ვასილ გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტი

ვასილ გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტი

ვასილ გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტი აგრარულ უნივერსიტეტს შემოუერთდა 2010 წელს. ინსტიტუტის მიერ შემუშავებულია საქართველოს სატყეო სექტორში მოქმედი ძირითადი მეთოდოლოგიები და ინსტრუქციები, მათ შორის ტყეების ინვენტარიზაციის, ტყის დაცვის, სატყეო სამეურნეო ღონისძიებების დაგეგმვისა და განხორციელების შესახებ, აგრეთვე შედგენილია ტყის შემქმნელი ძირითადი მერქნიანი სახეობების ზრდის მსვლელობისა და აღნაგობის ცხრილები და სხვა.

ინსტიტუტი ტრადიციულად ორიენტირებულია მთის ტყეების ფუნდამენტური და გამოყენებითი კვლევების განხორციელების კუთხით, ამავდროუალდ ავითარებს ახალ მიმართულებებს, რომელიც შეესაბამება ტყის კვლევითი ორგანიზაციების საერთაშორისო კავშირის (IUFRO) ტყის კვლევის მიმართულებების კლასიფიკატორს. აგრეთვე ახორციელებს საკონსულტაციო და საექსპერტო მომსახურებას.

კვლევის ძირითადი მიმართულებები:

ინსტიტუტში ამჟამად მუშაობს ორი სამეცნიერო განყოფილება 3 თანამედროვე ლაბორატორიით, აქედანერთი მწერთა პათოგენების კვლევის, მეორე ტყის დაცვის და ბიოკონტროლის, ხოლო მესამე - დენდროლაბორატორია. ასევე ინსტიტუტს გააჩნია გენეტიკურად მნიშვნელოვანი მერქნიანი სახეობების FAO-ს სტანდარტების თესლის ბანკი.

საკონტაქტო ინფორმაცია

გიორგი ქავთარაძე

ლურჯი მოცვის ბაღების მონიტორინგი და მართვა საქართველოს პირობებში (2023 - 2025)

პროექტის მიზანია დასავლეთ საქართველოს ლურჯი მოცვის წარმოების ძირითად რეგიონებში ლურჯიმოცვის აგრობიოცენოლოგიური მონიტორინგი, უმთავრესი მავნე ორგანიზმების (მწერები, დაავადებები, სარეველები) მიერ დაზიანების ინტენსივობის დადგენა და ბრძოლის კომპლექსური ღონისძიებებისშემუშავება, ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლება და პესტიციდური დატვირთვის შემცირება(თანამონაწილე სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი).


ხის ნაბურღი ნიმუშების ანალიზი, ტყის ეროვნული აღიცხვა (2020 - 2021)

კვლევა განხორციელდა GIZ გარემოსდაცვითი პროგრამის -ECOserve ფარგლებში, რომლის მიზანი იყოხის გამონაბურღი ნიმუშების ანალზით მერქნის შემატების და ხოვანების (ასაკი) განსაზღვრა. კვლევაემსახურებოდა ტყის ეროვნული აღრიცხვის მიზნებს, რომელიც ხორციელდება GIZ-ის დაფინანსებით.


უცხო, პოტენციურად ინვაზიური მერქნიანი მცენარეების შესწავლა საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე (2019 - 2022)

კვლევის მიზანი იყო უცხო პოტენციურად ინვაზიური მერქნიანი მცენარეების საველე იდენტიფიკაცია, მათიბიოეკოლოგიური მდგომარეობის და გავრცელების ხასიათის შესწავლა, მათი გავლენის და ინვაზიურობისხარისხის შეფასება ადგილობრივი ტყის მაღალი კონსერვაციული ღირებულების ჰაბიტატებზე (HCVF), რომელიც მოქცეულია საქართველოს დაცული ტერიტორიების ფარგლებში. კვლევის მიზნების მიღწევამთავის მხრივ შესაძლებელი გახდა საქართველოს ბიომრავალფეროვნების სტრატეგიის და მოქმედებათაგეგმის B.2. ეროვნული მიზნის მიღწევა დაცული ტერიტორიების ნაწილში, რაც გულისხმობს: ,,2020 წლისთვისშეფასებულია უცხო ინვაზიური სახეობების მდგომარეობა და მათ მიერ გამოწვეული საფრთხეები“.


კლიმატის ცვლილების გავლენის მოდელირება თბილისის მუნიციპალიტეტის ურბანული ტყის ეკოსისტემაზე (model PICUS v1.5) (2019 - 2022)

კვლევის მიზანი იყო თბილისის მუნიციპალური მართვის ქვეშ არსებული ბუნებრივი და ხელოვნურიტყეების ეკოსისტემაზე კლიმატის ცვლილების გავლენის მოდელირება (მოდელი PICUSv1.5), მიმდინარედა მოსალოდნელი (პროგნოზირებული) კლიმატის ცვლილების მიმართ და აღნიშნული ტყის ბიომასის, მასში დეპონირებული ნახშირბადის მარაგებისა და ნახშირორჟანგის ემისიების განსაზღვრა (IPCC, 2006). კვლევამ შესაძლებელი გახდა მოსალოდნელი ცვლილებების გამოკვეთა, როგორც ტყის ფორმაციების, ასევე თითოეული ტყის შემქმნელი სახეობის ზრდის მსვლელობის პარამეტრების დონეზე, მომავალი 100 წლის პერიოდისთვის, 2 სცენარით (მიმდინარე და მოსალოდნელი კლიმატის ცვლილება).


საქართველოს წიწვოვან ტყეებში გავრცელებული მავნე ქერქიჭამიები (2019 - 2020)

წიგნში განხილულია საქართველოს წიწვოვან ტყეებში გავრცელებული უმთავრესი მავნე ქერქიჭამიები. აღწერილია მათი აგებულება, დაზიანების ფორმები, ბიოლოგია, ეკოლოგია, ბუნებრივი მტრები, ბრძოლისკომპლექსური ღონისძიებების ერთობლიობა მათი რიცხოვნობის რეგულირებისათვის.


ინვაზიური მავნე მწერის აზიური ფაროსანას - Halyomorpha halys პოპულაციებში ენტომოპათოგენური მიკროორგანიზმების ძიება საქართველოში (2019)

პროექტი მოიცავდა აზიური ფაროსანას - Halyomorpha halys პოპულაციებში ბუნებრივი მტრების ძიებას, გამოვლენას და შესწავლას, შემდგომ მათი ბიოლოგიურ კონტროლში გამოყენების მიზნით.


აზიური ფაროსანას Halyomorpha halys (Stål, 1855) (Heteroptera: Pentatomidae) ბიოეკოლოგიური თავისებურებები და ბიოლოგიური კონტროლი საქართველოში (2018 – 2022)

პროექტის ფარგლებში შესწავლილია აზიური ფაროსანას ბიოეკოლოგიური თავისებურებები საქართველოსპირობებეში, მათი მკვებავი მცენარეები, გამოვლენილია ბუნებრივი მტრები, გამოცდილია სხვადასხვაბიოლოგიური საშუალებები და დაგენილია მათი ეფექტურობა.


