მერაბ ჟღენტი

პროფესორი

მერაბ ჟღენტი

პროფესორი

m.zhghenti@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

1979 წელს დაამთავრა სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტის ტექნოლოგიის ფაკულტეტი ხილ-ბოსტნეულის შენახვა-გადამუშავების ტექნოლოგიის სპეციალობით. 1991 წელს დაიცვა დისერტაცია და გახდა სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა კანდიდატი, ხოლო 2006 წელს მიენიჭა სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი მებაღეობის, მევენახეობისა და მევენახეობის ინსტიტუტში. 1980-2010 წლებში მუშაობდა მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტში უმცროს მეცნიერ-თანამშრომლად, მეცნიერ-თანამშრომლად, უფროს მეცნიერ-თანამშრომლად და განყოფილების გამგედ. 2011 წლიდან მუშაობდა საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში უფროსი მეცნიერ-თანამშრომლის პოზიციაზე, 2012 წლიდან ასოცირებულ პროფესორად, ხოლო 2018 წლიდან იკავებს პროფესორის აკადემიურ თანამდებობას. 2013-2018 წლებში იყო 2 სამეცნიერო გრანტის ხელმძღვანელი და ერთი პროექტის კოორდინატორი. 2018 წლიდან იგი ასევე მუშაობს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევით ცენტრში და არის სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვა-გადამუშავების კვლევის სამსახურის უფროსი. 2021 წლიდან არის საქართველოს ეროვნული აკადემიის ექსპერტი. გამოქვეყნებული აქვს 80 სამეცნიერო ნაშრომი, 1 მონოგრაფია, 5 რეკომენდაცია. არის 3 პატენტის ავტორი.

განათლება

2006 - სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, მებაღეობის, მევენახეობისა და მევენახეობის ინსტიტუტი
1991 - სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა კანდიდატი, მებაღეობის, მევენახეობისა და მევენახეობის ინსტიტუტი
1979 - სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტი, მებაღეობის, მევენახეობისა და ტექნოლოგიის ფაკულტეტი

სასწავლო კურსები

ხილ-ბოსტნეულის გადამუშავების ტექნოლოგია (B)
სამაცივრე ტექნოლოგიები (B)
სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გადამუშავების ტექნოლოგიები (M)
სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვის ტექნოლოგია (M)
კვების პროდუქტების წარმოების პროცესები და აპარატები (M)

პუბლიკაციები

Gulua, Levan, Turmanidze, Tamar, Jgenti, Merab, Gurielidze, Manana. (2019). Chemical constituents, antioxidant, antimicrobial and anti-lipase activities of composites derived from green tea, lemon peels and red wine lees, Brazilian Journal of Food Technology

Gulua, L., Nikolaishvili, L., Jgenti, M., Turmanidze, T., Dzneladze, G. (2018). Polyphenol content, anti-lipase and antioxidant activity of teas made in Georgia. Annals of Agrarian Science

Turmanidze, Tamar, Gulua, Levan, Jgenti, Merab. (2018). Effect of methyl jasmonate, salicylic acid and ascorbic acid  on quality parameters of strawberry (Fragaria x ananassa  Duch) fruit during cold storage. Ukrainian food journal

Gulua, Levan, Nikolaishvili, Lika, Turmanidze, Tamar, Jgenti, Merab, Bezhuashvili, Marine, FitzGerald, Roger. (2018). Chemical constituents, antioxidant and anti-lipase  activity of some wines produced in Georgia. Ukrainian food journal

Turmanidze, Tamar, Gulua, Levan, Jgenti, Merab, Wicker, Louise. (2017). Potential antioxidant retention and quality maintenance in raspberries and strawberries treated with calcium chloride and stored under refrigeration. Brazilian Journal of Food Technology

Turmanidze, Tamar, Jgenti, Merab, Gulua, Levan, Shaiashvili, Vazha. (2017). Effect of ascorbic acid treatment on some quality parameters of frozen strawberry and raspberry fruits, Annals of Agrarian Science

Turmanidze, Tamar, Gulua, Levan, Jgenti, Merab, Wicker, Louise. (2016). Effect of Calcium Chloride Treatments on Quality Characteristics of Blackberry Fruit During Storage, International Journal of Food and Allied Sciences

Turmanidze, Tamar, Gulua, Levan, Jgenti, Merab, Wicker, Louise. (2016). Effect of Calcium Chloride Treatments on Quality Characteristics of Blackberry, Raspberry and Strawberry Fruits After Cold Storage. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology

