თეა ოდიშვილი

ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი

თეა ოდიშვილი

ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი

t.odishvili@agruni.edu.ge Copy Email Copied!