ეკოლოგიურად უსაფრთხო საშუალებების გამოყენება აზიური ფაროსანას Halyomorpha halys წინააღმდეგ საქართველოში (2018 – 2020)

კვლევის მიზანი იყო აზიური ფაროსანას - Halyomorpha halys წინააღმდეგ ბრძოლის ეკოლოგიურად უსაფრთხოინოვაციური ბიოტექნიკური (აგრეგატული ფერომონები) და ბიოლოგიური (მიკოპესტიციდები) მეთოდებისდა გამოყენების რეკომენდაციების შემუშავება.


გარემოსათვის უსაფრთხო ინოვაციური საშუალებებით ბიოთხილის წარმოების ხელშეწყობა (2017 – 2020)

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა თხილის ძირითადი მავნებელ-დაავადებების გამოვლენა და მათწინააღმდეგ ბრძოლის ბიოლოგიური საშუალებების დადგენა. მომზადდა რეკომენდაციები სამომავლოდმათი გამოყენების შესახებ ბიოთხილის წარმოებისათვის საქართველოში.


ტყის გენეტიკურად მნიშვნელოვანი სახეობების შესწავლა და ტაქსონომიური იდენტიფიცირება საქართველოში (2017 – 2020)

განხორციელდა ტყის 5 სახეობის (ქართული ნეკერჩხალი - Acer ibericum, ქართული ნუში-Amygdalus georgica, იმერული მუხა-Quercus imeretina, შიშველი თელადუმა-Ulmus glabra, წვრილფოთოლა ცაცხვი-Tilia cordata) ინვენტარიზაცია, მორფომეტრიული და გენეტიკური კვლევები. მომზადდა გავრცელების ამსახველი რუკებიდა მონაცემთა ბაზა.


ინოვაციური მეთოდების დამუშავება საქართველოსათვის ინვაზიური მავნე მწერის ბზის ალურას Cydalima perspectalis მონიტორინგისა და კონტროლისათვის (2016 - 2019)

დადგინდა ინვაზიური მავნე მწერის ბზის ალურას Cydalima perspectalis-ის გავრცელების არეალის დადაზიანების ინტენსივობა დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოში. შემუშავდა მონიტორინგისა დაკონტროლის კომპლექსური ღონისძიების სტრატეგია, გარემოსათვის უსაფრთხო ინოვაციური მეთოდებისგამოყენებით.


Beauveria bassiana - "Bb007" - ის მასობრივი გამრავლების ტექნოლოგიის დამუშავება მავნე მწერების კონტროლისათვის საქართველოში (2016 - 2018)

პროექტის ფარგლებში შეიქმნა პირველი ქართული, ადგილობრივი წარმოების ბიოპრეპარატი, სავაჭრონიშანით ბოვერ–ჯი (Bover-Ge), მიკოპესტიციდი, წარმოადგენს ბიოტექნოლოგიით შექმნილბიოფორმულაციას, წარმოებულია ენტომოპათოგენური სოკოს Beauveria bassiana-ს ადგილობრივი შტამისსაფუძველზე, რომელიც გამოყოფილია კავკასიონის ქედის ნიადაგიდან და უფრო მეტადააადაპტირებული ადგილობრივ პირობებთან.

ბოვერ–ჯი რეგისტრირებულია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, სურსათის ეროვნულ სააგენტოს მიერ 2019 წელს (სარეგისტრაციო #3142). იგი არის პირველი ქართულიმიკოპესტიციდი, ქიმიურის ალტერნატივა, უსაფრთხო ადამიანისა და გარემოსათვის, რაც ხელსშეუწყობს ეკოლოგიურად სუფთა და პროდუქციის წარმოებას.


საქართველოსა და იტალიის ენდემური ენტომოპათოგენური ნემატოდების დახასიათება და მათი პოტენციალის შესწავლა (2016 - 2018)

პროექტის მიზანი იყო ენტომოპათოგენური ნემატოდების ძიება გამოვლენა საქართველოსეკოლოგიურად, კლიმატურად და გეოგრაფიულად განსხვავებულ ზონებსა და რეგიონებში. შესაბამისად, შესწავლილ იქნა მათი მრავალფეროვნება, შეირჩა მაღალვირულენტური და აქტიური შტამები, შემდგომში მათი გამოყენებისათვის მავნე მწერების კონტროლისათვის.


საქართველოს ტყეებში დეპონირებული ნახშირბადის მარაგების შეფასება, კონვერსიული კოეფიციენტების დადგენა (2016 - 2018)

კვლევა განხორციელდა საქართველოს ტყის შემქმნელი ოთხი ძირითადი სახეობის მუხით, რცხილით, ჩვეულებრივი წაბლით და მურყნით გაბატონებული ტყის ფორმაციებში ბიომასის და მათშიატმოსფეროდან დეპონირებული ნახშირბადის საერთო და წლიური მარაგების დადგენა და მათი როლის განსაზღვრა ნახშირბადოვან ციკლში. ასევე განისაზღვრა კონვერსიული კოეფიციენტები - მერქნისმარაგის (მ3) კოვნერსია აბსოლიტურ მშრალ ბიომასაში (ტონა), ცალკეული ფრაქციებისა და ხნოვანებისჯგუფების მიხედვით.


სეზონური სატყეო სკოლა (2016)

სკოლის იდეა ემსახურებოდა ახალგაზრდა სპეციალისტების კვალიფიკაციის ამაღლებას, სატყეოდარგის პოპულარიზაციას, ახალი კადრების მოზიდვას სამეცნიერო მიმართულებით და გრძელვადიანისაერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისებას რეგიონულ დონეზე (საქართველო, აზერბაიჯანი, სომხეთი), ასევე მათ საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში ინტეგრირების ხელშეწყობას. სასწავლოკურსი მოიცავდა ორ მთავარ თემატურ მიმართულებას და მიმართულების შესაბამის თემებს: 1. ტყეების ინვენტარიზაცია, ტყეები და კლიმატის ცვლილება; 2. ტყეების ეკოსისტემები დაბიომრავალფეროვნება, რომელსაც გაუძღვნენ, როგორც ადგილობრივი, ასევე ევროპელი (პოლონეთი, გერმანია, იტალია) შესაბამისი მიმართულების წამყვანი პროფესორები და მეცნიერები. შედგა როგორცსალექციო პრეზენტაციები, ასევე საველე და ლაბორატორიული სწავლება. პროექტში მსმენელებისსახით ჩართული იყვნენ მაგისტრანტები, დოქტორანტები, ასევე საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტები.


კოლხეთის ტყის გენეტიკური რესურსების შესწავლა და დაცვა (2015 - 2018)

კვლეები ჩატარდა აჭარის ტყის 8 იშვიათი და გადაშენების პირას მყოფი მერქნიანი სახეობის (უხრავი(Ostrya carpinifolia Scop.), ხემარწყვა (Arbutus andrachne L.) მედვედევის არყი (Betula medwedewii Regel), ქართული ჯონჯოლი (Staphylea colchica Stev.), სმირნოვის შქერი (Rhododendron smirnowii Trautv.) უნგერნისშქერი (Rhododendron ungernii Trautv.). ზეთის ხე (Osmanthus decorus Boiss. & Balansa), უთხოვარი (Taxus baccata L.)) შესწავლისათვის. ლაბორატორიული სამუშაოები მიმდინარეობდა თესლის აღების-დამუშავებისა დასტანდარტების შესაბამისად თესლთა ბანკში შენახვისთვის ამ სახეობების კონსერვაციის მიზნით. თესლის ნიმუშები ინახება სატყეო ინსტიტუტის ლაბორატორიაში.


