ჩაის სუბტროპიკული კულტურების და ჩაის მრეწველობის ინსტიტუტი

ჩაის სუბტროპიკული კულტურების და ჩაის მრეწველობის ინსტიტუტი

ინსტიტუტის ძირითადი მისია მდგომარეობს - მსოფლიოს ყველაზე ჩრდილოეთით მდებარე სუბტროპიკებში ჩაის, ციტრუსოვანთა, სუბტროპიკული ხეხილოვანი და ტექნიკური კულტურების მაღალი და სტაბილური მოსავლის მიღების და ნედლეულის შენახვა-გადამუშავების ტექნოლოგიების და ტექნიკური საშუალებების დამუშავების სამეცნიერო უზრუნველყოფაში.

ინსტიტუტი დაფუძნდა 1930 წელს სპეციალურად შექმნილ დასახლებაში ანასეულში, ქ. ოზურგეთში, შავი ზღვის სანაპიროდან 20 კმ-ის დაშორებით. ფაქტობრივად საქმიანობს 1901 წლიდან ოზურგეთის საყრდენი პუნქტის დაარსების პერიოდიდან.. ,ინსტიტუტის მრავალპროფილიანი კვლევები საფუძვლად დაედო ჩაის, ციტრუსოვანთა და სუბტროპიკული ხეხილოვანი კულტურების მაღალი და სტაბილური მოსავლის მიღებას და გადამამუშავებელი ინდუსტრიის განვითარებას. 2011 წლიდან ინსტიტუტი თავის საქმიანობას აგრძელებს ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის შემადგენლობაში.

კვლევების ძირითადი მიმართულებებ:

კვლევებით გათვალისწინებულია შემდეგი ძირითადი ამოცანების განხორციელება:

ინსტიტუტში ფუნქციონირებს ოთხი სამეცნიერო ლაბორატორია: მცენარეთა სელექციის და აგროტენოლოგიის, აგროქიმიის და ნიადაგმცოდნეობის, მცენარეთა დაცვის და საინჟინრო-ტექნოლოგიური.

საკონტაქტო ინფორმაცია

თემურ რევიშვილი

ლიმონი საოთახე კულტურა (2022 - 2023)

ციტრუსოვანთა ნაყოფებს შორის, ვიტამინ C-ს და ორგანული მჟავების მაღალი შემცველობის გამო, ლიმონი ითვლება სამკურნალო თვისებების მქონე ნაყოფად, ლიმონის მცენარის დაბალი ყინვაგამძლეობის გამო მისი ღია გრუნტში წარმოება საქართველოს პირობებში რამდენადმე შეზღუდულია. ოთახის ლიმონის უპირატესობა ისაა, რომ ხელსაყრელი პირობები იქმნება მცენარის ზრდა - განვითარებისთვის. ასევე მნიშვნელოვანია მცენარის დეკორაციული თვისებები, - მარადმწვანე ფოთლებით, ხასიათდება სასიამოვნო სურნელით, გამოყოფს ეთეროვან ზეთებს, აჯანსაღებს ჰაერს, მიმზიდველია მისი ყვავილი და ნაყოფი.


მანდარინის წარმოების სრული ჯაჭვი: ტრენინგების კურსი აჭარა-გურიის ფერმერებისათვის (2022)

კურსი მოიცავს სრულ ინფორმაციას შემდეგ საკითხებზე: მანდარინის ჯიშურ შემადგენლობას, გაშენების ტექნოლოგია, მანდარინის გასხვლა-ფორმირება, კვება და განოყიერება, მავნებელ-დაავადებებისა და სარეველებისგან ინტეგრირებული დაცვის ღონისძიებები, მოსავლის აღება და შენახვა-ტრანპორტირება.


ჩაის პლნტაციის რიგთაშორისების დამმუშავებელი და ფოთლის ხელით საკრეფი ინოვაციური ტექნოლოგიები და აპარატები (2022)

პროექტის მიზანია ჩაის პლანტაციის მოვლა-მოყვანის და მოსავლის აღების სამუშაოებზე შრომითი დანახარჯების შემცირება და საბოლოო ჯამში დამატებითი მოგებას მიღება, რისთვისაც შემუშავდება 2 ერთეული ინოვაციური ტექნოლოგიური საპილოტე მოწყობილობა: - ერთი, უზრუნველყოფს ჩაის პლანტაციის რიგთაშორისების გაწმენდას სარეველებისგან, მათ დაქუცმაცებას და მიღებული მასის ნიადაგში ჩაკეთებას, რაც ხელს უწყობს პლანტაციაში ორგანული ნაერთების და ჰუმუსის დაგროვებას, ნიადაგის სტრუქურის გაუმჯობესებას და დადებითად მოქმედებს პლანტაციის ბიოლოგიურ პროდუქტიულობაზე. - მეორე, ჩაის ფოთლის ხელის საკრეფი ინოვაციური აპარატი და ტექნოლოგიური პროცესი, რომელიც უზრუნველყოფს ჩაის ფოთლის შერჩევით კრეფას ყლორტების ჭრის სიმაღლის რეგულირების გზით, ზრდის ნაზი დუყების აღების პროცესის ეფექტიანობას და საბოლოო ჯამში მოსავლიანობას.

 


მწვანე ჩაის ენერგოდამზოგი ახალი სამანქანო ტექნოლოგიის შემუშავება და რეალურ გარემოში ტესტირება (2021 - 2023)

მწვანე ჩაის წარმოება ენერგოტევად დარგს განეკუთვნება. მთავარი ტექნოლოგიური პროცესია ფიქსაცია. კვლევის მიზანია მწვანე ჩაის წარმოების ენერგეტიკული დანახარჯების მნიშვნელოვნად შემცირება ახალი ინოვაციური ტექნოლოგიური პროცესების გამოყენებით, საცდელი დანადგარების (მომხალავი, შემშრობი, საგრეხი, საშრობ-მაფორმირებელი) დამზადება, რეალურ პირობებში ტესტირება, ენერგო-დამზოგი ახალი სამანქანო ტექნოლოგიის შემუშავება, პროდუქციის საცდელი პარტიის დამზადება და კვლევის შედეგების გავრცელება. კვლევის იდეა მდგომარეობს მასში, რომ დასახული მიზნის მისაღწევად ენერგიის წყაროდ პირველად იქნა გამოყენებული ინდუქციის მეთოდით წარმოქმნილი თბური ენერგია, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის ენერგიის გარდაქმნის სიჩქარეს და თბური ენერგიის გამოყენების ეფექტიანობას. კვლევის იდეის სიახლე დადასტურებლია საქართველოს პატენტით AP 2022 15792 A - „ჩაის ფოთლის მომხალავი დანადგარი“ (სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი #12 (591), 2022. 06.27).


მწვანე ჩაის წარმოების ინოვაციური ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიური დანადგარი (2021 - 2022)

პროექტის მიზანია ჩაის ფოთლის საფიქსაციო/მომხალავი ახალი თაობის ენერგოდამზოგი დანადგარის საპილოტე ნიმუშის დამზადება, გამოცდა და მისი  გამოყენებითთ მწვანე ჩაის მიღების ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიური პროცესის შემუშავება.


