ენტომოლოგიის ინსტიტუტი

ენტომოლოგიის ინსტიტუტი

ინსტიტუტი შეიქმნა 2013 წელს სამი ინსტიტუციის გაერთიანების შედეგად. იგი აერთიანებს ყოფილ მეფუტკრეობის, მეაბრეშუმეობის ინსტიტუტებსა და  ენტომოლოგიისა და ბიოკონტროლის კვლევით ცენტრს. ამჟამად ინსტიტუტში ფუნქციონირებს სამი ლაბორატორია: მეფუტკრეობის, მეაბრეშუმეობისა და ფეხსახსრიანების ლაბორატორია.

ფეხსახსრიანების ლაბორატორია

ლაბორატორია დაარსდა ენტომოლოგიისა და ბიოკონტროლის კვლევითი ცენტრის ბაზაზე 2013 წელს.ცენტრი შეიქმნა 2010 წელს ზოოლოგიის ინსტიტუტის ენტომოლოგიური ლაბორატორიის ბაზაზე, რომელიც შეიქმნა 2005 წელს უხერხემლო ცხოველების სამმართველო ლაბორატორიისთვის. რაცშეეხება უხერხემლო ცხოველთა ლაბორატორიას, ის ფუნქციონირებს ზოოლოგიის ინსტიტუტისდაარსების დღიდან. ზოოლოგიის ინსტიტუტი დაარსდა 1936 წელს.

ლაბორატორიის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: ფეხსახსრიანების ტაქსონომია, სისტემატიკა, ბიომრავალფეროვნება, ეკოლოგია და ბიოკონტროლის ექსპერიმენტული კვლევები.

კვლევის ობიექტები:

მეაბრეშუმეობის ლაბორატორია

მეაბრეშუმეობა საქართველოში უძველესი დროიდან შემოვიდა. კავკასიის მეაბრეშუმეობის სადგურიდაარსდა თბილისში 1887 წელს, 1930 წელს კი სადგურს ეწოდა სამხრეთ კავკასიის აბრეშუმისწარმოების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი და 1954 წელს შეუერთდა სოფლის მეურნეობისინსტიტუტს და ეწოდა მევენახეობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. მეაბრეშმეობის ლაბორატორიაში ინახება 40-მდე ჯიშის აბრეშუმის ჭიის გრენადინები.

ლაბორატორიის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია:  თუთის აბრეშუმხვევიას გენოფონდისშენარჩუნება; თუთის აბრეშუმხვევიას დაავადება- პოლიედროზის ადრეული დიაგნოსტიკა გრენისფაზაში; ცოცხალი აბრეშუმის პარკის ამოხვევისათვის სპეციალური ხსნარის კონცენ¬ტრაციისა დაექსპოზიციის შემუშავება; დაავადება ფოთლის სიხუჭუჭისადმი გამძლე თუთის მცენარისთესლნერგებისა და ნამყენი ნერგების გამრავლება; დაავადება ფოთლის სიხუჭუჭისადმი გამძლეთუთის მცენარეების იმუნიტეტის ხარისხის შეფასება წინასწარი სადიაგნოსტიკოსტრუქტურულ-ანატომიური ნიშნებით; თუთის ზოგიერთი ჯიშის მრავალმიზნობრივად გამოყენებისშესაძლებლობა

კვლევის ობიექტები:

მეფუტკრეობის ლაბორატორია

სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულება დაარსდა 1889 წელს თბილისში მეაბრეშუმეობისსადგურთან. 1936 წელს მეცხოველეობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ბაზაზე შეიქმნამეფუტკრეობის განყოფილება. 1959 წელს დაარსდა დამოუკიდებელი მეფუტკრეობის საცდელისადგური. 1976 წლიდან იგი საქართველოში გადაკეთდა მეფუტკრეობის სამეცნიერო-სამრეწველორესპუბლიკურ გაერთიანებად. მეფუტკრეობას საქართველოში დიდი ისტორია აქვს და დღემდეპოპულარულ დარგად ითვლება. ქართული ფუტკარი ითვლება რეგიონის ენდემურ ჯიშად, მას აქვსმრავალი დადებითი თვისება, რაც მას მიმზიდველს ხდის ინდუსტრიული მეფუტკრეობისთვის.

კვლევის ძირითადი მიმართულებებია: მეთაფლე ფუტკრის პათოგენების კვლევა, პრობიოტიკები, ბიომრავალფეროვნება და კონსერვაცია.

კვლევის ობიექტები:

საქართველოში გავრცელებული ენდემური მეთაფლია ფუტკარი, მისი ბაქტერიული, ვირუსული, სოკოვანი პათოგენები და პარაზიტული მავნებლები.
მეთაფლია ფუტკრის ჯანსაღი კოლონიებიდან გამოყოფილი კანდიდატი პრობიოტიკური ბაქტერიები.

საკონტაქტო ინფორმაცია

გიორგი ჯაფოშვილი

ეკონომიურად მნიშვნელოვანი ორი ჯგუფის ფიზიკური და ციფრული კოლექციის შექმნის ინფრასტრუქტურისა და ცოდნის გაზიარება კავკასიის ცხელ ბიომრავალფეროვნების წერტილში (2022 – 2023)

პროექტი ითვალისწინებს, 3 განხვავებული ჰაბიტატის, გომბორის ქედის, ლაგოდეხის ნაკრძალისა და ვაშლოვანის ნაკრძალის ქალციდებისა და სწორფრთიანების კოლექციის შექმნას.


მწერების ორი ეკონომიურად მნიშვნელოვანი ჯგუფის კოლექციის შექმნა (2022 - 2023)

პროექტი ითვალისწინებს 3 განხვავებული ჰაბიტატის, გომბორის ქედის, ლაგოდეხის ნაკრძალისა და ვაშლოვანის ნაკრძალის ქალციდებისა და სწორფრთიანების კოლექციის შექმნას. პროექტის ფარგლებში იგეგმება როგორც ციფრული, ასევე ფიზიკური კოლექციის შექმნა და ამ ორი ჯგუფის ბარკოდირებაც.


აგრარული სამუშოების გავლენა ნიადაგის მიკროართროპოდების არასამიზნე ფაუნაზე (2020 – 2023)

კვლევის მთავარი მიზანია გამოვავლინოთ ფართო მოქმედების სპექტრის ინსექტიციდის, ჰერბიციდის და მექანიკური დარღვევის (ღრმად მოხვნა, გაფხვიერება) გავლენა ნიადაგისარასამიზნე, დომინანტ მიკროართროპოდებზე, კერძოდ, ჯავშნიან და გამაზოიდურ ტკიპებზე დაკუდფეხებზე.


