიანიშვილი, ც., მალანია, ი., სხირტლაძე, რ., რიჟამაძე, ი. (2017). ენტომოპათოგენური ნემატოდების გამოყენება მავნე მწერების (Sciarid) მიმართ საქართველოს სასათბურე სოკოს წარმოებაში. აგრონიუს.ჯი, „აგრარული საქართველო“, სამეც.-საინფ. ჟურნალი, N3 (71), 2017, გვ.13.

Chubinishvili, M., Kakhadze, M., Chkhubianishvili, Ts., Malania, I., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I,. Butirin, M. (2017). Entomopathogenic nematodes to control ciarid flies in mushroom-cropping systems of Georgia. 16th Meet. IOBC-WPRS Working Group “Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pest”, Program and Abstract Book, Agricultural University of Georgia, Tbilisi, Georgia, p. 82.

Chubinishvili, M., Kakhadze, M., Chkhubianishvili, Ts., Malania, I., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I., Butirin, M. (2017). Entomopathogenic nematodes to control Sciarid flies in mushroom-cropping systems of Georgia. “Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pest”, IOBC-WPRS Bull., vol., 129, Tbilisi, pp. 104 -105.

სხირტლაძე, რ., რიჟამაძე, ი., ჩუბინიშვილი, მ. (2016). მავნებლებისაგან ბოსტნეული კულტურების ბიოლოგიური დაცვის თანამედროვე ტექნოლოგიის შემუშავება. საქ.სოფ. მეურ. მეც. აკადემია, საერთ სამეც. კონფ. - „ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის“, თბილისი, საქართველო, გვ. 271–273.

Kakhadze, M., Chkhubianishvili, Ts., Chubinishvili, M., Skhirtladze, R., Malania, I., Rizhamadze, I. (2016). A new mean for biological control of cabbage white butterfly in Georgia. Klaipeda State University of Applied Sciences, Formation of Urban Green Areas, Scientific Articles, 2016, 1(13) pp.182-185, Available online http: http://krastotvarka. vhost.lt/research_activities/416.htm, ISSN 2029-4549 (online).

 

Chubinishvili, M. (2015). The study of bioformulation “Geo-nema” susceptibility to greenhouse pests. III Int. Sci. Conf. of Yung Researches, Dialogues on Science, Book of Abstracts, Erevan, Armenia, p.93.

 

Chkhubianishvili, Ts., Kakhadze, M., Malania, I., Chubinishvili, M., Skhirtladze, R., Rizhmadze, I. (2015). Basis for development biotechnology of plant protection means in Georgia. Int. Jour. of Agricultural Technology Vol.11(2), pp. 275-286, Available online http://www.ijat-aatsea.com ISSN1686-9141, Champasek, Thailand.

Chubinishvili, M., Skhirtladze, R., Kakhadze, M., Chkhubianishvili, Ts., Malania, I., Rizhamadze, I. (2015). Development of vegetable crops complex protection from Tuta absoluta in greenhouse conditions. New Challenges for Biological Control. 15th Meet. of the IOBC-WPRS Working Group “Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pests”. Program and Abstract Book, Riga, Latvia, June 7-11, p.53.

Chubinishvili, M., Chkhubianishvili, Ts., Kakhadze, M., Malania, I., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I. (2015). A new way for number regulation of South American tomato moth, Tuta absoluta in Georgia. Int. Cong. on Invertebrate Pathology and Microbial Control and 48 th Ann. Meet. SIP, Vancouver, Canada, p. 23.

Chubinishvili, M., Chkhubianishvili, Ts., Kakhadze, M., Malania, I., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I. (2015). Development of novel Bio-formulations for sustainable protection of strategic crops in Georgia. 5 th Entomopathogens and Microbial Control Congress, Program and Abstract Book, Ankara, Turkey, September 9-11, p. 37.

 

Kakhadze, M., Chkhubianishvili, Ts., Malania, I., Chubinishvili, M., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I., Nazarashvili, N. (2015). Perspectives of biological control to the South American tomato moth, Tuta absoluta in Georgia. 7 th Cong. on Plant Protection: Proceed. on Plant Protection Society of Serbia, IOBC- EPRS, IOBC - WPRS, Belgrade, Serbia, pp.161-164.

Kakhadze, M., Chkhubianishvili, Ts., Malania, I., Chubinishvili, M., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I., Nazarashvili, N. (2014). Perspectives of ecologically pure vegetables for getting in closed environment of Georgia. Int. Cong. on Food and Biotechnology ICFB 2014, AUG, Biopartners, Book of Abstracts, Tbilisi, Georgia, pp.46-47.

Chubinishvili, M., Chkhubianishvili, Ts., Kakhadze, M., Malania, I. (2014). Perspectives of new nematode formulation technology for biological control to pest insects in Georgia. 47th Annual Meeting of SIP and International Congress on Invertebrate Pathology and Microbial Control, Program and Abstracts, Mainz, Germany, p. 141.

Chubinishvili, M., Chkhubianishvili, Ts., Kakhadze, M.D., Malania, I., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I. (2014). Elaboration of new biopesticide Geo-nema on local entomopathogenic nematode basis in Georgia. Int. Conf. on Biopesticides 7, “Biopesticides: Shaping Human Health and Global Agriculture”, ICOB7, Side, Antalya/Turkey, p.154.

