რუსუდან სხირტლაძე

ლევან ყანჩაველის მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი

რუსუდან სხირტლაძე

ლევან ყანჩაველის მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი

r.skhirtladze@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

1976 წელს დაამთავრა საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის აგრონომიული ფაკულტეტი მცენარეთა დაცვის სპეციალობით. 1993 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: "სათბურის ფრთათეთრა და მის წინააღმდეგ ბიოლოგიური ბრძოლისათვის პარაზიტოიდი ენკარზიის გამოყენება საქართველოში" და მიენიჭა ბიოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი. მისი კვლევითი საქმიანობის მიმართულებაა ბოსტნეული კულტურების მავნებლებისაგან ბიოლოგიური კონტროლი, ადგილობრივი ენტომოფაგების, პარაზიტოიდების, მტაცებლების ძიება და გამოყენება. იგი 50-მდე სამეცნიერო ნაშრომის, რეკომენდაციებისა და ბროშურების ავტორია. აქტიურად იყო ჩართული ადგილობრივი და საერთაშორისო პროექტების განხორციელებაში, ხელმძღვანელობდა სამეცნიერო პროექტს - „გარემოსათვის უსაფრთხო საშუალებების (პარაზიტოიდი ენკარზია, ენტომოპათოგენური ნემატოდა) ბიოტექნოლოგიის შემუშავება სათბურის მავნებლებისაგან მცენარეთა კომპლექსური ბიოლოგიური დაცვისათვის“. მონაწილეა ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმების. იგი აქტიურ კონსულტაციებს უწევს შესაბამის დაწესებულებებს, როგორიცაა: Care - Internatonal in Caucasus, შპს „აგრონომი“ და სხვა.

განათლება

1993 - ბიოლოგის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი
1978 - საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი, აგრონომიული ფაკულტეტი, სპეციალობა - მცენარეთა დაცვა

პუბლიკაციები

Kakhadze, M., Chkhubianishvili, Ts., Malania, I., Chubinishvili, M., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I. (2022). Perspectives of biological control to the main pests in greenhouse farms of Georgia, II-Int. Conf. on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies, Conference Proceedings Book,Georgia, pp. 520-530.

Chubinisvili, M., Kakhadze, M., Chkhubianishvili, Ts., Malania, I., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I. (2020). The new approach to plant protection from pest insects for obtaining the ecologically pure product in closed environment. 

 

Chubinishvili, M., Kakhadze, M., Chkubianishvili, Ts., Malania, I., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I., Butirin, M. (2018). Biological insecticide – entomopatogenic nematode in mushroom hothouse industry of Georgia. Bull. Georg Nat. Acad. Sci.,Vol.12, no,2, pp.128-133.

ჩუბინიშვილი, მ., კახაძე, მ., ჩხუბიანიშვილი, ც., მალანია, ი., სხირტლაძე, რ., რიჟამაძე, ი. (2017). ენტომოპათოგენური ნემატოდების გამოყენება მავნე მწერების (Sciarid) მიმართ საქართველოს სასათბურე სოკოს წარმოებაში. აგრონიუს.ჯი, „აგრარული საქართველო“, სამეც.-საინფ. ჟურნალი, N3 (71), 2017, გვ.13.

Chubinishvili, M., Kakhadze, M., Chkhubianishvili, Ts., Malania, I., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I,. Butirin, M. (2017). Entomopathogenic nematodes to control ciarid flies in mushroom-cropping systems of Georgia. 16th Meet. IOBC-WPRS Working Group “Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pest”, Program and Abstract Book, Agricultural University of Georgia, Tbilisi, Georgia, p. 82.

Chubinishvili, M., Kakhadze, M., Chkhubianishvili, Ts., Malania, I., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I., Butirin, M. (2017). Entomopathogenic nematodes to control Sciarid flies in mushroom-cropping systems of Georgia. “Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pest”, IOBC-WPRS Bull., vol., 129, Tbilisi, pp. 104 -105.

