მარინა ფრუიძე

ასისტენტ პროფესორი; სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიის და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის ბიოლოგიური ჟანგვის ლაბორატორიის მეცნიერ-თანამშრომელი

მარინა ფრუიძე

ასისტენტ პროფესორი; სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიის და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის ბიოლოგიური ჟანგვის ლაბორატორიის მეცნიერ-თანამშრომელი

m.pruidze@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

1990 წელს დაამთავრა საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტის ტექნოლოგიის ფაკულტეტი. 2003 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: "მცენარეული ფენოლოქსიდაზების როლის შესახებ ქსენობიოტიკების ჟანგვაში" და მიენიჭა ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი. 1987 წელს დაიწყო მუშაობა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მცენარეთა ბიოქიმიის ინსტიტუტში. 2011 წლიდან არის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიის და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის ბიოლოგიური ჟანგვის ლაბორატორიის მეცნიერ-თანამშრომელი. გამოქვეყნებული აქვს 30-ზე მეტი სამეცნიერო სტატია და მონოგრაფია. მონაწილეობდა 13 საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტში. მას უკავია საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობა.

განათლება

2003 - ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი
1990 - საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი, ტექნოლოგიის ფაკულტეტი, სპეციალობა - სუბტროპიკული კულტურების ტექნოლოგია, კვალიფიკაცია - ინჟინერ-ტექნოლოგი.

სასწავლო კურსები

ზოგადი ქიმია (ლაბორატორიული კურსი) (B)
ქიმიის ლაბორატორიული პრაქტიკუმი (B)

პუბლიკაციები

Tabagari, I., Varazi, T., Chokheli, L., Kurashvili, M., Pruidze, M., Khatisashvili, G., Karpenko, O., Lubenets, V. (2022). von Fragstein und Niemsdorff. Enhancement of Spirulina platensis Remediation Action Using Biosurfactants for Wastewater Treatment. Int J Environ Res 16, 14.

 

Khatisashvili, G., Varazi, T., Kurashvili, M., Pruidze, M., Bunin, E., Didebulidze, K, Butkhuzi, T., Bakradze, E., Asatiani, N., Kartvelishvili, T., Sapojnikova, N. (2022). Remedial Approaches against Arsenic Pollution. In: (Edited by Margarita Stoytcheva and Roumen Zlatev), IntechOpen, DOI: 10.5772/intechopen.98779. Available from: pp. 59-77.

 

Asatiani, N., Bakradze, E., Butkhuzi, T., Didebulidze, K., Gujabidze, A., Kartvelishvili, T., Khatisashvili, G., Khmiadashvili, S., Kurashvili, M., Pruidze, M., Razmadze, D., Sapojnikova, N., Varazi, T. (2021). Microorganisms and Plants as Tools for Phytoremediation of Soil Polluted with Different Forms of Arsenic. Journal of Agrarian Sciences, 19 (4), 360-363

Tabagari, I., Chokheli, L., Adamia, G., Kurashvili, M., Varazi, T., Pruidze, M., Khatisashvili, G., P. Ragstein, V. (2020). The Effectiveness of Arthrospira platensis for the Purification of Copper-Contaminated Water. Water Air Soil Pollut 231, 470

 

Tabagari, I., Kurashvili, M., Varazi, T., Adamia, G., Gigolashvili, G., Pruidze, M., Chokheli, L., Khatisashvili, G., Ragstein, P. V. (2019). Application of Arthrospira (Spirulina) platensis against chemical pollution of water. Water, 11(9), 1759.

 

Kurashvili, M., Adamia, G., Varazi, T., Khatisashvili, G., Gigolashvili, G., Pruidze, M., Chokheli, L., Japharashvili, S. (2019). Application of Blue-green Alga Spirulina for removing Caesium ions from polluted water. Annals of Agrarian Science, 17, 2, 153 – 157.

Adamia, G., Gordeziani, M., Karpenko, E., Karpenko, O., Khatisashvili, G., Kurashvili, M., Pruidze , M., Varazi, T. (2019). Improving of Copper (II)-Ions phytoextraction by Using Glycolipid Biosurfactants. Annals of Agrarian Science, 17, 1, 9 – 15.