ლურჯი მოცვის და აქტინიდიის (კივი) გაშენება და მოვლა (2021)

სასწავლო პროგრამა მოიცავს შემდეგ თემებს: ლურჯი მოცვის და აქტინიდიის (კივი) ჯიშები, გამოზრდის და გაშენების ტექნოლოგიები, ბაღის გასხვლა-ფორმირება, კვება და განოყიერება, მავნებელ-დაავადებეის, სარეველების და სტრესული ფაქტორების მართვა, მოსავლის მართვა.   


ჩაის ბუჩქის გასხვლის ინოვაციური ტექნიკური საშუალება (2021)

პროექტის მიზანია ჩაის ბუჩქის შპალერული გასხვლის მცირე სამექანიზაციო ინოვაციური ტექნიკური საშუალების შემუშავება, დანადგარის ექსპერიმენტული ნიმუშის დამზადება, ქარხნულ და საველე პირობებში გამოცდა. დანადგარის შემუშავებისათვის გამოყენებულია სერიული წარმოების, მოტობლოკი, რომელზეც სასხლავი მექანიზმის მიერთებისათვის მოწყობილია სათანადო საყრდენი. ჩაის ბუჩქის გასხვლის დონის (სიმაღლე) რეგულირებისათვის, მაკრატელს გააჩნია მიმმართველებში ვერტიკალური გადაადგილების შესაძლებლობი. სასხლავი მექანიზმი მოძრაობაში მოდის მოტობლოკის ძრავრედუქტორის გამომავალი მბრუნავი ღერძის საშუალებით. მუშა პროცესებისათვის საჭირო რეჟიმების დამყარება და კონტროლი ხორციელდება მართვის სახელურებით და პულტებით, რომელსაც ახორციელებს ოპერატორი.


საქართველოს სოფლის მეურნეობაში პროფესიული განათლების და ექსტენციის სისიტემის მოდერნიზება (2019)

პროექტით გათვალისწინებულია ჩაის მწარმოებელი ფერმერებისა და სპეციალისტების (გურიის რეგიონი) მოკლევადიანი მომზადება/გადამზადების სპეციალური სასწავლო პროგრამის განხორციელებით.


ქალები მავნებლებისაგან პალმის ნარგავების დაცვაში გარემოსთვის უსაფრთხო საშუალებებით (2019)

პროექტის ფარგლებში შესწავლილია შავი ზღვისპირეთის ფინიკის პალმის მავნებლები - პალმის წითელი ცხვირგრძელა და სამხრეთ ამერიკული ჩრჩილის მონიტორინგი, პოპულაციები და ბიოეკოლოგია.


მოკლევადიანი პროფესიული სასწავლო პროგრამა“ აგრობიზნესის სერტიფიცირებული სპეციალისტი (2018)

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა მოკლევადიანი პროფესიული სასწავლო პროგრამა - "აგრობიზნესის სერტიფიცირებული სპეციალისტი", პროგრამა მოიცავს შემდეგ მოდულებს: "ნიადაგი და ნიადაგის მოვლა" და "აგროქიმია"; „ლურჯი მოცვის აგროტექნოლოგია“, "აგრობიზნესის ადმინისტრირება“, "კომპიუტრულ უნარები". პროექტის ფარგლებში ბენეფიციარებმა გაიარეს სრული თეორიული, პრაქტიკული და ლაბორატორიული სასწავლო კურსები რეგიონისთვის დამახასიათებელი პრიორიტეტული სასოფლო-სამეურნეო დარგების მიმართულებით.


სასოფლო-სამეურნეო კულტურების (ჩაი, მანდარინი, თხილი, კივი, ლურჯი მოცვი, სიმინდი, ხორბალი, ვაზი) ქვეშ ახალი მარკის სასუქების გამოყენების ეფექტიანობის შეფასება (2017 - 2021)

პროექტის ფარგკებში გათვალისწინებულია ახალი სახის კომპლექსური სასუქების გამოყენების ეფექტიანობის დადგენა და განოყიერების სისტემის სრულყოფა, მიღებული მოსავლის ხარისხობრივი და ბიოქიმიური მაჩვენებლების შესწავლა და საკონსულტაციო - საინფორმაციო მომსახურების განხორციელება, მათ შორის, კლიმატური პარამეტრების ცვლილების შედეგად გამოწვეული სტრესული სიტუაციების ფონზე. აქტუალურია ამ ცვლილებებისადმი ადაპტირებული ტექნოლოგიების და ახალი მიდგომების შემუშავება. კლიმატური ცვლილების პირობებში კულტურულ მცენარეთა განოყიერებისთვის ახალი სახის ხსნადი და თხევადი სასუქების გამოყენება მნიშვნელოვან ამოცანას წარმოადგენს სტაბილური მაღალი ხარისხის მოსავლიანობის მისაღებად, რაც ამ კვლევის მიზანს წარმოადგენს.     

 


აგრარული პროფილის სპეციალისტების გადამზადების ცენტრი (2016 – 2017)

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი აქტიურად მუშაობს პროფესიული გადამზადების ცენტრების ფორმირებაზე როგორც აღმოსავლეთ, ასევე დასავლეთ საქართველოში. პროფესიული გადამზადების ცენტრის ბაზირების ადგილად, ქვეყნის დასავლეთში, განსაზღვრულია კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსის დასავლეთ საქართველოს ცენტრი (ქ. ოზურგეთი, ანასეული), რომელსაც გააჩნია შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ლაბორატორიები და სასწავლო აუდიტორიები. პროექტის ფარგლებში შეიქმნა აგრარული პროფილის პროფესიული გადამზადების სასწავლო პროგრამები. პროექტის ფარგლებში ბენეფიციარებმა გაიარეს სრული თეორიული, პრაქტიკული და ლაბორატორიული სასწავლო კურსები რეგიონისთვის დამახასიათებელი პრიორიტეტული სასოფლო-სამეურნეო დარგების მიმართულებით. ბენეფიციარებმა შეისწავლეს სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა მავნებელ-დაავადებების იდენტიფიცირების და მათ წინააღმდეგ ინტეგრირებული ბრძოლის თანამედროვე მეთოდები, მეფუტკრეობის, ვეტერინარიისა და მეცხოველეობის საფუძვლები, სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოვლა-მოყვანის სრული აგროტექნოლოგიური და ნედლეულის შენახვა-გადამუშავების ტექნოლოგიები.


პედაგოგების პროფესიული გადამზადების ცენტრი (2016 - 2017)

პროექტი განხორცილედა კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსის დასავლეთ საქართველოს ცენტრში (ქ. ოზურგეთი, ანასეული).თანამედროვე მოწყობილობებით აღჭურვილი ქიმია-ბიოლოგიის და ფიზიკის სასწავლო ლაბორატორიებში. პროექტის ფარგლებში რეგიონის ქიმიის, ბიოლოგიის და ფიზიკის 159-ზე მეტმა პედაგოგებმა გაიარა გადაზადების თეორიული და ლაბორატორიული კურსი. 


საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის ამაღლების პროექტი (2015 - 2018)

საქართველოს საოფლო-სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის აღდგენის პროექტის ფარგლებში ჩამოყალიბდა თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი სასწავლო და საკონსულტაციო ლაბორატორია "აგროფარმ +", რომელიც შემდეგი საქმიანობის განახორციელებაზეა ორიენტირებული:  სასწავლო - საკვალიფიკაციო კურსები სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა პრიორიტეტული დარგების მიმართულებით; სადემონსტრაციო ნაკვეთების ორგანიზება, აგროქიმიკატების გამოცდის და გამოყენების რეგლამენტების დადგენის მიზნით; ანალიზების ჩატარება.


სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სათესლე/სარგავი მასალისა და ეკოლოგურად უსაფრთხო (ორგანული) პროდუქციის წარმოება დახურულ სისტემებში - ინ ვიტრო წარმოება და ვერტიკალური ფერმა (2013 - 2016)

პროექტი განხორცილედა კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსის დასავლეთ საქართველოს ცენტრში (ქ. ოზურგეთი, ანასეული). პროექტის ფარგლებში მოეწყო ფიტოტრონი ხელოვნური კლიმატური პირობებით და  მრავალსართულიანი სტელაჟებით   (ვერტიკალური ფერმა), რომლის  დანიშნულება არის ერთდროულად სხვადასხვა  სასოფლო- სამეურნეო კულტურების ჯანსაღი  პრდუქციის წარმოება უწყვეტად, მთელი წლის განმავლობაში.


ჩაის ფოთლისაგან ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების (კატეხინების ჯამი, კოფეინი, თეანინი) გამოყოფის ახალი ტექნოლოგიური პროცესის შემუშავება (2013 - 2015)

მცენარეული პრეპარატების და ბიოლოგიურად აქტიური დანამატების წარმოება სწრაფად განვითარებადი მიმართულებაა კვების ინდუსტრიაში. აქტუალურია მაღალი ბიოლოგიური აქტივობის ნატურალური ბიოპრეპარატების მიღების ახალი, ეკოლოგიურად უსაფრთხო ტექნოლოგიების შემუშავება. ჩაი წარმოადგენს ფენოლური ნაერთების (კატეხინები), ალკალოიდის კოფეინი და იშვიათი ამინომჟავის თეანინის მდიდარ წყაროს. პროექტის არსია ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების - კატეხინების ჯამის (ვიტამინი P), კოფეინის და თეანინის პრეპარატების გამოყოფის ახალი, ეკოლოგიურად უსაფრთხო პროცესის და აპარატურულ-ტექნოლოგიური სქემის შემუშავება ჩაის ფოთლის ღრმა და მაღალტექნოლოგიური დამუშავების გზით. დასახული მიზანი მიიღწევა მრავალკომპონენტიანი სისტემის, - ჩაის ექსტრაქტის დაყოფის მემბრანული პროცესების კომბინირებული მეთოდების გამოყენებით.


ცანავა, ., მამულაიშვილი, .,  რევიშვილი, ., გობრონიძე, .,  აფხაზავა, .  (2023). ჩაის პლანტაციების განოყიერების სისტემის სრულყოფა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის „მოამბე“.


ცანავა, ვ., მამულაიშვილი, ი.,  რევიშვილი, თ., გობრონიძე, ე.,  აფხაზავა, დ.  (2023). ჩაის პლანტაციების განოყიერების სისტემის სრულყოფა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის „მოამბე“.


ანდღულაძე,  .,  დოლიძე, ., შავიშვილი,  . (2023). ელექტროკონტაქტური გაცხელების ტექნოლოგიური ეფექტი ჩაის წარმოებაში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ‘საკვები პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები“, ქ. ქუთაისი, ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.


მამულაიშვილი, ი. (2023). ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით აგროტექნიკურ ღონისძიებათა სისტემა და ნიადაგის თვისებები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „საკვები პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები“, ქ. ქუთაისი, ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.


გობრონიძე, ე., აფხაზავა, დ. (2023). სტევიის თხევადი კონცენტრატის მიღების ტექნოლოგიური პარამეტრები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ‘საკვები პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები“, ქ. ქუთაისი, ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.


გობრონიძე, . (2023). დაბალკალორიული კომპოტის ტექნოლოგია სტევიის ექსტრაქტზე. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის „მოამბე“.


ნიკოლაშვილი,  . (2023). ბიოპრეპარატ ბიტოქსიბაცილინის მოქმედება ზოგიერთ მავნებელზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ‘საკვები პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები“, ქ. ქუთაისი, ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.


აფხაზავა, .,  გოლიაძე, ., ვანიძე, ., ქარცივაძე, ., კალანდია, . (2023). დასავლეთ საქართველოს ლიმონის სამრეწველო ჯიშების ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთები. J., Antioxidant.


Revishvili, T.,  Apkhazava, D., Gogia, N., Esaishvili, M., Chkhikvishvili D. (2022). Catechins and Antioxidant Activity in Georgian and Foreign Tea Union of European Academies for Science Applied to Agriculture, Food and Nature (UEAA) Scientific News – The UEAA “Best Scientific Abstracts Competition”, 23.3.


Tsanava, V.,  Mamulaishvili, I.,  Revishvili, T.,  Vizirskaya, M., Goliadze, V., Abkazava, D. (2022). Foliar Nutrition of Fruit Crops in the Subtropikal Conditions of Georgia, J., Plodorodie (ISSN 1994-8603), #6 (128), p. 36-40.


ცანავა, ვ., მამულაიშვილი, ი.,  რევიშვილი, თ.,  ვიზირსკაია, მ., გოლიაძე, ვ., აფხაზავა, დ. (2022). კულტურების ფოთლოვანი კვება საქართველოს სუბტროპიკების პირობებში. ჟ., „ნაყოფიერება“, #6 (129),გვ. 36-40.


დოლიძე, ბ.,  რევიშვილი, თ., ანდღულაძე, ზ.,  გამახარია, ა.,  პაპიძე,  ზ. გობრონიძე, ე. (2022). მწვანე ჩაის ინოვაციური ტექნოლოგია. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის „ მოამბე“, #2 (48), გვ. 41-48.


ჯაყელი, ე., ბერაძე, ლ., გუნთაძე,  ნ., დოლიძე, ვ. (2022). ციტრუსოვანთა ფრთათეთრას Dialeuroides citri (Ashmead) (insecta; Hemiptera:Aleuroididae) ბიოლოგიური კონტროლის პერსპექტივები საქართველოს სუბტროპიკულ ზონაში. საქ. მეცნ. აკადემიის მოამბე. #1 (47) თბილისის,  გვ. 70-74.


