თამარ ხარძიანი

მიკრობული ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი

თამარ ხარძიანი

მიკრობული ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი

t.khardziani@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

1994 წლიდან სწალობდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიის და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის ასპირანტურაში და მუშაობდა მცენარეული სუბსტრატების ბიოკონვერსიის ლაბორატორიებში - ლაბორანტის, მკვლევარი-მეცნიერის და უფროსი მკვლევარი-მეცნიერის პოზიციებზე. 2011 წლიდან არის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეული სუბსტრატების ბიოკონვერსიის ლაბორატორიის, შემდგომ მეცხოველეობისა და საკვებწარმოების ინსტიტუტის და ამჟამად მიკრობული ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი. იგი არის ავტორი და თანაავტორი 60-ზე მეტი მაღალრეიტინგულ ჟურნალებსა და abstract book-ებში გამოქვეყნებული სამეცნიერო პუბლიკაციის და თანაავტორია 1 პატენტისა. მისი ციტირების ინდექსი Google ScHolar-ის მიხედვით არის 860, ხოლო h-ინდექსი 12. მონაწილეობდა სხვადასხვა სამეცნიერო და ტექნოლოგიურ პროგრამებსა და კონფერნციებში. აქტიურად არის ჩართული ეროვნული და საერთაშორისო პროექტების მართვისა და განხორციელების პროცესში. დასახელდა ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა Horizon 2020 - ის პროექტის „CALIPER”-ის 2023 წლის რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პრემიის კონკურსის „ქალები მეცნიერებაში“ ინჟინერიასა და ტექნოლოგიებში გამარჯვებულად.

განათლება

1997 - ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიის და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი
1993 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიოლოგიის ფაკულტეტი, სპეციალობა - მიკრობიოლოგია

პუბლიკაციები

Berikashvili, V., Khardziani, T., Kobakhidze, A., Kulp, M., Kuhtinskaja, M., Lukk, T., Gargano, ML., Venturella, G., Kachlishvili, E., Metreveli, E., Elisashvili, V., Asatiani, M. (2023). Antifungal Activity of Medicinal Mushrooms and Optimization of Submerged Culture Conditions for Schizophyllum commune (Agaricomycetes). International Journal of Medicinal Mushrooms, 25: 1 – 21.

Lapachi, R., Chkuaseli, A., Chagelishvili, A., Khutsishvili – Maisuradze, M., Khardziani, T., Lashkarashvili, T., Chagelishvili, G., Berikashvili, V. (2022). Impact of Spore Forming New probiotic of Bacillus Subtilis and Bacillus Amyloliquefaciens on broiler Productivity. International journal of New Technology and Research. (IJNTR). ISSN: 2454-4116. Volome 8. Issue 7. Pages 27-33

Elisashvili, Vladimir, Asatiani, Mikheil D., Khardziani, Tamar, Rai, Mahendra. (2022). Natural Antimicrobials from Basidiomycota Mushrooms. Book: Natural Antimicrobials from Basidiomycota Mushrooms, Chapter: 13, Pages 323-353.Springer Nature, Switzerland

Khardziani, Tamar, Metreveli, Eka, Jokharidze, Tina, Elisashvili, Vladimir. (2022). Regulation of Schizophyllum commune BCC632 cellulase and xylanase activities. Journal of Biological Studies. 3: 81-82

Metreveli, Eka, Khardziani, Tamar, Jokharidze, Tina, Elisashvili, Vladimir. (2022). Production and properties of Irpex lacteus cellulase and xylanase. Journal of Biological Studies. 5: 78-78

Chkuaseli, A., Chagelishvili, A., Khutsishvili-Maisutadze, M., Elisashvili, V., Khardziani, T., Lashkarashvili, T., Chagelishvili, G., Lapachi, R., Samkurashvili, K., Berikashvili, V. (2021). New probiotic produced from spore forming Bacillus cultivated on local agro-industrial wastes substitutinc antibiotic in broiler nutrition. Annals of Ararian Science. Volume 19. Pg. 227-237. 4