Turmanidze, Tamar, Zhgenti, Merab, Gurielidze, Manana, Gulua, Levan. (2016). Chemical constituents, antioxidant and antimicrobial activities of novel food additives derived from plant material. International Journal of Management and Applied Science

ჟღენტი, . ., გურიელიძე, . ა., თურმანიძე, . ვ., გულუა, ., ვიკერი, კ. (2016). სწრაფი გაყინვის ზეგავლენაკენკროვანი ხილის მოკლოფლორაზე. Georgian Engineering News ISSN1512-0287. №1 (vol77), 111-115

ჟღენტი, . ., გულუა, . ., თურმანიძე, . . (2016). ზოგიერთი კურკოვანი კულტურის ნაყოფების სუნთქვის ინტესივობა შენახვის პროცესში. Georgian Engineering News ISSN1512-0285. №1 (vol77), 115-119

ჟღენტი, . ., გარუჩავა, მ. ., გულუა, . ., თურმანიძე, . . (2016). ზოგიერთი ოქსიდანტური ფერმენტების ცვლილება კურკოვანი ხილის შენახვის პროცესში. Georgian Engineering News. ISSN1512-0287. №1 (vol77), 119-123

ჟღენტი, ., გულუა, ., თურმანიძე, ., ბობოქაშვილი, ზ. (2015). ატმის, ქლიავის და ნექტარინისპერსპექტიული ჯიშების ბიოქიმიური მაჩვენებლები და შენახვისუნარიანობის შესწავლის შედეგები. სოფლის მეცნიერებათა აკადემიის   „მოამბე ‘’N34 გვ. 111-113

ჟღენტი, ., გულუა, ., თურმანიძე, . (2015). სწრაფი გაყინვის მეთოდის გავლენა პოლიფენოლების  შემცველობასა და ანტიოქსიდანტურ აქტივობაზე მარწყვის ნაყოფებში სოფლის მეურნეობის აკადემიის „მოამბე’’ N34 გვ. 114-116

ჟღენტი, ., კვალიაშვილი, ., გულუა, ., თურმანიძე, თ. (2015). საქართველოში გავრცელებულინექტარინის ზოგიერთი ჯიშის შენახვისუნარიანობა. სოფლის მეურნეობის აკადემიის ,,მოამბე“ №35 გვ. 27-29

ჟღენტი, ., კვალიაშვილი, ., გულუა, ., თურმანიძე, თ. (2015). ჟოლოს პერსპექტიული ჯიშების ქიმიურიშედგენილობა და ანტიოქსიდანტური აქტივობა. სოფლის მეურნეობის აკადემიის ,,მოამბე“ №35  გვ. 112-114

თურმანიძე, ., გულუა, ., ჟღენტი. . (2015). მაყვლის ნედლად შენახვის ტექნოლოგიის დამუშავება. აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია. თეზისების კრებული, გვერდი 21

ჟღენტი, ., გულუა, ., თურმანიძე, თ. (2015). კურკოვანი კულტურების შენახვის რაციონალური ტექნოლოგიის შემუშავება. აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია. თეზისების კრებული, გვერდი 42

გულუა, ., ჟღენტი, ., თურმანიძე, ., გურიელიძე, მ., ვიკერი, . (2015). ჩაის პექტინის ფიზიკურ-ქიმიურითვისებებისა და ბიოაქტივობის გამოკვლევა. აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია. თეზისების კრებული,  გვერდი 30

ჟღენტი, ., თურმანიძე, ., გულუა, ლ. (2014). მარწყვის პერსპექტიული ჯიშების ნედლად შენახვისტექნოლოგია. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, „კვების პროდუქტების წარმოებისაქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები. შრომების კრებული, ქუთაისი. გვ. 246-249

ჟღენტი, ., თურმანიძე, ., ბერუაშვილი, . (2013). ზოგიერთი კენკროვანი კულტურების ბიოქიმიურიშედგენილობის შესწავლა და სწრაფი გაყინვის ტექნოლოგია.  საერთაშორისო კონფერენცია „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“ გვ. 29-31, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი

ჟღენტი, ., თურმანიძე, ., მელიქიშვილი, მ. (2013). ზოგიერთი კენკროვანი კულტურების ბიოქიმიური დამორფოლოგიური კვლევა. Georgian Engineering News #2  142-143 თბილისი

ჟღენტი, ., ბერუაშვილი, ., თურმანიძე, . (2013). ზოგიერთი კენკროვანი კულტურების სწრაფი გაყინვის ტექნოლოგია. Georgian Engineering News #2 140-141