კონსტანტინე ამირაჯიბის ინჟინერიის ინსტიტუტი

კონსტანტინე ამირაჯიბის ინჟინერიის ინსტიტუტი

კონსტანტინე ამირაჯიბის ინჟინერიის ინსტიტუტში მიმდინარეობს ტრადიციული აგროსაინჟინრო მიმართულებების კვლევები, რომლებსაც ბოლო წლებში დაემატა კვლევები ინჟინერიის ისეთი მიმართულებებით, როგორიცაა:

მიმდინარე პროექტები ეხმაურებიან ისეთი საჭიროების საკითხების მეცნიერულ გადაწყვეტას, როგორიცაა:

ინსტიტუტის სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამები ემსახურება აგრარული უნივერსიტეტის მაგისტრებისა და დოქტორანტების მომზადებასაც.

ინსტიტუტში ფუნქციონირებს ოთხი ლაბორატორია: ალ. ქართველის სახელობის (რობოტიკის) ლაბორატორია, სამოქალაქო ინჟინერიის ლაბორატორია, ელექტრონული ინჟინერიის ლაბორატორია და მექანიკური ინჟინერიის ლაბორატორია.

საკონტაქტო ინფორმაცია

ზაზა მეტრეველი

Smart-Digital-Development-Lab AUG (SDDL-AUG) (2023)

This pilot project intends to bring the academic education at the School of Engineering and Technology as part of the Agricultural University of Georgia (AUG) to a higher level with respect to engineering science in electrical engineering/computer science and build up a state-of-the-art development environment. This should finally enable the School of Engineering and Technology to become a well-prepared partner in challenging scientific, as well as industrial projects. The competence development will not only be supported by pure investments and bring-up efforts, but will be directly embedded into projects at the Central Institute of Engineering, electronics and Analytics - Electronic Systems (ZEA-2) of Forschungszentrum Jülich GmbH. This opens the possibility for direct "training-on-a-project" in cutting edge scientific projects. In case this approach is successful the experience may be transferable to further similar areas if the general boundary conditions at the corresponding institutions are comparable (curriculums, Bachelor/Master programs, etc.). This envisaged Smart-Digital-Development-Lab AUG should create a win-win situation for both parties. The goal for students and supervisors/scientists in Georgia is to become an integral part of the ongoing research projects at ZEA-2 and gain "real world" experience along with the additional infrastructure for the university on the education as well as the research side.


თანამედროვე სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის საიმედოობის გაანგარიშების თეორიული საფუძვლებისა და მისი გაზრდის ინოვაციური ტექნოლოგიური პროცესების დამუშავება საქართველოს პირობებში მუშაობის გათვალისწინებით (2017 - 2020)

ჩატარებულია თეორიული და ექსპერიმენტული გამოკვლევები, რომელთა საფუძველზე დამუშავებულია მანქანების საიმედოობაზე გაანგარიშების თეორიული საფუძვლები მათი მუშაობის თავისებური ნიადაგობრივ - კლიმატური და დინამიკური პირობების გათვალისწინებით, მარკოვის პროცესებისა და კოლმოგოროვის დიფერენციალური განტოლებების გამოყენებით. მიიღებულია შესაბამისი ადკვატური ალბათურ-სტატისტიკური მოდელები და საექსპლუატაციო საიმედოობის მაჩვენებლები, ჩატარებულია დეტალების ცვეთის გამოკვლევა, განსაზღვრულია ცვეთის განაწილების შესაბამისი დიფერენციალური, ინტეგრარული ფუნქციები და ყველაზე უფრო გავრცელებული, ანუ მოდალური მნიშვნელობანი. ამ უკანასკნელის სიდიდის მიხედვით დასაბუთებულია გაცვეთილი დეტალების აღდგენის ყველაზე უფრო რაციონალური მეთოდი საიმედოობის გაზრდისათვის. ამის შემდეგ დამუშავებულია ტექნოლოგიური მოწყობილოები და რესურსდამზოგი ინოვაციური ტექნოლოგიები გაცვეთილი დეტალების დნობის ქვეშავტომატური დადუღებით, გალვანური დაფარვითა და ელექტრონაპერწკლური ლეგირების მეთოდების გამოყენებით. მოხდა აღნიშნული მეთოდების გამოყენებით აღდგენილი ლითონური საფარის მექანიკური თვისებების (ჩაჭიდების სიმტკიცე, სისალე და ცვეთამედეგობა) გამოკვლევა და ოპტიმიზაცია ბოქს-ბენკინის მეთოდით, რის საფუძველზე დადგენილია აღდგენის ოპტიმალური რეჟიმები მაქსიმალური მექანიკური თვისებების მიღებისათვის. თეორიულ ბაზად გამოყენებულია ალბათურ - სტატიტიკური მოდელირება, ექსტრემალური ექსპერიმენტების დაგეგმვისა და მსგავსობითობის და განზომილებათა თეორიები.