Beauveria bassiana-ს შტამების ეკომდგრადობის შესწავლა ბიოპესტიციდების წარმოებისა და ბიოტექნოლოგიის ოპტიმიზაციისთვის (2015 - 2017)

პროექტის ფარგლებში შესწავლილი იყო გარემო ფაქტორების (ტემპერატურა, ტენიანობა, ულტრაიისფერი გამოსხივება, pH და ა.შ.) გავლენა Beauveria bassiana-ს ადგილობრივ შტამებზე დაგანისაზღვრა მათი ფერმენტული აქტივობა, რის საფუძველზე შერჩეული იქნა ეკოლოგიურად მდგრადიშტამები, რომელიც გამოყენებული იქნება ბიოლოგიური პესტიციდების ბიოფორმულაციისათვის, მისიწარმოების პროცესების გაუმჯობესებისა და მასობრივი წარმოების ტექნოლოგია ეფექტურობისგაზრდისათვის.


ტყეების ბიოლოგიური დაცვა და მდგრადი ტურიზმის ხელშეწყობა ბორჯომის მუნიციპალიტეტში (2014 - 2016)

პროექტის ფარგლებში გამოკვლეული იქნა ტყის პათოლოგიური მდგომარეობა ბორჯომის ხეობაში, რისთვისაც ტყიდან ლაბორატორიაში ხდებოდა ნაძვის მავნე მწერების და მათი პათოგენების გადაყვანადა კვლევების ჩატარება.


გლობალური დათბობის პირობებში საქართველოს წიწვოვანი ტყეების (სოჭი, ნაძვი, ფიჭვი) ფიტომასისა და დეპონირებული ნახშირბადის მარაგების განსაზღვრა, კონვერსიული კოეფიციენტების შედგენა (2014 - 2016)

პროექტის ძირითად მიზნს წარმოადგენდა გლობალური დათბობის პირობებში, საქართველოსწიწვოვანი ტყეების მიერ შთანთქმული ნახშირბადის მარაგის რაოდენობრივი შეფასება, ნახშირბადოვან ციკლში მათი პარამეტრების დადგენა. შესაბამისად განისაზღვრა წიწვოვან ტყეებშისაერთო ბიომასა და ნახშირბადი საქართველოს ადმინისტრაცილი მხარეების და რეგიონებისმიხედვით. დადგინდა წიწვოვანი ტყეების ბიომასა და ნახშირბადის მარაგების განაწილება კორომისცალკეული ფრაქციების (ღერო, ტოტი, წიწვი, ფესვი), ხნოვანების ჯგუფების (ახალგაზრდა, შუახნოვანი, მომწიფარი, მწიფე, მწიფეზე უხნესი), ტყის ძირითადი კომპონენტების (მთავარი სართული, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგის ცოცხალი საფარი, ტყის მკვდარი საფარი) და ნიადაგში მკვდარი ორგანულინივთიერებების ბიომასები და მათში დეპონირებული ნახშირბადის ბიომასები. განისაზღვრა წიწვოვანიტყეების ბიომასა და ნახშირბადის წლიური ნამატი.


აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების სატყეო სექტორის რესურსების ეფექტური და მდგრადი გამოყენება (2013 - 2016)

პროექტის მიზანი იყო ხე-ტყის გადამამუშავებელი წარმოების მდგრადი და რესურსდამზოგავი მიდგომების დანერგვის ხელშეწყობა, ევროპის საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების გზით. კვლევები განხორციელდა 10-მდე ხე-ტყის გადამამუშავებ საწარმოში, რომელიც ერთი მხრივ, მოიცავდა წარმოების არსებული მდომარეობის შესწავლას და ხარვეზების იდენტიფიცირებას და მეორე მხრივ, გაუმჯობესების ღონისძიებების დამუშავებას და შეთავაზებას სამიზნე კომპანიებისთვის. პროექტში მონაწილეობდა 11 ქვეყნის პატნიორი ორგანიზაცია, მათ შორის ევროკავშირის 6 და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები: საქართველო, უკრაინა, მოლდოვა, სომხეთი და აზერბაიჯანი.


გლობალური დათბობის პირობებში საქართველოს წიფლნარებში ატმოსფერული ნახშირბადის მარაგების განსაზღვრა, კონვერსიული კოეფიციენტების დადგენა (2013 - 2015)

პროექტის ძირითად მიზანს წარმოადგენდა გლობალური დათბობის პირობებში, საქართველოსაღმოსავლური წიფლის ტყეების მიერ შთანთქმული ნახშირბადის მარაგის რაოდენობრივი შეფასება, ნახშირბადოვან ციკლში მისი პარამეტრების დადგენა; მერქნის მოცულობიდან კორომის საერთობიომასაში და ნახშირბადის მარაგში გადასაყვანი კონვერსიული კოეფიციენტების დადგენა.


ზოგიერთი სამკურნალო მცენარის შესწავლა და კულტივირების ტექნოლოგიური სქემის დამუშავება (2013 - 2014)

კვლევები ჩატარდა სამ სამკურნალო მცენარეზე (ვორონოვის თეთრყვავილა, აჭარული ანგელოზა და აჭარული ყოჩივარდა), არეალებისა და მარაგების შესწავლის მიზნით, მათ შორის ვორონოვის თეთრყვავილაზე მომზადდა მასალები და ანასეულის ბაზაზე გაშენდა პლანტაცია CITES-ის კონვენციის შესაბამისად, ლაბორატორიაში მიმდინარეობდა კვლევები თეთრყვავილას ფიზიოლოგიის შესწავლისადა გამრავლების ტექნოლოგიური სქემის შემუშავების მიზნით.


ენტომოპათოგენური სოკოები და ენტომოპათოგენური ნემატოდები, როგორც ბიოლოგიური აგენტები მავნე მწერების ინტეგრირებული დაცვისთვის საქართველოში (2011 - 2014)

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა მწერებთან ასოცირებული სოკოების და ნემატოდების გამოყოფამოხდა ნიადაგიდან, დადგინდა მათი გავრცელება და სახეობრივი მრავალფეროვნება. ენტომოპათოგენური სოკოები და ნემატოდები იზოლირებული იქნა ძირითადად საქართველოსსხვადასხვა რეგიონების აგროეკოსისტემებიდან და ბუნებრივი ჰაბიტატებიდან. კვლევები ჩატარდააღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე გავრცელებულ სხვადასხვა გეოგრაფიულადგილებზე, მათ შორის კავკასიის მთის და კოლხეთის დაბლობის ჩათვლით.