კავკასიის სიცოცხლის ბარკოდირება. გარმანიის მეცნიერებისა და კვლევის ფედერალური სამინისტრო (2020 – 2023)

გერმანიის განათლებისა და კვლევების სამინისტროს პროექტის - კავკასიის სიცოცხლის ბარკოდირება (CaBOL) მიზანია კავკასიის ცხოველთა და მცენარეთა სახეობების დნმ ბარკოდირება და კატალოგიზირება. ამ ეტაპზე გამოკვლეულია კინტრიშის ეროვნული პარკის, რაჭა-ლეჩხუმის, ვაშლოვანის, გომბორის ქედისა და ლაგოდეხის მწერების ნაწილი. პროექტი მულტიინსტიტუციურია და მონაწილეობს 3 ქვეყანა და 6 დაწესებულება. ენტომოლოგიის ინსტიტუტის მონაწილეობა ამ პროექტში სიფრიფანაფრთიანების ნაწილით შემოიფარგლება. გამოქვეყნებულია 7 სამეცნიერო პუბლიკაცია, სადაც 200-ზე მეტი კავკასიისათვის და 300-ზე მეტი საქართველოსათვის ახალი სახეობაა, ხოლო 5 მეცნიერებისათვისაა ახალი.


Halyomorpha halys საქართველოში და მისი ბიოლოგიური კონტროლის პოტენციალი (2019 – 2020)

დადგენილ იქნა მავნებლის გავლენა თხილის მოსავლიანობაზე. გამოვლენილ იქნა 5 პარაზიტული სიფრიფანაფრთიანი, რომელთაგანაც 4 ახალია საქართველოს ფაუნისათვის, შესაბამისად ბიოკონტროლის პოტენციალი საკმაოდ მაღალია.


აზიური ფაროსანას (Halyomorpha halys) ბიოლოგია და რისკის შეფასება დასავლეთ საქართველოს აგრარულ კულტურებში: მონიტორინგისა და ალტერნატიული მენეჯმენტის სხვადასხვა საშუალების ანალიზი (2018 – 2020)

მართვის ალტერნატიული საშუალებები, განსაკუთრებით „მიიზიდე და მოკალი“ სადგურები ეფექტურად აკონტროლებს აზიური ფაროსანას პოპულაციას და შეიძლება საერთო წამლობების ჯერადობა შეამციროს 5-დან 3-მდე. ლანდშაფტის თავისებურება დიდ გავლენას ახდენს მავნებლის პოპულაციაზე და ისეთ ადგილებში, რომლებიც გარშემორტყმულია მჭიდრო და მრავალფეროვანი მცენარეულობით, მეტი აქცენტი უნდა გაკეთდეს მართვის ალტერნატიულ ღონისძიებებზე.


ფქვილისებრი ცრუფარიანების ბიოლოგიური კონტროლის ოპტიმიზაცია, რეკომენდაციების შესრულების ხელშეწყობის იარაღი (2018 – 2019)

შესწავლილ იქნა საფრანგეთის ფქვილისებრი ცრუფარიანების პარაზიტოიდების ფაუნა. 90-ზე მეტი სახეობა იქნა გარკვეული, გამოქვეყნდა 1 პუბლიკაცია, მეორე მზადების პროცესშია.


ჯავშნიანი ტკიპები, როგორც სტრესული ეკოსისტემების ინდიკატორები (2017 – 2019)

გამოვლინდა ჯავშნიანი ტკიპების 81 სახეობა, საიდანაც 3  ახალი სახეობაა საქართველოს ფაუნისათვის. ბუნებრივ ხელუხლებელ უბნებზე ნაჩვენებია პოტენციური ინდიკატორი სახეობების ყველაზე დიდი რაოდენობა, რომელთა უმეტესობა არ გვხვდება დარღვეულ ტერიტორიებზე.


პესტიციდების ზემოქმედება ნიადაგის ეკოსისტემების ფუნქციონირებაზე – გავლენა ნიადაგის უხერხემლოთა ფაუნაზე (2016 – 2018)

ნიადაგის ჰაბიტატების პირდაპირი, მექანიკური დამუშავება (ღრმა ხვნა და გაფხვიერება) გაცილებით დრამატულად აისახება უხერხემლოთა ფაუნაზე, ვიდრე ქიმიკატებით შეწამვლა. ნიადაგის ფაუნის მრავალფეროვნება ღარიბი, ხოლო დასახლების სიმჭიდროვე დაბალი რჩება მოხვნიდან ერთი წლის შემდეგაც კი. პესტიციდებით წამლობამ შეიძლება კიდეც გაზარდოს ზოგიერთი სახეობის ინდივიდების რაოდენობა


თუთის ეფექტური გამოყენება საქართველოს მთასა და ბარში (2014 – 2015)

გათვალისწინებული იყო თუთის ნაყოფის, გაუხეშებული ფოთლის და ჰიბრიდული ნერგების მრავალმიზნობრივი გამოყენების შესწავლა და ეკონომიკური ეფექტიანობის დადგენა.


ფუნქციონალური დამტვერავები და მათი რიცხოვნების შემცირების მიზეზები საქართველოსა და ყირგიზეთში (2013 – 2016)

გამოვლენილ იქნა საქართველოსთვის 7 ახალი სახეობის დამმტვერავი. ასევე 3 მთავარი ვირუსული დაავადება, რაც იწვევს დამტვერავების რიცხოვნობის შემცირებას.


მცირე ზომის ნეხევრადხეშეშფრთიანებისა და სიფრიფანაფრთიანების გარკვევა ნორვეგიისათვის (2013 – 2015)

კვლევის შედეგად ნორვეგიის მიკროსიფრიფანაფრთიანების რაოდენობა 20-დან 170-მდე გაიზარდა. აღწერილია მეცნიერებისათვის 14 ახალი სახეობა.


მტირალას ეროვნული პარკის უხერხემლოთა მრავალფეროვნება (2013 – 2015)

პროექტი ითვალისწინებდა მწერების მრავალფეროვნების შესწავლას. გამოვლინდა კუდფეხების 41, ჯავშნიანი ტკიპების 155, ნემსიყლაპიების 6, დღის პეპლების 32, ღამის პეპლების 68, ჭიანჭველების 14, სიფრიფანაფრთიანების 16, ხეშეშფრთიანების 2 და ნახევრადხეშეშფრთიანების 10 მორფოსახეობა. მიკროსიფრიფანაფრთიანებიდან 6 გვარი და 10 სახეობა საქართველოსათვის პირველად იქნა აღრიცხული.


აბრეშუმის ჭიის გენოფონდის შენარჩუნება და მოვლა (2012 - დღემდე)

აგრარულ უნივერსიტეტში დაცული თუთის აბრეშუმხვევიას გენოფონდი, რომლის ჯიშურ ნიშან-თვისებების შესანარჩუნებლად ყოველწლირად ტარდება საჯიშე გამოკვება და გრენა ინახება აგროწესების შესაბამისად.


საქართველოს კარსტული მღვიმეების უხერხემლო ცხოველთა ბიომრავალფეროვნება (2012 – 2014)

შესწავლილია საქართველოს 124 კარსტული მღვიმის უხერხემლოთა ფაუნა და გამოვლენილია 415 სახეობა. აქედან 2 მეცნიერებისათვის ახალი კოლემბოლას და 1 ტკიპის სახეობა იქნა აღწერილი. გამოქვეყნდა 4 სტატია და 1 მონოგრაფია.