სხირტლაძე, რ., რიჟამაძე, ი., ჩუბინიშვილი, მ. (2016). მავნებლებისაგან ბოსტნეული კულტურების ბიოლოგიური დაცვის თანამედროვე ტექნოლოგიის შემუშავება. საქ.სოფ. მეურ. მეც. აკადემია, საერთ სამეც. კონფ. - „ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის“, თბილისი, საქართველო, გვ. 271–273.

Kakhadze, M., Chkhubianishvili, Ts., Chubinishvili, M., Skhirtladze, R., Malania, I., Rizhamadze, I. (2016). A new mean for biological control of cabbage white butterfly in Georgia. Klaipeda State University of Applied Sciences, Formation of Urban Green Areas, Scientific Articles, 2016, 1(13) pp.182-185, Available online http: http://krastotvarka. vhost.lt/research_activities/416.htm, ISSN 2029-4549 (online).

 

Rizhamadze,  I., Skhirtladze, R., Nazarashvili, N. (2015). The efficacy of parasitoide Encarsia on the greenhouse whitefly on the ornamental plants in closed environment. 3rd Int. Sci. Conf. on Dialogues on Science“, Book of Abstracts. Erevan, Armenia, p.88.

Chkhubianishvili, Ts., Kakhadze, M., Malania, I., Chubinishvili, M., Skhirtladze, R., Rizhmadze, I. (2015). Basis for development biotechnology of plant protection means in Georgia. Int. Jour. of Agricultural Technology Vol.11(2), pp. 275-286, Available online http://www.ijat-aatsea.com ISSN1686-9141, Champasek, Thailand.

Chubinishvili, M., Skhirtladze, R., Kakhadze, M., Chkhubianishvili, Ts., Malania, I., Rizhamadze, I. (2015). Development of vegetable crops complex protection from Tuta absoluta in greenhouse conditions. New Challenges for Biological Control. 15th Meet. of the IOBC-WPRS Working Group “Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pests”. Program and Abstract Book, Riga, Latvia, June 7-11, p.53.

Chubinishvili, M., Chkhubianishvili, Ts., Kakhadze, M., Malania, I., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I. (2015). A new way for number regulation of South American tomato moth, Tuta absoluta in Georgia. Int. Cong. on Invertebrate Pathology and Microbial Control and 48 th Ann. Meet. SIP, Vancouver, Canada, p. 23.

Chubinishvili, M., Chkhubianishvili, Ts., Kakhadze, M., Malania, I., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I. (2015). Development of novel Bio-formulations for sustainable protection of strategic crops in Georgia. 5 th Entomopathogens and Microbial Control Congress, Program and Abstract Book, Ankara, Turkey, September 9-11, p. 37.

 

Kakhadze, M., Chkhubianishvili, Ts., Malania, I., Chubinishvili, M., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I., Nazarashvili, N. (2015). Perspectives of biological control to the South American tomato moth, Tuta absoluta in Georgia. 7 th Cong. on Plant Protection: Proceed. on Plant Protection Society of Serbia, IOBC- EPRS, IOBC - WPRS, Belgrade, Serbia, pp.161-164.

Skhirtladze, R., Rizhamadze, I. (2014). Host-parasite interaction between the greenhouse whitefly and parasitoid Encarsia in Georgia. Plant protection for ecological sustainability of agrobiocenoses, Inf. Bull. N46, IOBC/EPRS, Almaty, Kazakhstan, pp. 139-141.

Kakhadze, M., Chkhubianishvili, Ts., Malania, I., Chubinishvili, M., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I., Nazarashvili, N. (2014). Perspectives of ecologically pure vegetables for getting in closed environment of Georgia. Int. Cong. on Food and Biotechnology ICFB 2014, AUG, Biopartners, Book of Abstracts, Tbilisi, Georgia, pp.46-47.

