ცისია ჩხუბიანიშვილი

ლევან ყანჩაველის მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტის ბიოლოგიური კონტროლის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი; უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

ცისია ჩხუბიანიშვილი

ლევან ყანჩაველის მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტის ბიოლოგიური კონტროლის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი; უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

t.chkhubianishvili@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

1988 წელს დაამთავრა უკრაინის მეცნიერებათა აკადემიის ზოოლოგიის ინსტიტუტი ენტომოლოგიისა და ვირუსოლოგიის სპეციალობით და 1989 წელს მიენიჭა ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური ხარისხი. მისი ხელმძღვანელობით განხორციელებულია არაერთი ადგილობრივი და საერთაშორისო პროექტი. მონაწილეა მრავალი ადგილობრივი და საერთაშორისო ფორუმის, როგორც მომხსენებელი, მოწვეული სპიკერი და სხვ. მისი ხელმძღვანელობით დაცულია 12 საკანდიდატო და სადოქტორო დისერტაცია. გამოქვეყნებული აქვს 200-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი, რომელთა უმეტესობა დაიბეჭდა იმპაქტ-ფაქტორიან გამომცემლობებში. არის ეკოლოგიის აკადემიის აკადემიკოსი და აქტიური წევრი. 1997-2011 წლებში იყო ლევან ყანჩაველის მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტის ბიოლოგიური კონტროლის განყოფილების ხელმძღვანელი. 2011 წლიდან არის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ლევან ყანჩაველის მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი და იკავებს ბიოლოგიური კონტროლის ლაბორატორიის მენეჯერის პოზიციას.

განათლება

1989 - ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, სპეციალობით - ენტომოლოგია, ვირუსოლოგია, შმალგაუზენის სახ. ზოოლოგიის ინსტიტუტი, კიევი
1965 - ბიოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი, მოსკოვი
1959 - საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი, აგრონომიული ფაკულტეტი, მცენარეთა დაცვის სპეციალობა

პუბლიკაციები

Kakhadze, M., Chkhubianishvili, Ts., Malania, I., Chubinishvili, M., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I. (2022). Perspectives of biological control to the main pests in greenhouse farms of Georgia, II-Int. Conf. on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies, Conference Proceedings Book,Georgia, pp. 520-530.

ჩხუბიანიშვილი, ც. (2021). წარსულიდან გზადაგზა. გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 2021, 387 გვ.

Chubinisvili, M., Kakhadze, M., Chkhubianishvili, Ts., Malania, I., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I. (2020). The new approach to plant protection from pest insects for obtaining the ecologically pure product in closed environment. 

 

Chubinishvili, M., Kakhadze, M., Chkubianishvili, Ts., Malania, I., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I., Butirin, M. (2018). Biological insecticide – entomopatogenic nematode in mushroom hothouse industry of Georgia. Bull. Georg Nat. Acad. Sci.,Vol.12, no,2, pp.128-133.

ჩუბინიშვილი, მ., კახაძე, მ., ჩხუბიანიშვილი, ც., მალანია, ი., სხირტლაძე, რ., რიჟამაძე, ი. (2017). ენტომოპათოგენური ნემატოდების გამოყენება მავნე მწერების (Sciarid) მიმართ საქართველოს სასათბურე სოკოს წარმოებაში. აგრონიუს.ჯი, „აგრარული საქართველო“, სამეც.-საინფ. ჟურნალი, N3 (71), 2017, გვ.13.

Chkhubianishvili, Ts. (2017). Development of microbial control agents to plant protection from Pest insects in Georgia; Past and Future “Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pest,” 16 th Meet. of the IOBC-WPRS Working Group “Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pest,” Program and Abstract Book, Agricultural University of Georgia, Tbilisi, Georgia, p.19.

 

Chubinishvili, M., Kakhadze, M., Chkhubianishvili, Ts., Malania, I., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I,. Butirin, M. (2017). Entomopathogenic nematodes to control ciarid flies in mushroom-cropping systems of Georgia. 16th Meet. IOBC-WPRS Working Group “Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pest”, Program and Abstract Book, Agricultural University of Georgia, Tbilisi, Georgia, p. 82.

Chubinishvili, M., Kakhadze, M., Chkhubianishvili, Ts., Malania, I., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I., Butirin, M. (2017). Entomopathogenic nematodes to control Sciarid flies in mushroom-cropping systems of Georgia. “Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pest”, IOBC-WPRS Bull., vol., 129, Tbilisi, pp. 104 -105.

ჩხუბიანიშვილი, ც., კახაძე, მ., მალანია, ი. (2016). ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოებისათვის ინვაზიური მავნებლებისაგან ბოსტნეული კულტურების დაცვის პერსპექტივები დახურულ გრუნტში. „ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის“. საერთ. სამ. კონფ. კრებ, საქ. სოფ. მეურ. მეც. აკად., თბილისი, საქართველო, გვ. 312-314.