ბერაძე, ლ., ჯაყელი, ე. (2022).  ჭიჭინობელას Ricania simulans-ის ენტო-მოპათოგენური სოკო-Beauveria bassiana. საქართველოს სოფლის მეურნე-ობის მეცნ.იერებათა აკადემიის მოამბე. #1 (47) თბილისის, გვ. 76 – 79.


ბერაძე, ლ.,  ბასილია, ი., ჯაყელი, ე.,  გუნთაძე, ნ.,  საჯაია, გ. (2022).  აზიური ფაროსანას - Halomoroha halys ენტომოპათოგენური სოკო - Fusarium sporotrichiela Bilai. საქ. მეცნ. აკადემიის მოამბე. #1 (47) თბილისის,  გვ. 72-75 .


ბერაძე, ლ., ბასილია, ი., ჯაყელი, ვ., ტაკიძე, რ., გუნთაძე,  ნ., ჯაყელი, ე. (2022).  თხილის ვერტიცილიოზური ხმობის ეპიფიტოტია დასავლეთ საქართველოში. საქ.ართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. #1 (47), გვ. 67 – 71.    


მემარნე, გ.,  ქაშაკაშვილი, ც. (2022). მუტაციები და ფორმათწარმოქმნის თავისებურებები ციტრუსოვნებში. ბათუმი, 426 გვ.


Revishvili, T.,  Dolidze, B., Andguladze, Z.  (2022).  Innovative Tec hnical Device for Pruning Tea Bush. International Scientific Conference „AGRICULTURAL MECHANIZATION AND TECHNOLOGY IN EUROPE AND PESPECTIVES“, p. 137-140, Tbilisi, 27-28 May.


გობრონიძე, ე. (2021). აქტინიდიის ნაყოფების გადამუშავების ტექნოლოგიური პარამეტრები. საერთაშორისო სამეცნნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციური პროცესები და ტექნოლოგია“ შრომების კრებული, ქუთაისი, 24-25 ივნისი,  გვ. 163 – 166. 


მამულაიშვილი, ი.  (2021).  ბუნებრივი აგრომადნები და ეკოლოგიური უსაფრთხოება. საერთაშორისო სამეცნნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციური პროცესები და ტექნოლოგია“ შრომების კრებული, ქუთაისი, 24-25 ივნისი, გვ. 225 – 229.  


მამულაიშვილი, ი.  (2021).  ბუნებრივი აგრომადნები და ეკოლოგიური უსაფრთხოება. საერთაშორისო სამეცნნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციური პროცესები და ტექნოლოგია“ შრომების კრებული, ქუთაისი, 24-25 ივნისი, გვ. 225 – 229.   


აფხაზავა, დ.,  გოლიაზე, ვ.,  ქაშაკაშვილი, ც., რევიშვილი, თ. (2021). საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციური კვლევის ასპექტები აგრარულ მეცნიერებაში“ შრომების კრებული, თბილისი 20 – 21 ნოემბერი, გვ. 36 – 38.


რევიშვილი, თ., დოლიძე, ბ., ანდღულაძე, ზ., შავიშვილი, ლ. (2021). ჩაის ბუჩქის გასხვლის ინოვაცირი ტექნიკური საშუალება და ტექნოლოგიური პროცესი. საერთაშორისო სამეცნნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციური პროცესები და ტექნოლოგია“ შრომების კრებული, ქუთაისი, 24-25 ივნისი, გვ. 63 – 67.


გოლიაძე, ვ., ქაშაკაშვილი,  ც., აფხაზავა, დ.  (2021). ლაიმი. საერთაშორისო სამეცნნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციური პროცესები და ტექნოლოგია“ შრომების კრებული, ქუთაისი, 24-25 ივნისი, გვ. 63 – 67.


მამულაიშვილი, ი., გობრონიძე, ე.  (2021). სტევიის კულტურა დასავლეთ საქართველოს ტენიან სუბტროპიკებში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის „მოამბე“ #1 (45). გვ. 59 – 63.


Samadashvili, T., Vizirskaya, M., Revishvili, T. (2021). Analiysis of thfe Results of the study of liquld Mineral Fertilizer KAS-32 and Prorpeets for its Distribution in Georgia. Modern Movement of Science: of the 12 th International Scientific and Practical Internet conference, Aprl 1-2, Dnipro, Ukraine  (abstracts of conference, 189 – 190).


ნიკოლაშვილი, ა. (2021). მავნე ორგანიზმების სახეობათა მრავალფეროვნება სუბტროპიკულ მემცენარეობაში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის „მოამბე“ #1 (45),  გვ. 95 – 97.


ჩიკაშუა, ქ. (2021). ლიმონ მონაკელოს პოლიპლოიდური ფორმების მცირეთესლიანობა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე #2. გვ. 26 – 27.


რევიშვილი, თ., მიქაძე, თ. (2021). სუბტროპიკული ხილის დაკონსერვება. ჟ., აგრარული საქართველო #5, (108), 2021, გვ. 16 – 22.


Revishvili, T., Chkhikvishvili, I.,  Mikadze, T. (2021). The most northern, Georgian speciality teas, chemical specificities (characteristies) and industry. Bulleten Georgian National Academy of Seiences, vol. 15, №1, 2021, 63 – 68.


Chkhikvishvili, T., Revishvili, D., Apkhazava, D., Abkhazava, N., Gogia, M.  (2021).  Esaishvili, D. Chkhikvishvili. Catecins and antioxidant acrivity of tea products. Annals Agrarian Seience, vol.19, #1, 39 – 45.  


Tsanava, V., Mamulaishvili, I., Revishvili, T., Vizirskaia, M. (2021).  The development of regional technologies of mineral nutrition for agricultural crops as a potential adaptation measure to increase adaptive capacity of agriculture climate change on the example of Georgia. International Agricultural Journal #4 (382), 91 – 95.


რევიშვილი, თ., მიქაძე, თ. (2021). სუბტროპიკული კულტურების ტექნოლოგია.. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, თბილისი,  255 გვ.


რევიშვილი, თ., მიქაძე, თ. (2020). ჩაის ქიმია, ტექნოლოგია, დეგუსტაცია და მოწყობილობასუბტროპიკული კულტურების ტექნოლოგია.. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, თბილისი, 189 გვ.


ჩხიკვიშვილი, ი., რევიშვილი, შავიშვილი, ლ., თ., დოლიძე, ბ.  (2020). ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების ცვალებადობა ქართული ჩაის კულტივირების და ველურად ზრდის პირობებში  მე -2 საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული ინტერნეტ - სკონფერენცია "ჩაის კულტურის ეკოლოგია, ბიოლოგია და ტექნოლოგია".


ცანავა, ვ., მამულაიშვილი, ი., გაბუნია, ც. (2020).  ჩაის პლანტაციების განოყიერების ეკოლოგიზირებული სისტემის შემუშავება. მე -2 საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული ინტერნეტ - კონფერენცია "ჩაის კულტურის ეკოლოგია, ბიოლოგია და ტექნოლოგია".


