დისერტაციების დაცვა

03 სექტემბერი 2013

2024 წლის  12   თებერვალს,  12 საათზე,  მცირე  საკონფერენციო დარბაზში შედგება დისერტანტ  ლეონიდ უშანოვის სადისერტაციო ნაშრომის “Campylobacter spp. და Arcobacter spp. ადგილობრივი წარმოების ქათმის ნედლ ხორცშიგამოყოფაიდენტიფიკაციადახასიათება და კონტროლის სტრატეგიები“/“Campylobacter spp. and Arcobacter spp. in Locally Produced Raw Chicken: Isolation, Identification, Characterization and Control Strategies”  საჯარო დაცვა, დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები:  ია ფიფია,  ნინო  გაგელიძე,  ანდრეას ერიხ ზაუტნერი


2024   წლის  16 თებერვალს,   12 საათზე, მცირე საკონფერენციო დარბაზში შედგება დისერტანტ   ქრისტინე მუსელიანის სადისერტაციო ნაშრომის  ახალი სპეციფიკური პროტეოლიზური ფერმენტების მიღება და მათი გამოყენება რძის პროდუქტების საგემოვნო თვისებების გაუმჯობესებისთვის Isolation  of new specific proteolytic enzymes and their application to improve dairy products“  საჯარო დაცვა, დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ლალი ქუთათელაძე, ედიშერ კვესიტაძე


2023  წლის  18 დეკემბერს  12:00 საათზე, ბიბლიოთეკის მცირე საკონფერენციო დარბაზში, შედგებადისერტანტ ნატალია ხარაბაძის  სადისერტაციო ნაშრომის „აზიური ფაროსანას Halyomorpha halys (Stål, 1855) (Heteroptera: Pentatomidae) ბიოეკოლოგიური თავისებურებები და ბიოლოგიური კონტროლი საქართველოში“,  “Bioecological Characteristics and  Biological Control of Halyomorpha halys (Stål, 1855) (Heteroptera: Pentatomidae) in Georgia საჯარო დაცვა, დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: მედეა ბურჯანაძე, ნონა ჩხაიძე, მაიკლ როსტასი.


2023 წლის 15 აგვისტოს 12:00 საათზე , ბიბლიოთეკის მცირე საკონფერენციო დარბაზში, შედგება დისერტანტ ეთერ ტყეშელიაძის სადისერტაციო ნაშრომის- „პრობიოტიკური შემადგენლობის შემუშავება ვაშლის წვენის წარმოებისთვის“. „Development of Probiotic Compositions for Apple Juice Production“ საჯარო დაცვა, დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად.
სამეცნიერო ხელმძღვანელები: თინათინ სადუნიშვილი, Christian Herzig, ნინო გაგელიძე


 

2023  წლის  28 აპრილს  14:00 საათზე, ბიბლიოთეკის მცირე საკონფერენციო დარბაზში, შედგება დისერტანტ პაატა ვაშაკიძის სადისერტაციო ნაშრომის -“ევროპული ტიპის ღვინის ხარისხის გაუმჯობესება თავისუფალი ამინომჟავების ტრანსფორმაციის რეგულირებით” „Improving the Quality of European Type Wine by  Regulation of Transformation Free Amino Acids“  საჯარო დაცვა, დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი - მარინე ბეჟუაშვილი.


 

2023  წლის  31 მარტს  12:00 საათზე, მცირე საკონფერენციო დარბაზში,  შედგება დისერტანტ გიორგი ჩაგელიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის-„ხელატური ნაერთების ქრომის,ბორისა და მოლიბდენის გამოყენება    ბროილერის კვებაში“  Usage of chromium, boron and molybdenum chelate compounds in broiler feeding საჯარო დაცვა, დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ამროს ჭკუასელი, იამზე ბეშკენაძე.


