ნანი გოგინაშვილი

ასოცირებული პროფესორი; ვასილ გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

ნანი გოგინაშვილი

ასოცირებული პროფესორი; ვასილ გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

n.goginashvili@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

1980 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი გენეტიკის სპეციალიზაციით. იმავე წელს მუშაობა დაიწყო ვასილ გულისაშვილის სახელობის სამთო მეტყევეობის ინსტიტუტში უმცროს მეცნიერ-თანამშრომლად. 2001 წელს დაიცვა დისერტაცია ტყის დაცვის განყოფილებაში თემაზე: "Bacillus thuringiensis var.insectus ეკოლოგია საქართველოს ტყის ბიოცენოზში" და მიენიჭა სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი. 2002 წლიდან მუშაობს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ვასილ გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომლად. პარალელურად, 2003-2006 წლებში მუშაობდა ა(ა)იპ „აგრობიზნეს კონსალტინგ“-ში გარემოსდაცვითი პროექტების კოორდინატორად. 2011 წლიდან იკავებს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობას. 2014 წლიდან მუშაობს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევით ცენტრში მთავარ სპეციალისტად, ხოლო 2017 წლიდან არის ამავე ცენტრის აგროსატყეო კულტურების კვლევის სამსახურის უფროსი. მისი ხელმძღვანელობით განხორციელებულია არაერთი ადგილობრივი თუ საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტი, როგორც აგროსატყეო მიმართულებით, ასევე ტყის არამერქნულ რესურსებსა და ტყის იშვიათ სახეობებზე. აქტიურად მონაწილეობს და ორგანიზებას უწევს საერთაშორისო კონფერენციებს. ავტორია 80-ზე მეტი სამეცნიერო სტატიის, 4 ბროშურისა და 6 მონოგრაფიის. 2010 წლიდან იგი ა(ა)იპ "ბუნების კვლევის ცენტრის" დამფუძნებელია, ხოლო 2011 დან - ა(ა)იპ "მეტყევეთა საზოგადოების" წევრი.

განათლება

2001 - სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა კანდიდატი
1984 - ქ. კრასნოიარსკის სუკაჩოვის სახელობის ტყისა და მერქნის ინსტიტუტი, ასპირანტურა
1980 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიოლოგიის ფაკულტეტი

სასწავლო კურსები

აგრომეტყევეობა (B)
არამერქნული რესურსები (M)

პუბლიკაციები

Kavtaradze, Giorgi, Basilidze, Lado, Pergl, Jan, Avoiani, Elizaveta, Goginashvili, Nani, Kobakhidze, Nato. (2022). Invasive Alien Woody Plants in the Protected Areas of Georgia: Invasive Range, Environmental Impact and Invaded Forest Habitats, 12th International Conference on Biological Invasion, Tartu, Estonia

Niemczyk, M., Bachilava, M., Wróbel, M., Jewiarz, M., Kavtaradze, G., Goginashvili, N. (2021). Productivity and Biomass Properties of Poplar Clones Managed in Short-Rotation Culture as a Potential Fuelwood Source in Georgia, Energies 2021, 14, 3016

Paule, J., Goginashvili, N., Tvauri, I., Gabashvili, E., Kotetishvili, M., Kobakhidze, N. (2021). Identification and genetic diversity of Acer ibericum (Aceraceae) populations in Georgia (South Caucasus), Journal of Forest Science, 67 (9): 420–426 (SJR – 0,250)

Goginashvili, N., Togonidze, N., Tvauri, I., Manvelidze, Z., Memiadze, N., Zerbe, S., Asanidze, Z. (2021). Diversity and degradation of the vegetation of mountain belt forests of central Adjara (the Lesser Caucasus), Georgia. J. For. Sci, 67: 219–241

ბაჩილავა, ., ქავთარაძე, ., გოგინაშვილი, . (2021). საქართველოში შესწავლილი ვერხვის ახალი ჰიბრიდული კლონების გამოყენების მიზანშეწონილობა სამრეწველო და ენერგეტიკული პლანტაციებისათვის, სსმმა აკადემიკოსის, პროფესორ გურამ ტყემალაძის 80 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ინოვაციური კვლევის ასპექტები აგრარულ მეცნიერებებში“, შრომათა კრებული, გვ. 65-66

ბასილიძე, ., გოგინაშვილი, ., ქავთარაძე, . (2021). ტყის არამერქნული რესურსების შეფასების და მდგრადი სარგებლობის მიდგომები (მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის მაგალითზე), სსმმა აკადემიკოსის, პროფესორ გურამ ტყემალაძის 80 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ინოვაციური კვლევის ასპექტები აგრარულ მეცნიერებებში“, შრომათა კრებული, გვ. 67-68

გოგინაშვილი, ., თვაური, . (2021). საქართველოს ტყის გენეტიკური რესურსების ინვენტარიზაციის მასალები, გამომც. უნივერსალი, თბილისი, 300 გვ.