ნიკოლაშვილი, ა. (2020). კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა მწერებზე. სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: კლიმატის ცვლილება და საქართველოს აგრო ბიომრავალფეროვნება. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, თბილისი,  25 სექტემბერი.


გოლიაძე, ვ., აფხაზავა, დ.,  ქაშაკაშვილი, ც.  (2020). სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: კლიმატის ცვლილება და საქართველოს აგრობიომრავალფეროვნება. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, თბილისი, 25 სექტემბერი.


ჩხიკვიშვილი, ი., შავიშვილი, ლ., რევიშვილი, თ., ჩხიკვიშვილი, დ., დოლიძე, ბ. (2020).   კატეხინების და ბილოგიურად აქტიური ნაერთების ცვალებადობა ჩაის მცენარის კულტივირების და გაველურების პირობებში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის „მოამბე“, #2 (44).  გვ. 46 – 54.


Chkhikvishvili, I., Revishvili, T., Apkhazava, D.,  Gogia, N.,  Esaishvili, M., Chkhikvishvili, D. (2020). Catechins and Antioxidant Activity in Georgian and Foreign Tea. 28 th International Online Conference "Functional and Healthy Foods for Longevity: Bioactive Compounds and Biomarkers in Age-Related Diseases". 28-29, August 2020, Functional Food Institute, San Diego, USA, p. 13 – 15.


Chkhikvishvili, I., Revishvili, T., Apkhazava, D.,  Gogia, N., Esaishvili, M., Chkhikvishvili, D. (2020). Catechins and Antioxidant Activity in Georgian and Foreign Tea. 28 th International Online Conference "Functional and Healthy Foods for Longevity: Bioactive Compounds and Biomarkers in Age-Related Diseases". 28-29, August 2020, Functional Food Institute, San Diego, USA, p. 13 – 15.


ნიკოლაშვილია. (2020). ბიტოქსიბაცილინის მოქმედება მცენარეთა ზოგიერთ მავნებელზე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საკვები პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები“ შრომების კრებული, ქუთაისი, საქართველო, 20-21 თებერვალი,გვ. 117-120.


ქაშაკაშვილი, ., გოლიაძე, ., აფხაზავა, . (2020). ბერგამოტის წარმოება და გამოყენების პერსპექტივები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საკვები პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები“ შრომების კრებული, ქუთაისი, საქართველო, 20-21 თებერვალი, გვ. 148 -151.


გობრონიძე, ., აფხაზავა, . (2020). სტევიის თხევადი კონცენტრატის მიღების ტექნოლოგიური პარამეტრები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საკვები პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები“ შრომების კრებული, ქუთაისი, საქართველო, 20-21 თებერვალი,  გვ. 227 -230. 


 მამულაიშვილი, ვ., ლომინაძე,  შ. (2020). ნიადაგის თვისებები და აგროტექნიკურ ღონისძიებათა სისტემა ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საკვები პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები“ შრომების კრებული, ქუთაისი, საქართველო, 20-21 თებერვალი, გვ. 111 - 114.


ჩიკაშუა, ქ., გობრონიძე, ე. (2020). ლიმონის სხვადასხვა პლოიდობის თესლებზე ფიტოჰორმონ ჰიბერელინის მჟავას ზემოქმედების შედეგი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საკვები პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები“ შრომების კრებული, ქუთაისი, საქართველო, 20-21 თებერვალი, გვ. 161-163.


ანდღულაძე, ზ., დოლიძე, ბ., შავიშვილი, ლ., მუხაშავრია,  გ. (2020). ელექტრო-კონტაქტური გაცხელების ეფექტი ჩაის წარმოების ტექნოლოგიურ პრო-ცესებში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საკვები პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები“ შრომების კრებული, ქუთაისი, 20-21 თებერვალი, 2020, გვ. 201 -205.


რევიშვილი, .,  მიქაძე, ., დოლიძე. (2020). ქართული სპეციალიზებული ჩაის ტექნოლოგია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საკვები პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები“ შრომების კრებული, ქუთაისი, საქართველო, 20-21 თებერვალი, გვ. 335-337.


გოლიაძე,  ., ქაშაკაშვილი, ., აფხაზავა, ., რევიშვილი, . (2019). იაპონური მუშმულას პერსპექტიული ფორმების კვლევის შედეგები (თანაავტორობით). საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის „ მოამბე“ #2 (142), გვ. 39-42;


გოლიაძე, ვ., ცეცხლაძე, ც., ყიფიანი, ნ., შალამბერიძე,  მ. (2019). უეკლო მაყვლის წარმოების აგროტექნოლოგია, USAID / REAP, ელექტრონული, 33 გვ.


გოლიაძე, ვ., ცეცხლაძე, ც.,  შონია, რ., ლიპარტია, დ. (2019).  თხილის წარმოების აგროტექნოლოგია. USAID/REAP, ელექტრონული, 51 გვ.


ცანავა, ვ. (2019). სასოფლო-სამეურნეო ლექსიკონი (რედაქტორები: თ. ურუშაძე, გ. კვესიტაძე, ა. არაბული, ზ. ბარათაშვილი), საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, თბილისი, 398 გვ.


გოლიაძე, ვ., ლორთქიფანიძე, რ., ცეცხლაძე, ც., ავალიშვილი, ნ. (2019). დაფნის წარმოების აგროტექნოლოგია, USAID/REAP, ელექტრონული, 26 გვ.


გოლიაძე, ვ., ცეცხლაძე, ც., ყიფიანი, ნ., შალამბერიძე,  მ. (2019). მოცვის წარმოების აგროტექნოლოგია, USAID/REAP, ელექტრონული, 32 გვ.


გოლიაძე, ., ცეცხლაძე, ც.,  თაბაგარი, მ. (2019). კივის წარმოების აგროტექნოლოგია, USAID/REAP, ელექტრონული, 23 გვ.


გოლიაძე, ., ქაშაკაშვილი, ., აფხაზავა, ., რევიშვილი, . (2019). ფეიჰოას პერსპექტიული ფორმების კვლევის შედეგები. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის „ მოამბე“ #1 (141), გვ. 15-19;


რევიშვილი,  .,  ძნელაძე, .,   აფხაზვა,  .,  დოლიძე, . (2019). ჩაის უნარჩენო ტექნოლოგია და ბიოლოგიურად აქტიური პრეპარატები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ინტერნეტ-კონფერენცია „ეკოლოგია, ბიოლოგია და ჩაის მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია“, 14 – 16 მაისი.


გაბრიჩიძე,  .,  ჩიკაშუა, .,  გუნთაძე, . (2019). სუბტროპიკული ხურმა (Diospiros kaki), ბაღის გაშენება, მოვლა. ჟ. „აგრარული საქართველო“, #5 (93), გვ.24-28.


