აგრუნის პროფესორების კვლევა Water, Air & Soil Pollution-ში

25 აპრილი 2020

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორები გია ხატისაშვილი და თამარ ვარაზი, ჩვენივე უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულ ევგენი ბუნინთან ერთად არიან თანაავტორები ახალი სამეცნიერო კვლევის, რომლის შედეგებიც გამოქვეყნდა პრესტიჟულ სამეცნიერო ჟურნალში (იმპაქტ ფაქტორი: (2018) 1.774) ბიოსფეროს დაბინძურების შესახებ (Water, Air & Soil Pollution; Volume 231, Issue 5, May 2020).
 
სამეცნიერო სტატია ეხება დარიშხანით დაბინძურებული ნიადაგის ბაქტერიული შედგენილობის შესწავლას ბიოჩიპის ტექნოლოგიის გამოყენებით.
 
კერძოდ, მეცნიერთა ჯგუფმა გამოიკვლია გასული საუკუნის 30 წლებიდან რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის ტერიტორიაზე ოდესღაც მოქმედი მადან-გადამამუშავებელი საწარმოების მიდამოებში არსებულ მდგომარეობა. კვლევა წარმოადგენს, მაღალ დონეზე დაბინძურებული ნიადაგების (400 მგ/კგ-დან, რაც სოფელ ურავის დარიშხანის სულფიდური მადნის გადამუშავების ქარხნის მიდამოში დაფიქსირდა - სოფელ ცანაში არსებულ 11.3 გ/კგ-მდე დარიშხანის ოქსიდის ყოფილ საწყობთან) ადგილობრივი ბაქტერიული კონსორციუმის შესწავლის მცდელობას ინოვაციური, მრავალმიზნობრივი ბიოანალიზური მეთოდის - დნმ ბიოჩიპის (microarray) გამოყენებით. დარიშხანის ფორმების კონცენტრაციის განსასაზღვრად გარემოს ნიმუშებში გამოიყენებოდა მოლიბდენის ლურჯის მოდიფიცირებული ფოტოკოლორიმეტრიული მეთოდი. ჩატარებული კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ დაბინძურებული ნიადაგები შეიცავს შტამებს -Shewanella spp., Bacillus spp. და სულფო-მარედუცირებელ ბაქტერიებს, რომლებიც შეიძლება წარმატებით იქნას გამოყენებული აღნიშნულ რეგიონში დარიშხანით დაბინძურებული ნიადაგების აღდგენის კომპლექსური in-situ ფიტორემედიაციული მეთოდის შესამუშავებლად.
 
კვლევის სრული ვერსია ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://bit.ly/3eSBHQq
 
აღნიშნული სამეცნიერო კვლევა ჩატარებულია საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიების ინსტიტუტისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ელეფთერ ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში.

მსგავსი სიახლეები