2023  წლის  24  მარტს  12:00 საათზე,  მცირე საკონფერენციო დარბაზში,  შედგება დისერტანტ  რევაზ ლაფაჩის სადისერტაციო ნაშრომის: “ანტიბიოტიკების შემცვლელი სპორაწარმომქმნელი  Bacillus-ის ადგილობრივი წარმოების ახალი პრობიოტიკების გავლენა ბროილერის პროდუქტიულობაზე „  The impact of locally produced spore-forming Bacillus new probiotic as an antibiotic alternative on broiler productivityსაჯარო დაცვა, დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები:  ამროს ჭკუასელი,  მიხეილ ასათიანი.


2022  წლის  15 ნოემბერს 12:00 საათზე, აგრარული უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის მცირე საკონფერენციო დარბაზში, შედგება დისერტანტ ოთარი ჯავახიშვილის   სადისერტაციო ნაშრომის-„სამიზნის სისტემის პროექტირება დამუხტული ნაწილაკების ელექტრული დიპოლური მომენტის გასაზომად COSY სინქროტრონზე“.  „The Target System Development for an Electric Dipole Moment Measurement of Charged Particles at the Cooler Synchrotron COSY“.საჯარო დაცვა, ინჟინერიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები:  ირაკლი ქეშელაშვილი, ზაზა მეტრეველი.


2022  წლის  28 ოქტომბერს  12:00 საათზე, კამპუსის მუზეუმის ნიადაგმცოდნეობის ფლიგელში, შედგება დისერტანტ ჟუჟა ხაჭაპურიძის სადისერტაციო ნაშრომის "ქართული ღვინოების ანტილიპაზური აქტივობა"  (Lipase  Inhibitory Activity of Georgian Wines) საჯარო დაცვა, დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები:  ლევან გულუა, თამარ თურმანიძე, ანგელიკა ფლოეგერი 


 2022  წლის  3 ოქტომბერს  12:00 საათზე ,  224   აუდიტორიაში,  შედგება დისერტანტ ნინო თოდრიას  სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა, აგრარული მეცნიერებების  დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად.

სადისერტაციო თემა: ჯავშნიანი ტკიპები (Acari: Oribatida), როგორც სტრესული ეკოსისტემების ინდიკატორები (Oribatid mites (Acari: Oribatida) - indicators of the disturbed ecosystems)

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. მაკა მურვანიძე, ასოც პროფ.  ლევან მუმლაძე. 


2022  წლის  5 ოქტომბერს  12:00 საათზე,  219   აუდიტორიაში,  შედგება დისერტანტ გიორგი კირკიტაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა, აგრარული მეცნიერებების დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად.

სადისერტაციო თემა: ფუნქციონალური დამმტვერავების ბიომრავალფეროვნებისა და მისი შემცირების საფრთხეების იდენტიფიცირება" Functional pollinator biodiversity and their number decline treats in Georgia „.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფ. გიორგი ჯაფოშვილი, თანახელმძღვანელი რობერტ პაქსტონი. 


 

2022  წლის  25  თებერვალს 12:00 საათზე, 113-ე აუდიტორიაში,  შედგება დისერტანტ ინგა თაბაგარის სადისერტაციო ნაშრომის „სპილენძითა და ტყვიით დაბინძურებული წყლის გაწმენდის ეფექტური მეთოდის შემუშავება ლურჯ-მწვანე წყალმცენარის Spirulina platensis და ბიოსურფაქტანტების გამოყენებით“ Elaboration of the Effective Method of Water Cleansing, Polluted by Copper and Lead, to Using Algae Spirulina platensis and Biosurfactants.“ საჯარო დაცვა, დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: თამარ ვარაზი, ლიანა შუბლაძე,  პიტერ ვონ ფრეგსტეინ  ნიემსდორფი.