წაბლის კიბოს კვლევა ბალკანეთსა და საქართველოში: პოპულაციების შესწავლა და ბიოკონტროლის მეთოდები (2010 – 2017)

კვლევების მიზანი იყო წაბლის კიბოს-Cryphonectria parasitica კვლევა და ბრძოლის ღონისძიებებზემუშაობა. მთელი ქვეყნის მასშტაბით წაბლნარებში მოპოვებულ იქნა 664 დაზიანების ნიმუში, სადანაცგამოყოფილი და მიღებული ახალი ჰიპოვირულენტური შტამი (CHV-1), აღმოჩნდა ყველაზე კარგიშედეგების მქონე, კვლევაში ჩართული ყველა ქვეყნიდან მოპოვებულ შტამებს შორის.


ენტომოპათოგენური სოკოები. რეგიონალური წარმოდგენა მწერების ბიოკონტროლისათვის ცენტრალურ აზიასა და კავკასიაში (2010 - 2013)

პროექტში ყურადღება გამახვილებულია ანტაგონისტური მიკროორგანიზმების წარმოებაზე, ფორმულირებასა და გამოყენებაზე ბიოლოგიურ კონტროლში. გარდა ამისა, კვლევის კიდევ ერთისაფუძველი იყო ანტაგონისტური მიკროორგანიზმების გენეტიკური ფაქტორების მოლეკულური დაფილოგენეტიკური ანალიზი.


Kereselidze, M., Pilarska, D., Guntadze, N., Linde, A. (2022). Halyomorpha halys (Hemiptera: Pentatomidae) feeding effects on different agricultural fruits in Georgia orchards. Turkish J. Zoology. 46: 298-303


Kavtaradze, Giorgi, Basilidze, Lado, Pergl, Jan, Avoiani, Elizaveta, Goginashvili, Nani, Kobakhidze, Nato. (2022). Invasive Alien Woody Plants in the Protected Areas of Georgia: Invasive Range, Environmental Impact and Invaded Forest Habitats, 12th International Conference on Biological Invasion, Tartu, Estonia


Kavtaradze, Giorgi, Basilidze, Lado, Vahalik, Petr, Pergl, Jan, Avoiani, Elizaveta, Manvelidze, Zurab. (2022). Distribution and Abundance of Invasive Alien Woody Species in the Protected Areas of Georgia, 12th International Conference on Biological Invasion, Tartu, Estonia


Kharabadze, N., Chkhaidze, N., Abramishvili, T., Göktürk, T., Lobjanidze, M., Burjanadze, M. (2022). First Report of Hierodula transcaucasica Predation on The Halyomorpha halys in Georgia. International Journal of Tropical Insect Science, 1-13


ტიგინაშვილი, ზ., ვაჩნაძე, გ., წერეთელი, გ., აფციაური, ბ., კახაძე, რ. (2022). იმერეთის რეგიონის ტყისშემქმნელ ძირითად  სახეობებათა ტყეებში  ბიომასის და ნახშირბადის მარაგები. მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია ,,ახალი ინიციატივები“. შრომათა კრებული, ქუთაისი


Niemczyk, M., Bachilava, M., Wróbel, M., Jewiarz, M., Kavtaradze, G., Goginashvili, N. (2021). Productivity and Biomass Properties of Poplar Clones Managed in Short-Rotation Culture as a Potential Fuelwood Source in Georgia, Energies 2021, 14, 3016


Kavtaradze, G., Chiburdanidze, K., Vachnadze, G., Tiginashvili, Z., Avoiani, E., Karsimashvili, N. (2021). Assessing changes in the Biomass and Carbon Sequestration of Tbilisi City Urban Forest, Georgia (South Caucasus), book of abstracts of 2nd Virtual Conference on Climate Change & Sustainability, pp.34-36


Aleksidze, Guram, Japaridze, Givi, Kavtaradze, Giorgi, Barjadze, Shalva. (2021). Invasive Alien Species of Georgia, (Chapter 3 in book of Invasive Alien Species: Observations and Issues from Around the World)


Paule, J., Goginashvili, N., Tvauri, I., Gabashvili, E., Kotetishvili, M., Kobakhidze, N. (2021). Identification and genetic diversity of Acer ibericum (Aceraceae) populations in Georgia (South Caucasus), Journal of Forest Science, 67 (9): 420–426 (SJR – 0,250)


Goginashvili, N., Togonidze, N., Tvauri, I., Manvelidze, Z., Memiadze, N., Zerbe, S., Asanidze, Z. (2021). Diversity and degradation of the vegetation of mountain belt forests of central Adjara (the Lesser Caucasus), Georgia. J. For. Sci, 67: 219–241


ბაჩილავა, ., ქავთარაძე, ., გოგინაშვილი, . (2021). საქართველოში შესწავლილი ვერხვის ახალი ჰიბრიდული კლონების გამოყენების მიზანშეწონილობა სამრეწველო და ენერგეტიკული პლანტაციებისათვის, სსმმა აკადემიკოსის, პროფესორ გურამ ტყემალაძის 80 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ინოვაციური კვლევის ასპექტები აგრარულ მეცნიერებებში“, შრომათა კრებული, გვ. 65-66


ბასილიძე, ., გოგინაშვილი, ., ქავთარაძე, . (2021). ტყის არამერქნული რესურსების შეფასების და მდგრადი სარგებლობის მიდგომები (მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის მაგალითზე), სსმმა აკადემიკოსის, პროფესორ გურამ ტყემალაძის 80 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ინოვაციური კვლევის ასპექტები აგრარულ მეცნიერებებში“, შრომათა კრებული, გვ. 67-68


ჯაფარიძე, ., გაგოშიძე, , დოლიძე, ., ქავთარაძე, . (2021). მაღალი ანტივირუსული პოტენციალის მქონემერქნიანების (კავკასიური ფიჭვი- Pinus sosnowskyi Nakai და სხვა) ბუნებრივი განახლება სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის რიგ ლოკაციაზე (ბორჯომი, ასპინძა, ახალციხე) - კლიმატის გლობალური ცვლილების ფონზე, პროფესორ გურამ ტყემალაძის 80 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ინოვაციური კვლევის ასპექტები აგრარულ მეცნიერებებში“, შრომათა კრებული, გვ. 61-65


ქავთარაძე, გიორგი, კაპანაძე, პაპუნა, კობახიძე, ნატო. (2021). ტყის მდგრადი მართვის საკითხები საქართველოს პირველ ბიოსფერულ რეზერვატში, სსმმა/გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო ინტერნეტ კონფერენცია „ტყის ეკოსისტემების გარემოსდაცვითი ფუნქციისოპტიმიზაციის გზები საქართველოში”, შრომათა კრებული p. 988, გვ. 86-93, ISBN 978–9941–8–3423–3


Beruashvili, M., Kereselidze, M., Gorgadze, O. (2021) Hazelnut diseases and their causing pathogens in the hazelnut-growing regions of Georgia. Annals of Agrarian Sciences. Vol. 19 No. 1, page 28-38