 

Chkhubianishvili, Ts., Kakhadze, M., Malania, I., Chubinishvili, M.T. (2014). The local entomopathogenic nematodes searching at different agrocenosis of Georgia. Int Bull. IOBC EPRS, 46, Research Articles of the Int. Sci. Conf. - “Plant protection for ecological sustainability of agrobiocenoses”, Kazakh, Almaty, pp. 31-33.

სხირტლაძე, რ., რიჟამაძე, ი., ჩუბინიშვილი, მ. (2013). დეკორატიული მცენარეების ბიოლოგიური დაცვა სათბურის ფრთათეთრასაგან. ბათუმის ბოტანიკური ბაღის დაარსებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საერთ. სამეც. პრაქტ. კონფერენციის მასალები, ბათუმი, საქართველო, ტ.II, გვ.227-231.

სხირტლაძე, რ., რიჟამაძე, ი., ჩუბინიშვილი, მ. (2013). სათბურის ფრთათეთრა, Trialeurodes vaporariorum და პარაზიტოიდი ენკარზია, Enkarzia Formosaსაქართველოში. კრებული, “ინოვაციური ტექნოლოგიები აგრარული სექტორის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისათვი”საერთ. სამ. პრაქ. კონფ., საქ. სოფ. მეურ. მეც. აკად., თბილისი, საქართველო, გვ. 201-203.

Chubinishvili, M., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I. (2013). Study of entomopathogenic nematodes susceptibility to Coccids. 4 th International Participated Entomopathogens and Microbial Control Symposium. Program and Abstract Book, Artvin, Turkey, p. 89.

 

Chubinishvili, M., Chkhubianishvili, Ts., Kakhadze, M., Malania, I., Rizhamadze, I. (2013). The indigenous entomopathogenic nematode searching results at different agrocenosis of Georgia. Insect pathogens and entomoparasitic nematodes, IOBC- WPRS Bull., Zagreb, Croatia, vol.90, p.291.

 

ჩუბინიშვილი, მ., ჩხუბიანიშვილი, ც., სხირტლაძე, რ., მალანია, ი., კახაძე, მ., რიჟამაძე, ი. (2013). ეკოლოგიურად უსაფრთხო საშუალებების ძიება სათბურის მავნებლების მიმართ დახურული გრუნტის პირობებში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერ. სამეც. პრაქ. კონფერენციის შრომების კრებული „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები,“ ქუთაისი, საქართველო, გვ. 255–256.

ჩუბინიშვილი, მ., ჩხუბინიშვილი, ც., კახაძე, მ., რიჟამაძე, ი. (2013). მავნე მწერებისაგან მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვისათვის ენტომოპარაზიტული ნემატოდების ძიების ინოვაციური ტექნოლოგია. ინოვაციური ტექნოლოგიები აგრარული სექტორისმდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისათვის, საერთ. სამ. პრაქ. კონფ. კრებ, საქ. სოფ. მეურ. მეც. აკად., თბილისი, საქართველო, გვ. 218-221.

Chkhubianishvili, Ts., Malania, I., Kakhadze, M., Chubinishvili, M., Gninenko, Y. (2013). Viruses and pheromone traps to control of the fall webworm. In: Recent Developments in Research and Application of Viruses in Forest Health Protection. Beijing, Chine, pp. 131-137.

Kakhadze, M., Chkhubianishvili, Ts., Chubinisvili, M., Malania I., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I., Matiasvili, M., Ninua, L. (2012). Perspectives of entomoparasitic nematode, Steinernema feltiae using to control main pest insects of vineyards in Georgia. SIP 2012, 45 th Ann. Meet. of the Society for Invertebrate Pathology 2012, Int. Cong. on Invertebrate Pathology and Microbial Control, Buenos Aires, Argentina, p.115.

ჩუბინიშვილი, მ., ჩხუბიანიშვილი, ც., მალანია, ი., კახაძე, მ., სხირტლაძე, რ., რიჟამაძე, ი., მათიაშვილი, მ., ნინუა, ლ. (2012). გარემოსათვის უსაფრთხო საშუალებების ძიება მავნებლებისაგან ვენახის დაცვისათვის. საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკულიკონფერენცია - „ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა,“ შრომების კრებული, ქუთაისი, საქართველო, გვ. 210-212.

Kakhadze, M., Malania, I., Skirtladze, R., Rizhamadze, I., Chubinishvili, M. (2012). Protection of ornamental plants from Coccids with new biological means. Int. Sci. Conf. Biological Plant Protection, Problems and Contemporary Achievements, Book of Abstracts, Agricultural University of Georgia,Tbilisi, Georgia, p.46.

Chkhubianishvili, Ts., Malania, I., Kakhadze, M., Chubinishvili, M., Gninenko, Y. (2012). Viruses and pheromone traps to control of the fall webworm. In:” Recent Developments in Research and Application of Viruses in Forest Health Protection”. Beijing, China, pp. 131-137.