2021  წლის 29 სექტემბერს  12:00 საათზე, აგრარულ უნივერსიტეტში, 415-ე აუდიტორიაში,  შედგება დისერტანტ ზურაბი ბრეგვაძის სადისერტაციო ნაშრომის „ გომბორის ქედის მაღალმთიანი  სოფლისპირა საძოვრების ეფექტიანობის ამაღლება „  Raising the Efficiency of Gombori Range Highland Village Pastures  საჯარო დაცვა, დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ალექსანდრე დიდებულიძე, ავთანდილ კორახაშვილი.


2020  წლის  25 იანვარს,  12:00 საათზე 113-ე აუდიტორიაში,  შედგება დისერტანტ ნათელა ჩაჩავას  სადისერტაციო ნაშრომის „კლასიკური ელექტროდინამიკის ზოგიერთი  პარადოქსი და მათი გადაჭრის შესაძლებლობები.“ საჯარო დაცვა, ფიზიკის  დოქტორის  აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ილია ლომიძე


2019  წლის  20 დეკემბერს 16:00 საათზე, 113-ე აუდიტორიაში,  შედგება დისერტანტ მაგდანა სურგულაძის სადისერტაციო ნაშრომის სტილბენოიდების-რესვერატროლის წარმოებულების იდენტიფიკაცია და ტრანსფორმაცია საფერავის (Vitis vinifera L.) ყურძნიდან ღვინოშის“  საჯარო დაცვა, დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი - მარინე ბეჟუაშვილი


2019  წლის  06 დეკემბერს 12:30 საათზე 113-ე აუდიტორიაში,  შედგება დისერტანტ კახა სოხაძის  სადისერტაციო ნაშრომის სპორაწარმომქმნელიპრობიოტიკებისწარმოებისტექნოლოგიისშემუშავებადამეფუტკრეობაშიმათიგამოყენებისშესაძლებლობა“. საჯარო დაცვა, დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი -ვლადიმერ ელისაშვილი


2019 წლის 22 ნოემბერს 12:30 საათზე 113-ე აუდიტორიაში, შედგება დისერტანტ მარიამ ჩუბინიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის "ენტომოპათოგენური ნემატოდების ძიება და მათი გამოყენების საფუძვლები უმთავრესი მავნე მწერების მიმართ ბიოლოგიური კონტროლისათვის საქართველოში" საჯარო დაცვა, დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ცისია ჩხუბიანიშვილი, მზაღო ლობჟანიძე.


2019  წლის  08  ნოემბერს 11:00 საათზე 321ე აუდიტორიაში,  შედგება დისერტანტ მარიამ მერაბიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის  „შიდა კახეთის აღმოსავლეთ ნაწილის საძოვრების ნიადაგურ-ეკოლოგიური თავისებურებები“ საჯარო დაცვა, დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი თეო ურუშაძე


2019  წლის 22 მარტს 14:00 საათზე, აუდიტორიაში #113, შედგება აგრარული უნივერსიტეტის ინჟინერიის სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში დისერტანტ გიორგი ქუთელიას სადისერტაციო ნაშრომის „სასოფლო-სამეურნეო გუთნების საიმედოობის გაზრდა მათი გაცვეთილი დეტალების აღდგენის რესურსდამზოგი ინოვაციური ტექნოლოგიის გამოყენებით“ საჯარო დაცვა, ინჟინერიის დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი ჯემალ კაციტაძე.


2018 წლის 31 ივლისს, 12:00 საათზე, 113-ე აუდიტორიაში შედგება დისერტანტ თორნიკე ლაშქარაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „მიკოტოქსინების ახალი ადსორბენტის - ადგილობრივი ბენტონიტების გამოყენება ფრინველის კვებაში“ საჯარო დაცვა, დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ამროსი ჭკუასელი, მაიკო ხუციშვილი.


2018 წლის 11 ივნისს 14:00 საათზე, აუდიტორია #320-ში, შედგება თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების ერთობლივი „საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა “სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში შედგება დისერტანტ თემურ ქანთარიას სადისერტაციო ნაშრომის „სამედიცინო დანიშნულების ნანო–და მიკრონაწილაკები ბიოდეგრადირებადი ამინომჟავური პოლიმერების საფუ­ძველზე: მიღება და კვლევა “ საჯარო დაცვა, ქიმიის დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად.  სამეცნიერო ხელმძღვანელი  რამაზ ქაცარავა.