უხერხემლო ცხოველთა ბიომრავალფეროვნება და მძიმე მეტალების ანალიზი პოლიმეტალების საბადოებზე (კაზრეთი, საქართველო) (2012 – 2014)

ბარიტის კუდსაცავი მიუხედავად სიძველისა (სამუშაოები შეწყდა 1989 წელს) ძალიან ღარიბია ნიადაგის უხერხემლოებით. იქ რეგისტრირებული იქნა მხოლოდ ჯავშნიანი ტკიპების 2 სახეობა, ხოლო ნემატოდები და კუდფეხები საერთოდ არ იყვნენ წარმოდგენილნი. ნიადაგის აღდგენა კუდსაცავებზე ძალიან ნელა მიმდინარეობს მიუხედავად რეგულარული აღდგენითი სამუშაოებისა.


წიფლის ბოჭკოვანას კვლევა მისი წარმოშობის ბუნებრივ არეალში (2011 – 2014)

გამოკვლეული იქნა წიფლნარები მთელი საქართველოს მასშტაბით. პარაზიტოიდი არ იქნა აღმოჩენილი. დადგინდა რომ წიფლის ბოჭკოვანა იძლევა 2 თაობას. საქართველოში წიფელი რეზისტენტულია ამ მავნებლის წინააღმდეგ.


Murvanidze, M., Todria, N., Maraun, M., Mumladze, L. (2023). Annotated checklist of Georgian oribatid mites – II. Zootaxa 5227 (1): 050–062.


Japoshvili, G., Arabuli, T., Salakaia, M., Tskaruashvili, Z., Kirkitadze, G., Talamas, E. (2022). Surveys for Halyomorpha halys (Stål)(Hemiptera: Pentatomidae) and its biocontrol potential by parasitic wasps in the Republic of Georgia (Sakartvelo). Phytoparasitica, 50:127-137


Laszlo, Z., Kelemen, TI., Japoshvili, G. (2022). Pteromalidae of Lagodekhi Protected Areas with the description of a new Psilocera species from Sakartvelo (Georgia). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 68(1):53-72


Japoshvili, G., Haris, A. (2022). New Monoctenus Dahlbom, 1835 (Hymenoptera: Symphyta) species from Georgia. Natura Somogyiensis, 38:23-28


Japoshvili, G., Gordiashvili, N., Injia, S., Tsiklauri, Kh., Sulamanidze, G. (2022). Updated annotated checklist of insects from Lagodekhi protected areas, Sakartvelo (Georgia). Munis Entomology and Zoology, 17(2): 793-841


Japoshvili, G., Soethof, R. (2022). New records of Encyrtidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) from the Netherlands, with a description of new species. Zootaxa, 5155(4):549-563.


Japoshvili, G. (2022). New data on some microhymenopteran families from Lagodekhi Protected Area, with new records for Georgia (Sakartvelo) and the Caucasus. Caucasiana 1:7-11.


Supatashvili, A., Japoshvili, G., Haris, A. (2022). Some important records on sawflies (Hymenoptera: Symphyta) from the Entomological Collection of Agricultural University of Georgia (Sakartvelo) identified by Dr. Ermolenko. Natura Somogyensis, 39:48-59.


Japoshvili, G., Haris, A. (2022). Sawflies (Hymenoptera: Symphyta) from North Western Georgia (Sakartvelo) (Part II.). Natura Somogyensis, 39:35-46.


Japoshvili, G., Haris, A. (2022). Sawflies (Hymenoptera: Symphyta) from North-Western Georgia (Sakartvelo). Caucasiana, 1(1)41-49


Japoshvili, G., Haris, A. (2022). Sawflies (Hymenoptera: Symphyta) of Kintrishi National Park, south-west Georgia (Sakartvelo). Annals of Agrarian Science, 20(1):12-27


George Japoshvili, Jacek Hilszczański, Adam Byk, Tomasz Jaworski, Krzisztof Łoś, Jerzy Borowski, Grzegorz Tarwacki, Jacek Piętka, Radoslaw Plewa. (2022). New records of Coleoptera from Lagodekhi Protected Areas, with new records for Georgia (Sakartvelo). Caucasiana, 1:29-39


Migeon, A., Arabuli, T. (2022). Rediscovery of Serangium montazerii Fürsch in Georgia and updated list of the Coccinellidae of Georgia. Caucasiana 1, 2022, 1–6. DOI 10.3897/caucasiana.1. e60966


Gratiashvili, N., Arabuli, T., Kuchava, M. (2022). Biodiversity of Oribatid Mites and Nematodes of Machakhela National Park. Bull. Georg. Natl. Acad. Sci., vol. 16, no. 2, 2022.


Auger, P., Arabuli, T., Migeon, A. (2022). New French tiny spider mites (Prostigmata, Tetranychidae) on a tiny broom. Acarologia 62(3): 672-693.


Murvanidze, M., Japoshvili, G., Inasaridze, N., Deutsch, F. (2022). Drosophilid flies (Diptera:Drosophilidae) of Georgia (Sakartvelo) with new records for the country. Caucasiana. 1: 25-28. DOI 10.3897/caucasiana.1.e87258


Fujie, S., Japoshvili, G., Fernandez-Triana, J. (2021). Review of the world species of Paroplitis Mason, 1981 (Hymenoptera, Braconidae, Microgastrinae), with description of three new species. Deutsche Entomologische Zeitschrift, 68(1): 33-34. SCI


Japoshvili, G., Ljubomirov, T. (2021). Wasps of the families Ampulicidae, Bembicidae, Bethylidae, Chrysididae, Crabronidae, Evanidae, Gasteruptidae, Heloridae, Pemphredonidae, Pompilidae, Psenidae, Sphecidae and Vespidae (Hymenoptera) of Lagodekhi protected areas, from Georgia (Sakartvelo). Annals of Agrarian Science, 19(4): 269-287


Khachikov, E., Iljina, E., Gasanova, N., Japoshvili, G. (2021). Preliminary faunistic study on the rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae) of Republic of Dagestan, with some additional information from northern Caucasus. Zootaxa, 4950(2):248-266


Michael PD Garratt, GA de Groot, Matthias Albrecht, Jordi Bosch, Tom D Breeze, Michelle T Fountain, Alex M Klein, Megan McKerchar, M Park, Robert J Paxton, Simon G Potts, Gesine Pufal, Romina Rader, Grace D Senapathi, Georg KS Andersson, Olivia M Bernauer, Eleanor J Blitzer, Virginie Boreux, Alistair Campbell, Claire Carvell, Rita Földesi, Daniel García, Lucas A Garibaldi, Peter A Hambäck, Giorgi Kirkitadze, Aniko Kovács‐Hostyánszki, Kyle T Martins, Marcos Miñarro, Rory O’Connor, Rita Radzeviciute, Laura Roquer‐Beni, Ulrika Samnegård, Lorraine Scott, Nicolas J Vereecken, Felix Wäckers, Sean Webber, George Japoshvili, Aigul Zhusupbaeva. (2021). Opportunities to reduce pollination deficits and address production shortfalls in an important insect pollinated crop. Ecological Applications. In press, Online.