ადამია, ., ხატისაშვილი, ., ვარაზი, ., გიგოლაშვილი, ., ყურაშვილი, ., ფრუიძე, ., ჩოხელი, . (2019). ლურჯ-მწვანე წყალმცენარე სპირულინას გამოყენებით დიქლორ დიფენილ ტრიქლორეთანით (დდტ) დაბინძურებული წყლის გაწმენდის ხერხი. საქპატენტი. AU 2018 14896.

ადამია, ., ხატისაშვილი, ., ვარაზი, ., გიგოლაშვილი, ., ყურაშვილი, ., ფრუიძე, .,  ჩოხელი, . (2018). ლურჯ-მწვანე წყალმცენარე სპირულინას გამოყენებით 2,4,6-ტრინიტროტოლუოლით დაბინძურებული წყლის გაწმენდის ხერხი. საქპატენტი. AU 2018 14736

გორდეზიანი, ., ხატისაშვილი, ., ვარაზი, ., ყურაშვილი, ., ადამია, გ., ფრუიძე, . (2018). ქსენობიოქიმიის ზოგადი კურსი. თბილისი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გამომცემლობა. (სახელმძღვანელო).

Adamia, G., Chogovadze, M., Chokheli, L., Gigolashvili, G., Gordeziani, M., Khatisashvili, G., Kurashvili, M., Pruidze, M., Varazi, T. (2018). About possibility of alga Spirulina application for phytoremediation of water polluted with 2,4,6-trinitrotoluene. Annals of Agrarian Science, 16, 3, 348–351.

Kurashvili, M., Varazi, T., Khatisashvili, G., Gigolashvili, G., Adamia, G., Pruidze, M., Gordeziani, M., Chokheli,  L., Japharashvili, S., Khuskivadze,  N. (2018). Blue-green Alga Spirulina as a Tool Against Water pollution by 1,1'-(2,2,2-Trichloroethane-1,1-diyl) bis (4-chlorobenzene) (DDT). Annals of Agrarian Science, 16, 4, 405–409.

Kurashvili, M., Varazi, T., Pruidze, M., Adamia, G., Gagelidze, N., Ananiashvili, T., Gordeziani, M., Khatisashvili, G. (2016). New Approaches and Tools For Rehabilitation of Chemically Contaminated Soils.  International Scientific Conference: Modern Researches and Prospects of Their Use in Chemistry, Chemical Engineering and Related Fields, Ureki, Georgia, September, 21-23, p. 216

Varazi,  T., Adamia, G., Khatisashvili, G., Chokheli, L., Kurashvili, M., Pruidze, M., Zaalishvili, G., Gordeziani, M., Gigolashvili, G. (2016). About Algae Spirulina's Ecological Potential for Their Application in Remediation Technologies. Conference Proceeding of International Conference: Modern Researches and Prospects of their Use in Chemistry, Chemical Engineering and Related Fields, Ureki, Georgia, September, 21-23, p. 126, 2016.

Gordeziani, M.Sh., Varazi, T., Pruidze, M. (2016). Structural–functional organization of cytochrome P450 containing monooxygenase and some aspects of modeling. Annals of Agrarian Science, 14, 2, 82–94.

Kurashvili, M., Adamia, G., Amiranashvili, L., Ananiashvili, T., Pruidze, M., Varazi, T., Gordeziani, M., Khatisashvili, G. (2016). Targeting of detoxification potential of microorganisms and plants for cleaning environment polluted by organochlorine pesticides. Annals of Agrarian Science,14, 3, 222–226.

 

Kurashvili, M., Varazi, T., Pruidze, M., Adamia, G., Gagelidze, N., Ananiashvili, T., Gordeziani, M., Khatisashvili, G. (2016). New approaches and tools for rehabilitation of chemically contaminated soils. Proceeding of the Georgian National Academy of Sciences, Chemical series, Vol. 42, 3, pp. 406–409.

Varazi, T., Pruidze, M., Kurashvili, M., Gagelidze, N., Sutton, M. (2015). Different Tools and Complex Approach for Improving Phytoremediation Technology ICET: XIII International Conference on EnvironmentalTechnology, Rome, Italy September 17 – 18.

Varazi, T., Khatisashvili, G., Pruidze, M., Kurashvili, M., Sutton, M. (2015). Approaches for Enhancing Phytoremediation Efficiency Against Chemical Contamination of Soil.6-th Europian Bioremediation Conference, Creta,Chania,Greece, June 29-July 2.