გოგინაშვილი, ., ქავთარაძე, ., ბაჩილავა, . (2021). ვერხვი: ბიოეკოლოგია, ტაქსონომია და ჰაბიტატები/POPULUS SPP. Bioecology, Taxonomy and Habitats, თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების გამომცემლობა, 64 გვ. ISBN 978­9941­8­3370­0

გოგინაშვილი, ., ბაჩილავა, . (2021). ვერხვის მრავალმიზნობრივი პლანტაციები და მათი გაშენების სქემები. გამომც. აგრარული უნივერსიტეტი, თბილისი, 38 გვ.

Goginashvili, N., Ekhvaia, J., Doborjginidze, R., Bachilava, M., Tvauri, I., Kobakhidze, N. (2020). Comparative analysis of the three Caucasian oak taxa in Georgia (South Caucasus) based on leaf macromorphological variation. J. Annals of Agrarian Science Vol. 18 No. 4 490–499

Supatashvili, A., Goginashvili, N., Kereselidze, M. (2016). Distribution and some biological data of sycamore lace bug – Corythucha ciliate Say (Heteroptera, Tingidae) in Georgia. Annals of Agrarian Science. Vol.14, №2, p. 22-25

სუპატაშვილი, ., თარხან-მოურავი, ., გოგინაშვილი, ., თავაძე, . (2016). ჯანსაღი ტყეები და ეკოტურიზმის განვითარების პერსპექტივები ბორჯომის მუნიციპალიტეტში. მონოგრაფია, გამომცემლობა „უნივერსალი“. თბილისი. 115 გვ.

Goginashvili, N. (2016). Poplars (Populus spp.) in wild /rural landscapes and their use in windbreak strips of Georgia, Scientific periodical journal. Formation of Urban Green Areas. ISSN 1822-9778, T. 1 (13), Klaipeda, Lithuania, pp.90-98

გოგინაშვილი, . (2016). ქარსაფარი ზოლების მნიშვნელობა და გაშენების სქემები საქართველოსთვის. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ. 2(36) თბილისი, 141-145

Goginashvili, N., Chkhaidze, N., Manvelidze, Z. (2014). Assessment of ecological condition of Galanthusworonowii Losin. And Senecioplatyphyllus M. B. in Western Georgia. Materials of the Third International Symposium of Biology of Rare and Endemic Plant Species. Antalia, Turkey. p. 62

Chkhaidze, N., Goginashvili, N. (2014). Some Morpho-anatomical description of seeds Galanthus woroniwii Losinsk. from West Georgia. Materials of III International Scientific Conference “Modern Phytomorphology MMXIV”, Lviv, v. 1. 59-66

Beruashvili, M., Kereselidze, M., Goginasvili, N. (2014). Study of Alternaria leaves spot of some ornamental plants in Georgia. Information Bulletin IOBC EPRS # 46, Kazakhstan, Almaty, 28-30

Pryshchepa, L., Voytka, D., Goginashvili, N. (2014). Current situation of bark beetle (IpstypographusL.) in the forests of Belarus and Georgia. Information Bulletin IOBC EPRS # 46, Kazakhstan, Almaty, 111-114

Chkhaidze, N., Goginashvili, N., Manvelidze, Z., Zurabishvili, M. (2014). Some Morphological and Anatomical description of seeds Galanthus woroniwii Losinsk. from West Georgia. Modern Phytomorphology. v. 1. 59-66

ბერუაშვილი, მ., გოგინაშვილი, ნ., ჩხაიძე, ნ., კერესელიძე, მ. (2014). თეთრყვავილას პარაზიტების შესწავლის მასალები. პარაზიტოლოგიის აქტუალური პრობლემები საქართველოში. საქართველოს პარაზიტოლოგთა XII სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი. გვ. 237-243

Chkhaidze, N., Goginashvili, N., Zurabishvili, M. (2013). Leaf Morphology and Anatomy of Galanthus woronowii from Guria and Adjara. Turkey

გოგინაშვილი, . (2012). საქართველოს ტყის ფოთლით მკვებავი ხერხიები (Hymenoptera: Pamphilidae; Tenthredinidae; Argidae; Cimbicidae). საქართველოს ს/მ მეცნ. აკადემიის “მოამბე”, თბილისი, ტ. 30, 57-65

გოგინაშვილი . (2012). მოკლე ენტომოლოგიური ორენოვანი ნომენკლატურული ლექსიკონი (ლათინურ-ქართული, ქართულ-ლათინური). გამომც. “უნივერსალი”, თბილისი, 318 გვ.

გოგინაშვილი . (2012). ახალი ინვაზიური სახეობა წაბლის მენაღმე ჩრჩილი Cameraria ohridella Deschka & Dimic (Lepidoptera: Gracillariidae) საქართველოში, საქართველოს ს/მ მეცნ. აკადემიის “მოამბე” ტ. 31, თბილისი. 125-128