სამადაშვილი, ც., რევიშვილი, თ., ვიზინსკაია, მ., ჩხუტიაშვილი, გ., ბენდიანიშვილი, ნ., ჩოხელი, მ. (2018). თხევადი მინერალური სასუქი KAS-32-ის გამოყენების პრაქტიკული  რეკომენდაცია. ს/მ მეცნიერებათააკადემია, გვ. 8


სამადაშვილი, ც., რევიშვილი, ., ვიზინსკაია, მ., ჩხუტიაშვილი, გ., ბენდიანიშვილი, ნ., ჩოხელი, მ. (2018). ახალი მინერალური სასუქი KAS-32 და მისი გამოყენების პერსპექტივები. ს/მ მეცნიერება თა აკადემიისმოამბე, ტ. 1,გვ. 67-72


Samadashvili, Ts., Vizinskaia, M., Revishvili, T., Chkhutiashvili, G., Bendianishvili, N., Chokheli, M. (2018). Analysis of the results of the study of liquid mineral fertilizer KAS-32 and the prospects for its distribution in Georgia. abstracts of the 12th International Scientific and Practical Internet Conference, Dnipro, Ukraine, 189-190


ნიკოლაშვილი, . (2017). თხილის ბაღებს-მეტი ყურადღება. ჟ.„აგრარული საქართველო“.


Mamulaishvili, I., Lominadze, Sh., Nakashidze, N. (2017).  The Role of Nitrogen in the Vital Processes of Tangerine.  International Journal of Environmental Sciences. Vol. 6 No. 1. Pp. 20-25.


ჯაყელი, .,  ნიკოლაშვილი, . (2017). აზიური ფაროსანას Halyomorpha halys (Stal), ბიოეკოლოგიის შესწავლის შედეგები დასავლეთ საქართველოს პირობებში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის „ მოამბე“ #1 (141), გვ. 70-75;


ქაშაკაშვილი, .  (2016). ლიმონის ახალი სელექციური ფორმა ”ბჟუჟი”. საერთაშორისო-პრაქტიკული ინტერნეტ კონფერენცია ”ინოვაციები აგრარულ მეცნიერებაში”. ქუთაისი,  გვ. 70-73.


შავიშვილი, ლ. (2016). იაპონური კრიპტომერია (Cryptomeria japonica D.Don) ინვაზიურობა საქართველოს ტენიანი სუბტროპიკების პირობებში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ’’მოამბე”. ტ. 1(35). გვ. 23-26.


ჩიკაშუა, .,  გობრონიძე, ე.  (2016). ჩაის ვარდის, ჰიბრიდული ფორმის (რემონტატული ვარდის) დაკალმების ტექნოლოგია. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ინტერნეტ-კონფერენცია ”ინოვაციები აგრარულ მეცნიერებებში”. ქუთაისი, 2016, გვ. 85-86.


ძნელაძე,  ზ., დოლიძე,  ., გობრონიძე, ე. (2016). პურის მიღების ახალი ტექნოლოგია.  ჟ. ’’აგრარული საქართველო”, #3(59).


დოლიძე, ბ., ანდღულაძე,  ზ.,   შავიშვილი, ლ. (2016).  როლერის გაანგარიშებისთვის ჩაის ფოთლის გრეხის რეოლოგიური მოდელის შექმნა. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ”თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა” შრომების კრებული, I ნაწილი, ქუთაისი, გვ.288-292


Tsanava, V.,  Lominadze, Sh., Nakashidze, N. (2016). Influence of Compost made by Agro-ores on Biological activity of Podzolic soil of Subtropical zone of Georgia. International Journal of Environmental Sciences. Vol. 5 No. 2. Pp. 82-85.


რევიშვილი, თ.,  დოლიძე, ., მაისურაძე, ., ანდღულაძე, . (2016).  გრანულირებული ჩაის დამზადების ტექნოლოგია. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. #2(36). გვ. 131-134.


რევიშვილი, ., ძნელაძე, ., აფხაზავა, . (2016).  ჩაის ფოთლის გადამუშავების კომპლექსური მცირენარჩენიანი ტექნოლოგია. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. #2(36). გვ. 135-137.


ძნელაძე, . (2016). მეღვინეობასა და ჩაის დარგის აღორძინება-განვითარებასთან დაკავშირებული პრობლემები. ჟ. „აგრარული საქართველო“, #2 (58). გვ. 20-22.


ძნელაძე, .,  დოლიძე, ., გობრონიძე, . (2016). პურის მიღების ახლი ტექნოლოგია. ჟ. „აგრარული საქართველო“, #3 (59)გვ. 13-14.


რევიშვილი, ., დოლიძე, ., ანდღულაძე, . (2016). ჩაის ფოთლის საგრეხი დანადგარების განვითარება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "კვების პროდუქტების სარისხის გაუმჯობესების პრობლემები". თბილისი, გვ. 124-127.


მამულაიშვილი, ., გოლიაძე, ვ. (2015). აქტინიდიის მოთხოვნილება საკვებ ელემენტებზე წითელმიწა ნიადაგების პირობებში. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ’’ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები’’. ქუთაისი. გვ. 408-411.


მოსიაშვილი, ., მამულაიშვილი, ., ნიკოლაშვილი, ., ქაშაკაშვილი, ც. (2015).  მარწყვის ჯიშის ''სანანდრესის'' ინვიტრო კულტურა. საერთაშირო სამეცნიერო კონფერენცია. აგრარული უნივერსიტეტი, თბილისი.


ძნელაძე,  ზ.,  გობრონიძე, .,  ძნელაძე, გ.  (2015).  სტევიით გამდიდრებული პურის წარმოების ტექნოლოგია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „კვების მრეწველობის ტექნოლოგიური პროცესების და მოწყობილობების პრობლემები“.


ნიკოლაშვილი, ა., ქაშაკაშვილი, ც. (2015).  თხილის კვირტის მეგალე ტკიპას (hytocoptella (phytoptus) avellana) შესწავლის შედეგები ჯიშების მიხედვით დასავლეთ საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო- პრაქტიკული კონფერენცია "ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები" შრომების კრებული. ქუთაისი. გვ. 31-34.


ნიკოლაშვილი, ა. (2015).  ლურჯი მოცვის (Vaecianium uliginosum) პლანტაციების ფაუნა აჭარა-გურიისა და  სამეგრელოს რეგიონებში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის აკადემიის მოამბე, #34, თბილისი. გვ. 64-68.


ქაშაკაშვილი, ც.  (2015).  წყავი (Laurocerasus) - სასარგებლო მცენარე. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "გლობალური დათბობა და აგრობიომრავალფეროვნება". თბილისი.


ქაშაკაშვილი,  . (2015).  თხილის მეგალე ტკიპას (hytocoptella phytoptus) avellana) შესწავლის შედეგები  ჯიშების მიხედვით დასავლეთ საქართველოშიჯიშების მიხედვით დასავლეთ   საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები". ქუთაისი.


ქაშაკაშვილი, ც. (2015). დასავლეთ საქართველოში თხილის საბაზრო ჯიშების საკითხისათვის.ჟ. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის „მოამბე“, #34. გვ.  140- 143.