Kakhadze, M., Chkhubianishvili, Ts., Chubinishvili, M., Skhirtladze, R., Malania, I., Rizhamadze, I. (2016). A new mean for biological control of cabbage white butterfly in Georgia. Klaipeda State University of Applied Sciences, Formation of Urban Green Areas, Scientific Articles, 2016, 1(13) pp.182-185, Available online http: http://krastotvarka. vhost.lt/research_activities/416.htm, ISSN 2029-4549 (online).

 

Chkhubianishvili, Ts., Tsivilashvili, L., Malania, I., Kakhadze, M. (2016). Orobance cumana control in sunflower crops in Georgia. Republican Unitary Enterpriser “Research and Practical Center of Nat. Acad. Sci. of the Rep. Belarus for Arable Farming”, “The Institute of Plant Protection”, Manual of Proceedings, Issue.40, Minsk, Belarus, pp. 131-138.

Chkhubianishvili, Ts., Kakhadze, M., Malania, I., Chubinishvili, M., Skhirtladze, R., Rizhmadze, I. (2015). Basis for development biotechnology of plant protection means in Georgia. Int. Jour. of Agricultural Technology Vol.11(2), pp. 275-286, Available online http://www.ijat-aatsea.com ISSN1686-9141, Champasek, Thailand.

Chubinishvili, M., Skhirtladze, R., Kakhadze, M., Chkhubianishvili, Ts., Malania, I., Rizhamadze, I. (2015). Development of vegetable crops complex protection from Tuta absoluta in greenhouse conditions. New Challenges for Biological Control. 15th Meet. of the IOBC-WPRS Working Group “Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pests”. Program and Abstract Book, Riga, Latvia, June 7-11, p.53.

Chubinishvili, M., Chkhubianishvili, Ts., Kakhadze, M., Malania, I., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I. (2015). A new way for number regulation of South American tomato moth, Tuta absoluta in Georgia. Int. Cong. on Invertebrate Pathology and Microbial Control and 48 th Ann. Meet. SIP, Vancouver, Canada, p. 23.

Chubinishvili, M., Chkhubianishvili, Ts., Kakhadze, M., Malania, I., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I. (2015). Development of novel Bio-formulations for sustainable protection of strategic crops in Georgia. 5 th Entomopathogens and Microbial Control Congress, Program and Abstract Book, Ankara, Turkey, September 9-11, p. 37.

 

Kakhadze, M., Chkhubianishvili, Ts., Malania, I., Chubinishvili, M., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I., Nazarashvili, N. (2015). Perspectives of biological control to the South American tomato moth, Tuta absoluta in Georgia. 7 th Cong. on Plant Protection: Proceed. on Plant Protection Society of Serbia, IOBC- EPRS, IOBC - WPRS, Belgrade, Serbia, pp.161-164.

Kakhadze, M., Chkhubianishvili, Ts., Malania, I., Chubinishvili, M., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I., Nazarashvili, N. (2014). Perspectives of ecologically pure vegetables for getting in closed environment of Georgia. Int. Cong. on Food and Biotechnology ICFB 2014, AUG, Biopartners, Book of Abstracts, Tbilisi, Georgia, pp.46-47.

Chubinishvili, M., Chkhubianishvili, Ts., Kakhadze, M., Malania, I. (2014). Perspectives of new nematode formulation technology for biological control to pest insects in Georgia. 47th Annual Meeting of SIP and International Congress on Invertebrate Pathology and Microbial Control, Program and Abstracts, Mainz, Germany, p. 141.

Chubinishvili, M., Chkhubianishvili, Ts., Kakhadze, M.D., Malania, I., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I. (2014). Elaboration of new biopesticide Geo-nema on local entomopathogenic nematode basis in Georgia. Int. Conf. on Biopesticides 7, “Biopesticides: Shaping Human Health and Global Agriculture”, ICOB7, Side, Antalya/Turkey, p.154.

 

Chkhubianishvili, Ts., Kakhadze, M., Malania, I., Chubinishvili, M.T. (2014). The local entomopathogenic nematodes searching at different agrocenosis of Georgia. Int Bull. IOBC EPRS, 46, Research Articles of the Int. Sci. Conf. - “Plant protection for ecological sustainability of agrobiocenoses”, Kazakh, Almaty, pp. 31-33.

Chubinishvili, M., Chkhubianishvili, Ts., Kakhadze, M., Malania, I., Rizhamadze, I. (2013). The indigenous entomopathogenic nematode searching results at different agrocenosis of Georgia. Insect pathogens and entomoparasitic nematodes, IOBC- WPRS Bull., Zagreb, Croatia, vol.90, p.291.