Chubinishvili, M., Chkhubianishvili, Ts., Kakhadze, M.D., Malania, I., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I. (2014). Elaboration of new biopesticide Geo-nema on local entomopathogenic nematode basis in Georgia. Int. Conf. on Biopesticides 7, “Biopesticides: Shaping Human Health and Global Agriculture”, ICOB7, Side, Antalya/Turkey, p.154.

 

სხირტლაძე, რ., რიჟამაძე, ი., ჩუბინიშვილი, მ. (2013). დეკორატიული მცენარეების ბიოლოგიური დაცვა სათბურის ფრთათეთრასაგან. ბათუმის ბოტანიკური ბაღის დაარსებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საერთ. სამეც. პრაქტ. კონფერენციის მასალები, ბათუმი, საქართველო, ტ.II, გვ.227-231.

სხირტლაძე, რ., რიჟამაძე, ი., ჩუბინიშვილი, მ. (2013). სათბურის ფრთათეთრა, Trialeurodes vaporariorum და პარაზიტოიდი ენკარზია, Enkarzia Formosaსაქართველოში. კრებული, “ინოვაციური ტექნოლოგიები აგრარული სექტორის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისათვი”საერთ. სამ. პრაქ. კონფ., საქ. სოფ. მეურ. მეც. აკად., თბილისი, საქართველო, გვ. 201-203.

Chubinishvili, M., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I. (2013). Study of entomopathogenic nematodes susceptibility to Coccids. 4 th International Participated Entomopathogens and Microbial Control Symposium. Program and Abstract Book, Artvin, Turkey, p. 89.

 

ჩუბინიშვილი, მ., ჩხუბიანიშვილი, ც., სხირტლაძე, რ., მალანია, ი., კახაძე, მ., რიჟამაძე, ი. (2013). ეკოლოგიურად უსაფრთხო საშუალებების ძიება სათბურის მავნებლების მიმართ დახურული გრუნტის პირობებში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერ. სამეც. პრაქ. კონფერენციის შრომების კრებული „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები,“ ქუთაისი, საქართველო, გვ. 255–256.

Chkhubianishvili, Ts., Kakhadze, M., Malania, I., Skhirtladze, R, Ninua, L. (2012). Artificial rearing of insects for studying of agroecology questions. NLE Agrarian University of Georgia,In: Radiological and Agroecological Researches. II Intern, Conf., Tbilisi, vol.VIII, pp.115-117.

Kakhadze, M., Chkhubianishvili, Ts., Chubinisvili, M., Malania I., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I., Matiasvili, M., Ninua, L. (2012). Perspectives of entomoparasitic nematode, Steinernema feltiae using to control main pest insects of vineyards in Georgia. SIP 2012, 45 th Ann. Meet. of the Society for Invertebrate Pathology 2012, Int. Cong. on Invertebrate Pathology and Microbial Control, Buenos Aires, Argentina, p.115.

ჩუბინიშვილი, მ., ჩხუბიანიშვილი, ც., მალანია, ი., კახაძე, მ., სხირტლაძე, რ., რიჟამაძე, ი., მათიაშვილი, მ., ნინუა, ლ. (2012). გარემოსათვის უსაფრთხო საშუალებების ძიება მავნებლებისაგან ვენახის დაცვისათვის. საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკულიკონფერენცია - „ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა,“ შრომების კრებული, ქუთაისი, საქართველო, გვ. 210-212.

Kakhadze, M., Malania, I., Skirtladze, R., Rizhamadze, I., Chubinishvili, M. (2012). Protection of ornamental plants from Coccids with new biological means. Int. Sci. Conf. Biological Plant Protection, Problems and Contemporary Achievements, Book of Abstracts, Agricultural University of Georgia,Tbilisi, Georgia, p.46.

მიქაია, ნ., სხირტლაძე, რ., რიჟამაძე, ი. (2012). ენტომოპათოგენური ნემატოდას Steinernema feltiae მოქმედება გვიმრის ფარიანას (Pinnaspis aspidistrae Sign.) მიმართ. საქ. მეც. ეროვნული აკადემია, მოამბე, თბილისი, ტ.6, N 1, გვ.129-132.