Chkuaseli, A., Chagelishvili, A., Khutsishvili-Maisuradze, M., Elisashvili, V., Khardziani, T., Lashkarashvili, T., Chagelishvili, G., Lapachi, R., Gvaladze, E. (2021). IMPACT OF NEW PROBIOTIC ON BROILER PRODUCTIVITY PRODUCED FROM SPORE FORMING BACILLUS SUBTILIS CULTIVATED ON LOCAL AGRO-INDUSTRIAL WASTE.ISBN 978-9941-9631. 1-2. Pages 238-256

Chkuaseli, A., Chagelishvili, A., Khutsishvili-Maisutadze, M., Elisashvili, V., Khardziani, T., Lashkarashvili, T., Chagelishvili, G., Lapachi, R., Samkurashvili, K. (2021). IMPACT OF NEW PROBIOTIC ON BPOILER PRODUCTIVITY PRODUCED FROM SPORE FORMING BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS CULTIVATED ON LOCAL AGRO-INDUSTRIAL WASTE. ISBN 978-9941-9631. 1-2. Pages 320-337

ჭკუასელი, ა., ხარძიანი, თ., ლაშქარაშვილი, თ., ლაფაჩი, რ., ჩაგელიშვილი, გ. (2021). სპორაწარმომქნელი ახალი პრობიოტიკი B.amyloliquefaciens-ი, როგორც ანტიბიოტიკების ალტერნატიული საშუალება ბროილერის კვებაში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის შრომათა კრებული. ISBN 978-9941-8-3875-0. 79-90 გვ. თბილისი, საქართველო

Metreveli, E., Khardziani, T., Elisashvili, V. (2021). The Carbon Source Controls the Secretion and Yield of Polysaccharide-Hydrolyzing Enzymes of Basidiomycetes. J. Biomolecules. 11: 1341

Gogebashvili, D., Metreveli, E., Khardziani, T., Jokharidze, T., Elisashvili, V. (2021). Polysaccharide-hydrolyzing secretome of Schizophyllum commune during growth on different carbon sources. J. Annals of Agrarian Science. 19: 1512-1887

Metreveli, E., Khardziani, T., Didebulidze, K., Elisashvili, V. (2021). Improvement of Antibacterial Activity of Red Belt Conk Medicinal Mushroom, Fomitopsis pinicola BCC58 (Agaricomycetes), in Fermentation of Lignocellulosic Materials. International Journal of Medicinal Mushrooms. 23: 27 – 37

Khardziani, T., Metreveli, E., Didebulidze, K., Elisashvili, V. (2020). Screening of Georgian Medicinal Mushrooms for Their Antibacterial Activity and Optimization of Cultivation Conditions for the Split Gill Medicinal Mushroom, Schizophyllum commune BCC64 (Agaricomycetes). Int. J. Med. Mushr. 22: 659-669

Kobakhidze, A., Asatiani, MD., Khardziani, T., Kachlishvili, E., Elisashvili, V. (2020). Evaluation of Cerrena unicolor BCC 300 and their Enzymes for Decolorization of Synthetic Dyes. Ann. Agric. Sci. 18: 147-154

Khardziani, T., Metreveli, E., Didebulidze, K., Elisashvili, V. (2020). Antimicrobial activity of Medical mushrooms Isolated from Natural Areas of Georgia and Optimisation of Submerget Culture Conditions for the Split Gill Medical Mushroom by Shyzophillum commune Fries BCC64 (Agaricomycetes). International Journal of Medical Mushrooms

Khardziani, T., Kachlishvili, E., Sokhadze, K., Elisashvili, V., Weeks, R., Chikindas, ML., Chistyakov, V. (2017). Elucidation of Bacillus subtilis KATMIRA 1933 potential for spore production in submerged fermentation of plant raw materials. Probiotics Antimicro. Prot. 9: 435-443

Khardziani, T., Sokhadze, K., Kachlishvili, E., Chistyakov, V., Elisashvili, V. (2017). Optimization of enhanced probiotic spores production in submerged cultivation of Bacillus amyloliquefaciens B-1895. J. Microbiol Biotechnol Food Sci. 7: 132-136

Elisashvili, V., Kachlishvili, E., Jokharidze, T., Kobakhidze, A., Metreveli, E., Khardziani, T., Berikashvili, V., Asatiani, M. (2016). Wood-rotting fungi lignocellulolytic enzyme overproduction for application in lignocellulose biorefinery and bioremediation. New Biotechnol. 33: 189–190