თანამედროვე სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის საექსპლუატაციო საიმედოობის გაზრდის რესურს დამზოგი ინოვაციური ტექნოლოგიების თეორიულ-ექსპერიმენტული გამოკვლევა და ოპტიმიზაცია (2015 - 2018)

ჩატარებულია თეორიული და ექსპერიმენტული გამოკვლევები, რომელთა საფუძველზე დამუშავებულია მანქანების საიმედოობაზე გაანგარიშების თეორიული საფუძვლები მათი მუშაობის თავისებური ნიადაგობრივ - კლიმატური და დინამიკური პირობების გათვალისწინებით, მარკოვის პროცესებისა და კოლმოგოროვის დიფერენციალური განტოლებების გამოყენებით. მიიღებულია შესაბამისი ადკვატური ალბათურ-სტატისტიკური მოდელები და საექსპლუატაციო საიმედოობის მაჩვენებლები, ჩატარებულია დეტალების ცვეთის გამოკვლევა, განსაზღვრულია ცვეთის განაწილების შესაბამისი დიფერენციალური, ინტეგრარული ფუნქციები და ყველაზე უფრო გავრცელებული, ანუ მოდალური მნიშვნელობანი. ამ უკანასკნელის სიდიდის მიხედვით დასაბუთებულია გაცვეთილი დეტალების აღდგენის ყველაზე უფრო რაციონალური მეთოდი საიმედოობის გაზრდისათვის. ამის შემდეგ დამუშავებულია ტექნოლოგიური მოწყობილოები და რესურსდამზოგი ინოვაციური ტექნოლოგიები გაცვეთილი დეტალების დნობის ქვეშავტომატური დადუღებით, გალვანური დაფარვითა და ელექტრონაპერწკლური ლეგირების მეთოდების გამოყენებით. მოხდა აღნიშნული მეთოდების გამოყენებით აღდგენილი ლითონური საფარის მექანიკური თვისებების (ჩაჭიდების სიმტკიცე, სისალე და ცვეთამედეგობა) გამოკვლევა და ოპტიმიზაცია ბოქს-ბენკინის მეთოდით, რის საფუძველზე დადგენილია აღდგენის ოპტიმალური რეჟიმები მაქსიმალური მექანიკური თვისებების მიღებისათვის. თეორიულ ბაზად გამოყენებულია ალბათურ - სტატიტიკური მოდელირება, ექსტრემალური ექსპერიმენტების დაგეგმვისა და მსგავსობითობის და განზომილებათა თეორიები.


აჭარის რეგიონში მომუშავე სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის ეფექტურობის გაზრდა (2015 - 2016)