Kurasvili, M., Adamia, G., Amiranashvili, L., Ananiasvili, T., Pruidze, M., Varazi, T., Gordeziani, M., Khatisashvili, G. (2015). Model testing of new approach for cleaning soils polluted with organochlorine pesticides. Proceedings of 13th International UFZ-Deltares Conference on sustainable use and management of soil, sediment and water resources, Copenhagen, Denmark, June 9-12, 431-434.

Kurashvili, M., Adamia, G., Amiranashvili, L., Ananiasvili, T., Pruidze, M., Varazi, T., Gordeziani, M., Khatisashvili, G. (2015). Creation of phytoremediation technology for cleaning environment polluted with organochlorine pesticides. Applied Ecology: Problems, Innovations. May, Batumi, pp. 150–153.

Varazi, T., Kurashvili, M., Pruidze, M., Khatisashvili, G., Gagelidze, N., Adamia, G., Zaalishvili, G., Gordeziani, M., Sutton, M. (2015). A new approach and tools for perfecting phytoremediation technology. American Journal of Environmental Protection, Science PG, ISSN, 4, 3, 143–147.

Varazi, T., Kurashvili, M., Pruidze, M., Khatisashvili, G., Adamia, G., Gagelidze, N., Gordeziani, M., Sutton, M. (2015). Different Tools to Avoid Deep Contamination and to Improve Phytoremediation Technology. Proceedings of 13th International UFZ-Deltares Conference on sustainable use and management of soil, sediment and water resources, Copenhagen, Denmark, June 9-12, 441-448

Kurasvili, M.V., Adamia, G.S., Amiranashvili, L.L., Ananiasvili, T.I., Pruidze, M.V., Varazi, T.G., Gordeziani, M.S., Khatisashvili, G.A. (2015). Creation of ecologically friendly technology for cleaning environment polluted by organochlorine pesticides. VII Moscow International congress “Biotechnology: State of the Art and Prospects of Development”. March, Moscow.

Omiadze, N., Mchedlishvili, N., Rodrigues-Lopez, J.N., Abutidze, M., Sadunishvili, T., Pruidze, N. (2014). Biochemical Processes at the Stage of Withering during black Tea Production.  Appl. Biochem. Microbiol., Vol. 50, No 4, pp.394-397. 

Kurashvili, M., Adamia, G., Ananiashvili, T., Amiranashvili, L., Varazi, T., Pruidze, M., Gordeziani, M., Khatisashvili, G. (2014). Plants and Microorganisms for Phytoremediation of Soils Polluted with Organochlorine Pesticides. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food and Biotechnological Engineering, 8, 4, 382–384.

Kurashvili, M., Adamia, G., Anananiashvili, T., Varazi, T., Pruidze, M., Khatisashvili, G., Karpenko, E., Karpenko, A. (2014). “Biosurfactants as efeective tools for improving phytoremediation” International Conference on Food and Biotechnology ICFB, September 11-12, Tbilisi, Georgia, Book of Abstracts, pp. 179–181.

Kurashvili, M.V., Adamia, G.S., Ananiashvili, T.I., Varazi, T.G., Pruidze, M.V., Gordeziani, M.S., Khatisashvili, G.A. (2014). Plants as tools for control and remediation of the environment polluted by organochlorine toxicants. Annals of Agrarian Science, Vol. 12, 3, pp. 84–87.

Varazi, T., Pruidze, M., Adamia, G., Kurashvili, M., Khatisashvili, G., Sutton, M. (2014). New approach for prevention and cleansing of chemically polluted soils. International Conference on Food and Biotechnology (ICFB2014), Agricultural University of Georgia, Tbilisi, Georgia, September 11-12, pp. 62-63.

Varazi, T., Pruidze, M., Khatisashvili, G., Kurashvili, M., Amiranashvili, L., Adamia, G., Giogolashvili, G., Sutton, M. (2013). Biosorbent as a tool for Prevention and Cleansing of the Chemically Contaminated soils. 12th International UFZ-Deltares Conference on Groundwater-Soil-Systems and Water Resource Management - Aqua-ConSoil 2013. Barcelona, Spain, April, 16–19.

Varazi, T., Khatisashvili, G., Gordeziani, M., Pruidze, M., Gagelidze, N., Chokheli, L. (2013). Joint Aplication of Natural Sorbents and Selected Microorganismss for Improovement of Remediation Technology Used at TNT Contamination. Transaction of the Institute of Microbiology of Azerbayjan National Academy of Sciences. V.11, Number 1, pp. 315–318. Baki, “ELM”, ISSN 2224-0683.