Riedel, M., Japoshvili, G. (2021). New records of Ichneumonidae from Northwestern Sakartvelo (Georgia), with additions to the fauna of Lagodekhi reserve. Linzer biologische Beiträge 53 (2), 241-288


Kreiter, P., Ris, N., Warot, S., Belet, A., Ayed, F., Japoshvili, G., Germain, J., Balmes, V., Descamps, S., Tourlourat, A., Cambournac, L., Henry, S., Graverol, S., Boujot, Y., Lepinay, V., Correa, M., Paris, B., Poncet, C., Robert, F. (2021). Les Cochenilles des plantes ornementales. Phytoma, 740:9-12. (in Franch)


Fallahzadeh, M., Japoshvili, G., Saghaei, N. (2021). Distribution and new host associations of the genus Metaphycus Mercet (Hymenoptera: Encyrtidae) in Iran. Zoology in the Middle East, 67(3):277-280


Tixier, M.S., Auger, P., Migeon, A., Fossoud, A., Navajas, M., Arabuli, T. (2021). Integrated taxonomy supports the identification of some species of Phytoseiidae (Acari: Mesostigmata) from Georgia. Acarologia, 2021, 61 (4), pp.824-844.


Todria, N., Murvanidze, M., Mumladze, L. (2021). Oribatid (Acari, Oribatida) diversity in natural and altered arid ecosystems of South-Eastern Caucasus. Pedobiologia. 87-88:


Murvanidze, M., Krawczyk, G., Inasaridze, N., Kodua, M., Samsonidze, N., Alimbarashvili, E., Lipartia, D., Shonia, R., Archvadze, N. (2021). Effectiveness of pest management options for brown marmorated stink bug Halyomorpha halys (Hemiptera: Pentatomidae) in hazelnut orchards in the republic of Georgia. Annals of Agrarian Sciences 19: 377-391.


ბარამიძე, ნ., ხუციშვილი, მ., წყარუაშვილი, ზ., მძელური, ლ.,  ხარატიშვილი, შ. (2021). სახელმძღვანელო მეაბრეშუმეობა


Japoshvili, G., Ramos, P., Borges, E. (2020). New records of encyrtids (Hymenoptera: Encyrtidae) parasitoids of Coccomorpha (hemiptera) from Portugal.  Munis Entomology and Zoology 15 (1), 262-264


Marusik, Y., Otto, S., Japoshvili, G. (2020). Taxonomic notes on Amaurobius (Araneae: Amaurobiidae), including the description of a new species. Zootaxa 4718 (1), 47-56 SCI


Williams, P.H., Altanchimeg, D., Byvaltsev, A., De Jonghe, R., Jaffar, S., Japoshvili, G., Kahono, S., Liang, H., Mei, M., Monfared, A., Nidup, T., Raina, R., Ren, Z., Thanoosing, C., Zhao, Y., Orr, M.C. (2020). Widespread polytypic species or complexes of local species? Revising bumblebees of the subgenus Melanobombus world-wide (Hymenoptera, Apidae, Bombus). European Journal of Taxonomy 719: 1–120.


Triapitsyn, S., Dominguez, C., Huber, J., Japoshvili, G., Heraty, J. (2020). Morphological and molecular separation between Macrocamptoptera grangeri Soyka and M. metotarsa (Girault) (Hymenoptera: Mymaridae), Journal of Natural History, 54:9-12, 585-596


Japoshvili, G., Khachikov, E. (2020). List of Staphylinids of Lagodekhi Reserve with some new records from Sakartvelo (Georgia). Zootaxa, 4767(3): 495-500 


Japoshvili, G., Batsankalashvili, M., Kirkitadze, G., Kaydan, MB. (2020). Scale insects (Hemiptera: Coccomorpha) on apple and neighbouring plants in Eastern Georgia (Sakartvelo). Annals of Agrarian Science, 18(1): 60-68


Japoshvili, G., Aslan, EG. (2020). Checklist of leaf beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) from Sakartvelo (Georgia). Annals of Agrarian Science, 18(3): 331-337


Arabuli, T., Matsuda, T., Negm, M., Gotoh, T. (2020). Complementary description of Panonychus caricae Hatzinikolis, 1984, with the resurrection of the genus Sasanychus Ehara, 1978 (Acari, Prostigmata, Tetranychidae). Zootaxa 4881 (3): 515–531.


Murvanidze, M., Cilbircioğlu, C., Özdemir, E., Inak, E. (2020). Checklist of oribatid mites (Acari: Oribatida) of the Central Black Sea basin of Turkey with new records for the country. Persian Journal of Acarology 9(3): 255-277


Japoshvili, G., Mumladze, L. (2019). New species and new records of Aphelinus Dalman (Hymenoptera: Chalcidoidea: Aphelinidae) from Lagodekhi Reserve (Sakartvelo - Georgia), with diversity and distribution along an elevational gradient. Turkish Journal of Zoology. 43:192-202. SCI


Shahbazvar, N., Hosseini, R., Manzari, Sh., Japoshvili, G. (2019). First record of Coccobius pistacicolus (Yasnosh, 1968) (Hym.: Aphelinidae) from Iran. Journal of Crop Protection, Vol: 8(1): 131-134 SCI


Japoshvili. G. (2019). Agricultural Dictionary. Eds. Urushadze T. et al.


Shcherbakov, N., Kostjukov, V., Ismailov, V., Vasileva, L., Kosheleva, O., Komantsev, A., Podvarko, A., Japoshvili, G. (2019). First notes about parasitization of Cydia spp. (Lepidoptera: Tortricidae) damaging Oaks (Quercus spp.) and Oriental Beech (Fagus orientalis) in the Northern Caucasus. Annals of Agrarian Science. 17:312-314.


Japoshvili, G., Kostjukov, V., Kosheleva, O., Podvarko, A. (2019). New Record of Aprostocetus caudatus Species Group (Hymenoptera, Eulophidae) from Georgia. Journal of Entomological Research Society, 21(3):361-367. SCI


Gotoh, T., Arabuli, T. (2019). New species of the genus Eotetranychus (Acari, Prostigmata, Tetranychidae) from Japan. Zootaxa4555 (1): 001–027


Arabuli, T., Maric, I., Auger, P. (2019). Revision of the genus Pseudobryobia McGregor, 1950 (Acari, Tetranychidae). Acarologia 59(3): 291-300; DOI 10.24349/acarologia/20194331


Arabuli, T., Negm, M., Matsuda, T., Kitashima, Y., Abramishvili, T., Akimov, I., Zhovnerchuk, O., Popov, S., Gotoh, T. (2019). Morphological identification of   Amphitetranychus species (Acari: Tetranychidae) with crossbreeding, esterase zymograms and DNA barcode data. PLoS ONE 14(9): e0221951.