ჩატარებულია თეორიული და ექსპერიმენტული გამოკვლევები, რომელთა საფუძველზე დამუშავებულია მანქანების საიმედოობაზე გაანგარიშების თეორიული საფუძვლები მათი მუშაობის თავისებური ნიადაგობრივ - კლიმატური და დინამიკური პირობების გათვალისწინებით, მარკოვის პროცესებისა და კოლმოგოროვის დიფერენციალური განტოლებების გამოყენებით. მიიღებულია შესაბამისი ადკვატური ალბათურ-სტატისტიკური მოდელები და საექსპლუატაციო საიმედოობის მაჩვენებლები, ჩატარებულია დეტალების ცვეთის გამოკვლევა, განსაზღვრულია ცვეთის განაწილების შესაბამისი დიფერენციალური, ინტეგრარული ფუნქციები და ყველაზე უფრო გავრცელებული, ანუ მოდალური მნიშვნელობანი. ამ უკანასკნელის სიდიდის მიხედვით დასაბუთებულია გაცვეთილი დეტალების აღდგენის ყველაზე უფრო რაციონალური მეთოდი საიმედოობის გაზრდისათვის. ამის შემდეგ დამუშავებულია ტექნოლოგიური მოწყობილოები და რესურსდამზოგი ინოვაციური ტექნოლოგიები გაცვეთილი დეტალების დნობის ქვეშავტომატური დადუღებით, გალვანური დაფარვითა და ელექტრონაპერწკლური ლეგირების მეთოდების გამოყენებით. მოხდა აღნიშნული მეთოდების გამოყენებით აღდგენილი ლითონური საფარის მექანიკური თვისებების (ჩაჭიდების სიმტკიცე, სისალე და ცვეთამედეგობა) გამოკვლევა და ოპტიმიზაცია ბოქს-ბენკინის მეთოდით, რის საფუძველზე დადგენილია აღდგენის ოპტიმალური რეჟიმები მაქსიმალური მექანიკური თვისებების მიღებისათვის. თეორიულ ბაზად გამოყენებულია ალბათურ - სტატიტიკური მოდელირება, ექსტრემალური ექსპერიმენტების დაგეგმვისა და მსგავსობითობის და განზომილებათა თეორიები.


სასოფლო სამეურნეო მანქანების ფერდობებზე მუშაობის ფიზიკური და მათემატიკური მოდელირების მეთოდების დამუშავება (2014 - 2017)

საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 60%-ზე მეტი განლაგებულია ფერდობზე. მანქანების ფერდობზე გამოცდა რთული და ხანგძლივი პროცესია და ხშირად გამოცდის დამთავრების დროისთვის, ტექნიკური პროგრესის ბუნებრივი პროცესის გამო, იგი მოძველებულია, ან შეცვლილია ახლით. საგრანტო პროექტის მიზანია, დამუშავდეს ფერდობზე მომუშავე სასოფლო-სამეურნეო მანქანების დაჩქარებული გამოცდის ფიზიკური და მათემატიკური მოდელირების მეთოდები.


ცვალებადი მოდების განის მქონე გუთნის დაპროექტება, დამზადება და ძირითადი პარამეტრების გამოკვლევა (2014 - 2015)

პროექტის განხორციელების დროს მოხდება იმ სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების შესწავლა და საპატენტო ძიება, რომლებიც ეხება ცვალებადი  მოდების განის მქონე გუთნებს, მათი ანალიზის საფუძველზე დაპროექტდება, დამზადდება და გამოიცდება (როგორც ლაბორატორიულ, ასევე საველე პირობებში) პრინციპულად ახალი ცვალებადი  მოდების განის მქონე გუთანი, რომელიც უზრუნველყოფს ხვნის ტექნოლოგიური პროცესის მაღალი ხარისხის მიღწევას, მწარმოებლურობის გაზრდას და ოპერატორის საექსპლუატაციო პირობების გაუმჯობესებას. ამასთანავე, უნდა იქნეს დამუშავებული გუთნის ისეთი სქემა, რომელიც კონსტრუქციით არსებულთან შედარებით მარტივი და ადვილად დასამზადებელი იქნება და საშუალებას მოგვცემს მოვახდინოთ მისი გამოყენების ავტომატიზაცია ოპერატორის კაბინიდან ტრაქტორის შეუჩერებლად.