Memarne, G., Kashakashvili, Ts., Khalvashi, N., Gabaidze, M. (2015).  Influence of chemical mutagens under variability of Lemon hybrid seedlings Integrated Journal of British. Vol. 2, Issue 4, pp. 55-59.


ჩიკაშუა,  ქ. (2015). წყავის მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია. სამეცნიერო-საინფორმაციო ჟურნალი ”აგრარული საქართველო”.


ნიკოლაშვილი, ., ორაგველიძე, ., პაპაშვილი, მ. (2015). ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების ბიოქიმიური და ტექნოლოგიური პარამეტრების დამუშავება. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია „ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები“, ქუთაისი, გვ. 96-99.


ანდღულაძე, ., დოლიძე,  .,  ნიკოლაშვილი, .,  შავიშვილი, ლ. (2015).  წნევის გავლენა ჩაის ფოთლის მოცულობითი მასის ცვლილებაზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ”ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები”. ქუთაისი.


ანდღულაძე, ., მუხაშავრია, ., ვადაჭკორია, ნ. (2015). ფორმირებული მშრალი კივის (აქტინიდია) დამზადების ტექნოლოგიის დამუშავება. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია”ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები” ქუთაისი. გვ. 439-441


ცანავა, ვ., მამულაიშვილი, ი. (2015). ნიადაგის როლი ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნების და აღდგენის საქმეში. საერთაშორისო სამეცნიეო კონფერენცია ”გლობალური დათბობა და აგრობიომრავალფეროვნება ”. თბილისი. გვ. 359-360.           


Tsanava, V., meskhidze, A., lominadze, S.,  Tsanava, E. (2015).  Main principles of ecologization of fertilization systems for subtropical cultures. International Conference “Zpplied Ecology: Problems, Innovations”, Tbilisi-Batumi.


Revishvili, T., Dolidze, B.,  Andguladze, Z.,  Apkhazava, D., Nikolashvili, L. (2015).   Energy- and Resourcesaving Mashnary Technology of producing Granular Tea. International Scientific, Scientific Applied and Informational Journal, LXI, 6 (Bulgaria). p. 11-13


Revishvili, T., Kuliev, R. (2015). The ProductionTechnology of Green Tea in the conditions of Azerbaijan. International Scientific-Practical conference (Azerbaijan, Ganja), vol.1, p. 30-33.


აფხაზავა, ., ხომერიკი, .,  რევიშვილი,  ., გოცირიძე, .,   კალანდია, .,  ძნელაძე, ზ. (2015).  ჩაის ფოთლის ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების პრეპარატების გამოკვლევა.  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის „მოამბე“, #34,  გვ. 69-73.


Revishvili, T., Dolidze, B. (2015). Granular Tea Fabrication Process. Coffee and Tea International J., #2. p. 28 


რევიშვილი, ., ძნელაძე, ., ხომერიკი, ., გოცირიძე, ., გობრონიძე, . (2015). ფუნქციონალური დანიშნულების სასმელის მიღების ტექნოლოგია. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ფუნქციონქლური დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები“ შრომების კრებული. ქუთაისი, 2015, გვ. 131-133.


ქაშაკაშვილი, ., გოლიაძე, ვ. (2015). დასავლეთ საქართველოში თხილის საბაზრო ჯიშების საკითხისათვის.საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, #34, გვ. 140-143      


ნიკოლაშვილი, ვ., ჯაყელი, ე. (2015). ჩინური აქტინიდიის მავნე ორგანიზმები (ACTINIDIA CHINENSISPLANCH) დასავლეთ საქართველოში. აგრარული მეცნიერებებისა და განათლების ინოვაციური განვითარება. მსოფლიო პრაქტიკა და თანამედროვე პრიორიტეტები. აზერბაიჯანი-განჯა.  გვ. 140-142.


გოლიაძე, ვ.,  მარგალიტაძე, რ. (2014).  მცენარეობის და მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესების ეკონომიკური შეფასება, ბათუმი. 67 გვ.


მამულაიშვილი, ., მდინარაძე, თ. (2014).ორგანულ-მინერალური სასუქების სხვადასხვა შეფარდების გავლენა სტევიის პროდუქტიულობაზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის" კვების პროდუქტებისწარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე  ტექნოლოგიები”  შრომების კრებული, ქუთაისი.  გვ. 96-100.


ვადაჭკორია, ვ., მუხაშავრია, ., ანდღულაძე, ზ. (2014). ბიოდანამატებით გამდი-დრებული კვების პროდუქტების მიღება და ტექნოლოგიის დამუშავება. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ”კვების პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები”. შრომების კრებული. ქუთაისი,  გვ. 227-229.


ანდღულაძე, ზ., დოლიძე, ., ჯაყელი, ., ნიკოლაშვილი, ლ. (2014). გაფრქვევის დისპერსიულობა ჰაერის ადიაბატურ დატენიანებაში და მარტივი კონსტრუქციის ჰაერდამტენიანებელი. საერთაშორისო სამეცნიერო    პრაქტიკული  კონფერენცია  "კვების  პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები" შრომების კრებული. ქუთაისი. გვ. 327-330.


მამულაიშვილი, ., მდინარაძე, თ. (2014). აზოტიანი სასუქების ნორმების გავლენა საკვები ელემენტების სეზონურ დინამიკაზე, ყვითელმიწა ნიადაგზე გაშენებულ მანდარინის ბაღში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის "მეცნიერება და ინოვაციური ტექნოლოგიები” შრომების კრებული, ქუთაისი,  გვ. 152-155.


დოლიძე, ., ანდღულაძე, ., რევიშვილი, ., ნიკოლაშვილი, ., შავიშვილი, ლ. (2014).   ჩაის ფოთლის გრეხის მათემატიკური მოდელი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „მეცნიერება და ინოვაციური ტექნოლოგიები“ შრომების კრებული. ქუთაისი, გვ. 130-132.


რევიშვილი, ., აფხაზავა, დ.,  ხომერიკი, .,  გოცირიძე, .,  ძნელაძე, ზ., გობრონიძე, . (2014). ჩაის ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთის ექსტრაქციის პროცესის გამოკვლევა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ’’მოამბე”, #33,  გვ. 190-193.   


ძნელაძე, ., გობრონიძე, .,  ძნელაძე, გ. (2014).  მატონიზირებელი, ფუნქციონალური სასმელის წარმოების ტექნოლოგია. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის"კვებიპროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები” შრომებისკრებული, ქუთაისი. გვ. 325-326.   


ქაშაკაშვილი, ც. (2014). საერთაშორისო პრაქტიკული კონფერენცია "კვების პროდუქტების პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები". ქუთაისი. გვ. 149-151.


