აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორი მცენარეთა მეცნიერებისა და ბიოუსაფრთხოების ყოველწლიურ კონგრესზე მიიწვიეს

15 ნოემბერი 2017

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორი ნონა ჩხაიძე მიიწვიეს ესპანეთში, მცენარეთა მეცნიერებისა და ბიოუსაფრთხოების ყოველწლიურ კონგრესზე მოხსენების სახით მონაწილეობის მისაღებად.

კონგრესის თემაა "საკანონმდებლო ჩარჩოს შემუშავება მცენარეთა დასაცავად". კონგრესი ჩატარდება ესპანეთის ქალაქ ვალენსიაში 2018 წლის ივლისში.

ფორუმში მონაწილეობას მიიღებენ ფიტოპათოლოგები, მცენარეთა ფიზიოლოგები, მებაღეები, ბიოლოგები, ბოტანიკოსები, აგრონომები და მცენარის შემსწავლელ მეცნიერებებსა და ბიოუსაფრთხოების სფეროში მოღვაწე სხვა სპეციალისტები.

ACPB პროფესორ ნონა ჩხაიძეს გაეცნო მის მიერ ჟურნალში "Annals of Agrarian Science" (vol.14, no. 2, 2016) გამოქვეყნებული სტატიის - "ვაზის ფიტოპლაზმური დაავადება საქართველოში" - საშუალებით. აღნიშნულ სტატიაში განხილულია საქართველოში ვაზის ფიტოპლაზმური დაავადების 10 წლიანი კვლევის შედეგები.

საქართველოსაგრარულიუნივერსიტეტისპროფესორინონაჩხაიძემიიწვიესესპანეთში, მცენარეთამეცნიერებისადაბიოუსაფრთხოებისყოველწლიურკონგრესზემოხსენების სახით  მონაწილეობისმისაღებად.

 

კონგრესისთემაასაკანონმდებლოჩარჩოსშემუშავებამცენარეთადასაცავად”. კონგრესი ჩატარდება  ესპანეთის ქალაქვალენსიაში  2018 წლისივლისში.

 

ფორუმშიმონაწილეობასმიიღებენფიტოპათოლოგები, მცენარეთა ფიზიოლოგები, მებაღეები, ბიოლოგები, ბოტანიკოსები, აგრონომებიდამცენარისშემსწავლელ მეცნიერებებსადაბიოუსაფრთხოებისსფეროშიმოღვაწესხვასპეციალისტები.

 

ACPB პროფესორნონაჩხაიძეს  გაეცნო მის მიერ  ჟურნალში  ,,Annals of Agrarian Science“ (vol.14, no. 2, 2016) გამოქვეყნებული სტატიის  - ,,ვაზის  ფიტოპლაზმური დაავადება საქართველოში“ - საშუალებით. აღნიშნულ სტატიაში განხილულია საქართველოში  ვაზის  ფიტოპლაზმური დაავადების  10 წლიანი კვლევის შედეგები. 

მსგავსი სიახლეები