2018 წლის 09  ივნისს 15:00 საათზე, აუდიტორია #200-ში, შედგება   თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების ერთობლივი „საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა“ სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში შედგება დისერტანტ თენგიზ  ქანთარიას სადისერტაციო ნაშრომის „ახალი ჰეტეროჯაჭვური პოლიმერების სინთეზი და კვლევა საფეხურებრივი ზრდის „კლიკ“ პოლიმერიზაციით“ საჯარო დაცვა, ქიმიის დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად.  სამეცნიერო ხელმძღვანელი  რამაზ ქაცარავა. 


2017 წლის 27 ივლისს, 15:00 საათზე, 113-ე აუდიტორიაში შედგება დისერტანტ მარინე რამიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „საქართველოში გამოყოფილი Brusella melitensis მოლეკულურ–გენეტიკური შესწავლა“, საჯარო დაცვა, დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი- პაატა იმნაძე, მერაბ ნათიძე.  


2017 წლის 5 ივნისს, 15:00 საათზე, კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსის 113-ე აუდიტორიაში, აგრარულ მეცნიერებათა დოქოტრის კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად, შედგება დისერტანტ თამარ თურმანიძის სადისერტაციო ნაშრომის „ზოგიერთი კენკროვანი კულტურის ბიოქიმიური შედგენილობის შედარებითი შეფასება და შენახვის ტექნოლოგია" საჯარო დაცვა.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი. პროფ. ლევან გულუა;
ასოც პროფ. მერაბ ჟღენტი.

 2014 წლის 20 დეკემბერს 12:00 საათზე 218 აუდიტორიაში შედგება დოქტორანტ ლაშა ავალიანის სადისერტაციო ნაშრომის „ცხენის ძირითად ჰელმინთოზურ დაავადებათა ეპიზოოტოლოგიის საკითხები საქართველოში“ საჯარო დაცვა აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორის კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძრვანელი-შდიმან ფოცხვერია


2014 წლის 23 დეკემბერს 12:00 საათზე 218 აუდიტორიაში შედგება დოქტორანტ თეა აბრამიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „პარკოსანი კულტურების აკაროფაუნა და მავნე სახეობების წინააღმდეგ ბიოკონტროლის საშუალებების დამუშავება აღმოსავლეთ საქართველოს პირობებში" საჯარო დაცვა აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორის კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად.
სამეცნიერო ხელმძღვანელი: მზაღო ლობჟანიძე, მედეა ბურჯანაძე.


2014 წლის 25 დეკემბერს 11:00 საათზე 218 აუდიტორიაში შედგება დოქტორანტ ირინე ჩარგეიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „თუთის აბრეშუმხვევიას (Bombux moei L.)პროდუქტიულობის ამაღლება ფაგების გამოყენებით ბაქტერიული დაავადებების აღმძვრელების (Esherichia coli. Pseudomonas aeroginosa, Staphylococcus aureus) წინააღმდეგ“.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ტარას გაბისონია, ნონა ჩხაიძე.


2014 წლის 27 დეკემბერს 12:00 საათზე 218 აუდიტორიაში შედგება დოქტორანტ დავით ბოსტაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „პრეპარატ DAS -ის ეფექტურობის შესწავლა მეფრინველეობაში“.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: რობიზონ ბოსტაშვილი, ლევან მაკარაძე.


2014 წლის 25 ივნისს 1200 საათზე 420-ე აუდიტორიაში შედგება დოქტორანტ ეთერ მაჭუტაძის სადისერტაციო ნაშრომის „ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში ინტროდუცირებული დეკორატიული ბუჩქების ბიოეკოლოგიური თავისებურებანი აჭარის ზღვისპირეთში“ საჯარო დაცვა აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორის კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი- ავთანდილ კოროხაშვილი.