Burjanadze, M., Kharabadze, N., Arjevanidze, M. (2021). Bover-Ge – mycopesticedes for the control Brown marmorated stink bug - Halyomorpha halys (Stål) (Hemiptera: Pentatomidae). Annals of Agrarian Science, v 19, 3, p.199-204


Gorgadze, O., Kuchava, M., Lortkipanidze, M., Gratiashvili, N., Burjanadze, M. (2021). The Effectivenes of Entomopathogenic Microorganizsms (Nematodes and Fungi) Against Curculio nucum (Coleoptera: Curculionidae). Bull. Acad. Nac. Sci.Georgia, v, 15:2,108-113


ჯაფარიძე, ., სუპატაშვილი, ., ბურჯანაძე, მ. (2021). სუფთა და ჯანსაღი გარემო მოსახლეობისა და ყოველიცოცხალი ორგანიზმისათვის აუცილებელი სასიცოცხლო პირობაა - გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო ინტერნეტ კონფ. „ტყის ეკოსისტემების გარემოს დაცვითი ფუნქციისოპტიმატიზ-ის გზები საქართველოში“ სოფლის. მეურნ. მეცნ. აკად. შრომათა კრებული, გვ.97-100


ტიგინაშვილი, ზვიად, ვაჩნაძე, გივი, წერეთელი, გიული, აფციაური, ბესო. (2021). საქართველოს ტყეებშიმკვდარი ორგანული ნივთიერებების ბიომასა და ნახშირბადი, გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღისადმიმიძღვნილი სამეცნიერო ინტერნეტ კონფერენცია „ტყის ეკოსისტემების გარემოსდაცვითი ფუნქციისოპტიმიზაციის გზები საქართველოში“, შრომათა კრებული, გვ. 77-83


ტიგინაშვილი, .., ვაჩნაძე, .., აფციაური, .., წერეთელი, გ.. (2021). ლაგოდეხის სახელმწიფონაკრძალის ტყის ეკოსისტემებში აკუმულირებული და წლიურად დეპონირებული ნახშირბადის მარაგები, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “ინოვაციური კვლევის ასპექტები აგრარულმეცნიერებებში” მიძღვნილი სსმმ აკადემიის აკადემიკოსის, პროფესორ გურამ ტყემალაძის 80 წლისიუბილესადმი, შრომების კრებული, საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, გვ. 282-285


გოგინაშვილი, ., თვაური, . (2021). საქართველოს ტყის გენეტიკური რესურსების ინვენტარიზაციის მასალები, გამომც. უნივერსალი, თბილისი, 300 გვ.


გოგინაშვილი, ., ქავთარაძე, ., ბაჩილავა, . (2021). ვერხვი: ბიოეკოლოგია, ტაქსონომია და ჰაბიტატები/POPULUS SPP. Bioecology, Taxonomy and Habitats, თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების გამომცემლობა, 64 გვ. ISBN 978­9941­8­3370­0


გოგინაშვილი, ., ბაჩილავა, . (2021). ვერხვის მრავალმიზნობრივი პლანტაციები და მათი გაშენების სქემები. გამომც. აგრარული უნივერსიტეტი, თბილისი, 38 გვ.


Stephan, D., Bernhardt, T., Buranjadze, M., Seib, C., Schafer, J., Maguire, N., Pelz J. (2020). Development of a fluid-bed coating process for soil-granule-based formulations of Metarhizium brunneum, Cordyceps fumosorosea or Beauveria bassiana. Journal of Applied Microbiology, 1-14. doi:10.1111/jam.14826


Supatashvili, A., Burjanadze, M., Berdzenishvili, B., Arjevanidze, M. (2020). Effectiveness of pheromone for the control Box Tree Moth - Cydalima perspectalis in Georgia Annals of Agrarian Science.Vol 17 No 1, 121-127. Volume 18, Number 4, 542-545


Burjanadze, M., Gorgadze, O., De Luca, F., Troccoli, A., Lortkipanidze, M., Kharabadze, N., Arjevanidze, M., Fanelli, E., Tarasco, E. (2020). Potential of native entomopathogenic nematodes for the control of brown marmorated stink bug Halyomorpha halys in Georgia. Biocontrol Science and Technology 2020-06-08T06:47:44Z DOI: 10.1080/09583157.2020.1776217


Lortkipanidze, M., Gorgadze, O., Kuchava, M., Kokhia, M., Burjanadze, M. (2020). Role of the major ecological factors on the formation of nematode fauna. International Journal of Fauna and Biological Studies, 7(2): 65-70


Burjanadze, M., Kharabadze, N., Сhkhidze, N. (2020). Testing local isolates of entomopathogenic microorganisms against Brown Marmorated Stink Bug Halyomorpha halys in Georgia. BIO Web of Conferences, Volume 18, IV All-Russian Plant Protection Congress with international participation “Phytosanitary Technologies in Ensuring Independence and Competitiveness of the Agricultural Sector of Russia


Burjanadze, M., Kharabadze, N, Chkhaidze, N. (2020). Natural enemies and its potential for the control of Brown marmorated stink bug - Halyomorpha halys. in Georgia BIO Web of Conferences


Burjanadze, M., Gorgadze, O., De Luca, F., Troccoli, A., Lortkipanidze, M., Kharabadze, N., Arjevanidze, M., Fanelli, E., Tarasco, E. (2020). Potential of native entomopathogenic nematodes for the control of brown marmorated stink bug Halyomorpha halys in Georgia. Biocontrol Science and Technology 2020-06-08T06:47:44Z DOI: 10.1080/09583157.2020.1776217


Kavtaradze, Giorgi, Basilidze, Lado, Pergl, Jan, Avoiani, Elizaveta, Aptsiauri, Besarioni, Kobakhidze, Nato. (2020). Invasive woody species and their potential environmental impact on natural riparian and lowland forests of Eastern Georgia (case study of the Gardabani managed reserve). Book of Abstracts of 11th International Conference on Biological Invasion, Vodice, Croatia, 81


Kavtaradze, Giorgi, Basilidze, Lado, Pergl, Jan, Vahalik, Petr, Avoiani, Elizaveta. (2020). Distribution Pattern of Invasive Alien Woody Species in Protected Areas of Eastern Georgia (South Caucasus). Book of Abstracts of 11th International Conference on Biological Invasion, Vodice, Croatia, 11


Goginashvili, N., Ekhvaia, J., Doborjginidze, R., Bachilava, M., Tvauri, I., Kobakhidze, N. (2020). Comparative analysis of the three Caucasian oak taxa in Georgia (South Caucasus) based on leaf macromorphological variation. J. Annals of Agrarian Science Vol. 18 No. 4 490–499


Kereselidze, Manana, Pilarska, Daniela, Linde, Andreas, Sanscrainte, Neil D., Hajek, Ann E.(2020). Nosema maddoxi infecting the brown marmorated Stink bug, Halyomorpha halys (Stål) (Hemiptera: Pentatomidae), in the Republic of Georgia, Biocontrol Science and Technology, DOI: 10.1080/09583157.2020.1787346


Gorgadze, O., Kereselidze, M., Beruashvili, M., Bagaturia, N. (2020). Fauna of Nematodes of Georgian Hazelnut Soils and Its Entomopathogenic Forms. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, vol.14, no.2, 94-100