მცირე კონტურიან სათიბებში შეფუთული სენაჟის დამზადების ახალი ტექნოლოგიის დამუშავება მცირე მექანიზაციის ბაზაზე (2014 - 2015)

ამჟამად განვითარებული ქვეყნების სოფლის მეურნეობაში მეცხოველეობის საკვებად მზადდება 55%-მდე შეღნობილი და დაპრესილი „შეფუთული სენაჟი“, რომელიც 2 წლის განმავლობაში ინარჩუნებს მაღალ კვებით ღირებულებას. ასეთი საკვების დასამზადებლად ბალახები ითესება დიდ ფართობებზე და გამოიყენება 5-7 დასახელების მანქანათა კომპლექსი. საგრანტო პროექტის მიზანია საქართველოს პირობების გათვალისწინებით მცირე ფერმერული მეურნეობებისათვის, ტყისპირა და გზისპირა ნაკვეთებზე მცირე მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებებით მითითებული ბალახების „შეფუთული სენაჟის“ მაღალი ტექნოლოგიის გამოყენებით დაამუშაოს შესაბამისი ახალი ტექნოლოგია და ტექნიკური საშუალება.


დარტყმის თეორიის და რეოლოგიის გამოყენება სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიურის პროცესების მანქანებისა და იარაღების დამუშავებაში (2013 - 2016)

სასოფლო-სამეურნეო მანქანების უმეტესი რაოდენობა მუშაობს დარტყმით პრინციპზე. სასოფლო-სამეურნეო მასალები კი წარმოადგენენ დისპერსიულ სისტემებს რთული სტრუქტურით, რომელთა დეფორმაცია განიხილება რეოლოგიაში. დარტყმის თეორიისა და რეოლოგიის მეთოდების გაერთიანებით საგრანტო პროექტით გათვალისწინებულია დამუშავდეს მაღალ სიჩქარეზე და დარტყმით პრინციპზე მომუშავე მანქანების და შესაბამისი ტექნოლოგიური პროცესების გაანგარიშების მეცნიერული საფუძვლები.

 


თავთავიანი კულტურების წარმოებისთვის ნიადაგის დამუშავების მინიმალური და ნულოვანი ტექნოლოგიების დანერგვა-გავრცელება აღმოსავლეთ საქართველოს მემარცვლეობის ზონაში (2013 - 2015)

პროექტის მიზანს შეადგენს   თავთავიანი კულტურების წარმოების მინიმალური და ნულოვანი   ტექნოლოგიების   დანერგვა-გავრცელება   და   აღმოსავლეთ   საქართველოს მემარცვლეობის  რეგიონებში  დანერგვა გავრცელებისათვის  მეცნიერული   კონცეფციის შემუშავება. პროექტის მიზნიდან გამომდინარე შედგენილი იქნა ნიადაგის დამუშავების ტექნოლოგიური რუკები, რის მიხედვითაც დედოფლისწყაროს რაიონში აგრარული უნივერსიტეტის საცდელ ბაზაზე 15 ჰა ფართობზე დათესილი იქნა საშემოდგომო ხორბალი 5 ჰა ტრადიციული, 5 ჰა მინიმალური და 5 ჰა ნულოვანი ტექნოლოგიებით. ამჟამად მიმდინარეობს ნათესებზე დაკვირვების და პროექტის გეგმით გათვალისწინებული ამოცანების შესრულების პროცესი.


საქართველოში საზღვარგარეთიდან შემოტანილი სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის საექსპლუატაციო საიმედოობის მაჩვენებლების გამოკვლევა და ტექნიკური სერვისის რაციონალური ფორმების დამუშავება (2013 - 2014)