Murvanidze, M., Mumladze, L., Todria, N., Salakaia, M., Maraun, M. (2019). Effect of ploughing and pesticide application on oribatid mite communities. International Journal of Acarology. 45:4, 181-188 DOI: 10.1080/01647954.2019.1572222


Maraun, M., Caruso, T., Hense, J., Lehmitz, R., Mumladze, L., Murvanidze, M., Nae, I., Schulz, J., Seniczak, A., Scheu,S. (2019). Parthenogenetic vs. sexual reproduction in oribatid mite communities. Ecology and Evolution. 9: 7324-7332 DOI: 10.1002/ece3.5303


Murvanidze, M., Mumladze, L., Todria, N. (2019). A contribution to the knowledge of oribatid and mesostigmatic mites (Acari) with new records in Georgia. Persian Journal of Acarology. 8(4): 309-325.


Todria, N., Murvanidze, M., Mumladze, L. (2019). Oribatid mite communities on former clay quarries under different reclamation strategy. Annals of Agricultural Sciences. 17: 304-311


Baramidze, N., Kharatishvili, SH., Mdzeluri, L., Svanidze, M., Khutsishvili, M., Tskaruashvili, Z., Gujabidze, I. (2019). Development of Methods  for perfection of mulberry  silkworm gene pool of Georgian breeds, 9th Bacsa International Conference “Sericulture preservation and revival – problems and prospects”. Batumi, Georgia April 7th–12th, pp 122-129


Baramidze, N., Kharatishvili SH., Mdzeluri, L., Svanidze, M., Khutsishvili, M., Tskaruashvili, Z, Gujabidze, I. (2019). Masures to perfect biotechnological characteristics  of Georgian  mulberry silkworm color-cocoon  breeds, 9th Bacsa International Conferebce “Sericulture preservation and revival – problems and prospects” “SERIVIVAL” 2019 Batumi, Georgia April 7th –12th ,pp- 152


Japoshvili, G. (2018). New records of Centrodora Forster (Hymenoptera: Aphelinidae) from the Caucasus. Turkish Journal of Zoology, 42: 118-120. SCI


Dobosz, R., Japoshvili, G., Krivokhatsky, V., Wąsala, R. (2018). Contributions to the knowledge of neuropterid insects (Neuropterida: Raphidioptera, Neuroptera) of Georgia (Sakartvelo). Part II. Annals of the upper Silesian museum in bytom entomology. 26:1-21. 


Dvorak, L., Japoshvili, G. (2018). The scorpionflies (Mecoptera) from Lagodekhi Reserve, with some distributional and seasonal activity data. Zootaxa, 4407(1):137-140. SCI


Kirkitadze, G., Japoshvili, G. (2018). Pollination features on the local apple variety in Georgia. Materials of Conference devoted to 80th anniversary of Institute of Zoology, Azerbaijanian Academy of Sciences, 490-494.


Kostjukov, V., Japoshvili, G. (2018). New record of Hyperteles (Hymenoptera: Eulophidae) species from Transcaucasia. Annals of Agrarian Science, 16 (1):42-44.


Japoshvili, G., Kaydan, MB. (2018). Parasitoid complex of gossyparia spuria (Modeer)(Hemiptera: Acanthococcidae) from eastern anatolia with new records for the Turkish fauna. Annals of Agrarian Science, 16(1):32-33


Japoshvili, G., Dzneladze, G., Kirkitadze, G., Kiss, B., Kaydan, B. (2018). A new and dangerous pest for the Caucasus – Drosophila suzukii (Matsumura, 1931) (Diptera: Drosophilidae). Annals of Agrarian Science, 16(4):464-465


Otto, S., Japoshvili, G. (2018). The spiders (Arachnida: Araneae) of the Lagodekhi Reserve, Georgia: faunistic results of a transect study and an updated checklist. Arachnology, 17(8):375-391.


Japoshvili, G., Erkilic, L., Caliskan, AF., Kaydan, MB. (2018). Parasitoid complex of Planococcus ficus (Signoret)(Hemiptera: Pseudococcidae) in Turkey. Phytoparasitica, 46(4):481-485 SCI


Japoshvili, G. (2018). Corrigendum to “New records of Encyrtids (Hymenoptera: Chalcidoidea: Encyrtidae) from Georgia, with description of seven new species” [J. Asia Pac. 20 (2017) 866–877], 21:744. SCI


Japoshvili, G., Fallahzadeh, M. (2018). A new species of Anagyrus (Hymenoptera: Encyrtidae) from Iran, parasitoid of Planococcus ficus (Hemiptera: Pseudococcidae) on Vitis vinifera. Zoology in the Middle East. 64(4):340-344 SCI


Riedel, M., Diller, E., Japoshvili, G. (2018). The Ichneumonid fauna (Hymenoptera: Ichneumonidae) of Lagodekhi Reserve, Sakartvelo (Georgia), with descriptions of four new species. Linzer biologische Beiträge. 0050_2: 1447 - 1507.


Fallahzadeh, M., Japoshvili, G., Guerrieri, E. (2018). Notes and corrections to Guerrieri & Gahari’s (2018) list of Iranian Encyrtidae (Hymenoptera, Chalcidoidea). Zootaxa, 4444:295-296 SCI


Hansen, LO., Japoshvili, G. (2018). New records of Encyrtidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) from Norway VII. Norwegian Journal of Entomology, 65:101-107


Arabuli, T., Gotoh, T. (2018). A new species of spider mite, Oligonychus neocastaneae sp. nov. (Acari: Tetranychidae), from Japan. Zootaxa 4378 (4): 563–572


Murvanidze, M., Todria, N., Mumladze, L., Kalatozishvili, L. (2018). Diversity of soil mite communities in different habitats of Saskhori quarries, Georgia. Persian Journal of Acarology. 7(3): 297-305.


Murvanidze, M., Krawczyk, G., Inasaridze, N., Dekanoidze, L., Samsonadze, N., Macharashvili, M., Khutsishvili, S., Shengelia, S. (2018). Preliminary data on the biology of brown marmorated stink bug Halyomorpha halys (Hemiptera, Pentatomidae) in Georgia. Turkish Journal of Zoology. 42: 617-624. doi:10.3906/zoo-1802-34


ბარამიძე, ნ., წყარუაშვილი, ზ., ხუციშვილი, მ., გუჯაბიძე, ი. (2018). სახელმძღვანელო - თუთის აბრეშუმხვევიას დაავადებები


Baramidze, N., Khutsishvili, M., Tskaruashvili, Z., Kharatishvili, SH., Mdzeluri, L. (2018), Characterization of new Georgian mulberry silkworm breeds relatively resistant to the disease nuclear polyhedrosis, World Science


Japoshvili, G., Salakaia, M., Kirkitadze, G., Batsankalashvili, M. (2017). List of encyrtids (Hymenoptera: Encyrtidae) from subalpine and alpine zones of Lagodekhi protected areas with new records from Georgia and Transcaucasia. Turkish Journal of Zoology, 41: 342-344. SCI