ჯაფარიძე, ., სუპატაშვილი, . (2020). ფიჭვის ხმობის მიზეზები თბილისსა და მის შემოგარენში,“ საქ. სოფ.მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, ილიას სახელმწ. უნივერსიტეტი. ინტერნეტ სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია, „სატყეო კვლევის პოტენციალი საქ-ში და პერსპექტივებივები, 20-22/07, გვ. 76-80


ჯაფარიძე, ., სუპატაშვილი, ა. (2020). კლიმატური ცვლილებები ბიომრავალფეროვნებაზე- ტყის ცოცხალ ორგანიზმებზე. სოფ. მეურნ. მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო კონფერენცია „კლიმატის ცვლილება და საქართველოს აგრობიომრავალფეროვნება“, შრომათა კრებული, თბილისი. გვ.136-140


ტიგინაშვილი, ., ვაჩნაძე, ., წერეთელი, ., აფციაური, ., ყარსიმაშვილი, ნ. (2020). საქართველოს წაბლნარების (Castanea sativa Mill.) ფიტოცენოზებში დეპონირებული ნახშირბადის მარაგები, ინტერნეტ სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, “სატყეო კვლევის პოტენციალი საქართველოში დაპერსპექტივები”, კონფერენციის შრომათა კრებული, გვ. 59-65


ვაჩნაძე, ., ტიგინაშვილი, ., წერეთელი, ., აფციაური, . (2020). საქართველოს წიფლნარების ფიტომასა და ნახშირბადის მარაგები ხნოვანების ჯგუფებისა და ტყის ფრაქციების მიხედვით, სამეცნიერო კონფერენცია - კლიმატის ცვლილება და საქართველოს აგრობიომრავალფეროვნება, შრომათა კრებული, გვ. 61-67


თარხან-მოურავი, ., ქევანიშვილი, ., თარხან-მოურავი, ., ქუთათელაძე, ., შაქარიშვილი, ., ყვავილაშვილი, ., ჯაფარძე, ., სააკაშვილი, ., ელიავა, ., კაკულია, ., გულუა, ., ტაბიძე, ., სუპატაშვილი, . (2020). კურორტოლოგისა და კურორტოთერაპევტის მცირე ენციკლოპედია, - ბაბაევო-ჰოფგასტაინი, თბილისი,გამ. „მთაწმინდელი“, ტომი II, 184 გვ.


ბურჯანაძე, ., სუპატაშვილი, . (2020). საქართველოს წიწვოვან ტყეებში გავრცელებული მავნექერქიჭამიები. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბ-სი. 104 გვ.


Kunelauri, N., Baramidze, V., Mikeladze, E., Shubladze, E., Koridze, K., Kharabadze, N., Burjanadze, M. (2019). Genotype diversity and pathogenicity of Beauveria spp. Isolates from different ecoregions of Georgia Annals of Agrarian Science, Vol. 17, No 1, pg. 90-101


ვაჩნაძე, ., ტიგინაშვილი, ., წერეთელი, ., აფციაური, ., ნაკაიძე, ., ნიშნიანიძე, ქ. (2019). აღმოსავლეთ საქართველოს წიფლნარების ფიტომასა და მასში დეპონირებული ნახშირბადის მარაგი. მწიგნობარი. თბილისი, გვ. 95


Supatashvili, A., Burjanadze, M., Berdzenishvili, B. (2019). New invasive pest - box tree moth Cidalima perspectalis Walker. (1859)- in Gerrgia on Colchic box tree Buxus colchica Pojark. main aspects of biology of th pestand measures for its control. Annals of Agrarian Science. Vol 17 No 1, 121-127


Kereselidze, M., Pilarska, D., Linde, A. (2019). First Record of a Microsporidium in the Population of Brown Marmorated Stink Bug Halyomorpha halys (Stål, 1855) (Heteroptera: Pentatomidae) in the Republic of Georgia. Acta zoologica bulgarica., 71 (3), 2019: 427-432


Kereselidze, M., Pilarska, D., Linde, A. (2019). Detection and prevalence of a microsporidium in the population of Brown Marmorated Stink Bug Halyomorpha halys (Heteroptera:Pentatomidae) in the Republic of Georgia. International Congress on Invertebrate Pathology and Microbial Control & 52 and Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology & 17th meeting of the IOBC-WPRS working group “Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pests” 28th July- 1stAugust, Valencia


ქავთარაძე, . (2019). სასოფლო-სამეურნეო ლექსიკონი (თანაშემდგენელი). საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი. ISBN 978-9941-8-1017-6, 86-87 გვ. თბილისი


ქავთარაძე . (2019). სატყეო სექტორის ინსტიტუციური მოწყობის გამოწვევები და მდგრადი გადაწყვეტის გზები, მართვის ინტეგრირებული სისტემის ჩამოყალიბებისთვის, სსმმა სამეცნიერო კონფერენციის „საქართველოში სატყეო მეურნეობის ინტეგრირებული მართვის სისტემების ჩამოყალიბების პრობლემები“ შრომათა კრებული, თბილისი


კერესელიძე, ., ბერუაშვილი, . (2019). თხილის მავნებელ-დაავადებები და მათი მართვაბიომეურნეობაში. გამომცემლობა „უნივერსალი“. (ბროშურა) 63 გვ.


Kharabadze, N., Chkhaidze, N., Burjanadze, M., Lobjanidze, Mz. (2019). Brown Marmorated Stink Bug, Halyomorpha halys,a new hazard for biodiversity of Georgia. 1st International Scientific Advances and perspectives of Biodiversity Research and Conservation in Georgia. Tbilisi, Georgia


ქავთარაძე, . (2016). სწრაფმზარდი მერქნიანი სახეობების ბუნებრივი განახლების გამოკვლევის მეთოდოლოგიური საკითხები. გამომცემლობა "მწიგნობარი" ISBN 978-9941-450-69-3, 85 გვ.


თავაძე, ., სუპატაშვილი, . (2016). ბორჯომ–ბაკურიანის რეგიონის ტყეების წიწვიანი სახეობების – ფიჭვი, ნაძვი, სოჭი ძირითადი დაავადებანი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნ–თა აკადემიის მოამბე(სამეცნიერო შრომათა კრებული), №1(35) თბილისი, გვ. 76-79


თავაძე, ., სუპატაშვილი, . (2016). ჩვეულებრივი კვიპაროზის (Cupressus sempervirens) კიბო საქართველოში. საერთაშორისო რეფერირებული სამეცნიერო–პრაქტიკული ჟურნალი „სატყეო მოამბე“. თბილისი


Supatashvili, A., Goginashvili, N., Kereselidze, M. (2016). Distribution and some biological data of sycamore lace bug – Corythucha ciliate Say (Heteroptera, Tingidae) in Georgia. Annals of Agrarian Science. Vol.14, №2, p. 22-25


სუპატაშვილი, ., თარხან-მოურავი, ., გოგინაშვილი, ., თავაძე, . (2016). ჯანსაღი ტყეები და ეკოტურიზმის განვითარების პერსპექტივები ბორჯომის მუნიციპალიტეტში. მონოგრაფია, გამომცემლობა „უნივერსალი“. თბილისი. 115 გვ.


