თემურ რევიშვილი

ჩაის სუბტროპიკული კულუტრების და ჩაის მრეწველობის ინსტიტუტის დირექტორი

თემურ რევიშვილი

ჩაის სუბტროპიკული კულუტრების და ჩაის მრეწველობის ინსტიტუტის დირექტორი

t.revishvili@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

1973 წელს დაამთავრა საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი ინჟინერ-ტექნოლოგის სპეციალობით. 1973 წელს დაიცვა საკანდიდატო, ხოლო 2006 წელს სადოქტორო დისერტაციები. არის ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. საქართველოს მთავრობის პრემიის ლაურეატი და ღირსების ორდენოსანი. 1973-1979 წლებში აკადემიურ საქმიანობას ეწეოდა საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტში. 1979-2006 წლებში იკავებდა ჩაის, სუბტროპიკული კულტურების და ჩაის მრეწველობის ინსტიტუტში უფროსი მეცნიერ-თანამშრომლის, ლაბორატორიის ხელმძღვანლის, დირექტორის მოადგილის თანამდებობებს. 2006 წლიდან არის ამავე ინსტიტუტის დირექტორი. თანაავტორებთან ერთად შეიმუშავა ჩაის კომპლექსური ტექნოლოგია, მოვლა-მოყვანა-გადამუშავების ინოვაციური ენერგორესურსდამზოგი ტექნოლიგიები და ტექნიკური საშუალებები. იგი 200 სამეცნიერო ნაშრომის, მათ შორის 2 მონოგრაფია, 4 სახელმძღვანელო, 4 პრაქტიკული სახელმძღვანელო, 51 გამოგონება და პატენტის ავტორია. მისი ხელმძღვანელობით დაცულია 4 საკანდიდატო და 2 სადოქტორო დისერტაცია. არის აკადემიურ გამოცემათა სარედაქციო საბჭოს წევრი, სადისერტაციო საბჭოების წევრი და ექსპერტი. ასევე, მონაწილეა არაერთი საერთაშორისო და ადგილობრივი სამეცნიერო გრანტებისა და პროგრამების.

განათლება

2006 - ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი
1979 - ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი
1973 - საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი 

პუბლიკაციები

Samadashvili, T., Vizirskaya, M., Revishvili, T. (2021). Analiysis of thfe Results of the study of liquld Mineral Fertilizer KAS-32 and Prorpeets for its Distribution in Georgia. Modern Movement of Science: of the 12 th International Scientific and Practical Internet conference, Aprl 1-2, Dnipro, Ukraine  (abstracts of conference, 189 – 190).

სამადაშვილი, ც., რევიშვილი, თ., ვიზინსკაია, მ., ჩხუტიაშვილი, გ., ბენდიანიშვილი, ნ., ჩოხელი, მ. (2018). თხევადი მინერალური სასუქი KAS-32-ის გამოყენების პრაქტიკული  რეკომენდაცია. ს/მ მეცნიერებათააკადემია, გვ. 8

სამადაშვილი, ც., რევიშვილი, ., ვიზინსკაია, მ., ჩხუტიაშვილი, გ., ბენდიანიშვილი, ნ., ჩოხელი, მ. (2018). ახალი მინერალური სასუქი KAS-32 და მისი გამოყენების პერსპექტივები. ს/მ მეცნიერება თა აკადემიისმოამბე, ტ. 1,გვ. 67-72

Samadashvili, Ts., Vizinskaia, M., Revishvili, T., Chkhutiashvili, G., Bendianishvili, N., Chokheli, M. (2018). Analysis of the results of the study of liquid mineral fertilizer KAS-32 and the prospects for its distribution in Georgia. abstracts of the 12th International Scientific and Practical Internet Conference, Dnipro, Ukraine, 189-190