ჩატარებულია თეორიული და ექსპერიმენტული გამოკვლევები, რომელთა საფუძველზე დამუშავებულია მანქანების საიმედოობაზე გაანგარიშების თეორიული საფუძვლები მათი მუშაობის თავისებური ნიადაგობრივ - კლიმატური და დინამიკური პირობების გათვალისწინებით, მარკოვის პროცესებისა და კოლმოგოროვის დიფერენციალური განტოლებების გამოყენებით. მიიღებულია შესაბამისი ადკვატური ალბათურ-სტატისტიკური მოდელები და საექსპლუატაციო საიმედოობის მაჩვენებლები, ჩატარებულია დეტალების ცვეთის გამოკვლევა, განსაზღვრულია ცვეთის განაწილების შესაბამისი დიფერენციალური, ინტეგრარული ფუნქციები და ყველაზე უფრო გავრცელებული, ანუ მოდალური მნიშვნელობანი. ამ უკანასკნელის სიდიდის მიხედვით დასაბუთებულია გაცვეთილი დეტალების აღდგენის ყველაზე უფრო რაციონალური მეთოდი საიმედოობის გაზრდისათვის. ამის შემდეგ დამუშავებულია ტექნოლოგიური მოწყობილოები და რესურსდამზოგი ინოვაციური ტექნოლოგიები გაცვეთილი დეტალების დნობის ქვეშავტომატური დადუღებით, გალვანური დაფარვითა და ელექტრონაპერწკლური ლეგირების მეთოდების გამოყენებით. მოხდა აღნიშნული მეთოდების გამოყენებით აღდგენილი ლითონური საფარის მექანიკური თვისებების (ჩაჭიდების სიმტკიცე, სისალე და ცვეთამედეგობა) გამოკვლევა და ოპტიმიზაცია ბოქს-ბენკინის მეთოდით, რის საფუძველზე დადგენილია აღდგენის ოპტიმალური რეჟიმები მაქსიმალური მექანიკური თვისებების მიღებისათვის. თეორიულ ბაზად გამოყენებულია ალბათურ - სტატიტიკური მოდელირება, ექსტრემალური ექსპერიმენტების დაგეგმვისა და მსგავსობითობის და განზომილებათა თეორიები.


ზაზა მეტრეველი

პროფესორი; საინჟინრო ტექნოლოგიის სკოლის დეკანი; კონსტანტინე ამირაჯიბის ინჟინერიის ინსტიტუტის დირექტორი

ჯემალ კაციტაძე

პროფესორი; კონსტანტინე ამირაჯიბის ინჟინერიის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

დიმიტრი ნატროშვილი

პროფესორი

გელა ნატროშვილი

ლექტორი; კონსტანტინე ამირაჯიბის ინჟინერიის ინსტიტუტის ელექტროინჟინერიის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

ედუარდ კუხალაშვილი

პროფესორი

მამუკა ბენაშვილი

ასოცირებული პროფესორი; მექანიკის ინჟინერიის პროგრამის ხელმძღვანელი

თამაზ ბიჭიაშვილი

პროფესორი

აკაკი ფაღავა

პროფესორი; ელექტრონული და კომპიუტერული ინჟინერიის პროგრამის ხელმძღვანელი

ედიშერი მიდელაშვილი

ასოცირებული პროფესორი; კონსტანტინე ამირაჯიბის ინჟინერიის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი

რევაზ მახარობლიძე

პროფესორი; კონსტანტინე ამირაჯიბის ინჟინერიის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

Metreveli, Z., Javakhishvili, O. (2022). A Modular Calorimeter, Based on LYSO Scintillator Crystals with SiPM Readout. Submitted to JINST (Journal of Instrumentation).


არაბიძე, ვ., გოგმაჩაძე, ს. (2021). ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის შრომები, ISSN 1512-1135, ტ. LXXIII, გვ. 5-11. „B“ ტიპის (მე-II კატეგორიის) გრუნტებისათვის გაძლიერების S კოეფიციენტის მნიშვნელობების ცვლილების დიაპაზონის შეფასება”.


Metreveli, Z., Javakhishvili, O. (2021). First Detection of Collective Oscillations of a Stored Deuteron Beam with an Amplitude Close to the Quantum Limit. Phys. Rev. Accel. Beams 24 12, 124601.


Katsitadze, J. (2020). Modern Mathematical Methods for Optimizing Technological Processes to Increase Machine Reliability. Lambert Academic Publishing.


Javakhishvili, O., Gagoshidze, M.  (2020). “A New Beam Polarimeter at COSY to Search for Electric Dipole Moments of Charged Particles”, JINST, 15 (2020) 12 P12005.