Burjanadze, Medea, Gaganidze, Dali, Arjevanidze, Mariam, Nakaidze, Elena, Tsereteli, Giuli. (2016). Identification of Bacillus in Population Colorado Potato Beetle Leptinotarsa decemlineata Say and Mottled Umber Erannis defoliaria Clerrck in Georgia. Bull. Acad. Nac. Sci.Georgia, v,10,2:133-137


Goginashvili, N. (2016). Poplars (Populus spp.) in wild /rural landscapes and their use in windbreak strips of Georgia, Scientific periodical journal. Formation of Urban Green Areas. ISSN 1822-9778, T. 1 (13), Klaipeda, Lithuania, pp.90-98


გოგინაშვილი, . (2016). ქარსაფარი ზოლების მნიშვნელობა და გაშენების სქემები საქართველოსთვის. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ. 2(36) თბილისი, 141-145


Kereselidze, M., Beruashvili, M. (2016). Biological potential of the entomopathogenic fungiIsaria fumosorosea Wize for biocontrol of pest insects at urban area plants in Georgia .International scientific –practical conference: ”Formation of Urban Green Areas 2016: Plants and Man” 1 (13). 186–190. Klaipėda, Lithuania


Pilarska, D., Hajek, A. E., Keena, M., Linde, A., Kereselidze, M., Georgiev, G., Georgieva, M., Mirchev, P., Takov, D., Draganova, S. (2016). Susceptibility of nun moth, Lymantria monacha, larvae to the entomopathogenic fungus Entomophaga maimaiga under laboratory and field conditions. Acta zoologica bulgarica. 68 (1) 117-126 ISSN: 0324-0770, ISI IF:0.309


Tiginashvili, Z., Vachnadze, G. (2016). Carbon stock sequesteres from the atmosphere byconiferous forests in Svaneti, Annals of Agrarian Science vol. 14, no. 3


Tiginashvili, Z., Vachnadze, G. (2016). Carbon stock sequestered from the atmosphere by coniferous forests of eastern Georgia in conditions of global warming, Annals of Agrarian Science vol. 14, no. 2


ვაჩნაძე, ., წერეთელი, ., ტიგინაშვილი, ., აფციაური, ., ნიშნიანიძე, ქ. (2016). გლობალური დათბობის პირობებში საქართველოს წიწვოვანი ტყეების (სოჭი, ნაძვი, ფიჭვი) ფიტომასისა და დეპონირებული ნახშირბადის მარაგები და კონვერსიული კოეფიციენტები. გამომცემლობა "მწიგნობარი" თბილისი 130 გვ.


Tsintskaladze, Eprikashvili, Urushadze, Kordzakhia, Sharashenidze, Zautashvili, Burjanadze. (2016). Nanomodified natural zeolite as a fertilizer of proponged activite. Annals of Agrarian Science


Burjanadze, M., Supatashvili, A. (2015). Relationships between forest insects & pathogens and global climate change. Complex Networks and Climate Variability. Vienna, Austria, p. 11


Supatashvili, A., Burjanadze, M. (2015). Pathogens and nematodes of bark beetles (Coleoptera: Scolytidae) in Georgia coniferous forest. International Congress on Invertebrate Pathology and microbial Control and the 48th Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology. Vancouver, Canada. p. 87


Supatashvili, A., Burjanadze, M., Lortkipanidze, M. (2015). Influence of ecological factors on the formation of nematode fauna of spruce bark beetle Ips typographus (Col., Scolytidae). IUFRO meeting, Population Dynamics of Integrated control of Forest defoliating and other insects”. Sopot, Poland. p. 80


Burjanadze, M., Lortkipanidze, M., Supatashvili, A., Kajaia, G. (2015). Nematodes Associated with Bark Beetle Ips typographus in Borjomi Georgia. Georgian National Academy of Sciences, Bulletin, Georgian Academy Press, vol. 9. no.1. p.163-167


Gorgadze, O., Lortkipanidze, M., Ogier, J.C., Tailliez, P., Burjanadze, M. (2015). Steinernema tbilisiensis sp.n. (Nematoda :Steinernematidae), a new species of entomopathogenic nematode from Georgia. Journal Agriculture Science and Technology vol. 5, 5:264-276


Burjanadze, M., Gaganidze, D., Arjevanidze, M., Nakaidze, E., Tsereteli, G., Kharadze, Sh. (2015). Bacillus associated with Colorado Potato Beetle – Leptinotarsa decemlineata Say and the Mottled Umber - Erannis defoliaria Clerrck in Georgia. IOBC wprs, Bulletin OILBN, Vol. 94, 283-287


Burjanadze, M., Lortkipanidze, M., Supatashvili, A., Kajaia, G. (2015). Nematodes Associated with Bark Beetle Ips Typographus in Borjomi Gorge. Bull. Acad. Nac. Sci.Georgia, v,9,1: 163-176


თავაძე, . (2015). ჭადარი სიცოცხლის ხე. საერთაშორისო რეფერირებული სამეცნიერო–პრაქტიკულიჟურნალი „სატყეო მოამბე“, თბილისი, #8. გვ. 25-27


თავაძე, . (2015). ეკოლოგიური ეტიუდები. ტ. II, თბილისი, გამომც. „ეთნოპოლიტიკა“, 213 გვ.


ვაჩნაძე, ., ტიგინაშვილი, ., წერეთელი, ., აფციაური, ., ნაკაიძე, ., ნიშნიანიძე, ქ. (2015). აღმოსავლეთ საქართველოს წიფლნარების ფიტომასა და მასში დეპონირებული ნახშირბადის მარაგი. მწიგნობარი. თბილისი, გვ. 95


თავაძე, ., სუპატაშვილი, ., კაპანაძე, ., მამალაძე, . (2014). აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისფოთლოვანი ტყეების პათოლოგიური მდგომარეობა. საერთაშორისო რეფერირებული სამეცნიერო–პრაქტიკული ჟურნალი „სატყეო მოამბე“, თბილისი, #8, გვ.55-69


Burjanadze, M., Gogebashvili, M., Ivanishvili, N., Abramishvili, T. (2014). Radiobiological methods for screening of resistant streins of Beauveria bassiana. Annals of agrarian science, vol. 12, no.3, pp.66-70


Goginashvili, N., Chkhaidze, N., Manvelidze, Z. (2014). Assessment of ecological condition of Galanthusworonowii Losin. And Senecioplatyphyllus M. B. in Western Georgia. Materials of the Third International Symposium of Biology of Rare and Endemic Plant Species. Antalia, Turkey. p. 62


Chkhaidze, N., Goginashvili, N. (2014). Some Morpho-anatomical description of seeds Galanthus woroniwii Losinsk. from West Georgia. Materials of III International Scientific Conference “Modern Phytomorphology MMXIV”, Lviv, v. 1. 59-66


Beruashvili, M., Kereselidze, M., Goginasvili, N. (2014). Study of Alternaria leaves spot of some ornamental plants in Georgia. Information Bulletin IOBC EPRS # 46, Kazakhstan, Almaty, 28-30