Radzevičiūtėa, R., Theodorou, P., Husemann, M., Japoshvili, G., Kirkitadze, G., Zhusupbaeva, A., Paxton, R. (2017). Replication of honey bee-associated RNA viruses across multiple bee species in apple orchards of Georgia, Germany and Kyrgyzstan. Journal of Invertebrate Pathology 146:14–23SCI


Kirkitadze, G., Husemann, M., Paxton, R., Radzeviciute, R., Japoshvili, G. (2017). Records of bees (Hymenoptera: Apoidea) new to both Georgia and Transcaucasia revealed by DNA barcoding. Zoology in the Middle East, Vol.63(2):154-160. SCI


Gul Aslan, E., Mumladze, L., Japoshvili, G. (2017). List of leaf beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) from Lagodekhi reserve with new records for Transcaucasia and Georgia. Zootaxa. 4277(1):86-98. SCI


Mumladze, L., Ulrich, W., Asanidze, Z., Japoshvili, G. (2017). An inverse elevational species richness gradient of Caucasian vascular plants and Encyrtidae (Hymenoptera, Chalcidoidea). Ecoscience. Published online. SCI


Batsankalashvili, M., Kaydan, B., Kirkitadze, G., Japoshvili, G. (2017). Updated checklist of scale insects (Hemiptera: Coccomorpha) in Sakartvelo (Georgia). Annals of Agrarian Science. 15:252-268


Japoshvili, G. (2017). New records of Encyrtids (Hymenoptera: Chalcidoidea: Encyrtidae) from Georgia, with description of seven new species. Journal of Asia-Pacific Entomology, 20(3):866-877. SCI


Japoshvili, G., Kostjukov, V. (2017). Three New Minotetrastichus (Hymenoptera: Eulophidae) Species Records from Transcaucasia. Journal of the Entomological Research Society, 19(2):95-100. SCI


Mikhailov, K., Otto, S., Japoshvili, G. (2017). A new species from the Clubiona caerulescens group from the Caucasus (Araneae: Clubionidae). Zoology in the Middle East, 1-7. SCI


Japoshvili, G., Kostjukov, V., Kosheleva, O., Yegorenkova, E. (2017). New Record of Neotrichoporoides (Hymenoptera: Eulophidae) from Georgia with some Taxonomic and Biogeographical Notes. Journal of the Entomological Research Society, 19(2):67-71. SCI


Japoshvili, G., Hansen, LO. (2017). Chalcid wasps of the family Encyrtidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) from Oslo Municipality, Norway, with description of a new species. Norwegian Journal of Entomology, 64(1):53-60.


Fallahzadeh, M., Japoshvili, G. (2017). An updated checklist of Iranian Encyrtidae (Hymenoptera, Chalcidoidea). Zootaxa 4344(1):1-46.


Japoshvili, G., Stathas, G. (2017). New record of Coccophagus shillongensis Hayat and Singh (Hymenoptera: Aphelinidae) from Europe, with some remarks on morphological variation. Phytoparasitica, 45(5):651-653. SCI


Murvanidze, M., Arabuli, T. (2017). New records and some interesting findings of oribatid mites (Acari:Oribatida) from Georgia. Annals of Agrarian Science. 15(2): 195-197.


Mumladze, L., Murvanidze, M., Maraun, M. (2017). Patterns of oribatid mite species diversity: testing the effects of elevation, area and sampling effort. Experimental and Applied Acarology. 72(3): 245–262. DOI101007/s10493-017-0153-7


Miko, L., Kolesnikov, V.B., Murvanidze, M. (2017). Redescription of Belba paracorynopus Bulanova-Zachvatkina, 1962 (Acarina: Oribatida: Damaeidae) from Georgia. Systematic and Applied Acarology. 22(11): 1884-1894


ბარამიძე, ნ., ხუციშვილი, მ., წყარუაშვილი, ზ. (2017). სახელმძღვანელო - თუთის აბრეშუმხვევიას ბიოლოგია


Tskaruashvili, Z., Baramidze, N., Khutsishvili,  M., Gujabidze, I. (2017). Development of methods form rational application of defective silk cocoon, Anniversary of Uzbek Scientific- Research Institute of Natural Fibers. MARGILAN 2017 Volume 1, 154-157pp, Conference the role of integration of knowledge - science of the organization at textile industry enterprises and resolution of topical


Baramidze, N., Gigolashvili, G., Khutsishvili, M., Tskaruashvili, Z., Kharatishvili, SH. (2017). Development of Research Methods for Mulberry Silkworm Disease-Nuclear Polyhedrose, Journal of Applied Biotechnology & Bioengineering 4(3): 618-620


Baramidze, N., Gigolashvili, G., Khutsishvili, M., Tskaruashvili, Z., Kharatishvili, SH, (2017). Prognostics of mulberry silkworm disease "nuclear polyedrosis in grain phase, BACSA 8th International Conference


Baramidze, N., Khutsishvili, M., Tskaruashvili, Z., Gujabidze, I. (2017). Creation a mulberry silkworm breed resistant to a disease nuclear polyhedrosis. BACSA 8th International Conference.pp- 21


Baramidze, N., Khutsishvili, M., Gujabidze, I., Tskaruashvili, Z. (2017). Effect of the bluish-green alga Spirulina on Mulberry silkworm disease "Nuclear Polyhedroze", BACSA 8th   International Conference. pp-97102


Japoshvili, G. (2016). New records of Encyrtids (Hymenoptera: Encyrtidae) from Georgia with description of five new species for science, Annals of Agrarian Science, 14:1-6


Lopes, T., Libert, PN., Stary, P., Japoshvili, G., Hatt, S., Francisi, F. (2016). Checklist of Aphidiinae (Hymenoptera: Braconidae) and Aphelinus (Hymenoptera: Aphelinidae) species from Belgium with respectively four and three new records Zootaxa 4092 (4): 548–560 SCI


Japoshvili, G., Rakhshani, H., Khajehali, J. (2016). A new species of Copidosoma (Hymenoptera: Encyrtidae) from Iran. Zoology in the Middle East. 62(3): 261-264.


Japoshvili, G., Higashiura, Y., Kamitani, S. (2016). A review of Japanese Encyrtidae (Hymenoptera), with descriptions of new species, new records and commentson the types described by Japanese authors. Acta Entomologica Musei Nationalis, 56(1):345-401


Mita, T., Handa, H., Higashiura, Y., Japoshvili, G. (2016). First report of Cheiloneurus exitiosus (Perkins, 1906) and Helegonatopus dimorphus (Hoffer, 1954) (Hymenoptera: Encyrtidae) from Japan, with remarks on their abundance in rice paddies. Biodiversity Data Journal. doi: 3897/BDJ.4.e9230


Fallahzadeh, M., Japoshvili, G., Saghaei, N. (2016). A contribution to the knowledge of the encyrtid wasps (Hymenoptera: Chalcidoidea, Encyrtidae) from southern Iran, with four new records. Journal of Insect Biodiversity and Systematics, 02(3):309-319.