Javakhishvili, O., Gagoshidze, M., Metreveli, Z. (2020). Development of a multi-channel power supply for silicon photomultipliers reading out inorganic scintillators. NIMA 977, 16 43 37.


Metreveli, Z. (2020). Filterability of surface water from Tbilisi Sea: Preliminary assessment of ultrafiltration as a process alternative. SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2020, VOL. 55, NO. 10, 1891–1896.


მახარობლიძე, რ., მახარობლიძე, ზ. (2019). ცვალებად მასიანი რულონური დამწნეხ-ამკრების დინამიკა. საერთაშორისო ჟურნალი „მექანიკის პრობლემები“. № 2(75).


მახარობლიძე, რ., მახარობლიძე, ზ. (2019). ცვალებად მასიანი სხეულების დინამიკის აქტუალური საკითხები სასოფლო-სამეურნეო მანქანებში. საერთაშორისო ჟურნალი „მექანიკის პრობლემები“. № 1(74)


მახარობლიძე, რ., მახარობლიძე, ზ. (2019). მცენარეული მასალების ჭრის კრიტიკული სიჩქარის განსაზღვრა. საერთაშორისო ჟურნალი „მექანიკის პრობლემები“ № 3(76)


მახარობლიძე, რ., მახარობლიძე, ზ. (2019). ადაპტური თვითმავალი შასის ტანდემ-თვლიანი სავალი ორგანოებით ნიადაგის გამკვრივების თეორია. საერთაშორისო ჟურნალი „აგრარული მეცნიერების მოამბე“ № 4


Katsitadze, J. (2019). Technology for improving the reliability and resource of agricultural machinery. Kutaisi state university Akaki Tcereteli, “ Moambe” № 1 , Kutaisi.

 


კაციტაძე, ჯ., ფუტკარაძე, ზ. (2019). სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის საიმედოობის გაზრდა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „Mechanization in Agriculture”, №3 , სოფია.


კაციტაძე, ჯ., ფუტკარაძე, ზ. (2019). აჭარის სამთო პირობებში მომუშავე მცირე მექანიზაციის მანქანების საიმედოობის გამოკვლევა. VII საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონგრესის შრომები, ბურგასი.


Katsitadze, J., Putkaradze, Z. (2019). Reliability study of small-scale mechanization machines operating in the mountainous conditions of Adjara. Proceedings of the Seventh International Scientific and Technical Congress, Burgas.


Katsitadze, J., Putkaradze, Z. Katsitadze, E. (2019). Machine Reliability Research of Low Mechanization in the Mountain Conditions of Adjara with the Aim of its Increase. VII International Scientific Congress „AGRICULTURAL MACHINERY 2019“. 26 - 29 June 2019, Burgas, Bulgaria.


ყალაბეგაშვილი, მ., ტაბატაძე, ა. (2019).  „გრუნტის იმპულსური გადაადგილებით გამოწვეულ მაღლივი შენობების რხევებზე ცვლადი მასის გავლენა“, სტუ. “მშენებლობა“,3(57).


ყალაბეგაშვილი, მ., გურგენიძე, დ., ქრისტესიაშვილი, ე., ყიფიანი, დ. (2019).   „მრუდწირული ფილების დიდი გადაადგილებების განსაზღვრა ზოგიერთი ფაქტორის ნახტომისებური ცვლილების გათვალისინებით“, მე-11 საერთაშორისო კონფერენციის „არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“ შერჩეული, რეცენზირებული შრომების კრებული.ერევანი, გვ.281-286.


Kobaladze, A., Lomidze, A., Maludze, S., Sakevarishvili, A., Dideblide, K., Metreveli, Z., Titvinidze, G., Tarabara, V. (2019). Filterability of surface water from Tbilisi Sea. Preliminary assessment of ultrafiltration as a process alternative. Separation science and Technology


Javakhishvili, O., Gagoshidze, M., Metreveli, Z. (2018). Storage Ring to Search for Electric Dipole Moments of Particles – Feasibility Study. CPEDM Collaboration, e-Print: 1812.08535 (physics.acc-ph).


