წიგნის - "მონაცემთა ანალიზი”- პრეზენტაცია

11 მაისი 2022

28 აპრილს კახა ბენდუქიძის კამპუსში გაიმართა წიგნის - "მონაცემთა ანალიზი”- პრეზენტაცია.

წიგნი გამოცემულია თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების გამომცემლობის მიერ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო პროექტის მხარდაჭერით.

წიგნის ავტორია აგრარული უნივერსიტეტის ლექტორი გიორგი მაჭარაშვილი, ხოლო პროექტის კოორდინატორი - აგრარული უნივერსიტეტის საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანი, ზაზა მეტრეველი.

წიგნი განკუთვნილია პირველ რიგში სტუდენტებისთვის და იმ მეცნიერთა წრისათვის, რომლებიც მუშაობენ ექსპერიმენტული მონაცემების ანალიზის სფეროში.

წიგნი მოიცავს შემდეგ თემებს:

ალბათობის განსაზღვრება, განაწილების ფუნქციების მახასიათებლები, შემთხვევითი ცვლადების გარდაქმნა, დისკრეტული და უწყვეტი განაწილების მაგალითები;

სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები, ჰიპოთეზის ტესტები და პარამეტრების შეფასების მეთოდები, ჰისტოგრამის ანალიზის მეთოდები, ბუთსტრაპ მეთოდი და სხვა, ნაკლებად გავრცელებული მეთოდები;

ცდომილებების ანალიზი, ცდომილებების შეფასების არასტანდარტული მეთოდები, განსაკუთრებული ყურადღება აქვს დათმობილი სისტემატური ცდომილებების შეფასების მეთოდებს, ფიზიკური ექსპერიმენტების, დანადგარების, გაზომვების განუზღვრელობების და მათი წყაროების მიმოხილვას;

დროითი მწკრივების ანალიზი, სტაციონარული და არასტაციონარული დროითი მწკრივების მოდელები, მათი სპექტრალური, ორთოგონალური, ვეივლეტ წარმოდგენები და წრფივი ფილტრაციის მეთოდი სტაციონარული მწკრივებისთვის;

მულტივარიაციული ანალიზის მეთოდები: პრინციპულ კომპონენტთა ანალიზი, ფაქტორების ანალიზი, ნეირონული ქსელები, გადაწყვეტილებების განშტოება, ბირთვის მეთოდი, გენეტიკური ალგორითმი, კალმანის ფილტრი, მულტივარიაციული დროითი მწკრივების ანალიზი, ბრმა ანალიზი;

მონტე კარლოს მეთოდი, მოდელის კონცეფცია და დეტერმინისტული და ფიზიკური პროცესების სიმულაცია, მარკოვის ჯაჭვი, შემთხვევითი რიცხვების გენერატორების ალგორითმები და რიცხვითი ინტეგრების მეთოდები.

Wignis Prezentacia