Japoshvili, G., Kostjukov, V., Kosheleva, O. (2016). New Record of Tamarixia (Hymenoptera: Eulophidae) from Transcaucasia with Some Taxonomic and Biogeographical Notes. Journal of Entomological Research Society, 18(3):113-120 SCI


Kostjukov, V., Kosheleva, O., Japoshvili, G. (2016). First record of Mischotetrastichus Graham, 1987 (Hymenoptera, Eulophidae) from Transcaucasia. Eurasian Entomological Journal, 15(5):464-465


Japoshvili, G., Kostjukov, V. (2016). The First Record of Pronotalia Gradwell, 1957 (Hymenoptera, Eulophidae) Wasps from Georgia. Entomological Review, 95(4):855-859 [in Russian] SCI


Japoshvili, G. (2016). Updated list of genus Cryptocephalus Muller, 1764 (Coleoptera: Chrysomelidae) from Georgia. Proceedings of the Institute of Zoology, 25:128-131.


Kostjukov, V., Japoshvili, G. (2016). First record of Murcia-group of the genus Tetrastichus (Hymenoptera: Eulophidae) from Transcaucasia. Biological plant protection as the basis of ecosystem stabilization, Issue 9:162-166


Kostjukov, V., Japoshvili, G. (2016). First record of Holcotetrastichus Graham, 1987 (Hymenoptera: Eulophidae) from Transcaucasia. Biological plant protection as the basis of ecosystem stabilization, Issue 9: 148-151.


Japoshvili, G., Kostjukov, V. Kosheleva, O. (2016). First record of Anaprostocetus Graham, 1987 (Hymenotpera: Eulophidae) from Transcaucasia, Biological plant protection as the basis of ecosystem stabilization, Issue 9:125-128


Arabuli, T., Çobanoglu, S., Auger, P. (2016). Panonychus from Georgia: survey, taxonomical status and redescription of hadzhibejliae (Reck, 1947) (Acari, Tetranychidae). Zootaxa, 4114 (4): 464-476.


Barjadze, Sh., Murvanidze, M. (2016). New records of springtails (Collembola: Entomobryomorpha) and oribatid mites (Acari: Oribatida) in Georgia. Turkish Journal of Zoology. 40: 117-119


Murvanidze, M., Mumladze, L. (2016). Annotated checklist of Georgian oribatid mites. Zootaxa. 4089(1): 1-81.


Murvanidze, M., Mumladze, L., Arabuli, T., Barjadze, Sh., Salakaia, M. (2016). Oribatida diversity in different microhabitats of Mtirala National Park. Journal of Acarological Society of Japan. 25(S1): 35-49


Gujabidze, I., Baramidze, N., Khutsishvili, M., Tskaruashvili, Z. (2016). Characterization of new Georgian breeds of mulberry silkworm, Food and Agriculture Organization of the United Nations (AGRIS).


Baramidze, N., Khutsishvili, M., Tskaruashvili, Z. (2016). Comparative study of Georgian breeds of mulberry silkworm according to the main biotechnological characteristics, Elsevier. Annals of Agrarian Science 14 (2), 56-60


Hawro, V., Ceryngier, P., Tscharntke, T., Thies, C., Gagic, V., Bengtsson, J., Bommarco. R., Winqvist, C., Weisser, W., Clement, W., Japoshvili, G., Ulrich, W. (2015). Landscape complexity is not a major trigger of diversity and food web structure of European cereal aphid parasitoids. DOI 10.1007/s10526-015-9660-9. SCI


Japoshvili, G., Jalilvand, K., Vahedi, HA., Fallahzadeh, M. (2015). Metaphycus parthenolecanii sp. n. (Hymenoptera: Encyrtidae), a parasitoid of Parthenolecanium corni (Hemiptera: Coccidae) in Iran. Zoology in the Middle East. SCI


Kirkitadze, G., Japoshvili, G. (2015). Renewed checklist of bees (Hymenoptera: Apoidea) from Georgia. Annals of Agrarian Science, 13(1):20-32.


Japoshvili, G., Fallahzadeh, M., Mumladze, L. (2015). Predictive modeling for better understanding distribution and systematics of useful Encyrtids (Hymenotpera: Chalcidoidea: Encyrtidae). Annals of Agrarian Science, 13(1):33-42.


Japoshvili, G., Batsankalashvili, M. (2015). Hymenoptera biodiversity in the apple orchards of eastern Georgia. Proceedings of the Institute of Zoology, 24:246-252.


Hansen, L.O., Japoshvili, G. (2015). New records of Encyrtidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) from Norway V. Norwegian Journal of Entomology 62, 104–109.


Japoshvili, G., Hansen, L.O., Sørlibråten, O. (2015). New records of Aphelinidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) from Norway, with additional information on host associations and description of a new species. Norwegian Journal of Entomology 62, 110–116.


Japoshvili, G., Spodek, M., Be-Dov, Y. (2015). The parasitoid species (Hymenoptera: Chalcidoidea) of five Kermes species (Hemiptera: Coccoidea: Kermesidae) in Israel. Phytoparasitica, 43:341-351. SCI


Japoshvili, G. (2015). New records of Hymenopterans for Georgia from Mtirala National Park. Journal of Entomological Research Society. 17(2): 89-92. SCI


Gavkare, O., Sharma, P.L., Japoshvili, G. (2015). Parasitization of the Potato Aphid, Macrosiphum euphorbiae (Thomas), by Aphelinus asychis Walker in Greenhouses in India. Journal of Agricultural and Urban Entomology, 31(1):47-51.


Japoshvili, G. Hansen, L.O. (2015). New records of Encyrtidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) from Norway VI. Norwegian Journal of Entomology 62, 174–179.


Japoshvili, G., Fizdale, M., Van Driesche, R., Kirkitadze, G. (2015). Comparative Phenology and Cohort Survival of Beech Scale (Hemiptera: Eriococcidae) in Part of its Native Range (Caucasus Mountains, Georgia) and in an Invaded Area (Massachusetts, USA). Florida Entomologist, 98(4): 1193-1198 SCI


Arabuli, T., Çobanoglu S, Kvavadze E. (2015). New Records of Tenuipalpid mites (Acari: Tenuipalpidae) for Georgian and Caucasus Fauna. Turkish Journal of Zoology, 39: 335-337, DOI: 10.3906/zoo-1401-54.


Auger, P., Arabuli, T., Migeon, A. (2015). Two new species of Bryobia (Acarina, Prostigmata,Tetranychidae) from South France. ZooKeys, 480: 21-39. DOI: 10.3897/zookeys.480.9166.


Arabuli, T. (2015). Two New Records and List of Tenuipalpid mites (Acari: Tenuipalpidae) for Georgian Fauna. Proceedings of the Institute of Zoology, Vol. XXIV. pp. 33-45.


Lyubarsky, G., Carlos Otero, J., Barjadze, S., Arabuli, T. (2015). Review of the Genus Cryptophagus Herbst, 1863 (Coleoptera Cryptophagidae) From Georgia. REDIA, XCVIII: 133-140.