Makharoblidze, R. (2016). Theory of Soil Compaction by Running Bodies of Mountain Tandem-Wheeled Self-Propelled Chassis. Annals of Agrarian Science, vol. 14, 1, pp20-23. ISSN: 1512-1887


Makharoblidze, R. (2016). Mathematical Modeling of Agricultural Unit Operation on Slope with Application of Similarity Theory. Problems of Mechanics, 1(62), pp.20-23.


Makharoblidze, R. (2016). Impact of Lateral Movement on Capacity of Unit at Transversal Operation on Slope. Problems of Mechanics, 2(63), pp. 14-19.


Katsitadze, J., Kapanadze, V.,  Qutelia, G. (2016). To Increase the Reliability of Plow. International Scientific Journal ‘Machines, Technologies, Materials’, Issue 3, p.7-8, 2016; ISSN: 1313-0226, IF 5


Nathenadze, N. (2016).   „The Design of a Digger Shovel for Potato Harvester to Operate in Hard Soil-Climatic Condition“, Journal of Applied Mechanical Engineering,Volume 5, Issue 3, ISSN: 2168-9873, IF 0.8.

 


ლომიძე, ი., კობალაძე, ა., მალუძე, ს., საყევარიშვილი, ა., პატაშური, ა., გიორგაძე, ა., გლურჯიძე, თ., მეტრეველი, ზ., დიდებულიძე, კ. (2016). მემბრანული ფილტრაციის მეთოდით თბილისის მიდამოებში მტკვრის დაბინძურების დონის განსაზღვრა. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭო. გვ-137-139


Didebulidze, K., Giorgadze, A., Glurjidze, T., Kobaladze, A., Lomidze, I., Maludze, S., Metreveli, Z., Patashuri, A., Sakevarashvili, A., Tarabara, V., Vakuliuk, P., Yatseiko, O. (2016). Evaluating Feasibility of Ultrafiltration as a Treatment Option for surface Waters of Mtkvari and Aragvi Rivers. 8th IWA Eastern European Conference for Young Water Professionals.Gdansk, Poland


ფაღავა ა., შუბითიძე ზ., ანასოვი ა., ნატროშვილი გ., დათუაშვილი ზ., მიდელაშვილი ე. (2015). ბლინების საცხობი ინოვაციური მოწყობილობა სწრაფი კვების ბაზრისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის “ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები“ მასალები. ქუთაისი. გვ. 494-496.


დიდებულიძე, კ., გიორგაძე, ა., გლურჯიძე, თ., კობალაძე, ა., ლომიძე, ი., მალუძე, ს., მეტრეველი, ზ., პატაშური, ა., საყევარიშვილი, ა. (2015). თბილისში მდინარე მტკვრის დაბინძურების ხარისხის განსაზღვრა მემბრანული ფილტრაციის ტექნოლოგიის, ქიმიური და ბაქტერიოლოგიური ანალიზის გამოყენებით.საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ახალგაზრდა მეცნიერთა კონფერენცია. თბილისი, საქართველო


Didebulidze, K., Giorgadze, A., Glurjidze, T., Kobaladze, A., Lomidze, I., Maludze, S., Metreveli, Z., Patashuri, A., Sakevarashvili, A., Tarabara, V. (2015). Filterability of natural surface water from Mtkvari and Aragvi rivers: Water quality and ultrafiltration blocking law analyses. Membrane and Sorption Processes and Technologies conference. Kyiv, Ukraine


Metreveli, Z. (2013). High Precision Measurements of the Form Factors of Pion, Kaon and Proton at High Timelike Momentum Transfers. Physical Review Letters 110 022002.


Metreveli, Z. (2013). Technical Design Report for the PANDA (AntiProton Annihilations at Darmstadt) Straw Tube Tracker. European Physics Journal A49 25.


Metreveli, Z. (2013). Improved Measurements of Absolute Hadronic Branching Factors of the D_s+ Meson. Physical Review D 88 (2013) 032009.