ნინო ზაქარიაშვილი

სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის ბიოტექნოლოგიის ლაბორატორიის მეცნიერ თანამშრომელი

ნინო ზაქარიაშვილი

სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის ბიოტექნოლოგიის ლაბორატორიის მეცნიერ თანამშრომელი

n.zakariashvili@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

1987 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი მიკრობიოლოგია და ვირუსოლოგიის სპეციალობით. 1992 წელს მიკრობიოლოგიის სპეციალობით დაიცვა დისერტაცია თემაზე „Cerrena unicolor-062-ის ლიგნოლიტიკური აქტივობა ვაზის ერთწლოვანი ანასხლავების მყარფაზოვანი ფერმენტაციის პირობებში“ და მიენიჭა ბიოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი. 1992 წლიდან არის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი. იგი არის 56 სტატიის ავტორი, მონაწილეობა აქვს მიღებული 30 საერთაშორისო კონფერენციაში, 7 საერთაშორისო და სამეცნიერო პროექტში. მისი საქმიანობის სფერო მოიცავს შემდეგ საკითხებს: მიკროორგანიზმების ფიზიოლოგია, ბიოქიმია, ფიტოპათოლოგია და ბიოტექნოლოგია. აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება საქართველოს სხვადასხვა ნიადაგობრივ-კლიმატური ზონიდან განსხვავებული ტაქსონომიური ჯგუფის მიკროორგანიზნების - მიკროსკოპული და ბაზიდიალური სოკოების, ბაქტერიების (მათ შორის, ანაერობების) გამოყოფის, დახასიათების, იდენტიფიკაციისა და კოლექციების შექმნის სფეროში. აგრეთვე, მიკროორგანიზმთა დეტოქსიკაციური და ანტაგონისტური პოტენციალის კვლევის, მიკროსკოპული სოკოების პოტენციალზე დაფუძნებული ბიოკონტროლის მეთოდების დამუშავების მიმართულებებით. მისი კვალიფაკაციის სფერო ასევე მოიცავს მიკრობული ფერმენტების, ბიოსაწვავის, ორგანული სასუქებისა და საკვები დანამატების წარმოების ბიოტექნოლოგიური სქემების შემუშავებას და ბიორემედიაციას. 2012 წლიდან არის ევროპის ბიოქიმიკოსთა ფედერაციის წევრი.

განათლება

1992 - ბიოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი
1987 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიოლოგიის ფაკულტეტი, მიკრობიოლოგია და ვირუსოლოგიის სპეციალობა

პუბლიკაციები

Kvesitadze, G., Urushadze, T., Kutateladze, L., Khvedelidze, R., Jobava, M., Burduli., Zakariashvili, N. (2020). Amylase Production by Microscopic Fungi Isolated from South Caucasus. Bulletin of the Georgian.  Academy of sciences. v.14 (2), 75-81.

Khokhashvili, I., Kutateladze, L., Zakariashvili, N., Jobava, M., Alexidze, T., Urushadze, T., Khvedelidze, R., Tsiklauri, N., Burduli, T. (2020). Production of Protein-Rich Biomass by the Consortium of Microscopic Fungi – Chaetomium cellulotycum A 43 and Sporotrichum pulverulentum A 32. V. 10 (1). pp.50-55 .

ურუშაძე, თენგიზ, კვესიტაძე, გიორგი, გაგელიძე, ნინო, ზაქარეიშვილი, ნინო, თხელიძე, ამირან, კახაძე, რუსუდან, სადუნიშვილი, თინათინ, ქუთათელაძე, ლალი, ქვრივიშვილი, თამარ, წერეთელი, გიული, ღამბაშიძე, გიორგი, ხომასურიძე, დიანა, ჯორბენაძე, ლეო. (2019). საქართველოს ნიადაგური ატლასი. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია  

Danelia, I., Zakariashvili, N., Badridze, G., Kutateladze, L., Jobava, M., Lomidze, N., Benashvili, K. (2018). Microscopic fungi antagonistic to chestnut blight- Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. Int. J. Micro. Myco. 7(3), 14-23.

Khvedelidze, R.M., Kutateladze, L.I., Tsiklauri, N.D., Zakariashvili, N.G., Aleksidze, T.I. (2018). Stable amylaze-produsing micromycetes isolated from soils of South Caucasus. V. 05. (01). pp. 119-126.

Kutateladze, L., Zakariashvili, N., Khokhashvili, I., Jobava, M., Alexidze, T., Urushadze, T., Kvesitadze, E. (2018). Fungal elimination of 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) from the soils. The EuroBiotech Journal, vol.2, no.1, pp. 39-46. 

Kutateladze, L., Urushadze, T., Dudauri, T., Metreveli, B., Zakariashvili, N., Xhoxhashvili, I., Jobava M. (2018). Fermentation of Pretreated Herbaceous Cellulosic Wastes to Ethanol by Anaerobic Cellulolytic and   Saccharolytic Thermophilic Clostridia. Biomed J Sci & Tech Res. (BJSTR). 10 (3). ISSN 2574-1241.

Sadunishvili, T., Kutateladze, L., Urushadze, T., Khvedelidze, R., Zakariashvili, N., Jobava, M., Kvesitadze, G. (2017). Cellulolytic  and Xylanolytic Enzymes from Mycelial Fungi. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Bioengineering and Life Sciences. Volume 4, Issue 9, September 2017.

Kutateladze, L., Zakariashvili, Y., Jobava, N.G., Burduli, M.D., Sadunishvili, T.A. (2016). Microscopic fungi spread in different types of soils in Western Georgia. Annals of Agrarian Science, Volume 14, Issue3, September Pages 227-232.

Kutateladze, L., Jobava, M., Zakariashvili, N., Kvesitadze, E. (2015). Selection of Industrially Valuable Xylanase Producer Strain.  Bulletin of the Georgian Academy of sciences. Vol. 9, (2), p.116-121.

Kutateladze, L., Zakariashvili, N., Khokhashvili, I., Urushadze, T., Tsiklauri, N., Aleksidze, T. (2014). Biomass of Sporotrichum pulverulentum S7 – a Food Additive Rich in Protein  and Biologically Active Compounds.  Annals of Agrarian Science .Vol.12, (3), pp. 55-58.

Kutateladze, L., Urushadze, T., Khvedelidze, R., Zakariashvili, N., Khokhashvili, I., Jobava, M., Burduli, V. (2014.). Thermophilic Cellulase/xylanaze  Complex and its Application  in Production of Liquid Sugars. Annals of Agrarian Science. Vol.12, (3), p.49-54.

Kutateladze, L., Zakariashvili, N., Jobava, M., Urushadze, T., Khvedelidze, R., Kvesitadze, G. (2013). Selection of Microscopic Fungi –Proteases Producers. Proc. Georgian Acad. Sci. Vol. 7. N 3.p. 87-91.