 

Chkhubianishvili, Ts., Malania, I., Kakhadze, M. (2013). Elaboration of integrated plant protection from the fall webworm in urban environments. 4 th International Participated Entomopathogens and Microbial Control Symposium. Program and Abstract Book, 2013, Artvin, Turkey, p. 89.

Chkhubianishvilil, Ts., Malania, I., Kakhadze, M., Gninenko, Y. (2013). Green Zone integrated plant protection perspectives from the fall webworm in Western Georgia. Int. Sci. - Pract. Conf. Current Challenges of Sustainable Forest Management in Caucasus, Agricultural University of Georgia, Tbilisi, Georgia, pp. 27-28.

ჩუბინიშვილი, მ., ჩხუბიანიშვილი, ც., სხირტლაძე, რ., მალანია, ი., კახაძე, მ., რიჟამაძე, ი. (2013). ეკოლოგიურად უსაფრთხო საშუალებების ძიება სათბურის მავნებლების მიმართ დახურული გრუნტის პირობებში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერ. სამეც. პრაქ. კონფერენციის შრომების კრებული „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები,“ ქუთაისი, საქართველო, გვ. 255–256.

ჩუბინიშვილი, მ., ჩხუბინიშვილი, ც., კახაძე, მ., რიჟამაძე, ი. (2013). მავნე მწერებისაგან მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვისათვის ენტომოპარაზიტული ნემატოდების ძიების ინოვაციური ტექნოლოგია. ინოვაციური ტექნოლოგიები აგრარული სექტორისმდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისათვის, საერთ. სამ. პრაქ. კონფ. კრებ, საქ. სოფ. მეურ. მეც. აკად., თბილისი, საქართველო, გვ. 218-221.

Chkhubianishvili, Ts., Malania, I., Kakhadze, M., Chubinishvili, M., Gninenko, Y. (2013). Viruses and pheromone traps to control of the fall webworm. In: Recent Developments in Research and Application of Viruses in Forest Health Protection. Beijing, Chine, pp. 131-137.

ჩხუბიანიშვილი, ც., კახაძე, მ., მალანია, ი., ლეონიძე, ნ. (2013). ამერიკული თეთრი პეპელასაგან მცენარეთა მიკრობიოლოგიური დაცვის პერსპექტივები ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში. ბათუმის ბოტანიკური ბაღის დაარსებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საერთაშორისო სამეც. პრაქ. კონფერენციის მასალები, ბოტანიკური ბაღების მნიშვნელობა მცენარეთა მრავალფეროვნების შენარჩუნებაში, ნაწილი II, ბათუმი, საქართველო, ნაწ.II, გვ.187-190.

Chkhubianishvili, Ts., Kakhadze, M., Malania, I., Skhirtladze, R, Ninua, L. (2012). Artificial rearing of insects for studying of agroecology questions. NLE Agrarian University of Georgia,In: Radiological and Agroecological Researches. II Intern, Conf., Tbilisi, vol.VIII, pp.115-117.

Kakhadze, M., Chkhubianishvili, Ts., Chubinisvili, M., Malania I., Skhirtladze, R., Rizhamadze, I., Matiasvili, M., Ninua, L. (2012). Perspectives of entomoparasitic nematode, Steinernema feltiae using to control main pest insects of vineyards in Georgia. SIP 2012, 45 th Ann. Meet. of the Society for Invertebrate Pathology 2012, Int. Cong. on Invertebrate Pathology and Microbial Control, Buenos Aires, Argentina, p.115.

Sosnovska, D., Gninenko, Y.I., Supatashvili, A.Sh., Chkhubianishvili, Ts.A. (2012). East Arctic Section of International Organization of Biological Plant Protection -35 th Anniversary. Annals of Agrarian Science, Vol. 10, No 3, pp.123-125.

ჩხუბიანიშვილი, ც. (2012). მავნე მწერების მიმართ გარემოსათვის უსაფრთხო საშუალებების გამოყენების პერსპექტივები საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “მცენარეთა ბიოლოოგიური დაცვა, პრობლემები და თანამედროვე მიღწევები,” თბილისი, საქართველო, გვ.16.

ჩუბინიშვილი, მ., ჩხუბიანიშვილი, ც., მალანია, ი., კახაძე, მ., სხირტლაძე, რ., რიჟამაძე, ი., მათიაშვილი, მ., ნინუა, ლ. (2012). გარემოსათვის უსაფრთხო საშუალებების ძიება მავნებლებისაგან ვენახის დაცვისათვის. საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკულიკონფერენცია - „ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა,“ შრომების კრებული, ქუთაისი, საქართველო, გვ. 210-212.

Chkhubianishvili, Ts., Malania, I., Kakhadze, M., Chubinishvili, M., Gninenko, Y. (2012). Viruses and pheromone traps to control of the fall webworm. In:” Recent Developments in Research and Application of Viruses in Forest Health Protection”. Beijing, China, pp. 131-137.