გოგოლაძე, გ. (2014).  ორგანული ჩაის პროდუქციის წარმოებისას ცვლილებები სარეველების სახეობრივ შემადგენლობაში. საერთაშორისო სამეცნიერო--პრაქტიკული კონფერენციის"კვების პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები”, შრომების კრებული, ქუთაისი. გვ. 211-213.


ნიკოლაშვილი, ., ჯაყელი, ე.  (2014). ახალი საკარანტინო მავნებლები: ბზის ალურა Cydalina perspectalis Walker და ბაღლინჯო - Metallfa pruinosa (citrus flatid planhopper) საქართველოს შავი ზღვისპირეთში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "მეცნიერება და ინოვაციური ტექნოლოგიები", ქუთაისი. გვ.218-220.    


ჩიკაშუა,  ქ. (2014). ოთახის ლიმონის მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ’’კვების პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები”. შრომების კრებული, ქუთაისი, გვ. 318-319


ანდღულაძე, ვ.,  ვადაჭკორია, .,  მუხაშავრია, .,  დოლიძე, ბ. (2014). სუბტროპიკული ხურმის მშრალი ფორმირებული პროდუქტის მიღება და უპირატესობა. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ”კვების პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები”.  შრომების კრებული. ქუთაისი, გვ. 181-182.  


ხურციძე, ., წურწუმია, დ. (2014). ფეიჰოას (Acca sellowiana) კულტივირების ინოვაციური ტექნოლოგიები კოლხეთის დაბლობზე. ფოთი. 178 გვ.


რევიშვილი, რ. აფხაზავა, .,  ხომერიკი, ., გოცირიძე, ვ.,  ძნელაძე., გობრონიძე, ე. (2014).  ჩაის ფოთლის ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთები. საერთაშორისო სამეცნიეო პრაქტიკული კონფერენცია „კვების პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები“ შრომების კრებული, ქუთაისი. გვ. 117-120. 


ჯაყელი, ე. (2014). კარტოფილის ვირუსული დაავადებების თანამედროვე ექსპრეს დიაგნოსტიკა Scientia Agriculturae Sci. Agri. 1 (1): 22-24


Revishvili, T. (2014). Tea biologically active compounds and small-waste technologies of their processingInternational conference on food and biotechnology (Georgia, Tbilisi), p. 45-46


შავიშვილი, . (2014). ანასეულის დენდროპარკის სუბტროპიკული და ტროპიკული მცენარეები. საქართველოს სოფლის მეურნეობის აკადემიის "მოამბე", თბილისი, #33. გვ.30-38.  


ჯაყელი, ე. (2014). საქართველოში თხილნარების საშიში მავნებლები-თხილის შავი ხარაბუზა - Oberia Lineari და ამბროზიის ხოჭო-Ambrosia Beetle. სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია “მცენარეთა დაცვა  და აგრობიოცენოზების ეკოლოგიური მდგრადობა.  ყაზახეთი.


ჯაყელი, ე. (2013). სუბტროპიკული კულტურები საქართველოში. მონაცემთა ელექტრონული ცნობარი.


რევიშვილი, თ. (2013). სუბტროპიკული მცენარეული ნედლეულის შენახვის და გადამუშავების ტექნოლოგია. (ელექტრონული სახელმძღვანელო). ოზურგეთი, ანასეული, 186 გვ. 


ცანავა, ვ. (2013). სუბტროპიკული კულტურების განოყიერების აქტუალური საკითხები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ’’ინოვაციური ტექნოლოგიები აგრარული სექტორის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარები-სათვის. თბილისი, გვ. 221-222. 


გოლიაძე,  ვ. (2013). ტოპინამბური - კულტურა მრავალმხრივი გამოყენების პერს-პექტივით.სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ბოტანიკური ბაღების მნიშვნელობა მცენარეთა მრავალფეროვნების შენარჩუნებაში“ ბათუმი.


მამულაიშვილი, ი. (2013). აზოტიანი სასუქების ფორმების, დოზების გამოცდის შედეგები მანდარინის კულტურის პირობებში დასავლეთ საქართველოს სუბტროპიკული ზონის ყვითელმიწა ნიადაგებზე. „აგრარული მეცნიერება’“. გვ. 110-116.


გოლიაძე,  ვ. (2013). ბამბუკის სელექცია საქართველოში. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ბოტანიკური ბაღების მნიშვნელობა მცენარეთა მრავალფეროვნების შენარჩუნებაში“. ქ. ბათუმი.


გოლიაძე,  ვ. (2013). მანდარინის წარმოების სასწავლო პროგრამა. მანდარინის სექტორის ფორუმი. (USAID/EPI). ქ. ბათუმი.


დოლიძე, ვ., შავიშვილი, ლ. (2013). გრანულირების პროცესის მათემატიკური მოდელირება. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“ შრომების კრებული. ქუთაისი, გვ. 473-479.


მამულაიშვილი, ი. (2013). ორგანულ–მინერალური ჰუმინური სასუქები, მათი მომზადება და ეფექტიანობა. სამეცნიერო–საინფორმაციო ჟურნალი „აგრარული საქართველო“. #6, გვ. 17-21.


მამულაიშვილი, ი. (2013). სასუქების გავლენა სუბტროპიკული კულტურების პროდუქტიულობაზე და ნიადაგების ქიმიურ შემადგენლობასა და ნაყოფიერებაზე (გეოგრაფიული ქსელის მრავალწლიანი ცდების მონაცემები. რფ აგროქიმიისა და აგრო-ნიადგმცოდნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის შრომები. გვ. 90-96.


მამულაიშვილი, ი. (2013). სტევია და მისი გავრცელების შესაძლებლობა დასავლეთ საქართველოს სუბტროპიკულ ზონაში. შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული.  გვ. 15-20.


ბერაძე, ., ჯაყელი, ., გაბაიძე, ე. (2013). დასავლეთ საქართველოს ტენიან სუბტროპიკებში ანთრაქნოზის გამომწვევი სოკოები. საერთაშორისო სამეცნიეო კონფერენციის „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“ შრომების კრებული. ქუთაისი. გვ. 111-113


დოლიძე, ., მაისურაძე, . (2013). ჩაის პროდუქციის შიდა სტრუქტურის მიკრორელიეფი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ინოვაციური ტექ-ნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“ შრომების კრებული. ქუთაისი, გვ.37–39.


ანდღულაძე, ., ნიკოლაიშვილი, ლ. (2013). მრავალკომპონენტიანი სამკურნალო–პროფილაქტიკური საკვები პროდუქტების მიღების ტექნოლოგიების დამუშავება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“ შრომების კრებული. ქუთაისი,  გვ. 69-70. 


Gobronidze E., Dzneladze Z. (2013). Technology of new drink of coffee. Works of international scientific-practical conference “Inovative technologies and contemporary materials”. Kutaisi, p. 15-16


ჩიქაშუა, . (2013). ჩაის პოლიპლოიდური ფორმების გამოყვანა. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. „ბოტანიკური ბაღების მნიშვნელობა მცენარეთა მრავალფეროვნების შენარჩუნებაში“, ბათუმი.