2013  წლის  24 სექტემბერს 1400  საათზე  415  აუდიტორიაში შედგება  დოქტორანტ  გიორგი ჯიღაურის  სადისერტაციო ნაშრომის „ასურეთული შავის ქიმიურ-ტექნოლოგიური დახასიათება ვარდისფერი ღვინოების წარმოების მიზნით“ საჯარო დაცვა აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

      სამეცნიერო ხელმძღვანელი -  მარინა ბეჟუაშვილი


 2013  წლის 25  სექტემბერს  1400  საათზე  415  აუდიტორიაში შედგება  დოქტორანტ  გიორგი ფსუტურის სადისერტაციო ნაშრომის     „ცერცველას (Vicia Dasycavpa- ს) მოყვანის აგროტექნიკის დამუშავება აღმოსავლეთ საქართველოს არიდულ  ზონაში“  საჯარო დაცვა აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ავთანდილ კოროხაშვილი.


2013  წლის 26  სექტემბერს   1400  საათზე 307  აუდიტორიაში შედგება  დოქტორანტ  ირინე დეისაძის სადისერტაციო ნაშრომის  „ჯიშური სიწმინდის ზოგიერთი მაჩვენებელი ქართულ წითელ ღვინოებში“ საჯარო დაცვა აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

        სამეცნიერო ხელმძღვანელი -  მარინა ბეჟუაშვილი.


2013  წლის  27  სექტემბერს 1400  საათზე 415  აუდიტორიაში შედგება  დოქტორანტ  დავით შალამბერიძის სადისერტაციო ნაშრომის   “ბოლო თაობის ანტიბაქტერიული პრეპარატების შედარებითი ეფექტურობა ღორისა და ფრინველის ზოგიერთი ბაქტერიული დაავადებების დროს“ საჯარო დაცვა აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

             სამეცნიერო ხელმძღვანელი -  თენგიზ ყურაშვილი.


 

2013  წლის   1 ოქტომბერს  1400  საათზე 415  აუდიტორიაში შედგება  დოქტორანტ   ანა პატიეშვილის  სადისერტაციო ნაშრომის   „ კავკასიური ნაგაზისა და ტურის საღეჭი აპარატის ნერვების შედარებითი ანატომია“ საჯარო დაცვა აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორის  აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

          სამეცნიერო ხელმძღვანელი -  გივი რამიშვილი.


 

2013  წლის  4 ოქტომბერს 1400  საათზე 415  აუდიტორიაში შედგება  დოქტორანტ  მალხაზ კვიციანის  სადისერტაციო ნაშრომის    „მეკვერცხული ფრინველის ხელოვნური განგურის პერიოდში 'სელ-პლექსის" ეფექტიანობის შესწავლა“ საჯარო დაცვა აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

          სამეცნიერო ხელმძღვანელი -    ამროს ჭკუასელი.


2013  წლის  7 ოქტომბერს 1400  საათზე შედგება  დოქტორანტ  ხათუნა შუბითიძის სადისერტაციო ნაშრომის „ბუნებრივ გამონაყოფებში ტუბერკულოზის მიკრობაქტერიების დადგენა ბაქტერიოსკოპული მეთოდით“ საჯარო დაცვა აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

    სამეცნიერო ხელმძღვანელი -  იური ბარათაშვილი, ლევან მაკარაძე.


2013  წლის 11  ოქტომბერს  1400  საათზე 415  აუდიტორიაში შედგება  დოქტორანტ  ვლადიმერ ბარათაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის   „ენტერობაქტერიების როლი ხბოების მწვავე დიარეის ეტიოლოგიაში“ საჯარო დაცვა აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

         სამეცნიერო ხელმძღვანელი -  თენგიზ ყურაშვილი.


 

 

 

 

 

 

მსგავსი სიახლეები