Pryshchepa, L., Voytka, D., Goginashvili, N. (2014). Current situation of bark beetle (IpstypographusL.) in the forests of Belarus and Georgia. Information Bulletin IOBC EPRS # 46, Kazakhstan, Almaty, 111-114


Kavtaradze, G., Kobakhidze, N. (2014). Global Importance of Georgian Forest Biodiversity, Book of abstracts of XXIV IUFRO World Congress, pp. 242-245, Salt Lake City, Utah, USA


ტუღუში, ., ქავთარაძე, . (2014). სოჭის ბუნებრივი განახლების მდგომარეობა, ტანას ხეობის ჩიტისთვალიან-მჟაველიან სოჭნარებში, სუხიშვილის უნივერსიტეტის მე-5 საერთაშორისო კონფერენცია "თანამედროვეობის მეცნიერული საკითხები“, გვ. 198-200  


ქავთარაძე, ., კობახიძე, . (2014). ტყის მეურნეობის განვითარების ისტორიული ასპექტები საქართველოში, სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის "ტყეების მდგრადი მართვის თანამდეროვე გამოწვევები კავკასიაში". თეზისების კრებული, გვ. 14-15


ქავთარაძე, . (2014). ტყეზე საკუთრების ფორმები საქართველოში, სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ტყეების მდგრადი მართვის თანამდეროვე გამოწვევები კავკასიაში. თეზისების კრებული, გვ. 12-13


Chkhaidze, N., Goginashvili, N., Manvelidze, Z., Zurabishvili, M. (2014). Some Morphological and Anatomical description of seeds Galanthus woroniwii Losinsk. from West Georgia. Modern Phytomorphology. v. 1. 59-66


ბერუაშვილი, მ., გოგინაშვილი, ნ., ჩხაიძე, ნ., კერესელიძე, მ. (2014). თეთრყვავილას პარაზიტების შესწავლის მასალები. პარაზიტოლოგიის აქტუალური პრობლემები საქართველოში. საქართველოს პარაზიტოლოგთა XII სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი. გვ. 237-243


Supatashvili, A., Tavadze, B. (2013). Pathological Status of Chestnut Stands in Georgia (Caucasus), Annals of Agrarian Science. Vol.11, №1, p. 107-110


ვაჩნაძე, ., ტიგინაშვილი, ., წერეთელი, ., აფციაური, ბ. (2013). ლაგოდეხის ნაკრძალის ტყის. ეკოსისტემების ბიომასა და ნახშირბადის მარაგები”, გამომცემლობა შპს „მგ“, თბილსი, 78 გვ.


ქავთარაძე, . (2013). ტყის მართვის პოლიტიკა საქართველოში: წარსული გამოცდილება და ტენდენციები, სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები "თანამედროვე მეცნიერული საკითხები“, გვ. 124-128


ქავთარაძე, გ., კობახიძე, ნ. (2013). სწრაფმზარდი ხე მცენარეების მიზნობრივი ინტროდუქციის გამოწვევები, ბათუმის ბოტანიკური ბაღის დაარსებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები. გვ. 131-133


Burjanadze, M., Nakaidze, E., Arjevanidze, M., Abramishvili, T. (2013) Effects of endemic strains of Beauveria bassiana (Bb023) and Metarhizium anisopliae (M027) against FWW - Hyphantria cunea (Lepidoptera: Arctiidae) in Georgia IOBC wprs, Bulletin OILBN, Vol. 90, 97-101


Gorgadze, O., Lortkhipanidze, M., Tailliez, P., Burjanadze, M., Kuchava, M. (2013). Field evaluation of Entomopathogenic nematodes for controlling FWW Hyphantria cunea (Lepidoptera: Arctiidae) in West Georgia. IOBC wprs, Bulletin OILBN, Vol. 90, 293-296


Chkhaidze, N., Goginashvili, N., Zurabishvili, M. (2013). Leaf Morphology and Anatomy of Galanthus woronowii from Guria and Adjara. Turkey


Chkhaidze, N., Goliadze, V., Manvelidze, Z., Zurabishvili, M., Beruashvili, M. (2013). Results of study of bulbs of Galanthus woronowii Lozinsk spread in forests of Adjara and Guria. 7-8


სუპატაშვილი, . (2012). საქართველოს ტყის ფოთლით მკვებავი ხერხიები (Hymenoptera: Pamphilidae; Tenthredinidae; Argidae; Cimbicidae), საქ. სოფლის მეურნეობის აკადემიის „მოამბე“. თბილისი. ტ.30, გვ. 57-65


სუპატაშვილი, . (2012). საქართველოში გავრცელებული ახალი ინვაზიური დენდროფილური მავნებლები, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „დედამიწა - ბუნებრივი კატაკლიზმები და ტყეები“.ქობულეთი. გვ. 74 – 81


Supatashvili, A., Tavadze, B. (2012). The new outbreak cycle of Ips typographus L. in the spruce forests of Samtskhe-Javakheti,International Scientific Conference Biological Plant Protection, Problens and Contemporary Achievements. Book of Abstrcts. Agricultural University of Georgia. Tbilisi, Georgia, p. 20


გოგინაშვილი, . (2012). საქართველოს ტყის ფოთლით მკვებავი ხერხიები (Hymenoptera: Pamphilidae; Tenthredinidae; Argidae; Cimbicidae). საქართველოს ს/მ მეცნ. აკადემიის “მოამბე”, თბილისი, ტ. 30, 57-65


გოგინაშვილი . (2012). მოკლე ენტომოლოგიური ორენოვანი ნომენკლატურული ლექსიკონი (ლათინურ-ქართული, ქართულ-ლათინური). გამომც. “უნივერსალი”, თბილისი, 318 გვ.


გოგინაშვილი . (2012). ახალი ინვაზიური სახეობა წაბლის მენაღმე ჩრჩილი Cameraria ohridella Deschka & Dimic (Lepidoptera: Gracillariidae) საქართველოში, საქართველოს ს/მ მეცნ. აკადემიის “მოამბე” ტ. 31, თბილისი. 125-128


ქავთარაძე, ., ბაჩილავა, . (2012). ფიჭვის ზოგიერთი სწრაფმზარდი სახეობის მიზნობრივ მეტყევეობაში გამოყენების ეფექტიანობის საკითხები, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის "ხელოვნური ფიჭვნარების ბიომრავალფეროვნება და მისი ინტეგრირებული დაცვა“ მასალები, გვ. 74-76


Burjanadze, M., Lortkipanidze, M., Gorgadze, O. (2012). Influence of ecological factors on the formation of Nematode fauna of Bark Beetles (Coleoptera:Scolitidae). Bull. Acad. Nac. Sci.Georgia, vol 6,1: 133-136


Göktürk, T., Burjanadze, M., Aksu, Y., Supatashvili, A. (2012). Morphology, biology, damage and control of Tortrix viridana L. (Lepidoptera:Tortricidae) Kazbegi Nationalpark in Republic of Georgia. Forest entomology and pathology symposium., v.1, 289-294