Mumladze, L., Murvanidze, M., Maraun, M., Salakaia, M. (2015). Oribatid mite communities along an elevational gradient in Sairme gorge (Caucasus). Experimental and Applied Acarology. 66: 41-51


Barjadze, Sh., Murvanidze, M., Arabuli, T., Pkhakadze, V., Mumladze, L., Chunashvili, T., Gratiashvili, N., Salakaia, M. (2015). Annotated List of the Invertebrates in the Caves of Racha Region (Western Georgia). Proceedings of the Institute of Zoology. 24: 46-56


Murvanidze, M., Todria, N. (2015). Oribatida diversity on limestone and clay quarries. Proceedings of the Institute of Zoology. 24: 159-169


Murvanidze, M., Arabuli, T. (2015). Oribatid mite diversity in Rhododendron ponticum L. canopy along an altitudinal gradient in Mtirala National Park. Acarologia 55(2): 219–230


Baramidze, N., Khutsishvili, M., Tskaruashvili, Z., Gujabidze, I. (2015). New technology of reeling silk cocoons, 7th BACSA International Conference “Organic Sericulture – Now and the Future” “ORGASERI” 2015 Sinaia,pp- 43-44, Romania April 19th – 24th


Barjadze, Sh., Japoshvili, G., Karaca, I., Ozdemir, I. (2014). Aphids (Hemiptera: Aphidoidea) of Golcuk Natural Park (Isparta Province, Turkey). Mun.Ent.Zool. 9(1):2006-213


Gavkare, O., Kumar, S., Japoshvili, G. (2014). Effectiveness of native parasitoids Myzus persicae (Sulzer) in greenhouse environments in India. Phytoparasitica, 42:141-144. SCI


Japoshvili, G., Hansen, LO. (2014). Revision of the genus Aphelinus Dalman (Hymenoptera: Chalcidoidea: Aphelinidae) in Norway with descriptions of three new species. Turkish Journal of Zoology. 38:552-558. SCI


Japoshvili, G., Hansen, LO. (2014). New records of Encyrtidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) from Norway VI. Norwegian Journal of Entomology 61, 180-185


Fallahzadeh, M., Japoshvili, G., Abdimaleki, R., Saghae, N. (2014). New records of Tetracneminae (Hymenoptera, Chalcidoidea, Encyrtidae) from Iran. Turkish Journal of Zoology. 38:515-518. SCI


Hasanshahi, G., Jahan, F., Abbasipour, H., Japoshvili, G. (2014). Report of Protaphelinus nikolskajae (Yasnosh, 1963) (Chalcidoidea: Aphelinidae), Parasitoid of the popilar aphid, Pemphigus immune from Iran. Journal of Plant Protection, 28(2): 274-276


Van Driesche, R., Japoshvili, G. (2014). Beech scale (Cryptococcus fagisuga Lindinger) (Hemiptera: Eriococcidae). pp. 289-297. In “The use of classical biological control to preserve forest in north America. Edited by Van Driesche R. and Reardon R. USDA Forest service, Publication FHTET-2013-2. 414 p.


Murvanidze, M. (2014). Oribatid mites of Georgian (Caucasus) caves including the description of a new species Ghilarovus Krivolutsky, 1966. International Journal of Acarology. 40(6): 463-472


Murvanidze, M., Mumladze, L. (2014). Oribatid mite (Acari: Oribatida) diversity in different forest stands of Borjom-Kharagauli National Park (Georgia). Persian Journal of Acarology. 3(4): 257-276


Japoshvili, G., Hansen, L.O., Guerrieri, E. (2013). The Norwegian species of Copidosoma Ratzeburg (Hymenoptera: Chalcidoidea: Encyrtidae). Zootaxa. 3619(2):145-153. SCI


Japoshvili, G., Abell, K., VanDriesche, R., Normark, B. (2013). The Aphelinidae and) on Tsuga spp. in Japan with the description of eight new species. Annals of the Entomological Society of America. 106(5):541-554 SCI


Japoshvili, G., Hansen, L.O. (2013). New records of Encyrtidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) from Norway II. Norwegian Journal of Entomology, 60:68-72


Japoshvili, G., Abell, K., VanDriesche, R., Normark, B. (2013). The Aphelinidae and Encyrtidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) parasitoids of armored scales (Hemiptera: Diaspididae) on Tsuga spp. in Japan with the description of eight new species. Annals of the Entomological Society of America. 106(5):541-554 SCI


Spodek, M., Ben-Dov, Y., Ghanim, M., Mendel, Z., Japoshvili, G., Ionescu, A. (2013). Taxonomy and life history of Kermesidae (Hemiptera:Coccoidea) species in Israel. Book of Abstracts, ISSIS XIII, Sofia, Bulgaria, p. 21


Kment, P., Fent, M., Japoshvili, G. (2013). Redescription of Urartucoris ermolenkoi (Hemiptera, Heteroptera, Coreidae) and a revised key to the genera of Pseudophloeini of the Western Palaearctic Region. ZooKey, 319:191-209. SCI


Fallahzadeh, M., Japoshvili, G. (2013). Corrections to the list of Encyrtidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) from Iran. Journal of Entomological Research Society, 15(2):117-121. SCI


Hansen, L.O., Japoshvili, G. (2013). New records of Encyrtidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) from Norway III. Norwegian Journal of Entomology, 60:196-200


Shetekauri, Sh., Darchiashvili, G., Kopaliani, N., Japoshvili, G., Tarkhnishvili, D., Bukhnikashvili, A., Tsiklauri, Kh., Ninua, N., Pkhakadze, V., Mumladze, L., Jorjadze, I. (2013). Atlas of Georgian Wildlife. Plants and Animals. Sulakauri publishing. p. 152.


Arabuli, T., Kvavadze, E. (2013). New Record for Caucasus Fauna: Cenopalpus (Cenopalpoides) wainsteini Livschitz & Mitrofanov, 1967 (Acari: Tenuipalpida), additional description and three new host plants. International Journal of Acarology, Volume: 39, Issue 07, 538-541.


Mumladze, L., Murvanidze, M., Behan-Pelletier, V. (2013). Compositional patterns in Holarctic peat bog inhabiting oribatid mite (Acari: Oribatida) communities. Pedobiologia. 56: 41-48


Murvanidze, M., Mumladze, L., Arabuli, T., Kvavadze, Er. (2013). Oribatid mite colonization on sand and manganese tailing sites. Acarologia. 53(2): 127-139


Gogolashvili, G., Baramidze, N., Khutsishvili, M., Gujabidze,  I., Giorgadze, A. (2013). Effect of Biostimulator “Asma -1” on Mulberry Silkworm Embryo ATP-ase Activity, 6th BACSA INTERNATIONAL CONFERENCE “Building Value Chains in Sericulture” “BISERICA” 2013 Padua, Italy April 7th – 12th, pp 305- 310.


Murvanidze, M., Weigmann, G. (2012). Two new species of oribatid mites (Acari, Oribatida) Haplozetes longisacculus and Scutovertex armazi from Georgia (Caucasus). Acarina 20 (2): 167-172